Молитва оптинскому старцу амвросию: текст, о чем просят Святого

Разное

Содержание

Молитвы преподобному Амвросию Оптинскому — Молитвослов

Тропарь, глас 5

*

 

Я́ко к целе́бному исто́чнику/ притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш./ Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши,/ моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши,/ в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши,/ па́че же смире́нию, терпе́нию и люб­ви́ науча́еши./ Моли́ Человеколю́бца Христа́/ и Засту́пницу усе́рдную// спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Как к целеб­но­му источ­ни­ку при­хо­дим к тебе, Амвро­сий, отче наш. Ибо ты на путь спа­се­ния нас с верой направ­ля­ешь, молит­ва­ми от бед и напа­стей охра­ня­ешь, в телес­ных и душев­ных скор­бях уте­ша­ешь, более все­го же сми­ре­нию, тер­пе­нию и люб­ви обу­ча­ешь. Моли Чело­ве­ко­люб­ца Хри­ста и Защит­ни­цу усерд­ную о спа­се­нии душ наших.

Кондак, глас 2

*

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив/ ста́рчества благода́ть насле́довал еси́,/ боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́,/ те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти:/ о́тче святы́й Амвро́сие,// моли́ Хри­ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Завет Пас­ты­ре­на­чаль­ни­ка испол­нив, ты насле­до­вал бла­го­дать стар­че­ства, болея серд­цем обо всех, с верой при­хо­дя­щих к тебе, пото­му и мы, чада твои, с любо­вью взы­ва­ем к тебе: «Отче свя­той Амвро­сий, моли Хри­ста Бога о спа­се­нии душ наших».

Молитва 1‑я

*

 

О, вели́кий ста́рче и уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Амвро́сие, О́птинская похва­ло́ и всея Руси́ учи́телю благоче́стия! Сла́вим твое́ во Хри­сте́ смире́нное житие́, и́мже Бог пре­воз­не­се́ и́мя твое́ еще́ на зем­ли́ тебе́ су́ща, наипа́че же увен­ча́ тя Небе́сною че́стию по отше́ствии твое́м в черто́г сла́вы ве́чныя. При­и­ми́ ны́не моле́ние нас, недосто́йных чад твои́х (име­на́), чту́щих тя и призыва́ющих и́мя твое́ свято́е. Изба́ви нас твои́м предста́тельством пред Престо́лом Бо́жиим от всех ско́рбных обстоя́ний, душе́вных и теле́сных неду́гов, злых напа́стей, тлетво́рных и лука́вых искуше́ний. Низ­посли́ оте́честву на́шему от Великодарови́таго Бо́га мир, тиши­ну́ и благоде́нствие. Бу́ди непрело́жный покрови́тель Святы́я оби́тели сия́, в не́йже в преуспе́янии сам подвиза́лся еси́ и угоди́л еси́ все́ми в Тро́ице сла́вимому Бо́гу на́шему. Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

**

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие! Ты порабо́тати Го́сподеви жела́я, зде всели́лся еси́, и неле́ностно во труде́х, бде́ниех, моли́твех и посте́х подвиза́лся еси́, и был еси наста́вник мона́шествующим, всем же лю́дем учи́телю ре́вностный. Ны́не у́бо, по отше́ствии твое́м от земны́х, Небе́сному Царю́ пред­стоя́, моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния тво­е­го́, святу́ю оби́тель сию́, иде́же ду́хом люб­ве́ тво­ея́ неотсту́пно пребыва́еши, и всем лю́дем твои́м, с ве́рою к ра́це моще́й твои́х припа́дающим, во блага́я проше́ния их испо́лнити. Испро­си́ у ми́лостиваго Го́спода на́шего, да низпо́слет нам оби́лие Небе́сных и земны́х благ, па́че же я́же на по́льзу душ на́ших да да́рует нам, и сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии да сподо́бит, в день же су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Свое́м да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

**

О, всечестны́й ста́рче пресла́вныя и ди́вныя О́птины пу́стыни, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие, Це́ркве на́шея до́брое украше́ние и благода́тный свети́льниче, небе́сным све́том всех озаря́яй, кра́сный и духо́вный плод Росси́и и всея́ подсо́лнечныя, ду́ши ве́рных оби́льно услажда́яй и увеселя́яй! Ны́не с ве́рою и тре́петом припа́даем пред цельбоно́сною ра́кою святы́х моще́й твои́х, и́хже на утеше́ние и по́мощь стра́ждущим ми́лостивно дарова́л еси́, смире́нно мо́лим Тя се́рдцем и усты́, о́тче святы́й, я́ко всеросси́йскаго наста́вника и учи́теля благоче́стия, па́стыря и вра­ча́ душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших: воз­зри́ на чад твои́х зело́ согреша́ющих в словесе́х и де́лех и посе­ти́ нас мно́гою и свято́ю свое́ю любо́вию, е́юже сла́вно преуспе́л еси́ еще́ во дни земны́я, а наипа́че по пра́ведней твое́й кончи́не, наставля́я в пра́вилех святы́х и богопросвеще́нных отце́в, вразумля́я нас в за́поведех Христо́вых, в ни́хже до́бре поревнова́л еси́ до после́дняго часа́ тво­ея́ многотру́дныя и́ноческия жи́зни; испро­си́ нам, немощству́ющим душе́ю и бе́дствующим в ско́рбех, благоприя́тное и спаси́тельное вре́мя на покая́ние, и́стинное исправле́ние и обновле́ние на́шего жития́, в не́мже мы, гре́шнии, осуети́хомся умо́м и се́рдцем, преда́хом себе́ непотре́бным и лю́тым страсте́м, поро́ком и беззако́нием, и́мже несть чис­ла́; при­и­ми́ у́бо, соблю­ди́ и покры́й нас кро́вом тво­ея́ мно́гия ми́лости, низ­посли́ нам благослове́ние от Го́спода, да понесе́м благо́е и́го Христо́во в долготерпе́нии до кон­ца́ дней на́ших, ча́юще бу́дущаго живо­та́ и Ца́рствия, иде́же несть печа́ль ни воздыха́ние, но жизнь и ра́дость безконе́чная, изоби́льно проистека́емая от Еди́наго, Всесвята́го и Блаже́ннаго Исто́чника безсме́ртия в Тро́ице поклоня́емаго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 10/23 октября

Бого­муд­рый настав­ник, уте­ши­тель и молит­вен­ник за Рос­сию, прп. Амвро­сий сде­лал­ся воис­ти­ну вен­цом и укра­ше­ни­ем Оптин­ско­го стар­че­ства. К две­рям его убо­гой келии при­те­ка­ла за сове­том и уте­ше­ни­ем едва ли не вся пра­во­слав­ная Рос­сия. Ста­рец Амвро­сий про­сла­вил­ся про­зор­ли­во­стью, даром исце­лять телес­ные неду­ги и вра­че­вать душев­ные раны. Ему молят­ся о помо­щи в раз­лич­ных житей­ских нуж­дах, об исце­ле­нии в болез­нях, о твер­дом сто­я­нии рус­ско­го наро­да в вере оте­че­ской, о доб­ром нра­ве и хри­сти­ан­ском вос­пи­та­нии детей.священные тексты преподобному о детях и помощи

Старцы, посвятившие свою жизнь Христу и проживающие в  самых разных святых местах, таких как  Оптина Пустынь, сыграли огромную роль в духовном становлении нашей Родины. Среди них удостоился особого почитания Амвросий Оптинский — простой инок, никогда не имевший высоких церковных чинов. Вся его земная жизнь была посвящена служению Богу и людям. Имея блестящее образование, великое смирение и дар прозорливости, он славился своей простотой, являлся Божественным Светом для своих многочисленных учеников.

О чем молятся преподобного Амвросия

Молитва Амвросию Оптинскому дарует богомольцам исцеление в болезнях, помощь в житейских нуждах, утешение в скорбях, незримое содействие в христианском воспитании детей, укрепление в вере православной.

Преподобный Амвросий Оптинский

К святому люди обращаются в различных жизненных ситуациях, ему можно молиться:

 • о любимых чадах;
 • о даровании им здравия и успехов в учебе.

Еще статьи о старце:

Важно! Ежегодно 23 октября совершается память Преподобному старцу Амвросию.

Текст молитвы преподобному

О великий старче и угодниче Божий, преподобне отче наш Амвросие, оптинская похвало и всея Руси учителю благочестия! Славим твое во Христе смиренное житие, имже Бог превознесе имя твое, еще на земли тя сущи, наипаче же увенча тя небесною честию по отшествии твоем в чертог славы вечныя. Приими ныне моление нас недостойных чад твоих (имена), чтущих тя и призывающих имя твое святое, избави нас твоим предстательством пред престолом Божиим от всех скорбных обстояний, душевных и телесных недугов, злых напастей, тлетворных и лукавых искушений, низпосли Отечеству нашему от великодаровитаго Бога мир, тишину и благоденствие, буди непреложный покровитель святыя обители сия, в нейже сам подвизался еси и угодил еси всеми в Троице славимому Богу нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.Аминь.

Материнская молитва

Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную, помилуй. Аминь.

О призывании помощи

О всечестный старче преславныя и дивныя Оптины пустыни, преподобне и богоносне отче наш Амвросие! Церкве нашея доброе украшение и благодатный светильниче, небесным светом всех озаряяй, красный и духовный плод России и всея подсолнечныя, души верных обильно услаждаяй и увеселяяй! Ныне с верою и трепетом припадаем пред цельбоносною ракою святых мощей твоих, ихже на утешение и помощь страждущим милостивно даровал еси, смиренно молим тя сердцем и усты, отче святый, яко всероссийскаго наставника и учителя благочестия, пастыря и врача душевных и телесных недуг наших: воззри на чад твоих, зело согрешающих в словесех и делех, и посети нас многою и святою своею любовию, еюже славно преуспел еси еще во дни земныя. А наипаче по праведней твоей кончине, наставляя в правилех святых и богопросвещенных отцев, вразумляя нас в заповедех Христовых, в нихже добре поревновал еси до последняго часа твоея многотрудныя иноческия жизни; испроси нам, немощствующим душею и бедствующим в скорбех, благоприятное и спасительное время на покаяние, истинное исправление и обновление нашего жития, в нем же мы, грешнии, осуетихомся умом и сердцем, предахом себе непотребным и лютым страстем, пороком и беззаконием, имже несть числа; приими убо, соблюди и покрый нас кровом твоея многия милости, ниспосли нам благословение от Господа, да понесем благое иго Христово в долготерпении до конца дней наших, чающе будущаго живота и Царствия, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь и радость бесконечная, изобильно проистекаемая от единаго, всесвятаго и блаженнаго источника безсмертия, в Троице покланяемаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Чудеса по молитвам

Множество чудес явил святитель Амвросий во время своего земного жития, не оставляет он своим предстательством о нас, грешных, перед Спасителем и в современное время. Особенно любят православные молиться у его святых мощей.

 • Молодой человек долго болел, и врачи не могли выявить причину его недуга. После множества обследований парню был поставлен диагноз: двусторонняя пневмония. Заболевание протекало в запущенной форме, что грозило тяжелыми осложнениями. Но после помазывания священным маслом из Оптиной и горячей молитвы самого больного и его родственников преподобному старцу Амвросию свершилось чудо — на утро больной проснулся абсолютно здоровым человеком.

Преподобный Амвросий

 • Девушка работала в офисе, но у нее было много завистников, которые ее оклеветали. Начальник, не разбираясь в обстоятельствах, ее уволил. Девушка очень горевала по поводу несправедливого увольнения. Вскоре она пошла в церковь, исповедовалась и причастилась, после чего попросила помощи у Амвросия Оптинского в поиске новой работы. В тот же день молодая женщина получила предложение трудоустройства на то место работы, о котором она даже и мечтать боялась.
 • Мужчина долго искал свою половинку, мечтал о семье, но у него не получалось устроить личную жизнь. По молитвам преподобному старцу его давняя мечта вскоре сбылась и он встретил любимую и любящую женщину, а венцом их отношений стала свадьба. Вскоре в семье родились прекрасные девочки-близняшки.

Еще о чудесах в православии:

О молении

Молитва для православного христианина очень важна. Возносить молитвенные просьбы и благодарность можно как в Храме Божием, так и дома, перед иконой любимого святого. 

В церкви прихожане молятся соборно, они участвуют в Таинствах — исповедуют грехи и принимают Причастие — Кровь и Плоть Христовы. Частная (домашняя) молитва должна совершаться перед иконой Спасителя, Богородицы и любимого святого. Их Лики указывают на незримое присутствие Небесных Помощников.

Необходимо возжечь свечу или лампадку, осенить себя Крестным Знамением и настроиться на молитвенную беседу. Когда чувствуется потребность в молитве, но сделать это очень трудно — это есть признак подлинности действенности возносимой мольбы.

Амвросий Оптинский

Не стоит во время молитвы перечислять и рассказывать о каждой из своих проблем: Господь и Его Святые Угодники обо всем знают. Отец Небесный Сам знает о нуждах молящегося и если есть на то Его Воля, Он даст просимое. Просите о прощении грехов и даровании сил для борьбы с ними.

Важно! Святые отцы настоятельно не рекомендуют представлять мысленно образы Христа, Его Матери и Святых Угодников. Человек становится уязвимым перед диавольскими силами, которые непременно внушат молитвеннику мысль о его особенности.

Смотрите на Лики глазами, это поможет сконцентрировать внимание на молитве.

Видео о молитвенном правиле преподобного Амвросия Оптинского.

Молитва Амвросию Оптинскому для благополучия детей

Если ты хотя бы раз читала роман «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, то ты точно запомнила старца Зосиму. А знаешь ли ты, что у персонажа был реальный прототип? Его звали Амвросий Оптинский, и он был почитаем как старец еще при жизни. Преисполненный любви к людям, он благословлял на добрые дела и всячески помогал каждому страждущему. Молитва Амвросию Оптинскому и сейчас служит верующим надежным щитом против всякого зла и несчастий. Она помогает воспрять духом и набраться сил.

Молитва Амвросию Оптинскому

В 1878 году Федор Михайлович прибыл в Оптину пустынь. Именно там он и познакомился с уже известным на тот момент старцем. Говорят, что сходство персонажа и старца Амвросия было лишь внешним, хотя сейчас уже сложно сказать точно. А вот описанная Достоевским келья Зосимы была точь-в-точь как обитель старца Оптинского.

Старцу Амвросию молятся о самом сокровенном: о детях, родителях, здоровье… Чаще всего именно молитвы этого святого проговаривают матери, которые волнуются о судьбе и самочувствии своих чад.

© Depositphotos

Амвросий Оптинский сделал множество добрых дел, одно из которых — обустройство Шамординской обители для женщин. Именно его трудами была воздвигнута церковь в Шамордино. Амвросий стал духовным наставником схимонахини Софии, которая через несколько лет организовала деятельность монастыря.

Существует два варианта молитвы. Короткую можно читать каждый вечер, отходя ко сну. А вот длинный вариант стоит оставить для похода в церковь.

Короткий вариант молитвы святого Амвросия Оптинского

Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную, помилуй.

© Depositphotos

Длинный вариант (начало)

Боже! Создатель всех тварей, прилагая милость к милости, Ты соделал меня достойной быть матерью семейства; благодать Твоя даровала мне детей, и я дерзаю сказать: они Твои дети! Потому что Ты даровал им бытие, оживотворил их душою бессмертною, возродил их крещением для жизни, сообразной с Твоей волей, усыновил их и принял в недра Церкви Своей, Господи!

Сохрани их в благодатном состоянии до конца жизни; сподоби их быть причастниками таинств Твоего Завета; освящай Твоею истиною; да святится в них и через них святое имя Твое!

Ниспосли мне Твою благодатную помощь в их воспитании для славы имени Твоего и пользы ближняго! Подаждь мне для сей цели способы, терпение и силы!

Научи меня насадить в их сердце корень истинной мудрости — страх Твой! Озари их светом управляющей вселенною Твоей мудрости!

