Молитва василия великого 1 я: Молитва 1‑я, Василия Великого

Разное

Содержание

Молитва 1‑я, Василия Великого

Молитва 1‑я, Василия Великого

Поделиться:

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Сы́не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни́ в пло́ть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны́ неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м естество́ на́ше, Са́м, Безсме́ртный Царю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твое́ мне́, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и не́смь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты́, Го́споди, незло́бив сы́й, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты́ бо ре́кл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши все́м спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́. Те́мже и а́з, а́ще и недосто́ин е́смь небесе́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Тво́й оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ бы́в, не отчаява́ю своего́ спасе́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, прихожду́. Приими́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, гре́х взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя́ соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, святы́нь Твои́х ча́сть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне́ живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Е́й, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мо́й, и да не в су́д ми́ бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́ин, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недосто́йне те́м причаща́тися, но да́ждь ми́, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти ча́сть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во ответ благоприя́тен на Стра́шнем суди́щи Твое́м: я́ко да и а́з со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х бла́г, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя́, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Другие проекты:

Поговорим, почитаем, послушаем?!

Городовой . Цикл «Забытые профессии» (рассказывает Сергей Гусев)

1 ноября 2022 года.

Проект “Ровесники века”

Беспокойство за ребенка – ахиллесова пята каждой матери

26 октября 2022 года.

Поговорим, почитаем, послушаем?!

«Родина моя»(музыка и слова М. Аншуков, г. Москва) исполняет Максим Аншуков

24 октября 2022 года.

Детям о Православии

Священники

20 октября 2022 года.

Молитвы для глухих

Молитва 5‑я (Вечернее правило)

17 октября 2022 года.

Поговорим, почитаем, послушаем?!

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября 2022 года.

Молитва святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому

 • Тро­парь Трём святителям
 • Молит­ва Трём святителям
 • Молит­вы свя­ти­те­лю Васи­лию Великому
 • Молит­вы свя­ти­те­лю Гри­го­рию Богослову
 • Молит­вы свя­ти­те­лю Иоан­ну Златоусту

 

Тропарь Трём святителям, глас 41

Я́ко апо́столов единонpа́внии/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех моли́те/ миp вселе́нней даpова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Пере­вод: Апо­сто­лам еди­но­мыс­лен­ные и все­лен­ские учи­те­ли, Вла­ды­ку все­го моли­те мир все­лен­ной даро­вать и душам нашим вели­кую милость.

Молитва Трём святителям

1

О, пресве́тлии свети́льницы Це́ркве Христо́вы, Васи́лие, Григо́рие и Иоа́нне, све́том правосла́вных догма́тов вся кон­цы́ зем­ли́ озари́вшии и ме́чем сло́ва Бо́жия ху́льных смуще́ния и шата́ния ересе́й угаси́вшия! Припа́дающе к ва́шему милосе́рдию» с ве́рою и любо́вию из глу­би­ны́ души́ вопие́м: предстоя́ще престо́лу Пресвяты́я, Единосу́щныя, Животворя́щия и Неразде́льныя Тро́ицы, за Ню́же сло́вом, писа́нием и житие́м до́бре подвиза́стеся и ду́ши своя́ полага́сте, все­гда́ моли́теся Ей, да укрепи́т и ны в правосла́вии и единомы́слии, и непоколеби́мем да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, и во вседуше́внем послуша́нии Его́ Це́ркви Святе́й; да препоя́шет ны с высо­ты́ си́лою на вся неви́димыя и ви́димыя вра­ги́ на́ша; да соблюде́т Це́рковь Сво­ию́ незы́блему от неве́рия, суеве́рия, ересе́й и раско́ла; да да́рует наро́ду на́шему долгоде́нствие и во все́м благо́е поспеше́ние; па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, власте́м суд и пра́вду, во́ином терпе́ние, му́жество и одоле́ние на вра­ги́, си́рым и вдови́цам заступле́ние, боля́щим исцеле́ние, ю́ным благо́е в ве́ре возраста́ние, ста́рцам утеше́ние, оби́димым заступле́ние и всем вся, ко вре́менней и ве́чней жи́зни потре́бная, я́ко да в ми́ре и покая́нии, жела́нием спасе́ния горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, до́брым по́двигом подвиза́ющеся, тече́ние на́ше сконча́ем и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии ку́пно с ва́ми все­гда́ пе́ти и сла́вити пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшую сло́во твое́,/ и́мже боголе́пно научи́л еси́,/ есте­ство́ су́щих уясни́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ ца́рское свя́щение, о́тче преподо́бне,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: По всей зем­ле про­шел голос твой, ибо при­ня­ла она сло­во твое: им ты исти­ны веры бого­до­стой­но изло­жил, при­ро­ду все­го суще­ству­ю­ще­го изъ­яс­нил, чело­ве­че­ские обы­чаи бла­го­укра­сил, цар­ствен­ный свя­щен­ник, отче пре­по­доб­ный, моли Хри­ста Бога о спа­се­нии душ наших.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве,/ подая́ все́м некра́домое госпо́дьство челове́ком,/ запечатле́я твои́ми веле́ньми,// небоявле́нне Васи́лие, преподо́бне.