Да возлюбят Тебя всею душою и помышлением своим; да прилепятся к Тебе всем сердцем и во всю жизнь свою да трепещут слов Твоих…

© Depositphotos

От редакции

Помни, что главное при чтении молитвы — понимать, что это не просто слова. Это путь для высвобождения энергии твоего желания счастья и здоровья своим детям. Во время чтения нужно думать лишь о них. К примеру, многие воспринимают слова молитвы будто стишок, особенно после большого количества повторений.

Конечно же, сложно сосредотачиваться каждый раз. Однако ты ведь знаешь, что все твои усилия направлены на благополучие самых близких людей. Пускай это станет для тебя самой серьезной мотивацией.

Канон преподобному Амвросию Оптинскому | Оптинский молитвослов

← к оглавлению

 

 

Тропарь, глас 5-й

Яко к целебному источнику, притекаем к тебе, Амвросие отче наш, ты бо на путь спасения нас верно наставляеши, молитвами от бед и напастей охраняеши, в телесных и душевных скорбех утешаеши, паче же смирению, терпению и любви научаеши, моли Человеколюбца Христа и Заступницу усердную спастися душам нашим.

КАНОН. Глас 8-й

Песнь 1

Ирмос: Колесницегонителя фараоня погрузи чудотворяй иногда Моисейский жезл, крестообразно поразив и разделив море, Израиля же беглеца, пешеходца спасе, песнь Богови воспевающа.

Запев: Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Церковь ныне торжествует, светло празднующи твою святую память, и с радостию воспевает ти хвалебную песнь, славящи Господа, дивнаго во святых Своих.

Познал еси сладость жизни во Христе и не обинуяся оставил еси прелесть земных благ и суету мира, всего себе покорив Богу.

Кто изочтет подвиги твоя, яже понесл еси ради Царствия Небеснаго, в пении, бдении и пощении утверждая дух свой.

Слава: Восходил еси от силы в силу в доброделании заповедей Христовых и стяжал еси дар Духа Святаго, Егоже действием спасл еси многия души христианския.

И ныне: Богородице Приснодево, Марие, простри ми милостивне десницу на помощь умоляющи Сына Твоего и Бога: яко уязвен есмь люте, и на Тя точию надежду мою положих, Ты мя ущедри.

Песнь 3

Ирмос: Утверждей в начале Небеса разумом и землю на водах основавый, на камени мя, Христе, заповедей Твоих утверди, яко несть свят, паче Тебе, Едине Человеколюбче.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Послушанием совершенным отвергался еси воли своея и тем страсти существа падшаго Адама отринул еси, всего себе предав водительству Богомудрых старцев и отцев Пустыни, иже и возрасти тя в меру возраста духовнаго.

Целомудрия красоту стяжала есть твоя чистая душа, силою покаяния совлекшися ветхаго человека и в духовном преспеянии облекшися во Христа.

Богатства тленнаго мира возненавидел еси и был еси яко странник и пришелец на земли, взыскуя Града Небеснаго, темже Домовладыка введе тя в чертог славы Своея.

Слава: Христос Бог обогати тя даром чудес, и многия болезни страждущих исцелил еси, не остави нас, чающих от тебе благодатную помощь.

И ныне: Надежда и упование наше, Владычице мира, благая Помощнице, спаси и в крепости рог вознеси православных и люди наша от всяких бед и от различных обстояний свободи.

Господи, помилуй (трижды).

Седален, глас 4-й

Лик монахов ныне славословит тя, преподобне отче наш Амвросие, ублажая честную память твою, и вся обитель в радости торжествует, почитающи твое чистое в добродетелех житие и множество чудотворений, тобою произливаемых. Темже мы вси вкупе вопием: спасай нас молитвами твоими, Амвросие, отче наш.

Слава, и ныне: Под Твое благоутробие притекающе, молим, Богородице Дево, не презри рыдания нашего и молитвы, но ускори избавити от бед и скорбей люди безответныя: Ты бо едина еси известнейшее христианом упование, и к Тебе прибегающе вси спасаемся.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование, не оставль недра Отча и нашу нищету посетив. Тем с пророком Аввакумом зову Ти: силе Твоей слава, Человеколюбче.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Избранный сосуд Духа Святаго был еси и токи чудес излил еси. Приими наша молитвы и исцели нас от ран греховных и страстей.

Познавый силу молитвы во спасение души, научи нас душеполезно молитися ко Избавителю всех милостивому Иисусу.

Веру истинную Православную утверди в людех твоих, чтущих тя яко ревнителя учения Христова.

Слава: Что воздадим ти, преблаженне отче наш, за вся, яже воздал еси нам, чадом твоим, чтущим твою честную память.

И ныне: Из Твоих пречистых чресл, Богородительнице, Слово Божие произыде несказанно, Егоже объемши, от зол избавити умоли зовущих: слава силе Твоей, Господи.

Песнь 5

Ирмос: Вскую мя отринул еси от лица Твоего, Свете Незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма, окаяннаго, но обрати мя, и к свету заповедей Твоих пути моя направи, молюся.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Светом учения Христова просвещенный, мрак заблуждения греховнаго отмел еси, настави во свете повелений Божиих и нас, омраченных страстьми.

Новая свеща возсия тобою, отче, на земли Российстей, озаряя светом любве Божественныя вся дольная. Просвети, Богоносе нас, недостойных чад твоих, светом заповедей Христа.

Возлюбил еси ближняго и подъял еси его бремя грехов и скорбей, да узрит свет истины и исправит стопы своя к деланию заповедей Христовых.

Слава: Унаследовал еси Царство Небесное, идеже празднующих глас непрестанный и безконечная сладость зрящих лица доброту Бога неизреченную.

И ныне: Нескверная Агница и Богоотроковице Марие, Твоими молитвами укрепившеся, святии победиша бесовския силы: темже и нам, уповающим на Тя, скоро предстани в помощь, да посрамятся и падут вси являющии рабом Твоим злая.

Песнь 6

Ирмос: Очисти мя, Спасе, многа бо беззакония моя, и из глубины зол возведи, молюся: к Тебе бо возопих, и услыши мя, Боже спасения моего.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Крепкое заступление буди всем, притекающим к твоей помощи в недузех и печалех, отче наш Амвросие, оптинския обители великий Старче.

Избави нас от коварства лукавых духов и изведи из глубины греховныя, да очистит нас Христос Бог от беззаконий наших и спасет души наша.

Како рцем твоя благодеяния людем, страждущим и уничиженным? Како воспоим ти благодарственную песнь? Приими ныне песнь хвалебную недостойных чад твоих.

Слава: Посети наша немощи по милости твоей, исцели язвы духовныя силою данною ти свыше благодати, да востанем от мертвеннаго сна греховнаго.

И ныне: Песнословяще, Чистая, из утробы Твоея воплощшагося, Тя славословим, яко Божию Матерь.

Господи, помилуй (трижды). Слава и ныне:

Кондак, глас 2-й

Завет пастыреначальника исполнив старчества благодать наследовал еси, болезнуя сердцем о всех с верою притекающих к тебе, темже и мы, чада твоя, с любовию вопием ти: отче святый Амвросие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Икос

Доброзрачное житие показал еси и своими добродетельми озарил еси всю землю русскую, привлекл еси к себе вся концы отечества нашего, окормляя неисчетную паству верных чад твоих, ихже с любовию призрел еси яко отец чадолюбивый и милостивый. Темже стекшеся в день преставления твоего во умилении зовем: радуйся, подвижниче благочестия, восприемый богатыя дары Духа Всесвятаго; радуйся, высото смирения и терпения, имиже научаеши верных чад своих; радуйся, древо плодоносное, имже напитал еси множество алчущих жизни вечныя; радуйся, цвете благоуханный любве Божественныя, еюже утешаются скорбящии и болезнующии; радуйся, источниче приснотекущий чудес и благотворений от нихже болящии исцелевают и гибнущии спасаются; радуйся, дерзновенный ходатаю наш пред праведным Судиею; радуйся, помощниче нам преславный во всех обстояниих; радуйся, Богомудре Амвросие, великий Старче всероссийский.

Песнь 7

Ирмос: Божия снизхождения огнь устыдеся в Вавилоне иногда. Сего ради отроцы в пещи, радованною ногою, яко во цветнице, ликующе, пояху: благословен еси, Боже отец наших.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Преселился еси в горния чертоги и тамо зриши славу неизреченную превечнаго Бога, зовя: благословен еси Боже отец наших.

В сонме святых угодников ныне прославляеши премудраго Творца и Господа Сил воспевая: благословен еси Боже отец наших.

С лики Ангелов и Архангелов предстоиши пред лицем Вседержителя и тамо немолчно поеши: благословен еси Боже отец наших.

Слава: Вниде в радость Господа, яко добрый и верный раб Его был еси на земли, и ныне на небесех взываеши: благословен еси Боже отец наших.

И ныне: Виждь Владычице, души моея злосмрадныя раны, ихже самохотне подъях окаянный, и не могу приложити пластыря, но еле жив сый вопию: милостива мне Врача всех и Бога Матерними Твоими молитвами сотвори, яко да воспою Ти: благословен, Пречистая, Плод чрева Твоего.

Песнь 8

Ирмос: Седмерицею пещь халдейский мучитель Богочестивым неистовно разжже, силою же лучшею спасены, сия видев, Творцу и Избавителю вопияше: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Церковь ныне ликовствует, празднующи блаженную память твою, достохвальне отче, и с радостию поет: да благословит вся тварь Господа и превозносит Его во веки.

Собрашася ныне в обители святей монахов множество, ублажающих твою честную память и поющих с радостию: да благословит вся тварь Господа и превозносит Его во веки.

Пастырие и учителие стекошася в сей град обительный, идеже в добродетелех ты процвел еси, поя: да благословит тварь вся Господа и превозносит Его во веки.

Слава: Старии и младии, сильнии и немощнии приидоша ныне в дом Господень прославити преподобнаго Старца и отца, вопиюще: да благословит тварь вся Господа и превозносит Его во веки.

И ныне: О Тебе, Пресвятая Богородице излияся вода животная, на омовение скверны всемирныя, еюже благоволи и мое сердце прохладити, и окропити росою молитв в крове крил Твоих во веки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасеся о сем Небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее Небес. Тем Тя Богородицу, Ангелов и человек чиноначалия величают.

Преподобне отче наш Амвросие, моли Бога о нас

Проповедует ныне Православная Церковь подвиги твоя, яко всероссийскаго угодника Божия, и чтит твою память, восхваляющи твое ангелоподобное житие.

Призри с небесе, отче наш Амвросие, на верныя люди твоя, и низпосли свыше руку помощи всем, покланяющимся честному образу твоему.

Услыши глас моления нашего, посети милостию твоею болезни и немощи чад твоих, с верою к тебе прибегающих, досточудне отче наш.

Слава: Припадаем во умилении сердец наших к стопам твоим, великий Старче земли нашея, просим и молим: не забуди посещати чтущия пречестную память твою.

И ныне: Кое Тебе дарование принесем Богородице? Или что вещати имамы грешнии? Точию умильно вопием, молящеся: спаси рабы Твоя, Богоблагодатная Отроковице, яко да Тя присно величаем.

 

← к оглавлению

Оптинский молитвослов

Акафист собору оптинских старцев

Служба собору Оптинских старцев

Акафист преподобному Льву Оптинскому

Акафист преподобному Макарию Оптинскому

Акафист преподобному Исаакию Оптинскому

Акафист преподобному Моисею Оптинскому

Акафист преподобному Илариону Оптинскому

Акафист преподобному Антонию Оптинскому

Акафист преподобному Анатолию I Оптинскому

Акафист преподобному Анатолию II Оптинскому

Акафист преподобному Амвросию Оптинскому

Акафист преподобному Иосифу Оптинскому

Акафист преподобному Варсонофию Оптинскому

Акафист преподобному Нектарию Оптинскому

Акафист преподобноисповеднику Никону Оптинскому

Акафист и служба иконе Божией Матери именуемой «Спорительница Хлебов» 

Канон собору оптинских старцев

Канон преподобному Амвросию Оптинскому

Канон молебный преподобному и богоносному отцу нашему Амвросию Оптинскому чудотворцу

Молитвенное правило, которое преподобный Амвросий Оптинский благословлял читать во время скорби и искушений 

Молитва матери о своих детях 

Молитва Оптинских старцев на начало дня

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Молитва Оптинских старцев

Другие молитвы Оптинских старцев

Молитвы преподобного Антония Оптинского

О начале всякого дела

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Управи, Господи, все, еже дею, читаю и пишу, все, еже мыслю, глаголю и разумею, во славу Имене Твоего Святаго, да от Тебе на начало приемлет и в Тебе всяко дело мое кончится. Даруй ми, Боже, да ни словом, ни делом, ни помышлением прогневаю Тя, Создателя моего, но вся дела моя, советы и помышления да будут во славу Пресвятаго Имене Твоего. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися.

О семье

В руце превеликаго милосердия, о, Боже мой, вручаю: душу мою и многоболезненное тело, мужа, от Тебе мне даннаго, и всех возлюбленных детей. Ты буди Помощником нашим и Покровителем во всей жизни нашей, во исходе нашем и по кончине, в радости и печали, в счастии и несчастии, в болезни и здоровье, в жизни и смерти, во всем да будет с нами воля Твоя святая, яко на небеси и на земли. Аминь.

За врагов

Ненавидящих и обидящих нас, рабов Твоих (имена), прости, Господи, Человеколюбче: не ведят бо, что творят, и согрей их сердце на любовь к нам, недостойным.

Молитва преподобного Макария Оптинского

При плотской брани

О, Мати Господа моего Творца, Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице! Ты ми помози, немощному плотскою страстию и болезненну сущу, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога имам заступление. Аминь.

Молитва преподобного Иосифа Оптинского 

При нашествии помыслов

Господи Иисусе Христе, отжени от мене всякия неподобныя помыслы! Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь… Ты бо еси Бог мой, содержай ум мой, да не преодолеют его помыслы нечистыя, но в Тебе, Творце моем, (он) да услаждается, яко велико есть Имя Твое любящим Тя.

Молитва преподобного Никона Оптинского исповедника 

При скорби

Слава Тебе, Боже мой, за посланную мне скорбь, достойное по делом моим ныне приемлю. Помяни мя, егда приидеши во Царствии Твоем, и да будет на вся воля Твоя едина, благая и совершенная.

Молитва преподобного Анатолия Оптинского (Потапова)

От антихриста

Избави мя, Господи, от обольщения богомерзкаго злохитраго антихриста близгрядущаго, и укрый мя от сетей его в сокровенней пустыне спасения Твоего. Даждь ми, Господи, крепость и мужество твердаго исповедания Имени Твоего Святаго, да не отступлю страха ради диавольскаго, да не отрекуся от Тебе, Спасителя и Искупителя моего, от святыя Твоея Церкве. Но даждь ми, Господи, день и ночь плач и слезы о гресех моих и пощади мя, Господи, в час Страшнаго Суда Твоего. Аминь.

Молитва преподобного Нектария Оптинского

От антихриста

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живым и мертвым, помилуй нас, грешных, прости грехопадения всей нашей жизни и ими же веси судьбами сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пустыне спасения Твоего. Аминь.

Молитва преподобного Льва Оптинского 

О некрещеных, умерших без покаяния и самоубийцах

Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек): аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя.

Тайна и чудо любви святого Амвросия Оптинского — Российская газета

10 июля Церковь вспоминает нашего великого святого Амвросия Оптинского. Обычно, когда начинают говорить о батюшке Амвросии, в первую очередь вспоминают, что с него Ф. М. Достоевский написал своего старца Зосиму из «Братьях Карамазовых». Или о том, что за советом и утешением к старцу Амвросию приезжали высочайшие умы России — великий князь Константин Константинович, Вл. С. Соловьев, К.Н. Леонтьев, Л. Н. Толстой, В. В. Розанов…

Но не только, к старцу устремлялся люд со всей страны. Батюшка Амвросий был связующим звеном между образованными классами, народом и Церковью, причем в то время, когда в русском обществе были чрезвычайно сильны антицерковные настроения — в 60-80-х годы XIX века. Как отмечал Василий Розанов, скептики, люди настроенные к Церкви и вере критически, «поднимались духом, только взирая на него», «никто не мог сказать ничего отрицательного. Золото проходило через огонь скептицизма и не потускнело».