Пере­вод: Явил­ся ты непо­ко­ле­би­мым осно­ва­ни­ем Церк­ви, оде­ляя всех людей непри­кос­но­вен­ным досто­я­ни­ем и запе­ча­ты­вая его тво­и­ми уче­ни­я­ми, откры­ва­ю­щий небес­ное Васи­лий, преподобный.

Молитва 1‑я святителю Василию Великому

2

О, вели́кий во иера́рсех, вселе́нныя учи́телю богому́дрый, преблаже́нне о́тче Васи́лие! Ве́лия по́двиги и тру­ды́ твоя́, я́же во сла́ву Святы́я Це́ркве соверши́л еси́: ты испове́дник тве́рдый и свети́льник ве́ры Христо́вы на зем­ли́ был еси́, све́том Богове́дения ве́рныя озаря́яй, ло́жная уче́ния попаля́яй и все­му́ ми́ру сло́во спаси́тельный и́стины возвеща́яй. Ны́не же, ве́лие на Небесе́х име́яй дерзнове́ние ко святе́й Тро́ице, помо­зи́ нам, со смире́нием к тебе́ припа́дающим, тве́рдо и неизме́нно святу́ю Правосла́вную ве́ру до кон­ца́ жития́ на́шего сохрани́ти, от малове́рия же, сомне́ний и колеба́ния в ве́ре соблю­ди́, да не прельще́ни бу́дем богопроти́вных и душепа́губных уче́ний словеса́ми. Дух ре́вности святы́я, е́юже ты пламене́л еси́, о пресла́вный Це́ркве Христо́вы па́стырю, возгре́и́ предста́тельством твои́м и в нас, и́хже Христо́с поста́ви бы́ти па́стырями, да всеусе́рдно просвеща́ем и утвержда́ем в пра́вей ве́ре слове́сное ста́до Христо́во. Умо­ли́ Го́споди, да возвы́сится стра­на́ на́ша, и да да́рует все­му́ наро́ду на́шему здра́вие, долгоде́нствие и во всем благо́е поспеше́ние. Испро­си́, о милосе́рдый святи́телю, от Отца́ све́тов и всем, вся́кий дар коему́ждо благопотре́бен: младе́нцем благо́е в стра́се Бо́жием возра́стание, ю́ным целому́дрие, ста́рым и немощны́м укрепле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблужд­шим вра­зум­ле­ние и исправле́ние, оби́димым заступле́ние, сирота́м и вдови́цам защище́ние, искуша́емым благода́тное поможе́ние, отше́дшим от сего́ вре́меннаго жития́ отце́м и бра́тиям на́шим блаже́нное упокое́ние. Ей, свя́тче Бо́жий, при́зри ми́лостиво от оби́телей Го́рних на нас, смире́нных, мно́гими собла́знами и напа́стьми обурева́емых, и к зем­ли́ приве́рженных воз­ве­ди́ к высо­те́ Небе́сней. Препода́ждь нам преблаги́й о́тче, твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да, о́ным осеня́емии, в сие́ но́вое ле́то и во все про́чее вре́мя живо­та́ на́шего в ми́ре, покая́нии и послуша́нии Святе́й Правосла́вной Це́ркви поживе́м, за́поведи Христо́вы усе́рдно творя́ще, по́двигом до́брым ве́ры подвиза́ющеся, и та́ко Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́би Тро́ицу Святу́ю, Единосу́щную и Неразде́льную пе́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю о́тче Васи́лие, пресла́вный вселе́нския Це́ркве учи́телю, сла́вы Пресвяты́я Тро́ицы всеусе́рдный побо́рниче, Ма́тере Бо́жия и Ея́ пренепоро́чнаго де́вства предызбра́нный испове́дниче, пресве́тлый чисто­ты́, смире́ния и терпе́ния о́бразе. Се аз многогре́шный и недосто́йный на высо­ту́ небе́сную взира́ти, смире́нно молю́ тя, о прему́дрый Це́ркве Христо́вы учи́телю, научи́ мя та́ко богобоя́зненно житие́ свое́ проводи́ти, да нико­гда́ же на путь, Бо́жиим повеле́нием проти́вен, уклоню́ся или совраще́н бу́ду. Соблю­ди́ и изба́ви мя твои́м многомо́щным предста́тельством от собла́знов ми́ра и ко́зней диа́вольских, я́коже изба́вил еси́ от них ю́ношу, от Сладча́йшаго Спаси́теля на́шего отступи́вша и во власть сата­ны́ впа́дша. Да́руй мне си́лу душе́вную усе́рдным бы́ти подража́телем доброде́телей твои́х высо́ких: соде́лай мя в ве́ре пра́вей тве́рда и непоколеби́ма, укре­пи́ мя малоду́шнаго в терпе́нии и упова́нии на Го́спода, возгре́й в се́рдце мое́м и́стинную Христо́ву любо́вь, да небе́сных благ па́че всех жела́ю и и́ми услажда́юся. Испро­си́ мне у Го́спода и́скреннее о гресе́х сокруше́ние, да про́чее вре́мя живо­та́ мое­го́ в ми́ре, покая́нии и исполне́нии за́поведей Христо́вых провожда́ти бу́ду. Егда́ же час мое­го́ сконча́ния прибли́зится, ты, о преблаги́й о́тче, с Преблагослове́нною Де́вою Мари́ею, тогда́ уско­ри́ на по́мощь, защи­ти́ мя от зло́бных наве́тов вра́жиих, и сподо́би мя насле́дника бы́ти ра́йских селе́ний, да ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми непристу́пнаго Бо́жия вели́чества Престо́лу предста́ну и Живонача́льную, Единосу́щную же и Неразде́льную Тро́ицу прославля́ю и воспева́ю, при́сно и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3‑я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресла́вный святи́телю Христо́в, всея́ вселе́нския Це́ркве учи́телю богому́дрый, правосла́вия тве́рдый испове́дниче и побо́рниче, всеблаже́нне о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, смире́нно к тебе́ припа́дающих, и умо­ли́ Го́спода Вседержи́теля, Его́же ве́рный на зем­ли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние, и во всех ну́ждах, ско́рбех и искуше́ниих ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое́ свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, сие́ но́вое ле́то и во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу воспева́ти и сла́вити, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю, о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, раб Бо́жиих (име­на), и умо­ли́ Го́спода, Его́же ве́рный на зем­ли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви Святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние и во всех ну́ждах, скорбе́х и искуше́ниях ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, воспева́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Па́стырская свире́ль богосло́вия твоего́/ ри́торов побе­ди́ трубы́,/ я́коже бо глу­би­ны́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́./ Но моли́ Хри­ста́ Бо́га, о́тче Григо́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Пас­тыр­ская сви­рель бого­сло­вия тво­е­го побе­ди­ла тру­бы рито­ров, ибо, как взыс­кав­ше­му глу­бин Духа, и кра­со­та сло­ва была даро­ва­на тебе. Но хода­тай­ствуй пред Хри­стом Богом, отче Гри­го­рий, о спа­се­нии душ наших.