Мирское имя старца — Александр Михайлович Гренков, родился он 1812 году, отошел к Господу 1891-м, то есть прожил святой 79 лет, что, учитывая его болезненность, кажется загадкой, чудом. Происходил батюшка Амвросий из среды священнической, обладал живым, веселым нравом, любил пошалить да пошутить, знал пять языков. Болеть начал рано, и когда надежды на выздоровление уже не оставалось, дал обещание, если останется жив, уйти в монастырь. После этого пошел на поправку, но еще четыре года медлил — не хотел покидать мир. И все-таки ушел в Оптину, принял монашеский постриг и в 33 года опять заболел, причем уже на всю оставшуюся жизнь.

Cветила медицины, обследовав старца Амвросия, говорили: «Страдает батюшка так, что, будь он человеком обычным, и недели бы не прожил». Старец Амвросий прожил в таком состоянии 46 лет! И не просто прожил. Самый знаменитый из оптинских старцев, заслуженно знаменитый, он принимал людей по 12 часов в день — в скромной домике в Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной пустыни. О том, как это происходило, рассказал в «Братьях Карамазовых» Достоевский.

В «Воспоминаниях» жены писателя читаем: «16 мая 1878 года нашу семью поразило страшное несчастие: скончался наш младший сын Леша. .. Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Вл.С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь». Вернулся Достоевский из Оптиной умиротворенным, успокоившимся. Встреча с Амвросием оптинским настолько повлияла на писателя, что в «Братьях Карамазовых» он запечатлел и Иоанно-Предтеченский скит, и самого старца — так отец Амвросий стал прототипом старца Зосимы. «…многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое,.. старец был вовсе не строг; напротив, был всегда почти весел в обхождении. Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит».

«Приходили сюда, обливаясь слезами скорби, а выходили со слезами радости, — свидетельствовала другая очевидица служения Амвросия Оптинского. — Ни звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставить на истинный путь… Слова его принимались с верою и были законом. Благословение его, или особое внимание, считалось великим счастьем; и удостоившиеся этого выходили, крестясь и благодаря Бога…

С утра и до вечера к нему приходили люди с самыми жгучими вопросами, которые он усваивал себе, которыми в минуту беседы жил. Он всегда разом схватывал сущность дела, непостижимо мудро разъясняя его и давая ответ. Но в продолжении 10-15 минут такой беседы решался не один вопрос, в это время отец Амвросий вмещал в своем сердце всего человека — со всеми его привязанностями, желаниями — всем его миром внутренним и внешним. Из его слов и его указаний было видно, что он любит не одного того, с кем говорит, но и всех любимых этим человеком, его жизнь, все, что ему дорого.

Предлагая свое решение, отец Амвросий имел в виду все стороны жизни, с которыми это дело соприкасалось. Каково же должно быть умственное напряжение, чтобы разрешать эти задачи? А такие вопросы предлагали ему десятки человек и полсотни писем, ежедневно. Слово старца было со властью, основанной на близости к Богу, давшей ему всезнание».

Все видевшие батюшку Амвросия отмечали необыкновенную любовь, которая могла объять человека, пришедшего к нему. Эта любовь была главным чудом святого. Ни исцеления больных, ни чтение писем в запечатанных конвертах, ни прозревание прошлого и будущего, ни даже молитвы, изменяющие реальность, нет, нет, именно любовь. «Всякое христианское «дело» непременно сопрягается с подвигом; любовь же, как высшее из всех дел, требует и наибольшего труда», — объяснял еще один старец, наш современник, Софроний (Сахаров).

Но как достигается такая любовь к ближнему? Попробуем приподнять завесу над этой тайной. Вот что сам старец говорил о любви. «Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала и без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь», — учил старец Амвросий. «Любовь к Богу доказывается любовью и милосердием к ближнему, а милосердие, милость и снисхождение к ближнему и прощение недостатков его приобретаются чрез смирение и самоукорение, когда во всех скорбных, неприятных случаях будем возлагать вину на себя, а не на других, что это мы не умели поступить как следует, оттого и произошла неприятность и скорбь, и если так будем рассуждать, то менее будем огорчаться и предаваться гневу, который правды Божией не соделывает». «Нет выше добродетели, как любовь, и нет хуже порока и страсти, как ненависть, которая не внимающим себе кажется маловажною, а по духовному значению уподобляется убийству… Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь ко спасению».

Легко ли это, так любить? Так жить? Да как сказать. Сохранились записи, позволяющие восстановить, каким был день у батюшки Амвросия. Итак, для слушания утреннего молитвенного правила старец Амвросий вставал в 4 утра, звонил в звонок, на который к нему являлись келейники — помощники, живущие при монахах. Войдя в скромную келью старца, келейники прочитывали: утренние молитвы, 12 псалмов и первый час («часами» называют краткое богослужение, предназначенное на каждую четверть дня). После этого старец оставался наедине — для «умной молитвы». Затем, после краткого отдыха, Амвросий Оптинский снова слушал третий час и шестой, и, в зависимости от дня, канон с акафистом Спасителю или Божией Матери. Акафисты — молитвы, читаемые всегда стоя, и батюшка Амвросий — человек тяжело больной с тридцати трех лет, выслушивал их на ногах. После молитвы и чаепития, с девяти утра начинался трудовой день. Труд старца Амвросия заключался в приеме посетителей, приезжавших в Оптину пустынь, к батюшке, со всей России. Прием шел с кратким перерывом на обед. Так как большую часть своей жизни, сорок шесть лет, старец был тяжело болен, то пищу съедал он в таком количестве, какое дается ребенку лет трех. За едой келейники продолжали задавать батюшке вопросы, ответы на которые ждали приехавшие люди. После обеда опять молитвы и снова прием людей. Изредка, чтобы чуть-чуть облегчить усталость, старцу читали одну-две басни Крылова. После краткой передышки, напряженный труд возобновлялся — до глубокого вечера.

Несмотря на крайнее обессиливание и болезненность святого, свой день он всегда заканчивал вечерним молитвенным правилом, состоявшим из «малого повечерия, канона Ангелу Хранителю и вечерних молитв». К концу дня келейники, приводившие к старцу посетителей и выводившие их, едва держались на ногах. Сам батюшка временами лежал почти без чувств. Прочитав вечерние молитвы, старец испрашивал у всех присутствующих прощение, день был закончен. Дело было далеко за полночь. Спать старцу оставалось менее четырех часов. И так ежедневно. В течение более тридцати лет.

Безусловно, не будь святой старец избранником Божьим, отрекшимся от своего «я» ради служения Богу и людям, его титанический подвиг любви не был бы осуществим. Никакими человеческими силами.

Избранные изречения старца Амвросия. 5-я часть

Преподобный Амвросий Оптинский — высокий подвижник, один из самых ярких представителей старчества, с 1860 года — главный духовник Оптинской пустыни. Его считают прообразом старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Простые мудрые мысли и наставления Амвросия Оптинского стали цитатами, которые актуальны по сей день. Источник — Эзотерика. Живое Знание

 • Наставления Амвросия Оптинского
 • Цитаты на все случаи жизни
 • Отзывы и комментарии (1)
 • Статьи по теме

Наставления Амвросия Оптинского

 1. Грехи — как грецкие орехи: скорлупу расколешь, а зерно выковырять трудно.
 2. ри степени для спасения, как сказано у св. Иоанна Златоуста: а) не грешить, б) согрешивши, каяться, в) кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби.
 3. Везде война, везде борьба; и получают успокоение только подвизающие душевно, руководясь законом Божиим.
 4. Смиряйся, и все дела твои пойдут. Смирение состоит в том, чтобы уступать другим и считать себя хуже всех. Это гораздо покойнее будет.
 5. Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. Где нет простоты, там одна пустота.
 6. Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог.
 7. Тщеславие не дает покоя, подстрекая к ревности и зависти, которые мятут человека, возбуждая в душе бурю помыслов.
 8. Кто уступает, тот больше приобретает.
 9. Благое говорить – серебро рассыпать, а благоразумное молчание – золото.
 10. Уныние значит та же лень, только хуже. От уныния и телом слабеешь, и духом. Не хочется ни работать, ни молится, в церковь ходишь с небрежением; и весь человек ослабевает.
 11. Апостол Петр отдал сети и получил Царствие Небесное; вдовица отдала две лепты; у кого миллионы, пусть отдаст их; а у кого ничего нет, пусть отдаст произволение.
 12. Не надо верить приметам, и не будут исполняться.
 13. Страх Божий есть начало очищения совести.
 14. Когда ложишься спать, кровать и келью крестить с молитвой «да воскреснет Бог».
 15. Ничего не желай во сне видеть, а то с рожками увидишь. Дурные сны бывают от трех вещей: от осуждения, от тщеславия и от объедания.

Правила чтения Оптинских старцев

По учению, молитва – дыхание души, а потому ее необходимо произносить регулярно. Утренние и вечерние молитвы Оптинских старцев помогут настроиться на день и отпустить тревоги, скопленные днем. Читать молитвенные слова лучше наедине с собой, со своими мыслями – так уйдет любое стеснение.

Утро подходит для чтения молитвы на рассвете, когда день только начинается и у человека есть все шансы, чтобы что-то изменить. Для начинающего, кто раньше не использовать молитвослов регулярно, лучше выбрать 1-2 молитвы – самые простые, с понятным значением. Дальше удастся расширить свой православный, личный молитвослов, добавляя новые молитвы.

Первое время чтение происходит с листа бумаги – в повторении слов нет ничего плохого. Со временем, когда рутина станет регулярной, молитву удастся читать наизусть, и так ее смысл будет легче проникать в душу. Первое, что важно – качество, а только потом уже количество.

Определенного времени для чтения нет – сколько понадобится, столько и необходимо читать. Лучше себя не торопить, и не создавать ненужные рамки. Время для чтения необходимо оставить заранее, особенно для утреннего своеобразного ритуала: вечером время для молитвы найдется, особенно перед сном.

Молитва Оптинских старцев подходит для завершения утреннего или вечернего правила – в конце остальных молитв. Хорошо, если своеобразная традиция будет передаваться в семье: постепенно приучаются дети к важному утреннему, вечернему правилу.

Важный момент – вдумчивость. Если чрезмерно торопиться, весь смысл текст ускользнет: сколько бы раз человек не повторял одни слова, а они должны оставаться внутри, отзываться правильными истинами, иначе все действие напрасно. Читая молитвы с детьми, в конце нужно объяснить им все слова, общий смысл молитвы – сколько бы ни было лет, а слова должны быть понятными, принятыми душой ребенка.

Настроение во время чтения не столь важно. После долгого дня человек бывает уставшим или даже злым, весь негатив уйдет после вечерней рутины. Утром, сразу после пробуждения, лучше настроиться на более позитивный лад и с радостью читать слова молитвы. В течение дня текст Оптинских старцев также послужит поддержкой – в самую трудную минуту разрешено читать молитвенные слова про себя, даже произносить их про себя. Главное, придерживаться определенного порядка слов.

Цитаты на все случаи жизни

 1. Жить проще — лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всё устроит. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть будет, как случится — это и есть жить проще.
 2. В жизни сей нужен сочувственный взор, ласковое слово, нужно сознание, что нас любят и нам верят, нужно то, что в мире самое редкое и самое великое сокровище — сердце внимательное. Что тебе за дело, что про тебя говорят? Если слушать чужие речи, придется взвалить осла на плечи.
 3. Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску и безотрадное состояние души; а верить тому, как Бог устроит. Бог же устрояет для нас всегда полезное и спасительное.
 4. Никогда ни с кем не спорь о вере. Не надо. Потому что никому ничего не докажешь, а сам только расстроишься. Не спорь.
 5. Начало радости – быть довольным своим положением.
 6. Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца.
 7. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь иметь ее, то делай ДЕЛА ЛЮБВИ, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и ВЛОЖИТ В СЕРДЦЕ твое ЛЮБОВЬ…
 8. Мы должны жить так, как колесо вертится – чуть одной точкой касаться земли, а остальным стремиться вверх.
 9. Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог!
 10. От ласки у людей бывают совсем иные глазки.
 11. Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем — мое почтение.
 12. Кто нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит, тот у нас крадет.
 13. Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно.
 14. На вопрос: «Что значит жить по сердцу?», преподобный Амвросий Оптинский ответил: «Не вмешиваться в чужие дела и видеть в других все хорошее».

Рейтинг: 2.32

(Проcмотров: 1235)

Читайте раздел Вне течений на портале эзотерики naturalworld.guru.

Немного фактов о молитве Оптинских старцев

Среди историков точится множество споров, почему так ценна молитва Оптинских старцев. В истории церкви было немало тяжелых, мрачных моментов – пройденный путь никогда не был легким. Оптинские старцы также натерпелись немало: их страдания удивительным образом преобразовали определенные слова в оружие против множества бед. Молитва дает не только надежду, ее также начитывают для получения удачи.

Однажды, отвечая на вопрос о молитве, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что читать ее можно хоть 24 часа в течение суток – и такой день станет лучшим открытием для человека, для его души. Молитва Оптинских старцев на удачу, по его мнению, дарит определенную внутреннюю свободу.

Многие священники настоятельно рекомендуют включать молитвенные слова в свой день, как минимум дважды – так человек станет ближе не только к Богу, но и к себе. Удача, как главная цель чтения текста, интерпретируется больше в значении умения открывать в себе неисчерпаемые источники как энергии, так и безграничной любви.

На сегодняшний день все 14 старцев монастыря, где и была создана молитва, почитаются, как святые. Их путь подошел к концу, но их слова продолжают жить – на устах таких же несовершенных людей, какими были они. Душевный путь, поддержанный молитвенными словами, позволяет завершить свою миссию – достичь христианского совершенства.

В молитве обращение к Богу направлено на части жизни, где человек утрачивает веру. С молитвой принято встречать не только рассвет, но и закат, в течение суток слова зачитываются на благо для семьи, детей, если в окружении человека происходят негативные события – появляются враги, в его сторону направлена брань.

Печальных утешитель

Рассудительность и прозорливость совмещались в старце Амвросии с удивительной, чисто материнской нежностью сердца, благодаря которой он умел облегчить самое тяжелое горе и утешить самую скорбную душу.

За прощением и советом

Это свидетельство очевидца о том, как старец устроил судьбу одной, уже отчаявшейся, молодой женщины. Она была дочерью именитого купца, образованная, но скромная. Девушка увлеклась молодым профессором и уже ожидала ребенка, но его отец отказался жениться на ней. Разъяренный купец выгнал дочь из дому ни с чем. Надо представлять, что в то время отношение к подобным ситуациям было самым суровым, и девушка, попавшая в такое положение, на всю жизнь покрывала себя позором. Переправилась она в соседний городок, передала ребенка какой-то мещанке, пообещав платить за его воспитание, и направилась в Оптину Пустынь к старцу Амвросию «за прощением и советом». Добравшись до Оптиной, она в толпе посетителей, ожидавших старца, готовилась к тяжелой, стыдливой исповеди. Каково же было ее недоумение и смущение, когда, минуя всех, отец Амвросий издали позвал ее, и как только она подошла к старцу, он ласково и участливо спросил ее, где она оставила рожденного ею младенца. Она все рассказала в слезах. Тогда он сказал ей немедленно забрать ребенка, вернуться в отцовский город, «а деньги на пропитание Бог пошлет». Она так и поступила. Мальчик вырос на редкость способным, хорошо учился, женщина по благословению старца стала писать иконы, чем и зарабатывала на пропитание, проводя благочестивую жизнь, в трудах и молитвах, часто бывая у отца Амвросия, который с особой любовью и вниманием относился к ее сыну. Со временем смягчился и отец женщины и стал поддерживать материально свою дочь и внука.

«Оборвалась твоя телеграмма»

Одна жительница Козельска спустя три года после смерти старца, в 1894 году, рассказывала о себе следующее: «У меня был сын, служил на телеграфе, разносил телеграммы. Батюшка знал и его, и меня. Сын часто носил ему телеграммы, а я ходила за благословением. Но вот мой сын заболел чахоткой и умер. Пришла я к нему — мы все шли к нему со своим горем. Он погладил меня по голове и говорит: «Оборвалась твоя телеграмма!» — «Оборвалась, — говорю, — батюшка!» — и заплакала. И так мне легко на душе стало от его ласки, как будто камень свалился. Мы жили при нем, как при отце родном. Теперь уже нет таких старцев. А может быть, Бог и еще пошлет!»

«Кто здесь так горько плачет?»

Одна молодая девушка с хорошим образованием, стремящаяся к лучшей жизни, но измученная своей внутренней раздвоенностью, сомнениями, пустотой жизни и интересов окружающей ее среды, безотчетно, под влиянием рассказов о старце, поехала к нему в Оптину, не имея в виду никакой определенной цели. У старца в келье шло всенощное бдение. Было много народу. Стоя со всеми, девушка почувствовала какое-то неизъяснимое волнение. Благодатная теплота охватила ее сердце. Глядя на большой образ Богоматери «Достойно есть», она вдруг почувствовала как будто ласку Самой Царицы Небесной и, не замечая сама, стала горько плакать. Вдруг из своей кельи выходит старец и с лицом, полным сострадательной любви и участия, спрашивает: «Кто здесь так горько плачет?» Ему ответили: «Никто, батюшка, не плачет». — «Нет, — повторил старец, — здесь плачет кто-то». Девушка была глубоко поражена. С этого момента ее судьба была решена. Она просила старца принять ее в монастырь, в Шамордино. Вскоре приехала ее мать, чтобы «вырвать свою дочь из этого ужасного монашеского мира». Со скорбью и упреками вошла она к батюшке. Старец предложил ей стул. Прошло несколько минут разговора, и огорченная мать невольно, не понимая сама, что с ней делается, встает со стула и опускается около старца на колени, беседа продолжалась, но мать девушки была уже в совершенно другом состоянии. Вскоре к дочери-монахине присоединилась и ее мать, тоже поступившая в монастырь.

Правильный подход к молитве Оптинских старцев

К любой молитвенной речи, некому обращению к Богу или святым не помешает определенная подготовка. Так духовный опыт станет полезным для души, позволит ей со временем выйти на другой уровень.

Как лучше подготовиться к чтению:

 1. Найти подходящее место. Не столько важно место, как его ощущение человеком. Если он чувствует себя в безопасности, ему уютно и спокойно, тогда и молитвенные слова быстрее отзовутся в душе.
 2. Найти время. Особенно важно время для утреннего правила, когда в конце читается молитва Оптинских старцев. Спешка не лучший помощник – чем меньше времени, тем ниже концентрация внимания. Лучше придерживаться правила, что твой утренний ритуал – твой выбранный путь. Насколько человек уважает молитву, настолько он уважает себя.
 3. Найти правильное побуждение. Чтение молитвы – разговор с Богом. К нему не приходят только когда плохо или тяжело. Помощь Бога возможна только при постоянном проявлении любви к нему: чем чаще будет идти молитва от доброго и спокойного сердца, тем легче будет преодоление проблем в будущем.

Молитва Оптинских старцев на конец дня служит правильным успокоением и способом найти смирение, утром она служит зарядом энергии, веры. Выбор правильного инструмента станет выбором правильного пути. Если человек не знает, что им руководит, откуда его побуждения, молитва не дает всех ответов.

Молитвенное правило святителя Амвросия Оптинского для чтения во времена искушений / Православие. Com


Молитвенное правило святителя Амвросия Оптинского для чтения во времена искушений (Сретенский монастырь, 2006). 32 стр.
Санкт-Петербург
Амвросий Оптинский старец поднес пришедшим в
ему с различными скорбями и испытаниями особенный, краткий
молитвенное правило, которое может каждый христианин
читать. Старец на собственном опыте знал, что
эффективность этих молитв, как они укрепляют
ослабленный дух, и как они разбрасывают
атаки врага, если читать с верой и надеждой в
Божья всемогущая помощь.Это молитвенное правило, состоящее из
Псалмов Давида мы предлагаем здесь вместе с
отрывки из писем святого Амвросия.

ИЗ ПИСЕМ СВ. АМБРОЗА ОПТИНЫ

Надейтесь на милость и помощь Божью и верьте, что
Господь силен избавить вас от всех атак, как
человеческий и демонический. Об этом написано в Псалмах: .
Господь рассеивает планы язычников, Он устанавливает
в сторону умыслов народов … Но совет
Господь пребывает в вечности
(Пс.32: 10–11).

Я пишу для вас псалмы, что святой Давид
молился, когда его преследовали враги:
числа 5, 53, 58 и 142. Выберите подходящие слова.
из этих Псалмов для себя, и читайте их часто,
обращаясь к Богу с верой и смирением. Когда ты
с унынием или какой-то печалью за пределами вашего
контроль, прочитай Псалом 101.

Псалом 3. О Давиде, когда он убежал от лица
Авессалом, сын его, в пустыне.

Господи, почему умножаются поражающие меня? Многие встают
против меня. Многие говорят моей душе: нет
спасение для него в его Боге. Но Ты, Господи, мой
помощник, моя слава, и подниматель моей головы. я плакал
к Господу своим голосом, и Он услышал меня из Своих
святая гора. Я уложил меня и заснул; Я проснулся для
Господь поможет мне. Я не буду бояться десяти тысяч
людей, которые повсюду настроены против меня.
Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поразил
все, кто без причины являются моими врагами; зубы
грешников Ты сокрушил.Спасение от Господа, и
Твое благословение на Твой народ.

Псалом 53. В конце: среди гимнов
наставления Давида, когда пришли зифиты и сказали
Саул: Вот, разве Давид не прячется с нами?

О Боже, во имя Твое спаси меня и силой Твоей сотвори
суди меня. О Боже, услышь мою молитву, прислушайся к
слова моих уст. Ибо чужеземцы восстают против меня,
и могучие люди искали мою душу и не установили
Бог перед собой.Ибо вот, Бог помогает мне, и
Господь защитник моей души. Он навлечет зло на
мои враги. Совершенно истреби их Истиной Твоей. Охотно
принесу ли Тебе жертву; Я исповедую имя Твое, о
Господи, ибо это хорошо. Из-за всякой скорби
Ты избавил меня, и мои глаза посмотрели на мои
враги.

Palm 58. В конце концов: не разрушай. Дэвида.
Для надписи на колонне, когда Саул послал и наблюдал за его
дом, чтобы убить его.

Спаси меня от врагов моих, Боже, и от тех, что
восстаньте против меня, искупите меня.Избавь меня от них
творите беззаконие и от людей кровных спаси меня. За
вот, они охотились за моей душой, могучие
на меня. Ни беззакония мое, Господи, ни греха моего;
без беззакония я побежал и направил мои шаги; возникать в
встречай меня и смотри. И Ты, о Господь Бог Саваоф,
Боже Израиля, будь внимателен к посещению всех язычников; быть
не милостив к делающим беззаконие. Они вернутся
вечером и будут голодать, как собаки, и будут ходить кругом
о городе.Вот, они будут издавать звуки своими
уста, и меч в устах их: ибо кто, говорят они,
слышал? И Ты, Господи, посмеяйся над ними, чтобы они насмехались;
Ты истребишь всех язычников. О моя Сила,
Я буду бодрствовать за Тебя, потому что Ты, Боже, мой
помощник. Что касается моего Бога, то Его милость предстанет передо мной; мой
Бог явит мне это среди моих врагов.
Не убивай их, чтобы они никогда не забыли Закон Твой;
рассыпь их силой Твоей и низвергни их, Господи мой
защитник. Грех их уст — это речь их
губы; да, пусть они будут пленены своей гордостью. И
от их проклятия и лжи окончательный
разрушение будет явлено в ярости их крайнего
разрушения, и их больше не будет. И они должны
знайте, что Бог суверенен над Иаковом и концами
земной шар. Они вернутся вечером и будут голодать, как
собаки, и будут ходить по городу. Они будут
разбросаны за границу, чтобы они могли есть; если они не будут
удовлетворенные, они будут роптать.А я буду петь
силы твоей; и утром буду радоваться Твоему
милосердие. Ты стал моим помощником и убежищем в
день моей скорби. Ты мой помощник Тебе воля
Я пою; ибо Ты, Боже, мне помощник; О мой Бог, ты
искусство моя милость.

Псалом 142. Давида. Когда его сын Авессалом преследовал
его.

Господи, услышь мою молитву, услышь мою мольбу в
Твоя правда; послушай меня в правде Твоей. И войти
не на суд с рабом Твоим, ибо пред очами Твоими
ни один живущий не будет оправдан.Потому что у врага
преследовал мою душу; он смирил мою жизнь до
земной шар. Он посадил меня во тьме, как бывшие
давно умер, и мой дух во мне уныл;
во мне мое сердце обеспокоено. Я вспомнил былые дни,
Я размышлял обо всех Твоих делах, Я размышлял о творениях
рук Твоих. Я простер руки мои к Тебе; мой
душа жаждет Тебя, как безводная земля. Быстро
услышь меня, Господи; мой дух упал в обморок. Не повернись
отвернись от меня, чтобы я не уподобился сходящим
в яму.Дай мне услышать утром милость Твою;
ибо на Тебя возложил я надежду. Дай мне знать, Господи,
путь, по которому я должен идти; ибо к Тебе я вознес
до моей души. Спаси меня от врагов моих, Господи; Тебе
я бежал в поисках убежища. Научи меня исполнять волю Твою ради Тебя
Боже мой. Твой добрый Дух приведет меня в землю
прямолинейность; ради имени Твоего, Господи, Ты должен
оживи меня. В праведности Твоей Ты принесешь мою душу
от скорби и по милости Твоей полностью
уничтожить моих врагов.И Ты истребишь всех тех, кто
сокруши мою душу, ибо я раб Твой.

Псалом 101. Молитва бедняка. Когда он был
подавленный, и излил свою мольбу перед
Господин.

О Господь, услышь мою молитву, и позволь моему крику дойти до Тебя.
Не отворачивай от меня лица Твоего; в тот день, когда я
скорбящий, приклони ко мне ухо Твое. В тот день, когда я
призови Тебя, послушай меня скорее. Для моих дней
исчез, как дым, и мои кости сгорели, как дерево
Сжигание.Я поражен, как трава, и засохла моя
сердце, потому что я забыл есть свой хлеб. По причине
голос моего стона, моя кость вонзилась в мою плоть.
Я стал как пеликан в пустыне, я как
сова в разрушенном доме. Я смотрел, и я как
воробей, одиноко сидящий на крыше. Целый
день враги упрекали меня, и хвалили
я дал мне клятву. Ибо перед ликом Твоим
гнев и гнев Твой, я ел пепел, как хлеб, и питье мое
Я смешался с плачем; ибо, возвысив меня, Ты получил
сбил меня с ног.Мои дни, как тень, уменьшились, и я
как трава увядшая. Но Ты, Господи, на веки веков
пребывай, и память Твоя для родов и
поколение. Встань и сжалься над Сионом,
ибо пора сжалиться над ней, да, пора
приходить. Ибо рабы Твои наслаждались камнями ее,
и они пожалеют ее прах. И народы
будет бояться имени Твоего, Господи, и всех царей
земля Твоя слава. Ибо Господь созидает Сион, и Он
будет виден в Его славе.Он учел молитву
смиренный и не пренебрегает мольбой их. Позволять
это будет написано для другого поколения, и люди
то, что творится, будет славить Господа. Потому что он имеет
выглянул с Его святой высоты, Господь с неба
посмотрел на землю, чтобы услышать стоны тех, кто
быть в оковах, чтобы освободить сыновей убитых, Чтобы объявить
в Сионе имя Господа и хвала Ему в Иерусалиме,
Когда народы собираются вместе, а короли
служить Господу.Он ответил Ему своим
сила: Недостаток дней моих объявляет мне. Возьми меня
не прочь в половине моих дней; в поколениях и
поколения — это годы Твои. В начале, Господи, Ты
заложил основание земли, и небеса
дела рук Твоих. Они погибнут, но Ты
терпеть; и все, как одежда, состарятся, И как
скрой их одежду, и они изменятся;
но Ты тот же, и годы Твои не останутся незамеченными. В
сыновья рабов Твоих получат свое жилище, и их
семя на веки будет правильно направлено.

Святой Амвросий Оптинский — Цитаты Православной Церкви

Но как одна ошибка, которая не считается ошибкой, всегда влечет за собой другую, и одно зло порождает другое, то же самое произошло и с Римской Церковью. Это неправильное философствование о том, что Святой Дух исходит также от Сына, только что появившегося на Западе, уже тогда породило другое подобное потомство и мало-помалу установило другие новшества, по большей части явно противоречащие заповедям нашего Спасителя. изображены в Евангелии, такие как: окропление вместо погружения в тайну Крещения, исключение мирян из Божественной Чаши и использование пресного хлеба вместо квасного хлеба в Евхаристии, а также исключение из Божественной литургии призывания Всего -Святый, животворный и действенный дух.Он также ввел нововведения, которые нарушали древние апостольские обряды католической церкви, такие как: исключение крещеных младенцев из миропомазания и принятие Святейших Таин, исключение женатых мужчин из священства, провозглашение Папы непогрешимым. и как местоблюститель Христа и так далее. Таким образом, он перевернул всю древнюю Апостольскую службу, которая выполняет почти все Таинства и все церковные учреждения, — офис, который прежде хранился древней святой и Православной Церковью Рима, будучи в то время самым почитаемым членом Церкви. Святая Католическая и Апостольская Церковь (Энциклика § 5, п. 12).

Тем не менее, главная ересь Римской церкви не в предмете, а в действии; существует сфабрикованная догма превосходства или, скорее, гордое стремление епископов Рима к господству над четырьмя другими восточными патриархами. Ради этого господства сторонники Римской церкви ставили своего папу выше канонов и устоев Вселенских соборов, веря в его непогрешимость.

+ Св. Амвросий Оптинский, ответ благожелательно настроенного к Латинской Церкви
О несправедливом прославлении папистов мнимым достоинством их Церкви

Читать статью целиком

Избранные из опубликованных книг Оптинских старцев у церкви Св.Братство Германа


Выдержки из четвертого тома
Серия книг Оптиные старцы,
издано Братством Св. Германа.
Житие старца Амвросия — протоиерей Сергий Четвериков.

Старейшина Амвросий считается вершиной старейшинства в
Оптина. Он олицетворял в высшей степени добродетели всех старейшин: божественные.
смирение, чистота ума и сердца, безграничная любовь и полное самопожертвование
для спасения своих собратьев.Потому что он достиг глубин
смирение, Господь благословил его духовными дарами, чтобы исцелять страдания
души. Он читал человеческие сердца, ему было даровано знать прошлое, настоящее и будущее
людей, и говорил им прямое, открытое слово Бога. Так здорово были
его дары, которые сотни людей ежедневно стекались в его скромную хижину в центре города.
Россия. Среди них были писатели Достоевский, Толстой, Леонтьев и
Соловьева. Достоевский был так тронут паломничеством в Оптину и старцем.
Амвросию, что он написал свой последний и величайший роман, Братья Карамазовы, с
конкретный замысел изображения духовного образа Оптина монастыря и
Старший.Смоделирован известный персонаж старца Зосимы в его книге.
после старца Амвросия, слова совета которого Достоевский вложил прямо в
рот его незабываемого персонажа.