Кондак святителю Григорию Богослову, глас 3

3

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне,/ Правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́,/ ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т твои́ми ча́ды:// ра́дуйся, о́тче, богосло́вия у́ме кра́йнейший.

Пере­вод: Бого­слов­ским язы­ком тво­им спле­те­ния рито­ров рас­торг­нув, слав­ный, Пра­во­сла­вия одеж­дой, свы­ше соткан­ной, ты Цер­ковь облек, и, нося ее, Она взы­ва­ет с нами, тво­и­ми чада­ми: «Радуй­ся, отче, бого­сло­вия ум высочайший».

О, вели­кий во иерар­сех все­лен­ныя учи­те­лю бого­муд­рый, преб­ла­женне отче Гри­го­рие! Велия подви­ги и тру­ды твоя, яже во сла­ву Свя­тыя Церкве совер­шил еси: ты испо­вед­ник твер­дый и све­тиль­ник веры Хри­сто­вы на зем­ли был еси, све­том бого­ве­де­ния вер­ныя оза­ря­яй, лож­ныя уче­ния попа­ля­яй, и все­му миру сло­во спа­си­тель­ныя исти­ны воз­ве­ща­яй. Ныне же, велие на небе­сех име­яй дерз­но­ве­ние ко Свя­тей Тро­и­це, пово­зи нам, со сми­ре­ни­ем к тебе при­па­да­ю­щим, твер­до и неиз­мен­но свя­тую Пра­во­слав­ную веру до кон­ца жития наше­го сохра­ни­ти, от мало­ве­рия же, сомне­ний и коле­ба­ния в вере соблю­ди, да не пре­льще­ни будем бого­про­тив­ных и душе­па­губ­ных уче­ний словесами.
Дух рев­но­сти свя­тыя, еюже ты пла­ме­нел еси, о пре­слав­ный Церкве Хри­сто­вы пас­ты­рю, воз­грей пред­ста­тель­ством тво­им и в нас, ихже Хри­стос поста­ви быти пас­ты­ря­ми, да все­усерд­но про­све­ща­ем и утвер­жда­ем в пра­вей вере сло­вес­ное ста­до Христово.
Испро­си, о мило­серд­ный свя­ти­те­лю, от Отца све­тов и всем, вся­кий дар кое­муж­до бла­го­по­тре­бен: мла­ден­цем бла­гое в стра­се Божи­ем воз­рас­та­ние, юным цело­муд­рие, ста­рым и немощ­ным укреп­ле­ние, скор­бя­щим уте­ше­ние, неду­гу­ю­щим исце­ле­ние, заблужд­шим вра­зу­ме­ние и исправ­ле­ние, оби­ди­мым заступ­ле­ние, сиро­там и вдо­ви­цам защи­ще­ние, иску­ша­е­мым бла­го­дат­ное помо­же­ние, отшед­шим от сего вре­мен­на­го жития, отцем и бра­ти­ям нашим, бла­жен­ное упо­ко­е­ние. Ей, свят­че Божий, при­з­ри мило­стив­но от Оби­те­лей Гор­них на нас сми­рен­ных, мно­ги­ми соблаз­на­ми и напастьми обу­ре­ва­е­мых, и к зем­ли при­вер­жен­ных воз­ве­ди к высо­те небесней.
Препо­даждь нам, пре­б­ла­гий отче, твое архи­пас­тыр­ское и свя­тое бла­го­сло­ве­ние, да оным осе­ня­е­мии, в сие новое лето и во все про­чее вре­мя живо­та наше­го в мире, пока­я­нии и послу­ша­нии Свя­тей Пра­во­слав­ной Церк­ви пожи­вем, запо­ве­ди Хри­сто­вы усерд­но тво­ря­ще, подви­гом доб­рым веры под­ви­за­ю­ще­ся, и тако Цар­ствия Небес­на­го достиг­нем, иде­же с тобою и все­ми свя­ты­ми спо­до­би Тро­и­цу Свя­тую, Еди­но­сущ­ную и Нераз­дель­ную, пети и сла­ви­ти во веки веков. Аминь.