Это издание жизни старейшины Амвросия является верным
Английский перевод оригинального издания Оптиной, напечатанного в России в 1912 году.
Через его страницы мы попадаем в мир небесного человека, ангела во плоти.
кто узрел тайны будущего века: совершенная любовь и безмолвное единство
бессмертных духов.

Явления благодати Божией в старейшине Амвросии

ВСЕ, КОТОРЫЕ ЗНАЛИ СТАРЕЙШИНА АМБРОУС единогласно говорили о
его характерный дар ясновидения. Для него не было секретов. А
незнакомец мог подойти к нему и промолчать, но Старец знал его жизнь и свою
обстоятельства, его духовное состояние и почему он приехал. Пт. Амвросий спросил
посетителей, но внимательному человеку это было ясно по тем вопросам, которые он
заявил, что дело было известно старцу.Таким образом, молодой человек из шляхты
однажды подошел к нему с перевязанной рукой и стал жаловаться, что он может
никоим образом не исцелиться. Тогда со старцем были еще один монах и несколько мирян.
Мужчина не успел до конца сказать: «Больно, очень больно!»
когда старец прервал его. «И будет больно, зачем ты обидел
твоя мать? «

Брак или монашество

Однажды две сестры приехали из Петербурга в
Старейшина.Младшая была будущей невестой в радостном настроении; старший
был тихим, задумчивым и почтительным. Первый просил благословения на брак,
другой пойти в монастырь. Старший подарил жениху молитвенную веревку и
сказала старшей сестре: «Что за монастырь? Ты выйдешь замуж.
но не дома, вот что получишь! »И он назвал провинцию, в которую
она никогда не путешествовала. Они оба вернулись в столицу. Невеста узнала
что жених предал ее.Это привело к ужасным изменениям, так как
ее эмоциональная привязанность была глубокой. Она понимала тщеславие всего, что было
занимал ее раньше; ее мысли обратились к Богу, и вскоре она вошла в
монастырь. Тем временем старшая сестра получила письмо из далекого
провинции от тети, о которой она забыла, набожной женщины, которая жила рядом
в женский монастырь. Она звала ее посмотреть на жизнь
там монахини. Но вышло иначе: живя с тётей, племянница
познакомилась с мужчиной уже немолодым, но вполне подходящим ей по его
персонаж, и она вышла за него замуж.

Однажды богатый купец сделал предложение бедному о браке.
дворянка из-за ее красоты. Но старец сказал матери:
«Тебе нужно отказаться от жениха». Мать бросилась на
он: «Что ты имеешь в виду, батюшка ?!
мечты; Бог послал его к сироте, а вы говорите нам отказываться! »Но о.
Амвросий ответил: «Откажитесь от этого; у меня есть другой жених для вашей
дочь, лучше, чем эта. «» Но что нам нужно лучше
ведь она не собирается выходить замуж за принца, не так ли? »- сказала ее мать.»Я
иметь такого великолепного жениха, что это сложно выразить. Откажитесь от
купец ». Они отвергли купца, и девушка заболела и
умер. Тогда они поняли, о каком Женихе говорит Старший.

Неповиновение

Житель Козельска по имени Капитон имел
единственный сын, взрослый юноша, умный и красивый. Он решил отправить его
работать и привел его к старцу, чтобы получить от него благословение на это
понятие.Они оба сидели в коридоре, а возле них было несколько
монахи. К ним вышел старец. После того, как он и его сын получили
Благословение, Капитон заявил, что желает отправить сына на работу. Старший
одобрил его намерение и посоветовал отправить сына в Курск.

Капитон стал спорить со старцем. «В
Курск, — сказал он, — мы никого не знаем; но благослови, батюшка, прислать
его в Москву ». Старший в шутливом тоне ответил:« Москва будет
сбей с него носки и бей его досками.Пускай в Курск ».

Но Капитон все же не послушался старца
и отправил сына в Москву, где быстро нашел хорошую работу. Работодатель
в чью службу он поступил, в это время строил здание.
Внезапно с крыши здания упало несколько досок и раздавило
обе ноги юноши. Его отец был немедленно уведомлен телеграммой.
С горькими слезами он подошел к старцу, чтобы сообщить ему о своей печали, но это было
уже невозможно помочь своему горю. Раненого сына привезли из
Москва. Он болел долгое время, и, хотя раны зажили, он оставался больным.
калека навсегда, неспособный выполнять какую-либо работу.

Fr. Георгий

Fr. Георгий Косов, ныне известный священник
села Спас-Чекряк Орловской губернии рассказали следующее:
«Когда я прибыл в свой приход, меня охватила паника: что я должен
делать здесь ?! Ни жить, ни служить! Дом был старым ветхим.Церковь, в которую вы идете служить, может провалиться сквозь доски пола. Там
дохода почти не было; прихожане находились далеко от храма и от
духовенство. Люди были бедны; в лучшие времена они едва могли кормить
самих себя. Что я мог здесь сделать? Я был тогда молодым священником, неопытным. На
ко всему прочему мое здоровье было слабым, и я кашлял кровью. Моя матушка была
сирота, бедняк, без приданого. Следовательно, ни отсюда, ни оттуда
была ли поддержка, да и младшие братья были у меня на руках.Осталось
только чтобы убежать. Вот что я задумал. В то время слава Старейшине
Амвросий был великолепен. Оптина монастырь находился в тридцати шести верстах от нас. Однажды в
летом бессонной ночью я поднялся с подушки. Это не было ни
свет ни рассвет. Я накинул рюкзак на плечи и поехал к нему за
благословение покинуть приход. В 4 часа дня я был уже в
Оптина. Батюшка не знал меня ни в лицо, ни по тому, что слышал обо мне.Я вошел в его «хижину» а там уже были люди толпой, ждали
чтобы батюшка вышел. Я стоял в стороне и ждал. Я смотрю, а он
приходит, и прямо на меня через всех манит подойти к нему: «Ты,
священник! Что, черт возьми, вы думаете? Бросить все? А? Разве ты не знаешь
Кто назначает священников? А вы хотите уйти?! … Его церковь, видите, старая; она имеет
начал падать А ты построишь новый, большой, каменный и теплый.
И пол сделать деревянным.Сюда привозят больных, так что будет
тепло для них. Иди домой, священник, иди; и выбросить эту чушь из головы.
Вспомните церковь. Постройте церковь, как я вам говорю. Ступай, священник; Бог
Будьте здоровы!’

«Но на мне не было никаких следов священнического облачения. Я
не мог произнести ни слова. Я сразу пошел домой. Я иду и думаю: что
на земле это? Мне нужно построить каменную церковь? Дома ты почти умираешь
от голода, а теперь построим церковь. Как умело он утешает; там было
нечего сказать.

«Я пришел домой и как-то увернулся от жены
вопрос. Ну что я должен был ей сказать ?! Я сказал только, что старший
не благословил меня попросить перевод. Что тогда творилось в моей душе, ты
не могу выразить словами

«Меня охватила ноющая депрессия. Я хочу
молюсь, но в моей голове никакие молитвы. Я не разговаривал с людьми, даже с
моя жена. Я задумался. И я стал слышать днем ​​и ночью,
в основном ночью какие-то странные голоса: «Выходи, мол, скорей!
Ты один, а нас много! Как ты будешь с нами воевать ?!
Мы тебя вообще убьем!.. ‘Галлюцинации, это должно быть Ну,
что бы это ни было, в конце концов дошло до того, что я не только не мог
молитесь, теперь кощунственные мысли стали приходить мне в голову, Ночь приходит. Я не могу
спать и какая-то сила сбивает меня с кровати на пол, и
не во сне, а прямо, когда я бодрствую. Он просто поднимает меня и подбрасывает
меня с кровати на пол. И голоса, еще более ужасные, более
ужасный, более настойчивый: «Отойди, отойди от нас!»

«В ужасе, я едва остаюсь в здравом уме от
Страх, который я пережил, я снова бросился к о.Амвросий. Пт. Амвросий, как только
как он увидел меня, тотчас, совершенно не расспрашивая, говорит мне:

«Ну чего ты боишься, священник?
один, а вас двое ».

«Как это, батюшка?» Я говорю.

«Христос Бог, и ты видишь, что выходит на
два. И враг он один. Иди домой, — говорит он, — и не бойся
все, что перед вами. И церковь, большая каменная церковь, и теплая
не забудьте построить его.Будьте здоровы!’

«И с этим я ушел. Я прихожу домой, и это
как будто гора свалилась с моего сердца. И весь страх отпал от меня.
Именно тогда я начал молиться Богу. Я поставил аналогию в церкви за
оставил клирос перед иконой Царицы Небесной, зажег лампаду, зажег свечу;
и я начал, совсем один в церкви, читать Ей канон. Я начал добавлять
некоторые другие молитвы.

«Я смотрю, и через неделю кто-то еще пришел
один, стоял один в углу и вместе со мной молился Богу.потом
другой, третий, а уже начали собираться и наполнять церковь «

К этому добавим то, что теперь, благодаря заботе о.
Георгия, большая каменная церковь, хоспис, детские дома и школы.
построили, и со всех концов России молящиеся приходят за советом, благословением,
молитва и утешение.

Задержка спасения

Вот еще один поразительный случай. Хозяин
Строитель иконостасов из К.сообщил следующее. «Незадолго до
кончина старца, около двух лет, мне пришлось ехать в Оптину за деньгами. Мы были
построил там иконостас, и я должен был получить довольно большую сумму в
деньги от Настоятеля за эту работу. Я получил свои деньги и до моего
Отъезд посетил старейшину Амвросия, чтобы получить благословение на обратный путь. я торопился
идти домой; Я ждал большого заказа на следующий день десять
тысяч рублей, и покупатели в обязательном порядке должны были находиться у меня в доме К. на следующий день. В тот день, как обычно, на
Старейшина. Он знал обо мне, что я ждал, и он сказал мне через свою камеру
сопровождающий, чтобы навестить его вечером на чай.

«Хоть мне и нужно было спешить домой,
честь и радость быть со старшим и выпить с ним чаю было так велико, что я
решил отложить поездку до вечера, в полной уверенности, что, даже если я
всю ночь пришлось ехать, успею успеть.Настал вечер, и
Я пошел к Старейшине. Он принял меня так радостно и так радостно, что я не
даже землю под ногами чувствую. Батюшка, наш ангел, хранил меня на долгое время.
долго начинало темнеть, и он сказал мне: «ну иди с
Бог. Ночевать здесь, благословляю тебя завтра на литургию; и из
Литургия, зайдите ко мне попить чаю ».

«‘Как такое может быть ?!’ Я думал. Но я не
смею противоречить старцу. Я ночевал, ходил на литургию, ходил в
Старейшина за чаем, но я горевал по клиентам и думал про себя:
«Может, я доберусь до К.хотя бы к вечеру ». Но не вышло, что
способ! Мы допили чай. Я хотел сказать старцу: «Благослови меня домой», но
он не дал мне произнести ни слова: «Приходи ко мне сегодня переночевать», — говорит он.
Мои ноги подкосились, но я не возражал.

«Прошел день, прошла ночь!
Утром я уже осмелел и подумал: «Что бы ни случилось, я
уезжаю сегодня. Может быть, мои клиенты ждали меня с деньгами ». Нет ты
никогда не делай этого! И снова Старец не дал мне возможности открыть рот.’Перейти к
Всенощное бдение, — говорит, — а завтра литургию. Ночевать здесь
снова сегодня! ‘ Какая странная вещь! В этот момент я действительно начал расстраиваться
и, признаться, согрешил против старца: «Ну вот и ясновидящий! Он
просто не знает, что со мной творится; по его милости прибыльный бизнес
теперь ушел прямо из моих рук ». И я был так взволнован старшим, что
не могу даже выразить это тебе. В то время я не мог молиться на Всенощной
тут просто в голове крутится: «Вот тебе старейшина! Вот твой
ясновидящий !… Теперь ваша зарплата свистит на «Ах, как я был зол на
то время!

«А вот старец, как назло, ну,
как если бы Господь прости меня в издевательстве надо мной, так радостно встречает меня после
Бдение !. .. Мне стало горько и больно. «А чему, — думаю, — он так счастлив?»
Но все-таки я не решился вслух выразить свое горе. Я провел третий
ночь вроде хорошо. Ночью моя печаль несколько улеглась: «Ты не можешь принести
назад то, что уплыло, и оно уплыло прямо сквозь ваши пальцы.
утром прихожу с литургии к старцу, а он мне говорит: ну а теперь
тебе пора домой! Иди с Богом! Будьте здоровы! Но через некоторое время сделай
не забудь благодарить Бога !! ‘

«И тут все мое горе улетучилось.я
уехал из Оптины домой, и на душе было так светло и радостно, что я не могу
Только опиши, почему батюшка сказал: «Через какое-то время не забудь
слава богу? … » Должно быть, подумал я, за то, что Господь сделал меня достойным
находиться в церкви три дня подряд. Я не торопился домой и не спешил
даже думать о моих клиентах; Я была так рада, что батюшка меня угостил.
так хорошо.

«Я приехал домой, а как вы думаете? Я
у ворот, а мои клиенты идут прямо за мной.Они были через три дня
чем наша договоренность. Ну, думаю: ах, милостивый мой старейшина! Это
Подлинная вещь Дивны дела Твои, Господи! Однако на этом все не закончилось
здесь. Вы послушайте, что было дальше! После этого прошло немного времени. Наш
Пт. Амвросий умер. Через два года после его праведной кончины мой старший бригадир
стало плохо. Он был надежным человеком; не просто рабочий, а настоящее золото. Он
прожил со мной непрерывно более двадцати лет. Он был смертельно болен.Они послали меня за священником, чтобы исповедовать и причащать его, пока он был еще
сознательный. Только я смотрю, а священник подходит ко мне от умирающего и говорит:
«Больной зовет тебя; он хочет тебя видеть. Поторопитесь, пока он не умрет!
Я подхожу к больному, и он, как только меня видит, как-то приподнимается
стоя на локтях, смотрит на меня, а теперь начинает плакать: «Прости мои грехи, босс! я
на самом деле хотел тебя убить! … »

«‘О чем ты говоришь? Да пребудет с Богом
ты! Ты в бреду ‘

«Нет, босс, я действительно хотел тебя убить. Помните, вы как-то опоздали на три дня из Оптиной домой? Ну мы
по моей договоренности нас было трое, мы поджидали вас на дороге
три дня подряд под мостом. Мы завидовали твоим деньгам
привезение из Оптины для иконостаса. Вы бы не были живы при этом
время, но Господь чьими-то молитвами спас вас от смерти без
покаяние. Прости меня, негодяй; ради бога, позволь моей душе уйти с миром ».

«‘Да простит вас Бог, как прощаю я вас!’

«Тут у моего больного начало хрипеть и
начал умирать.Да будет его душе даровано Царство Небесное! Велик был его грех,
но велико было его покаяние! »

Попадание в зубы

В подражание одному из своих предшественников в
Старейшина, иеросхимонах Леонид, о. Амвросий иногда любил скрывать свое
чудесная помощь юмористическими словами или жестами, чтобы отвлечь внимание
свидетели. Например, однажды к Старцу пришел монах с ужасным
зубная боль. Проходя мимо него, старец ударил его кулаком по зубам.
изо всех сил и весело добавил: «Молодец, а?» Молодец,
Батюшка, — на всеобщий смех ответил преподобный, — но это действительно
болит. «Однако, оставив Старшего, он почувствовал, что боль ушла,
и потом не вернулся.

Крестьяне хорошо заметили эту особенность о.
Амвросия и те, кто страдал от головной боли, говорили ему:
«Батюшка Амвросий, ударь меня; болит голова».

Избавление от табака
Наркомания

Питер Алексей Степанович.
Майоров, чрезмерно пристрастившийся к курению табака, почувствовал опасность для своего
здоровья от этого.Он написал письмо старейшине Амвросию, прося совета по поводу
как он мог избавиться от этой страсти.

В ответ на эту просьбу старец прислал Майорова
письмо от 12 октября 1888 г., в котором было написано: «Вы
напишите, что вы не можете бросить курить табак. То, что невозможно для человека, есть
возможно с помощью Бога. Только стойте в своем решении бросить курить,
осознавая опасность от него для души и тела, так как табак истощает
душа, умножает и укрепляет страсти, затемняет разум и разрушает
телесное здоровье медленной смертью. Раздражительность и меланхолия — результат
душевная немощь от курения табака.

«Советую воспользоваться духовным
лечение против этой страсти: подробно исповедуйся во всех грехах всего твоего
жизнь с семи лет, приобщение к Святым Тайнам и чтение Евангелия
ежедневно стоя, одну главу или больше. И когда наступает депрессия, тогда
прочитай еще раз, пока депрессия не пройдет. Если он снова атакует, прочтите
Снова Евангелие.Или вместо этого, если в одиночку сделать тридцать три полных
земные поклоны в память о земной жизни Спасителя и в честь
Святая Троица ».

Получив это письмо, Алексей Степанович
прочитал его и затем начал курить сигарету, но внезапно почувствовал
сильная боль в голове вместе с отвращением к табачному дыму, и это
ночью он не курил. На следующий день он по привычке четыре раза пытался
выкурил сигарету, но он не мог вдохнуть дым из-за сильной боли в
его голова.Таким образом, он легко бросил курить, тогда как в предыдущие два года, когда он
пытался заставить себя бросить курить, он не мог. И хотя это было
сделало его больным, он все равно выкуривал семьдесят пять сигарет в день.

Избавление от алкоголизма

Пострадал любимый старший брат одной женщины.
от алкоголизма на долгие годы. Не было ничего, что бы мужчина не пробовал, и нет
тот, к которому он не обращался, но из этого ничего не вышло.Между тем
здоровье и ресурсы несчастного человека были испорчены. Дело наконец
дошло до того, что врачи, лечившие его, заявили, что если он
не переставал пить, он умрет от сердечного приступа. Бедная женщина потеряла ее
начальник и, не зная, что делать, вспомнил, что в Оптиной монастыре был
великий и праведный старейшина, который мог делать все по своим молитвам. Она
прищурилась и, хотя никогда не видела о. Амвросий попытался представить
его, мысленно умоляя его помочь ее брату.Поскольку был вечер, она скоро
уснуть. Во сне она увидела идущего к ней старика и тотчас
понял, что это старейшина Амвросий. Он сказал ей: «Иди в
аптеку и купите на двадцать пять копеек травы черногорки-старонос,
мелко нарезать и сварить две столовые ложки в пяти чашках воды. Позволять
чайник постоять в плите полчаса, затем вынуть и дать
больной выпивает все пять чашек за один присест, горячим или холодным.
нет разницы.Поскольку эта трава довольно горькая, он может пить ее с сахаром или
мед. После приема может возникнуть рвота, но не пугайтесь этого.
это означает, что средство подействовало. Если после этой дозы у него снова
желание водки, то вы должны повторить дозу. После этого лечения он будет
теряет аппетит, но это не опасно. Тогда ему нужно только взять
двадцать пять капель желудочного эликсира Витте и десять капель Хоффмана в
рюмку воды каждый раз перед едой.«

Женщина мгновенно проснулась и скопировала это
рецепт в ночное время. Проснувшись утром, она послала в город за
трава. К тому времени, когда они пошли в город, искали траву и принесли ее
дома уже был вечер. Не желая терять драгоценное время,
сострадательная сестра приготовила лекарство, и ночь уже наступила на
раз она дала его брату выпить. К ее великому ужасу, прежде чем он
заснуть, ее брата начало рвать до такой степени, что бедную женщину
был сбит с толку. И, как обычно бывает, всякие мысли стали приводить
ее разум заблудился, например: «Как я беспечен; как я могу доверять всякому
мечты? Это какой-то страшный яд! »Одним словом, бедняги
женщина не могла спать всю ночь и задремала только когда было почти утро.
И снова она увидела того же старика, который подошел к ней и сказал: «Не будь
испугалась, матушка; не пугайтесь, говорю вам. Это безвредно, и
рвота — это корень разрушаемого вина.«

В те дни не существовало теорий
самовнушение, подсознание и тому подобное. Женщина успокоилась и,
действительно, с этого момента тяга ее брата к спиртным напиткам исчезла.
прочь, как будто на ощупь.

Спустя много лет эта женщина уехала в Оптину и
как она обрадовалась и обрадовалась, увидев старейшину Амвросия, в точности как она
видела его во сне.


Миссионерский буклет № EA15
Copyright 2001 Свято-Троицкая Православная
Mission466 Foothill Blvd, Box 397, La Canada, Ca 91011
Редактор: Епископ Александр (Милеант)


Вернуться на первую страницу

оборотов вокруг крестообразной оси

Тропарь Тон 5
Мы бежим к Отцу Нашему Амвросию,
как к целебному источнику.
Ибо Ты воистину наставляешь нас на путь спасения,
уберегая нас от несчастий и бедствий своими молитвами,
утешая нас в печалях тела и души,
учая прежде всего смирением, терпением и любовью.
Молитесь Христу, Любителю человечества, и нашему пылкому Заступнику
, чтобы наши души были спасены.

Kontakion Tone 3
Исполнив наставления Пастыря пастырей,
ты унаследовал благодать старчества,
пожалев всех, с верою прибегающих к Тебе.
Посему мы, дети твои, взываем к Тебе с любовью:
Святейший Отец Амвросий, молись Христу Богу нашему, чтобы Он спас души наши.

Описание его жизни:

23 октября (10-го по старому стилю) Церковь чествует собрание святых Оптинских старцев, в том числе святого старца Амвросия, скончавшегося именно в этот день в 1891 году.

Преподобный Амвросий Оптинский родился Александр Гренков в 1812 году в семье церковного ризника Михаила Гренкова.В юности, во время учебы в Тамбовской духовной семинарии, Александр сильно заболел и дал обет, если поправится, поступить в монастырь. Но выздоравливая, подвижный и общительный юноша не спешил выполнять свой обет. Однако новые проблемы со здоровьем напомнили ему о его обещании, и в 1839 году он поступил в Оптину пустынь в Калужской губернии, став учеником знаменитого старца Льва. От него юный послушник получил опыт великих святых древности в обретении благодати.В 1845 году он стал жертвой новой тяжелой болезни, которую из-за болезни преподобного Амвросия перешел до конца его жизни. Вскоре он стал помогать старцу Макарию как духовник, стал встречаться с людьми, участвовать в издательской деятельности пустыни. После кончины старца иеросхимонаха Макария в 1860 году святитель Амвросий стал духовным наставником братьев.

Тысячи верующих со всех концов России приходили к ясновидящему старцу за советом. Его посещали и участвовали в духовных беседах писатели Достоевский, Соловьев, Леонтьев, Алексей Толстой, Лев Толстой … Преподобный старец никогда не позволял себе произнести суетное или гневное слово, а говорил только для исправления или духовного наставления. От Господа он получил дары исцеления и ясновидения. Никогда не отказывая в помощи нуждающимся, святой старец мог явиться к умоляющим его людям на расстоянии, во снах и при личной встрече. Он стал великим заступником за русский народ, изменив благодатью Святого Духа тысячи человеческих судеб.

Святой Амвросий скончался 10 октября 1891 года в основанном им Шамординском монастыре. Его мощи хранятся в Оптиной пустыни.

Более подробную информацию о жизни можно найти здесь.

Здесь можно найти другую жизнь.

Здесь можно найти пророчество старейшины Амвросия.

Здесь можно найти подборку писем старейшины Амвросия.

Книгу Старец Амвросий Оптинский , можно получить в Санкт-Герман Пресс.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

биография, молитвы и интересные факты

Во Введенской Оптиной пустыне покоится рак с мощами святого, ставшего великим духовником Руси в XIX веке. Он не имел сана епископа или архимандрита и даже не был игуменом. Преподобный Амвросий Оптинский — ординарный иеромонах. Смертельно больной он поднялся на высшую ступень священной монашеской жизни. Духовник стал иеросхемонхом. Итак, в этом ранге он пошел к Господу. Сегодня, как и много лет назад, люди просят его о заступничестве и молитвенной помощи. Рядом с его святыми мощами больные исцеляются от неизлечимых недугов.

Преподобный Амвросий Оптинский: Жизнь

Святителя Амвросия на свете звали Александр Гренков.Родился 23 ноября 1812 года в Тамбовской губернии, в селе Большая Липовица. Его дед был священником, отец — Михаил Гренков — служил в церкви пономаром. Маму звали Марта Николаевна. Она занималась воспитанием своих восьми детей. Кстати, сын Александр был для нее шестым. Отец мальчика умер очень рано. Дети жили в дедушкиной семье.

В двенадцать лет Александра, названного в честь Александра Невского, передали в Тамбовское духовное училище.После ее окончания в 1830 г. он, как лучший выпускник, был направлен в Тамбовскую духовную семинарию. Там он сильно заболел и поклялся: если Господь пошлет ему исцеление, он будет взят в монахи. Но, получив желаемое и окончив семинарию в 1836 году, он не торопился с монашеством. Сначала Александр стал домашним учителем детей зажиточного купца. Затем стал преподавать греческий язык в Липецком духовном училище.

Жажда монашества

Но коварная болезнь снова проявила себя.Со своим добрым товарищем Павлом Покровским он посетил Троице-Сергиеву Лавру и затворник старика Илариона из села Троекурово. Он посоветовал ему съездить в Оптину пустыни, потому что он там был нужен. Осенью 1839 года Александр тайно уезжает в монастырь, указанный святым старцем. По благословению преподобного Оптинского старца, отца Льва, он стал жить в гостинице и переводить сочинения «Спасение грехов» греческого монаха Агапиты Земли. Зимой 1840 года он переехал жить в монастырь.А весной, после урегулирования конфликта по поводу тайного исчезновения из липецкой школы, его принимают в послушник. Сначала он служил келейником, а затем читателем у старика Лео. Потом работал над зерном. Потом его перевели на кухню помощником.

Еще при жизни Старца Льва в 1841 году он уступил послушанию и старшему отцу Макарию. По его воле он впервые принял постриг в рассофоре летом, а осенью 1842 года облачился в мантию с именем в честь св.Амвросий Миланский. Через год он был рукоположен в иеродиаконы, а в начале зимы 1845 года рукоположен в священники Калужского монастыря. Во время этой поездки он сильно простудился, что вызвало осложнение со стороны внутренних органов. Следовательно, он больше не мог служить.

Помощник старца

В конце лета 1846 года иеромонах был назначен помощником духовного старца Макария. Но плохое здоровье в какой-то момент было опасным фактором для жизни св.Амвросий. Именно в это время он принял великую схему, не меняя своего имени. Он продвигается по службе. И он живет под опекой монастыря. Постепенно самочувствие немного улучшилось. После ухода Макария к Господу отец Амвросий берет на себя дело старейшины. Преподобный постоянно страдал каким-то недугом: то обострился гастрит, то началась рвота, то нервное заболевание, то простуда с ознобом или лихорадка. В 1862 году он получил вывих руки.Лечение еще больше подорвало его здоровье. Он перестал ходить в церковь на богослужение, а потом вообще не мог выходить из келии.

Болезни

В 1868 году все язвочки добавились и геморроидальные кровотечения. Тогда игумен монастыря Исаак попросил привезти из села чудотворную икону Калужской Богородицы. В келье старца был отслужен молебен с акафистом Пресвятой Богородицы, после чего отец Амвросий поправился. Однако болезнь не исчезла навсегда.Она периодически рецедивировала до самой смерти.

Наградой старшего Амвросия был золотой лисенок, крест в то время был очень редкой наградой. Преподобный Амвросий в 1884 году стал основателем женского монастыря, расположенного под Оптиной, в селе Шамордино. Он благословил схимерину Софию руководить женским сообществом. Уже позже он получил статус монастыря (1 октября 1884 г. ), когда был освящен первый храм, созданный по делам молитв отца Амвросия.В 1912 году одной из обитательниц этого монастыря была Мария Толстая, сестра Льва Толстого, преданного анафеме Русской Православной Церковью в 1901 году. Там она умерла через год, приняв монашеский постриг за три дня до смерти.

Литературный сюжет

Святой Амвросий скончался в монастыре Чамордин. Произошло это 10 октября 1891 года. Похоронен в Оптиной пустыне, рядом с могилой отца Макария. На отпевание со всех сторон съехалось огромное количество людей. И вот он — рассказ о старце Зосиме из «Братьев Карамазовых» Достоевских.Правда, к этому времени писатель уже давно умер. Несколько дней летом 1878 г. Ф. М. Достоевский вместе со своим другом и коллегой Владимиром Соловьевым провел в Оптиной пустыне. Встречи с монахами подтолкнули писателя к созданию образа старца Зосимы. Достоевский, как и Лев Толстой, находился в тесном духовном общении со святым старцем Амвросием, который, конечно, оставил яркий след в сердцах великих русских классиков.

Но вернемся к погребению старца.В начале всей похоронной процессии от тела внезапно стал исходить тяжелый неприятный запах. Сам старец Амвросий предупреждал об этом еще при жизни, что для него это было уготовано тем, что он получил необычайно много незаслуженных почестей. Была невыносимая жара. Однако постепенно запах гниения исчез. И начал распространяться необычный аромат, как из цветов, так и из свежего меда.

Служение людям

Преподобный Амвросий Оптинский всю свою жизнь посвятил служению ближнему.Народ чувствовал его любовь и заботу, поэтому отвечал глубоким почтением и уважением. В 1988 году он был причислен к лику святых на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. Преподобный старец Амвросий Оптина говорил со всеми просто и ясно, точно и с юмором. И заодно мог дать ответы на вопросы самых образованных и известных людей того времени. Он также мог успокоить возбужденную неграмотную крестьянку, которая жаловалась, что ее индюки умирают, и что дама даже может выгнать ее за это со двора.

Преподобный Амвросий Оптинский: учение

Отец Амросий учил, что люди должны жить, как колесо, которое одной точкой касается поверхности земли, а все остальное стремится вверх. Он постоянно говорил такие истины:

 1. Мы в принципе не можем встать просто как дырка.
 2. Где просто, там сотня ангелов, а где сложно, нет ни одного.
 3. Человек плохой, потому что забывает, что над ним Бог.
 4. Если кто-то сильно думает о себе, что у него что-то есть, он проиграет.

По словам святого Амвросия, нужно жить проще, как лучше. Не надо ломать голову, главное молиться Богу, Он все устроит, так что не мучьте себя размышлениями о том, что и как все делать. Все должно идти как надо — значит жить легче. Если вы хотите почувствовать любовь, создавайте любовные произведения, даже если сначала не чувствуете этого. Однажды отцу Амвросию сказали, что он говорит слишком просто. На это он ответил, что двадцать лет просил у Бога простоты.Преподобный Амвросий Оптинский стал третьим старцем после преподобных Льва и Макария. Он их ученик, ставший самым известным и прославленным среди всех старцев Оптинской пустыни.

Служба

Святой Василий Великий дал свое определение. Он назвал это невидимым. В высшей степени это относится к таким духовным людям, как старец Амвросий. Снаружи видно только так называемое полотно его внешней жизни, а о внутреннем мире можно только догадываться. В его основе — самоотверженный молитвенный подвиг и постоянное невидимое человеческому глазу пред Богом.

В дни памяти святого часто совершается служба. Он посвящен святителю Амвросию Оптинскому. Идут многие люди. Всегда читают акафист преподобному Амвросию Оптинскому. Смерть святого старца не прервала его связи с людьми, которые до сих пор получают чудотворную помощь в исцелении по своей молитве. Воздвижение преподобного Амвросия Оптинского начинается словами: «Славим Тебя, преподобный отец Амвросий …». В церкви помнят имя преподобного 10 октября — в день, когда он представился Господу, 27 июня — в день его мощей и 11 октября в Соборе Оптинских старцев. Молитва преподобному Амвросию Оптинскому начинается словами: «Старцы великие и раб Божий, отец наш Амвросий …».