Молитва 2‑я святителю Григорию Богослову

О, вели­кий свя­ти­те­лю отче Гри­го­рие, пре­слав­ный Все­лен­ския Церкве учи­те­лю, сла­вы Пре­свя­тыя Тро­и­цы все­усерд­ный побор­ни­че, Мате­ре Божия и Ея Пре­не­по­роч­на­го Дев­ства предъ­из­бран­ный испо­вед­ни­че, пре­свет­лый чисто­ты, сми­ре­ния и тер­пе­ния обра­зе. Се аз мно­го­греш­ный и недо­стой­ный на высо­ту небес­ную взи­ра­ти, сми­рен­но молю тя, пре­муд­рый Церкве Хри­сто­вы учи­те­лю, научи мя тако бого­бо­яз­нен­но житие свое про­во­ди­ти, да нико­гда­же на путь, Божи­им пове­ле­ни­ем про­ти­вен, укло­ню­ся или совра­щен буду. Соблю­ди и изба­ви мя тво­им мно­го­мощ­ным пред­ста­тель­ством от соблаз­нов мира и коз­ней диа­воль­ских, яко­же изба­вил еси от них юно­шу, от Слад­чай­ша­го Спа­си­те­ля наше­го отсту­пив­ша и во власть сата­ны впад­ша. Даруй мне силу душев­ную усерд­ным быти под­ра­жа­те­лем доб­ро­де­те­лей тво­их высо­ких: соде­лай мя в вере пра­вей твер­да и непо­ко­ле­би­ма, укре­пи мя мало­душ­на­го в тер­пе­нии и упо­ва­нии на Гос­по­да, воз­грей в серд­це моем истин­ную Хри­сто­ву любовь, да небес­ных благ паче всех желаю и ими услаж­да­ю­ся. Испро­си мне у Гос­по­да искрен­нее о гре­сех сокру­ше­ние, да про­чее вре­мя живо­та мое­го в мире, пока­я­нии и испол­не­нии запо­ве­дей Хри­сто­вых про­вож­да­ти буду. Егда­же час мое­го скон­ча­ния при­бли­зит­ся, ты, о пре­б­ла­гий отче, с Пре­бла­го­сло­вен­ною Девою Мари­ею, тогда уско­ри на помощь, защи­ти мя от злоб­ных наве­тов вра­жи­их, и спо­до­би мя наслед­ни­ка быти рай­ских селе­ний, да куп­но с тобою и со все­ми свя­ты­ми непре­ступ­на­го Божия Вели­че­ства Пре­сто­лу пред­ста­ну и Живо­на­чаль­ную, Еди­но­сущ­ную и Нераз­дель­ную Тро­и­цу про­слав­ляю и вос­пе­ваю, прис­но и в без­ко­неч­ныя веки. Аминь.

Молитва 3‑я святителю Григорию Богослову

О, вели­кий и пре­слав­ный свя­ти­те­лю Хри­стов, всея Все­лен­ския Церкве учи­те­лю бого­муд­рый, Пра­во­сла­вия твер­дый испо­вед­ни­че и побор­ни­че, преб­ла­женне отче Гри­го­рие! При­з­ри от высот небес­ных на нас, сми­рен­но к тебе при­па­да­ю­щих, и умо­ли Гос­по­да Все­дер­жи­те­ля, Его­же вер­ный на зем­ли слу­жи­тель был еси, да дару­ет нам веры пра­выя твер­дое и неиз­мен­ное сохра­не­ние, Церк­ви Свя­тей послу­ша­ние, жития наше­го исправ­ле­ние, и во всех нуж­дах, скор­бех и иску­ше­ни­их ско­рое помо­же­ние, тер­пе­ние же и укреп­ле­ние. Подаждь нам твое свя­тое бла­го­сло­ве­ние, да оным осе­ня­е­мии, сие новое лето, и во вся дни бого­угод­но, в мире и пока­я­нии, пожи­вем, и во Цар­ствии Небес­нем спо­до­бим­ся куп­но с тобою и со все­ми свя­ты­ми Живо­на­чаль­ну­то Тро­и­цу вос­пе­ва­ти и сла­ви­ти, Отца и Сына и Свя­та­го Духа, во веки веков. Аминь.

* * *

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши благода́ть,/ вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́,/ высо­ту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми сло­ве­сы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва Хри­ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Вос­си­яв­шая как све­точ огнен­ный уст тво­их бла­го­дать все­лен­ную про­све­ти­ла; нес­тя­жа­ния сокро­ви­ще для мира ты собрал, высо­ту сми­рен­но­муд­рия нам пока­зал. Но, сло­ва­ми тво­и­ми нас настав­ляя, отче Иоанн Зла­то­устый, моли Сло­во, Хри­ста Бога, о спа­се­нии душ наших.

Кондак святителю Иоанну Златоусту, глас 65

От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ и твои́ми устна́ми вся учи́ши/ покланя́тися в Тро́ице еди́ному Бо́гу,/ Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне,/ досто́йно хва́лим тя:// еси́ бо наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.

Пере­вод: При­нял Ты с небес Боже­ствен­ную бла­го­дать и уста­ми тво­и­ми всех учишь покло­нять­ся еди­но­му в Тро­и­це Богу, Иоанн Зла­то­устый, все­б­ла­жен­ный, пре­по­доб­ный, по досто­ин­ству вос­хва­ля­ем тебя: ибо ты настав­ник наш, Боже­ствен­ное изъясняющий.

Молитва 1‑я святителю Иоанну Златоусту

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́, сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Мы же, гре́шнии (име­на), по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вии, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще; сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во враж­ду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отже­ни́ от серде́ц на́ших вся́ку зло́бу, недоброжела́тельство, го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по сло­ве­си́ тво­е­му́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я святителю Иоанну Златоусту

4

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от Тебе́ поуча́ется. Ты еси́ отроко́м – послуша́ния о́браз, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – вождь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звез­да́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: всем вся был еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же есть соу́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся дарова́ния во еди́нем лице́ твое́м во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь, разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских всем ве́рным пропове́дал еси́. Мы же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, быва́ем тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во враж­ду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми, отже­ни́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное бу́дет, да по сло­ве­си́ тво­е­му́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие святителя Иоанна Златоуста

Дни памя­ти 27 января/9 февраля,30 января/12 фев­ра­ля (Трех свя­ти­те­лей), 14/27 сен­тяб­ря, 13/26 ноября

Имел хоро­шее обра­зо­ва­ние и был изве­стен по всей Визан­тии как муд­рый архи­пас­тырь и уме­лый про­по­вед­ник. За откры­тое обли­че­ние цари­цы Евдок­сии в ее раз­вра­щен­ном нра­ве, пре­тер­пел нема­ло гоне­ний. Умер в ссыл­ке, в край­ней нище­те и изне­мо­же­нии от болез­ней, одна­ко все­гда сохра­нял бод­рость духа и упо­ва­ние на Гос­по­да. Свя­то­му Иоан­ну молят­ся, дабы избе­жать уны­ния и отча­я­ния, о помо­щи в хри­сти­ан­ском уче­нии, успе­хе в хри­сти­ан­ской проповеди.


1 Минея. 30‑е января.

2 Минея. 1‑е января.

3 Минея. 25‑е января.

4 Минея. 27‑е января.

5 Минея. 13‑е ноября.


 • Ака­фист трем Свя­ти­те­лям: Васи­лию Вели­ко­му, Гри­го­рию Бого­сло­ву и Иоан­ну Златоусту.
 • Канон пер­вый трех святителей.
 • Канон вто­рой трех святителей.
 • Ака­фист свя­ти­те­лю Васи­лию Вели­ко­му, архи­епи­ско­пу Кеса­рии Каппадокийской.
 • Канон свя­ти­те­лю Васи­лию Великому.
 • Канон пер­вый свя­ти­те­лю Гри­го­рию Бого­сло­ву, архи­епи­ско­пу Константинопольскому.
 • Канон вто­рой свя­ти­те­лю Гри­го­рию Бого­сло­ву, архи­епи­ско­пу Константинопольскому.
 • Ака­фист свя­ти­те­лю Иоан­ну, архи­епи­ско­пу Кон­стан­ти­на гра­да, Златоустому.
 • Канон свя­ти­те­лю Иоан­ну Златоусту.

Причастные молитвы — Свято-Николаевская Православная Церковь

Господи и Владыко Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и нетления, Творец всего видимого и невидимого, вечный и присносущный Сын вечного Отца, Ты пришел в сии В последние дни, по преизбытку благости Твоей, Ты облекся в нашу человеческую плоть и был распят и погребен за нас, неблагодарных и безблагодатных людей, и Своей Кровью обновил нашу человеческую природу, испорченную грехом. И ныне, Царь Бессмертный, прими покаяние меня грешного и приклони ко мне ухо Твое и внемли словам моим:

Согрешил я, Господи, согрешил пред небом и пред Ликом Твоим и недостоин взирать на высоту Твоей Славы.