Верующие, стремящиеся поцеловать святых реликвий и молиться преподобному Амвросию, с глубокой верой обязательно получат исцеление. Старец будет умолять его от Господа. Зная это, люди всегда устремляются в Оптинские пустыни за помощью и защитой.

Молитвенное правило преподобного старца

Есть молитвенное правило преподобного Амвросия Оптинского. Это следует из одного из его писем к своему духовному чаду.Он пишет, что нужно всегда верить и надеяться на милость Господа, Который спасет вас от любых человеческих и вражеских козней. Затем он указывает на псалмы Давида, которые он молился в час гонений со стороны своих преследователей. Это 3-й, 53-й, 58-й, 142-й. Далее он пишет о том, что подбирает для себя слова, соответствующие его настроению, и часто их читает, постоянно обращаясь к Богу со смирением и верой. А когда наступит уныние и наполнит душу необъяснимым горем, он посоветовал прочитать 101-й псалом.

Mode

Монах взял в свою келью огромное количество людей. К нему съезжались люди со всех концов России. Встал он очень рано — в четыре часа утра. К пяти годам он уже вызвал келейников. И тут началось утреннее правило. Затем он помолился в одиночестве. С девяти часов начался прием — сначала монахи, а за ними — миряне. Он закончил свой день в 11 часов, когда было прочитано длинное вечернее правило. К полуночи Старец, наконец, остался один. Такой распорядок у него был около тридцати лет.И так каждый день он совершал свой великий подвиг. До преподобного Амвросия старцы не принимали женщин в свои кельи. Он встретился с ними, будучи для них духовным человеком. Поэтому чуть позже он стал наставником и основателем женского монастыря в Шамордино.

Чудеса

Старец умной молитвой овладел даром от Бога — чудотворным и прозорливым. Со слов людей зафиксировано много случаев. Однажды воронежская женщина заблудилась в лесу в семи верстах от монастыря.И вдруг она увидела старика, костыль которого указывал ей дорогу. По нему она отправилась в монастырский дом старца Амвросия. Когда она подошла ближе, уходящий келейщик вдруг спросил ее: а где Авдотья из города Воронежа? Через пятнадцать минут она оставила старика в слезах и рыданиях. И она сказала, что Амвросий — это тот самый человек, который вывел ее на верную тропу в лесу.

Был еще один удивительный случай, когда в Оптинскую пустыню приехал один мастер за заказом и деньгами на изготовление иконостаса.Перед отъездом он решил попросить у старца благословения. Но он сказал, что нужно ждать три дня. Мастер думал, что так сильно «выманивает» свои заработки, но все же слушал старого монаха. Позже он узнал, что, не отдав столько времени благословению, старик буквально спас его от смерти. Ведь все эти три дня его подмастерье охранял его под мостом, чтобы грабить и убивать. Только когда они ушли, духовник принял мастера и отпустил его.

И однажды преподобный Амвросий Оптинский воскресил мертвого коня бедного крестьянина, который плакал над ней. Святой на расстоянии мог, как Николай Чудотворец, помогать людям в разных бедствиях. С именем святого Амвросия связано немало чудесных историй. Воистину, не зря преподобный Макарий предсказал ему, что он станет великим человеком.

Заключение

Когда времена тяжелые Оптинские пустыни были опустошены и закрыты. Часовня на могиле Старца разрушена. Но путь к могиле святого не зарос. Осенью 1987 года Оптина пустыня снова была возвращена церкви.В годовщину возрождения монастыря была нанесена икона Казанской Божьей Матери. Мощи преподобного Амвросия Оптинского были обнаружены в 1998 году. Сейчас его нетленные тела покоятся в Оптиной пустыне, во Введенском храме.

Их сердца будут жить вечно

Проповедь на
Божественная литургия в Шамординском монастыре в день кончины старца.
отличник Московской богословской академии »
(имя неизвестно)

“Вы
не следует удивляться этой огромной толпе прихожан … В этой бедной общине жил человек,
кого знала вся Святая Русь, и к кому давно приходили
бесчисленные толпы людей со всех сторон . ..
Имя этого человека было известно и в королевских дворцах, и в деревне.
хижины.Это был батюшка старец Амвросий,
великий пастырь и милосердный человек земли русской. Именно он привлек эту огромную толпу своих
поклонники здесь сегодня … В чем
в чем состоят достоинства этого мужчины? Он вернулся
образ Божий людям и учил покаянию. Этот защитник земли русской умел
заставить тех, кто с детства разучился плакать,
вылейте слезы раскаяния, слезы раскаяния, слезы возрождения к новому
духовная жизнь … Итак, Святая Русь,
горевать! Потеряв этого отшельника, смиренного
духом и телом, вы лишились своего великого благодетеля, который любил вас
со всей силой христианской любви, отдавшего за тебя всю свою жизнь и один
может сказать, кто принес его вам в жертву.
Вы больше не можете приходить к о. Амвросий с твоим горем и скорбями
в утешение, и не могу послать к нему своих Достоевских и Толстых в
учил простой монах высшей науке — умению жить как человек
будучи и как христианин. Горько плакать,
Святая Оптина монастыря! Вы были
лишенный вашего старца, который был носителем священной традиции старчества,
который так долго тебя украшал…

“O
Оптинские монахи — в те моменты, когда тяжесть монастырского креста больше
сильно ограничивает силы вашего духа, когда ваша душа огорчается
и мучаясь сильнее, чем обычно, ты больше не сможешь уйти
исцеление дорогому отцу. Амвросий. Плакать
горькие слезы, Шамординский!
Вы были лишены духовного отца, который любил вас всеми
сила его самоотверженной пастырской любви.
Он родил вас духовно в свете Божьем. Он, как нежная мать, ежедневно лелеял тебя
в младенчестве. Он дал тебе все
пожертвования, которые шли к нему; он построил для вас эту святую церковь; он дал тебе
все последние дни своей многострадальной жизни, которые он провел в ваших стенах,
чтобы на закате его дней своим присутствием, глазами и словами
сильнее вдохновляйте тех, кто заботится о вашем духовном и телесном
здоровье.”

Тогда
проповедник напомнил своим слушателям заповеди
Старейшина и уговорил их последовать за ними.
Обращаясь к православным мирянам, он сказал:

“И
Итак, христианский мир, забывший Бога!
Приходите сюда и посмотрите, как вы должны навести порядок в своей жизни. Опомнись! Оставь суету мира и осознай
что на земле нужно жить только для Неба …
Не думайте, что жить на земле только для Бога невозможно. Взгляни на гроб, в котором ты осуждаешь . .. Покинувший мир, своих родных и
знакомые, о.Амвросий еще молодым отправился в монастырь, где он
жил в бедной келье и питался самой скудной пищей. И когда он стал достаточно сильным в
борьбе с плотским человеком, он полностью посвятил себя служению
его сосед. Никогда и никто не делал
он отказывается от адвоката. Он лечил всех
любезно. Часто к вечеру болеют
Язык старейшины был настолько утомлен, что он больше не мог даже говорить. И как много хорошего он сделал! Сколько людей он поставил на ноги —
не только адвокатом, но даже финансовой помощью? И посмотрите на этот Монастырь — его любовь сотворила
и вырастил его.Он прожил жизнь
другие; он радовался и оплакивал радости и печали своих соседей. Можно сказать, что у него не было своей жизни
своя. Итак, христиане — приходите к нему
гроб и узнай, что на земле нужно жить только для Неба; что так
жизни возможно и осуществимо, и что основа этой жизни
полное, активное самоотречение на благо ближнего «.

Тогда
Обращаясь к монахам, проповедник сначала описал о. Амвросий — каким он был
великий подвижник и молитвенник.

«Как
его узкая камера, — сказал он, — расскажет вам, как эта постоянно больная, почти
вечно умирающий старейшина — обремененный утомительными ежедневными разговорами с
гости, пастырская совесть которого терзается грехами кающихся —
иногда вставал с постели и со слезами на глазах и внимательно слушал
Всенощное бдение в камере. Сколько одиноких,
горячие мольбы, горькие слезы и простирания на этих стенах
видимый! Это их секрет! Да, аскет это был, такой как редко можно
быть найденным.Теперь его мертвые губы говорят вслух
всем монахам о строгом, тяжелом труде по соблюдению монашеского обета и
правила.»

Но
Пт. У Амвросия была еще одна черта — возвышенная черта христианского аскетизма.
о котором в последнее время несколько забыли, но какие монахи должны учиться
от усопшего.

«Жилая
вдали от мира и убегая от него, он смог жить ради
это… Вы можете поверить, что ни в одном
приемной любого мирянина, пастора или государственного деятеля, было столько
люди, как было в узкой, скромной келье этого отшельника. Полагать!
Весь этот мир, лежащий во зле, ни от кого не получил
много советов и наставлений, как письменных, так и устных, как у покойного
учитывая это … Он смог силой
его вера и любовь, чтобы расширить узкие стены его камеры до огромного пространства. Он, как пастор, знал, что в
грешный, но ищущий Бога мир, который алчал и жаждал слов Христа,
для любви и веры. Он любил этот мир
и отдал ему всю свою жизнь … От
мир пришли к нему все трудящиеся и обремененные, и он дал им
отдых.”

В
это служение любовных монахов должно подражать старцу…

“И
вы, монахи, служите — служите искренне и безудержно, как почивший о.
Амвросий служил людям в мире.
Служите церковные службы благочестиво, с жарким чувством и слезами
любовь. Где неспециалист услышит настоящую
богослужения по рубрикам, если не в монастыре? Где ему услышать настоящий, древний, русский
церковное пение, если не в храмах святых обителей? Монастыри — сохранить рубрики и церковь
петь в святости и этим служить миру.Где непрофессионал может быть настроен в отношении
к религии? Опять же в монастыре. Он ходит в стенах святого
монастырь, где покоятся мощи святых, где совершаются чудотворения
святые иконы. Он ходит и его душа
наполненный благоговейным страхом. Он слушает
к каждому звуку он назидается каждой надписью, каждой святой картинкой. Знайте это, монахи, и благоговейно охраняйте это.
религиозная сонастроенность обывателя.
Служите ему в Монастыре всеми возможными способами. Проповедуй ему без устали; верю, что он
надолго сохранит проповеди, которые слышит в монастыре.Пройдите через все свои священные сокровища с
его через все церкви; покажи ему и расскажи ему все. Примите под свою защиту бедных,
больной и сирота. Когда ты, монах или
монахиня, стой на молитве, не забывай усердно молиться за грешный мир — это
нужны твои молитвы. Итак, русский
монахи, помните и храните посмертное завещание старца Амвросия:
любить даже грешных людей и служить им как можно больше ».

Обращаясь наконец к пастырям
церкви проповедник предложил им учиться у старца и изучать
прежде всего его высокое духовное состояние, которое не всегда можно найти в
современные пасторы.

«Сравните отношение
прихожане к любому священнику с отношением пришедших к усопшим
Старейшина. В первую очередь, каждый
из них знает свое положение и свое призвание — крестьянин идет за
дворянин, богатый перед бедным. Ты
прийти к священнику с семьей как к знакомству; часто ты будешь сидеть
за весь вечер и не услышать ни слова о духовности, о
церковь, о Небесах. Все эти
разговоры о мирских вещах, как и те, которые вы ведете между собой.

«С
Старейшина. До него каждый чувствовал себя
только обыватель; княжеские титулы и графское достоинство, слава и богатство,
отличие и преимущество высшего образования — все оставили на
порог его камеры … Все говорили
с ним, и он говорил со всеми только о духовных вещах; что-либо
мирское, сказанное ему, он неизменно истолковывал как что-то
духовное … Они смотрели только на батюшку
как слуга Божий … Он был врачом
для больной совести…

Сказав еще несколько утешительных
слова сестрам Шамордино о том, что у них не будет
могилу их возлюбленного старца, он наставлял их: «Берегите в
во всей полноте и чистоте духовный образ усопшего, который будет
приятно ему и полезно для него.
Затем проповедник завершил свою проповедь, произнеся мощный
впечатление на всех слушателей.
(356-361)

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ

На берегу быстро протекающей реки Жиздры, в окружении девственного леса, стояла Оптина пустынь, всего в нескольких милях от города Козельска в Калужской области.Он состоял из величественного белого Кремля с 4 церквями, крепостными стенами и башнями. Высокая духовная жизнь Оптина была в полной гармонии с ее внешней красотой. Побывав в Оптиной, русский писатель Гоголь охарактеризовал ее как обладающую исключительной духовностью и благотворно влияющую на все свое окружение.

Точное время появления Оптинаса неизвестно. По преданию, он был основан в древности кающимся разбойником Оптиным. Город Козельск упоминается в летописи за 1146 год.В 1238 году после героической обороны город был взят татарами, а все жители были убиты. В начале 15 века Козельск перешел под власть Литвы, затем на полвека перешел из рук в руки, прежде чем окончательно вошел в состав Москвы.

Известно, что в 1625 году оптиным игуменом был некий Сергий. В 1630 г. скит состоял из деревянной церкви, шести монашеских келий и 12 монахов и находился в ведении иеромонаха Феодора. Таким образом, Оптина — один из древнейших монастырей Руси.

Рост, упадок и возрождение

Царь Михаил Федорович и местные бояре подарили Оптине земли, и она начала процветать, но во время реформ Петра Великого ее земли были отобраны, монастырь обеднел и окончательно был закрыт в 1724 году; однако уже к 1726 году он был вновь открыт по ходатайству придворного Андрея Шепелева. После полного разрушения монастырь начал медленно возрождаться.

Полное возрождение Оптины произошло только в 1795 году, когда на него обратил внимание митрополит Московский Платон. Настоятелем обители был назначен некий отец Авраамий, куда были переведены 12 монахов. Отец Авраамий, хотя и был болезненным телосложением, много сделал для монастыря: он привел в порядок его хозяйство, обнес стеной скит, уладил судебные дела в пользу монастыря, построил колокольню, больничную церковь и монастырские кельи. для братьев и насадил просторные сады.

Но именно своему следующему настоятелю, архимандриту Моисею, Оптина пустынь обязана своим расцветом и славой. В его время велись крупные строительные работы, были высажены обширные фруктовые сады и огороды, вдвое увеличились земельные владения. Финансирование шло от паломников, которых привлекала Оптина пустынь с ее неповторимым духом, напоминающим античный аскетизм. Два брата отца Моисея также были настоятелями монастырей, и все они были великими подвижниками и духовно поддерживали друг друга. Сам отец Моисей пришел к осознанию сути и глубины духовной жизни еще в ранней юности. Затем он посетил ясновидящую старуху Досифею в Москве, которая направила его в Саровский монастырь, где он был наставлен самим преподобным Серафимом. Впоследствии отец Моисей духовно трудился среди отшельников Рославльских лесов, подобно древнеегипетским пустынникам, проводя 6 дней в уединении, читая весь дневной цикл богослужений и совершая Иисусовую молитву, а по воскресеньям присоединяясь к другим. старейшины в общей молитве.Французское нашествие 1812 года прервало герметическую жизнь отца Моисея, и он перебрался в Белобережскую пустынь, где познакомился с тремя выдающимися подвижниками: отцами Феодором и Клеопой (учениками святого Паисия Величковского) и их постящимся братом, отцом Леонидом, будущим знаменитым. Оптина бузина.

В 1821 году епископ Калужский Филарет уговорил отца Моисея переехать в Оптину и взяться за строительство скита возле монастыря. Вместе с отцом Моисеем в Оптину приехали его младший брат отец Анатолий и еще два монаха Иларион и Савватий.

Так был основан Оптинский скит, в котором процветало Оптинское старчество и распространивший славу Оптиной пустыни не только на его окрестности, но и на всю Россию.