Я огорчил благость Твою, преступил заповеди Твои, уставов Твоих не послушался.

Но, Господи, как Ты не поминаешь зла, но долготерпелив и многомилостив, Ты не предал меня на погибель за беззаконие мое, но всегда ждал обращения моего.

О Человеколюбец, Ты сказал через Твоих пророков: «Я не хочу смерти нечестивого, но чтобы нечестивый обратился от пути своего и остался жив».

Ибо Ты не желаешь, Владыка, чтобы погибло дело рук Твоих, и не радуешься гибели людей, но желаешь, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины.

Посему, хотя я и недостоин и неба, и земли, и этой преходящей жизни, всецело предавшись греху и осквернив образ Твой, но будучи Твоим творением и Твоим творением, не отчаиваюсь в спасении моем в убожестве моем . Но, ободренный Твоим бесконечным состраданием, я приближаюсь.

Прими меня, Христе, всех человеколюбец, как Ты принял блудницу, вора, мытаря и блудного сына. Сними тяжкое бремя грехов моих, ибо Ты снимаешь грехи мира, Ты исцеляешь немощи человеческие, Ты призываешь к Себе и упокоишь труждающихся и обремененных.

Ты пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Очисти меня от всякого пятна плоти и духа. Научи меня исполнять святость в страхе перед Тобой. Дабы, имея чистое свидетельство совести моей и причащаясь святынь Твоих, соединиться с Телом и Кровью Твоими и иметь, чтобы Ты вселился и пребывал во мне, с Отцом и Святым Твоим Духом.

Господи Иисусе Христе Боже мой, да не навлечет меня на суд причащение пречистых и животворящих Твоих тайн, да не ослабею душой и телом от недостойного причащения, но даруй мне причаститься Твои святыни без осуждения даже до самого последнего вздоха моего, и чрез них получить причащение Святого Духа, обеспечение в пути вечной жизни и приемлемый ответ на Твоем страшном судилище; чтобы и мне со всеми избранными Твоими быть причастниками нетленных благ, которые Ты уготовал любящим Тебя, Господи, в Котором Ты прославился во веки веков. Аминь.

Св. Василий Великий Новенна — Молись больше Новенны

Новенький тут? Присоединяйтесь к нам в молитве!
кликните сюда
чтобы получать напоминания Novena по электронной почте!

 • Святой Василий Великий Новенна

Святитель Василий Великий был епископом и богословом. Он жил в 300-х годах на территории современной Турции. Он много сделал в борьбе с ранними ересями. Святитель Василий также способствовал установлению монашеской жизни в Церкви.

Вы можете использовать эту новенну, чтобы попросить заступничества у этого святого епископа!

О святителе Василии Великом

Святитель Василий Великий родился в 330 году от благочестивых родителей в Каппадокии. Его дед по материнской линии был раннехристианским мучеником, а его родителями были св. Василий Старший и св. Эммелия. У него было девять братьев и сестер, и некоторые из них также были канонизированы.

Василий получил образование в Кесарии, Константинополе и Афинах. В школьные годы он познакомился со святителем Григорием Назианзином. В 356 году Василий покинул Афины и путешествовал по Египту и Сирии. Затем он вернулся в Кесарию, чтобы заниматься юридической практикой и преподавать риторику.

Вскоре Василий встретил епископа по имени Евстафий Севастийский. Это знакомство привело Василия к более глубокому обращению, и он решил оставить свою карьеру, чтобы посвятить свою жизнь Богу.

Василий начал учиться монашеству и подвижничеству. Затем он раздал свое имущество и деньги бедным. Некоторое время он был отшельником, но понял, что не призван жить в одиночестве.

В 358 году Василий собрал группу мужчин (включая своего брата Петра) для создания монашеской общины. Здесь Василий написал знаменитое монашеское правило, которое сыграло важную роль в формировании монашеской жизни в Церкви. Он продолжал основывать несколько других монастырей.

В 360 году Василий присутствовал на Константинопольском соборе, на котором рассматривались некоторые ереси, поднимавшиеся в Церкви. Вскоре Василий был рукоположен в сан священника и вместе со своим другом святителем Григорием Назианзином начал борьбу с арианской ересью.

Василий и Григорий вызвали арианских богословов на серию публичных дебатов. Василий и Григорий выиграли эти споры. Василий внес большой вклад в победу христианства над арианской ересью на Востоке.

В 370 году Василий стал епископом Кесарии. Будучи епископом, он прославился благотворительной деятельностью среди бедных. Он работал над обращением воров и проституток и отлучал от церкви тех, кто был вовлечен в торговлю проституцией в Каппадокии.

Будучи епископом, Василий также поощрял священнослужителей трудиться ради личной святости. Он лично следил за тем, чтобы кандидаты в священство были достойны этой должности.

Кроме того, он построил богадельню, больницу и хоспис в комплексе недалеко от города. Этот институт стал памятником его заботе о бедных.

Он также проповедовал каждое утро и вечер в своей церкви. Он стал известен как один из великих ораторов ранней церкви. Он также был плодовитым писателем-богословом и участвовал в написании многих литургических молитв. Он был назван Учителем Церкви.

День памяти святителя Василия Великого: 2 января

Зачем молиться святителю Василию Великому Новенна?

Святой Василий Великий – покровитель администраторов больниц. Вы можете попросить его молитв, если вы работаете в администрации больницы.

Он также является покровителем монахов и литургистов. Вы можете искать его молитв, если вы монах или литургист, или для кого-то из ваших знакомых, кто является монахом или литургом.

Святой Василий Великий также является покровителем экзорцизма. Вы просите его заступничества, если вы или кто-то из ваших знакомых проходит экзорцизм, или экзорциста, которого вы знаете.

Вы можете молиться святому Василию Великому Новену о любом намерении!

Святителю Василию Великому Новенские молитвы

Святой Василий Великий Новенна — День 1

Присоединяйтесь к молитве Св. Василия Великого Новенна

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам в пример святости св. Василия Великого. Помоги нам подражать любви Твоей, которой отмечена вся его жизнь, начиная с детства среди его благочестивых членов семьи.

Святой Василий, вы начали свой путь к святости в благочестивой семье. Вы были потомком мученика, и ваши братья и сестры также жили святой жизнью.

Пожалуйста, принеси мои просьбы к престолу Бога!

Вы продолжили путь к святости, начатый в детстве. Вы стали монахом, священником и епископом. Вы внесли большой вклад в Церковь на протяжении всей своей жизни.

Помолитесь за меня, чтобы я оставался на пути к святости всю свою жизнь, как и вы. Молитесь, чтобы я был готов посвятить свою жизнь служению Богу.

Пожалуйста, помолитесь также (укажите здесь свои намерения).

Святитель Василий Великий, молись о нас!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Святой Василий Великий Новенна — День 2

Присоединяйтесь к молитве Св. Василия Великого Новенна

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам в пример святости св. Василия Великого. Помоги нам подражать любви к Тебе, которую он проявлял на протяжении всей своей работы со св. Григорием в служении Церкви.

Святитель Василий, со святителем Григорием Назианзином вы познакомились еще в школьные годы в Кесарии. Ваша дружба с этим святым останется крепкой на все годы вашего верного служения Богу.

Будьте верны в донесении моих прошений до Бога, Которому вы служили!

Вместе со святым Григорием вы вызвали арианских теологов на публичные дебаты, и вы вдвоем победили этих арианских еретиков в дебатах. Вы продолжали бороться с этой ересью на благо Церкви.

Молись за меня, чтобы я всегда мог распознать дар святых друзей, который Ты вложил в мою жизнь. Молитесь, чтобы я тоже мог трудиться для святости окружающих меня людей.

Пожалуйста, помолитесь также (укажите здесь свои намерения).

Святитель Василий Великий, молись о нас!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Святой Василий Великий Новенна — День 3

Присоединяйтесь к молитве Св. Василия Великого Новенна

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам в пример святости св. Василия Великого. Помоги нам подражать преданности Тебе, которую он проявил, решив служить Тебе в качестве монаха, священника и епископа.

Святой Василий, с юношеских лет вы чувствовали призвание посвятить свою жизнь Богу. Вы решили оставить свою карьеру, чтобы более искренне служить Богу.

Пожалуйста, принеси мои просьбы к Богу, Которому ты служил так искренне!

Вы основали монастыри и написали монашеский устав. Потом вас рукоположили в священники, а потом и в епископы. Вы постоянно трудились, чтобы служить Богу так, как Он указал вам.

Помолитесь за меня, чтобы я так же стремился служить Богу в своей жизни, как и вы. Молитесь, чтобы я всегда был готов делать то, к чему Он меня призвал.

Пожалуйста, помолитесь также (укажите здесь свои намерения).

Святитель Василий Великий, молись о нас!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Святой Василий Великий Новенна — День 4

Присоединяйтесь к молитве Св. Василия Великого Новенна

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам в пример святости св. Василия Великого. Помоги нам подражать той добродетели, которую он проявлял в своем глубоком милосердии к бедным.

Святой Василий, вы стремились оставить свою мирскую жизнь, чтобы более преданно следовать за Богом. Когда вы начали заниматься своим религиозным призванием, вы раздали свое имущество и свои деньги бедным из любви к Богу.

Пожалуйста, принеси мои просьбы к престолу Бога!

Став епископом, вы продолжили свою благотворительную деятельность в пользу бедных. Вы даже построили комплекс, посвященный заботе о бедных, и все были известны своей благотворительностью.

Помолитесь за меня, чтобы я всегда был готов заботиться о бедных вокруг меня в моей жизни. Молитесь, чтобы я стремился заниматься благотворительностью из любви к Богу.

Пожалуйста, помолитесь также (укажите здесь свои намерения).