Старшинство в целом

Благодатное старчество — одно из высших достижений духовной жизни Церкви, это ее сливки, ее венец духовных трудов, плод уединения и божественного созерцания.Он органически связан с внутренним монашеским аскетизмом, имеющим своей целью достижение бесстрастного состояния, и поэтому он появился вместе с монашеством на заре христианства. Он также возник в России с приходом туда христианства и получил широкое распространение, но со временем исчез и к концу 17 века исчез и был забыт, так что когда он был возрожден в начале 18 века Паисием Величковским, он казалось чем-то новым и необычным.По этой причине церковная иерархия часто чувствовала себя растерянной перед этим явлением, что приводило к частым гонениям, которым подвергались такие старцы, как преподобный Серафим Саровский, некоторые из оптинских старцев и другие. Однако, конечно, не все иерархи преследовали старчество; напротив, многие его спонсировали и даже почитали.

Оптинское старчество

Но старчество, о котором мы будем говорить, а именно Оптинское старчество, имеет свои уникальные особенности, которые отличают его от общего понятия старчества.Хотя на протяжении всей истории христианства старцами считались все опытные монахи, которым не только было поручено духовное попечение молодых послушников, но и было поручено заботиться о духовной жизни мирян, оптинские старцы отличались исключительной исключительностью. глубина духовной жизни, личная святость и дар ясновидения, и хотя они были в первую очередь озабочены духовным очищением и спасением всех, кто приходил к ним, тем не менее они также постоянно помогали людям в их мирских делах и бедах, и в силу своей добродетели ясновидения смогли помочь людям найти выход из самых безвыходных ситуаций; кроме того, старейшины обладали дарами исцеления и чудотворения.

Оптинское старение

Сам строгий постник и подвижник, отец Моисей был полон нежнейшей любви к людям и сострадал их немощам и грехам. Его искусство разговаривать с каждым человеком по-своему было несравнимо: с образованными людьми он говорил на интеллектуальном уровне, а с простыми людьми он говорил в соответствии с их пониманием вещей и их манерой речи.Он прекрасно понимал потребности каждого человека и испытывал безмерное сострадание к бедным.

Он также отличался необычайным смирением. «Я хуже всех», — часто говорил отец Моисей. Другие, может быть, только думают, что они худшие, но я точно знаю, что я хуже других. Так старец смиренно отзывался о себе, но для тех, кто был рядом с ним и знал его жизнь, было очевидно, что он обладает многими духовными дарами, в том числе даром созерцательной молитвы.В 1825 году отец Моисей был назначен настоятелем Оптиной обители, а его брат, отец Анатолий, стал настоятелем скита. Пройдя ту же школу подвижничества в Рославльских лесах, что и его брат, он тоже отличался крайним смирением и послушанием. Он не принимал никаких решений без благословения своего старшего и брата отца Моисея. Из-за тяжелой физической работы, которую ему лично приходилось выполнять, помогая своему брату строить скит, уже в возрасте 40 лет у него были открытые раны на ногах, которые не заживали до конца его жизни и причинили ему большие страдания.При этом многое ему приходилось делать самому, потому что многие монахи, особенно те, кто служил, были довольно пожилыми людьми. Но при его ведении в ските царили удивительный порядок и красота, которые производили огромное впечатление на всех посетителей.

Однако ни отец Анатолий, ни отец Моисей не взяли на себя непосредственной ответственности духовного руководства монастырским братством. Но, будучи старшими старцами, они понимали важность старшинства и предоставляли великим старейшинам, которых они привлекали в Оптинский скит, широкое поле деятельности. Таким образом, насаждение и расцвет старшинства в Оптиной пустыни произошло благодаря усилиям этих двух старцев. К сожалению, епископ Калужский Николай не понимал старчества и принес большое горе старейшинам и еще больше навредил бы их усилиям, если бы не заступничество митрополита Московского Филарета, глубоко понимавшего и ценившего значение старейшины. .

Со времен Петра Великого среди русской интеллигенции происходил процесс денационализации: они восхищались всем, что приходило с Запада, и презирали родное; нахождение чего-то положительного на своей родине считалось отклонением от нормы и высмеивалось.Точно так же в область религии проник дух западного протестантизма, и искоренилось подлинное древнее православие. Национальные, патриотические, а также религиозные чувства продолжали сохраняться только в простонародье.

Война 1812 года несколько возродила дух патриотизма, но даже таким великим писателям, как Пушкин, Лермонтов и другие, приходилось расплачиваться за любое глубокое выражение патриотических чувств. Именно в этот момент Оптина пустынь стала своеобразным противовесом всему происходящему вокруг; он стал путеводной звездой для многих писателей и философов, не говоря уже о простых людях, искавших смысл жизни в истинном Православии.Для них Оптина представляла собой союз высшего духовного стремления постоянной молитвы, увенчанной обилием благодати, исходящей от обретения даров Святого Духа, и служением миру во всей его полноте, покрывающим как духовные, так и земные потребности. Более того, до этого времени, из-за религиозного регулирования Петра Великого и указов 1787 и 1808 годов, издание книг духовного содержания оставалось на усмотрение Священного Синода, и такие книги могли печататься только свой печатный станок.В результате в 1793 г. была опубликована только одна аскетическая книга «Филокалия», и читатели были лишены духовной литературы, в то время как гражданские издания извергали множество переводов западных псевдомистических произведений, многие из которых были изданы с с разрешения гражданских цензоров, открыто враждебно относились к Православию. В этих условиях издание сочинений святых отцов имело большое историческое значение. Благодаря наличию высокообразованных старейшин, огромной и многогранной помощи различных писателей, литераторов и философов, а также полного понимания, поддержки и благословения со стороны митрополита Московского Филарета, труды и Жития выдающихся отцов церкви, как древних, так и современников, таких как Паисий Величковский, были переведены с греческого и славянского на русский язык и опубликованы.Издание началось в середине XIX века, а к концу этого века библиотека, основанная отцом Моисеем, насчитывала 5000 книг.

Изданные книги были разосланы академиям, семинариям, библиотекам, правящим архиереям и инспекторам, и эта ранее недоступная аскетическая литература стала доступна монахам и всем религиозно ориентированным русским людям. Истинное Православие засияло и укрепилось против западных ложно ориентированных книг. Таким образом, появление этих православных книг было событием, которое невозможно описать простыми словами.

Особая заслуга в совершении этого подвига наравне со старшим Макарием, о котором мы поговорим отдельно, принадлежала выдающемуся русскому философу Ивану Васильевичу Киреевскому и его жене (первые издания, помимо работы над ними супружеских пар, были публикуется за их личный счет).

Старейшина Амвросий

Период правления старца Амвросия отличался от времени, в котором трудились его предшественники.Во-первых, изначально не было регулярного почтового, телеграфного или железнодорожного сообщения, как во времена отца Амвросия; более того, в его время положение Церкви в целом и монастырей в частности резко улучшилось. Во-вторых, в этом монастыре уже укоренилась традиция старчества, и слава Оптиной пустыни распространилась по всей России.

Прибыв в Оптину, старец Амвросий нашел там столпы монашества — игумен Моисей и старцев Лев и Макарий.Кроме того, среди братьев было немало выдающихся подвижников.

Вообще монашество под руководством старцев несло особый отпечаток духовной добродетели. Простота, кротость и смирение были отличительными чертами Оптинского монашества. Младшие монахи изо всех сил старались смириться не только перед старшими, но и перед равными, боясь обидеть других даже одним взглядом, и при малейшей провокации немедленно просили друг у друга прощения.

Старший Амвросий родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в селе Большая Липовица Тамбовской губернии Александр Михайлович Гренков. Отец его был ризником, а дед — священником. В семье было 8 детей. В детстве Александр был очень живым, веселым и смышленым мальчиком, но за свои шалости и крайнюю озорность в семье его не слишком любили. Он просто не мог вписаться в строгую патриархальную семью.Сначала он читал в церкви вместе с отцом. После этого его отправили в духовную академию, а затем в семинарию. У него были незаурядные способности. В июле 1836 года он окончил школу с отличием и наградой за отличное поведение.

Сначала работал домашним наставником, затем стал учителем в Липецкой духовной академии. В обществе его любили за сообразительность и веселый характер. Однако вскоре он серьезно заболел. Надежды на выздоровление почти не было, поэтому он поклялся войти в монастырь, если выздоровеет.Он поправился, но еще 4 года не мог расстаться с миром. Он начал молиться по ночам, но это рассмешило товарищей над ним. Летом 1839 года, по пути в Троице-Сергиеву Лавру, он остановился навестить отшельника отца Илариона. Святой подвижник дал Александру однозначный приказ: иди в Оптину, ты там нужен. Александр все еще колебался, но, наконец, осознав собственную нерешительность и шаткость намерений, он вдруг решил бежать в Оптину без разрешения и без прощания.Впоследствии все его черты живость, смекалка, общительность, жизнерадостность очень пригодились ему в общении с людьми и наставлении их.

старец Амвросий Оптинский

С самого начала жизнь старца Амвросия, проведенная под опекой мудрых старцев, шла гладко, без особых препятствий, направляясь к дальнейшему духовному совершенствованию. Однако отец Макарий, взявший на себя руководство юного инока, подверг отца Амвросия резким ударам по своему эго, взращивая в нем строгого подвижника, олицетворявшего монашеские добродетели бедности, смирения, выдержки и других. Еще при жизни старцев и с его благословения некоторые из братьев стали приходить к отцу Амвросию исповедовать свои мысли. Отец Макарий также ближе познакомил его со своими духовными чадами в мире, подготовив тем самым себе достойного преемника, которым впоследствии стал отец Амвросий.После смерти отца Моисея братья избрали отца Исаака своим настоятелем, а тот относился к отцу Амвросию как к своему старейшине. Таким образом, в Оптиной не было разногласий между руководителями. Во время болезни старец Амвросий был тайно пострижен в схиму. У него было два келейника: отец Михаил и отец Жозеф (будущий старец).

Отец Амвросий встал в 4 часа утра. слышать утренние молитвы, и после этого его день был похож на день отца Макария.После вечерней молитвы старец попросил у всех прощения и отпустил своих келейников, что часто происходило в полночь. Через два года он заболел новой болезнью, и его здоровье стало очень слабым. Он больше не мог ходить в церковь и должен был причащаться в своей келье. В 1868 году он серьезно заболел. Такие повороты к худшему случались неоднократно. Трудно представить, как, прикованный к своей постели и совершенно истощенный, он мог принимать толпы людей и отвечать на сотни писем.Совершенно очевидно, что здесь помогала животворная благодать Божья.

Люди часто видели необычный свет над головой старейшин. В конце жизни отец Амвросий основал женский монастырь в Шамордино с приютом для беспризорников. Монастырь быстро разрастался и вскоре насчитывал до 500 монахинь. После кончины игумении Софии старец был вынужден взять на себя все заботы монастыря и лично посетить его. Последний раз он приехал туда летом 1890 года, вынужден был там зимовать из-за болезни, его здоровье ухудшилось, и он не мог вернуться в Оптину.Он скончался 10 октября 1891 года. Траурную процессию сопровождала более тысячи человек. Шел дождь, но свечи не погасли. По дороге из Шамордино в Оптину процессия останавливалась у каждого села и служила панихидам. Смерть старцев была всеобщей потерей для России.

СОВЕТЫ ОПТИНСКИХ СТАРЕЙШИХ

Советы преподобного старца Антония

Если мы откажемся от наших желаний и идей и попытаемся исполнить желания и идеи Бога, мы достигнем спасения в любом месте и в любой ситуации.Напротив, если мы упорствуем в своих собственных желаниях и идеях, тогда никакое место и никакая ситуация нам не помогут. Ева нарушила заповедь Бога, даже живя в раю, а несчастному Иуде даже жизнь на стороне Спасителей не принесла никакой пользы. Читая Евангелие, мы нуждаемся в терпении и ободрении для благочестивой жизни, где бы мы ни находились.

Напрасно мы обвиняем тех, кто живет с нами и окружает нас, в том, что они мешают и препятствуют нашему спасению или духовному совершенствованию.Неудовлетворительное состояние нашей души и духа исходит изнутри нас самих, из-за недостатка духовной утонченности и ошибочного настроения, с которым мы категорически отказываемся расставаться. И это именно то, что приводит нас в замешательство, сомнения и недоумение; и все это мучает и отягощает нас, приводит в безрадостное состояние. Хорошо бы нам понять простые слова святых отцов: если мы смиримся, то обретем покой везде, не позволяя мыслям блуждать по другим местам, где мы можем встретиться с худшими вещами.

Главное средство к спасению — это перенос множества скорбей, которые подходят каждому человеку, как сказано в Деяниях Апостолов: «Через много скорбей мы должны войти в Царство Божие».

Тем, кто желает достичь спасения, следует также помнить апостольскую заповедь: Несите друг друга бремена и так исполняйте закон Христа. Есть много других заповедей, но ни одна из них не имеет такого дополнения, т.е.е. и так исполните закон Христа. Эта заповедь имеет большое значение, и мы должны позаботиться о ней прежде всего.

Многие желают хорошей духовной жизни в простейшей форме, но лишь немногие и в редких случаях исполняют свое доброе желание; именно те, кто твердо придерживаются слов Священного Писания, должны через многие невзгоды войти в Царство Божие, и, взывая к Богу о помощи, они стараются безропотно переносить горести, болезни и различные неудобства, всегда помня слова Самого Спасителя: Если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди, и одна из заповедей Господа звучит так: Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом вы судите, будете судимы; и какой мерой вы мерите, будет опять вам мера.

Наше спасение требует неизменного исполнения заповедей Бога и подчинения воле Бога, где бы человек ни жил. Только так, а не иначе, мы сможем обрести душевный покой, как сказано в псалмах: «Мир великим любящим закон Твой, и ничто не соблазнит их». Но вы продолжаете искать внутренний мир и душевное спокойствие во внешних обстоятельствах. Вам кажется, что вы живете не в нужном месте, не общаетесь с нужными людьми, что вы поступали неправильно, а другие поступали неправильно.Священное Писание говорит: Его (то есть Божья) власть повсюду, и что спасение одной христианской души дороже всего в мире.

Господь готов помочь человеку обрести смирение, как и во всех других хороших делах, но человек должен проявлять некоторую заботу и о себе. Святые отцы говорят: пролейте кровь и примите дух. Это означает, что вы должны потрудиться, образно говоря, истекать кровью, и вы получите духовные дары.Но вы ищете и просите духовных даров, но не решаетесь предложить свою кровь, потому что все, чего вы хотите, — это не беспокоить. Но разве можно обрести смирение в спокойной жизни? Смирение — это когда человек видит себя хуже всех остальных. Таким образом, когда люди беспокоят вас, вы видите, что не можете этого вынести, и вы сердитесь на других людей, а затем автоматически считаете себя достойным сожаления. Если при этом ты сожалеешь о своих недостатках и ругаешь себя за них, и искренне раскаиваешься в них перед Богом и своим духовным отцом, то ты уже на пути к смирению.Но если бы вас никто не беспокоил, и вы продолжали жить спокойно, как бы вы смогли распознать свои недостатки? Как бы вы узнали свои пороки? Если другие пытаются унизить вас, это означает, что вы унижены; но вы сами просите Бога о смирении. Зачем же тогда обижаться на других?

Тот, у кого в сердце злоба, не должен отчаиваться, потому что с Божьей помощью человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не упускать ни единого шанса помочь другим, а также часто признаваться в своих мыслях духовному отцу и заниматься благотворительностью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

[an error occurred while processing the directive]

Related Posts

Разное

Православные праздники 21 сентября 2020: Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы | Новости | Известия

Церковный календарь на сентябрь 2020: какие праздники в сентябреПравославные христиане в сентябре 2020 года отмечают несколько больших праздников, таких как Усекновение главы Иоанна Предтeчи, Рождество

Разное

Обязанности крестной при крещении: Какую молитву должна знать крестная при крещении. Обязанности крестной при крещении девочки и мальчика. Главные обязанности крестных

обязанности. Обязанности крестной матери во время и после крещения

Крещение — это одно из важных событий в жизни православного