Святитель Василий Великий, молись о нас!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Святой Василий Великий Новенна — День 5

Присоединяйтесь к молитве Св. Василия Великого Новенна

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам в пример святости св. Василия Великого. Помоги нам подражать любви к Тебе, которую он проявлял в своей практике монашеской жизни.

Святой Василий, вы оставили мирскую карьеру, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу. Вы изучали монашество и основали монашескую общину, стремясь служить Богу и верно откликаться на Его призыв.

Пожалуйста, донесите мои прошения до Бога с такой верностью!

Вы написали монашеский устав, который во многом способствовал формированию монашеской жизни в Церкви. Ты также основал несколько других монастырей, чтобы и другие могли таким образом служить Богу.

Молитесь за меня, чтобы я был верен пути, который Бог призывает меня следовать в моей жизни. Молитесь, чтобы я всегда был открыт для служения Ему новыми и радикальными способами.

Пожалуйста, помолитесь также (укажите здесь свои намерения).

Святитель Василий Великий, молись о нас!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Святой Василий Великий Новенна — День 6

Присоединяйтесь к молитве Св. Василия Великого Новенна

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам в пример святости св. Василия Великого. Помоги нам подражать преданности Тебе, которую он проявил, решив служить Тебе в священстве.

Святитель Василий, вы были рукоположены в сан священника в то время, когда было много врагов истинного учения Церкви. Но вы были готовы и желали сделать все возможное, чтобы бороться с ересью и служить Богу, возвращая к Нему души.

Пожалуйста, продолжайте приносить мои прошения перед Богом, Которому вы служили!

Вместе со своим другом святителем Григорием Назианзином вы работали над восстановлением единства внутри Церкви. Вы боролись с арианской ересью всеми возможными способами, ради любви к Богу.

Молитесь за меня, чтобы я всегда стремился служить Богу и Его Церкви в своей жизни. Молитесь, чтобы я откликнулся на Его призыв бороться со злом вокруг меня.

Пожалуйста, помолитесь также (укажите здесь свои намерения).

Святитель Василий Великий, молись о нас!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Святой Василий Великий Новенна — День 7

Присоединяйтесь к молитве Св. Василия Великого Новенна

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам в пример святости св. Василия Великого. Помоги нам подражать любви к Тебе, которую он проявлял на протяжении всех лет своего священного служения в качестве епископа.

Святитель Василий, Вы стали епископом Кесарии после большого вклада в торжество Церкви над арианской ересью. Будучи епископом, вы продолжали служить Церкви всеми возможными способами.

Пожалуйста, продолжайте обращаться с моими просьбами к Богу!

Вы работали над обращением воров и проституток, и у вас не было терпимости к злу или развращению среди вашей паствы. Вы поощряли ваше духовенство быть святыми, и вы были неутомимы в вашем труде для бедных среди вашего народа.

Помолитесь за меня, чтобы я мог так же добросовестно выполнять свои обязанности в жизни, как и вы. Молитесь, чтобы я всегда стремился служить Богу так, как Он призывает меня служить Ему.

Пожалуйста, помолитесь также (укажите здесь свои намерения).

Святитель Василий Великий, молись о нас!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Святой Василий Великий Новенна — День 8

Присоединяйтесь к молитве Святителя Василия Великого Новенна

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам в пример святости св. Василия Великого. Помоги нам подражать преданности Тебе, которую он проявлял в своем великом проповедническом служении.

Святитель Василий, вы проповедовали каждое утро и вечер в своей церкви, когда были епископом. Несмотря на многие другие обязанности и требования к вашему времени, вы упорствовали в святом деле проповеди своей пастве.

Пожалуйста, продолжайте доносить мои прошения до Бога!

Вы стали известны как один из великих ораторов ранней Церкви. Сегодня вы известны как один из Учителей Церкви благодаря той огромной работе, которую вы проделали через свои проповеди и писания.

Молитесь за меня, чтобы я всегда стремился проповедовать Евангелие другим в своей жизни. Молитесь, чтобы я никогда не уставал работать, чтобы привести других к Богу.

Пожалуйста, помолитесь также (укажите здесь свои намерения).

Святитель Василий Великий, молись о нас!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Святой Василий Великий Новенна — День 9

Присоединяйтесь к молитве Св. Василия Великого Новенна

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Posts

Разное

Читать священное писание онлайн: Священное Писание — Православная электронная библиотека читать скачать бесплатно

Рубрика «Священное Писание (Библия)» — Пять ступеней веры5 ступеней веры

Как читать Библию

Ветхий Завет

Новый Завет

Текст Библии, цитаты и толкования

Священное Писание представляет собой совокупность священных Книг,

Разное

Метро бабушкинская церковь: Храмы, соборы, церкви — 🚩 метро Бабушкинская — Москва с отзывами, адресами и фото

Храмы, соборы, церкви — 🚩 метро Бабушкинская — Москва с отзывами, адресами и фото

5 мест и ещё 6 неподалёку

храмы, соборы, церкви — все заведения в городе Москве;
мы