Псалтирь читать кафизма 6: Кафизма 6, Псалтирь on-line

Разное

Содержание

Кафизма 6, Псалтирь on-line

1 Псалом Давиду,

в воспоминание о субботе, 37

2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.
3 Яко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. 4 Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. 5 Яко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 6 Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. 7 Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 8 Яко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 9 Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 10 Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 11 Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя сила́ моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. 12 Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, 13 и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 14 Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. 15 И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 16 Яко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. 17 Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. 18 Яко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. 19 Яко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 20 Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. 21 Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. 22 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. 23 Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Перевод псалма на русский язык

1 Псалом Давида. В воспоминание [о субботе].

2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня,

3 ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне.

4 Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих,

5 ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне,

6 смердят, гноятся раны мои от безумия моего.

7 Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу,

8 ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей.

9 Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего.

10 Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

11 Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей моих, — и того нет у меня.

12 Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.

13 Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни;

14 а я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих;

15 и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа,

16 ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи, Боже мой.

17 И я сказал: да не восторжествуют надо мною [враги мои]; когда колеблется нога моя, они величаются надо мною.

18 Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною.

19 Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем.

20 А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно;

21 и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру.

22 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня;

23 поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!

1 В коне́ц, Идифуму,

песнь Давиду, 38

2 Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. 3 Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. 4 Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м разгори́тся огнь. Глаго́лах язы́ком мои́м: 5 скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою и число́ дней мои́х, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? 6 Се пя́ди положи́л еси́ дни моя́, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. 7 У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́. 8 И ны́не кто терпе́ние мое́, не Госпо́дь ли? И соста́в мой от Тебе́ есть. 9 От всех беззако́ний мои́х изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. 10 Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я́ко Ты сотвори́л еси́. 11 Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. 12 Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка и иста́ял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу его́: оба́че всу́е всяк челове́к. 13 Услы́ши моли́тву мою, Го́споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез мои́х не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́. 14 Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида.

2 Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною.

3 Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя подвиглась.

4 Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь; я стал говорить языком моим:

5 скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой.

6 Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета — всякий человек живущий.

7 Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то.

8 И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя — на Тебя.

9 От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному.

10 Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал это.

11 Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от поражающей руки Твоей.

12 Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий человек!

13 Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои.

14 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня.

1 В коне́ц, псалом Давиду, 39

2 Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою. 3 И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́, 4 и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. 5 Блаже́н муж, ему́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние его, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. 6 Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя́ и помышле́нием Твои́м несть кто уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́. 7 Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. 8 Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне: 9 е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́. 10 Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты разуме́л еси́. 11 Пра́вду Твою не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою и спасе́ние Твое рех, не скрых ми́лость Твою и и́стину Твою от со́нма мно́га. 12 Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя. 13 Яко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числ́а, постиго́ша мя беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. 14 Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́. 15 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. 16 Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 17 Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое. 18 Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Псалом Давида.

2 Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой;

3 извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои;

4 и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа.

5 Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи.

6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится Тебе! — хотел бы я проповедывать и говорить, но они превышают число.

7 Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал.

8 Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне:

9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.

10 Я возвещал правду Твою в собрании великом; я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь.

11 Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим.

12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно,

13 ибо окружили меня беды неисчислимые; постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу: их более, нежели волос на голове моей; сердце мое оставило меня.

14 Благоволи, Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне.

15 Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла!

16 Да смятутся от посрамления своего говорящие мне: «хорошо! хорошо!»

17 Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Господь!»

18 Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты — помощь моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли.

Слава:

1 В коне́ц, псалом Давиду, 40

2 Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его Госпо́дь. 3 Госпо́дь да сохрани́т его и живи́т его, и да ублажи́т его на земли́, и да не преда́ст его в ру́ки враго́в его. 4 Госпо́дь да помо́жет ему на одре́ боле́зни его: все ло́же его обрати́л еси́ в боле́зни его. 5 Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою, я́ко согреши́х Ти. 6 Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя его? 7 И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце его, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. 8 На мя шепта́ху вси врази́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне. 9 Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? 10 И́бо челове́к ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. 11 Ты же, Го́споди, поми́луй мя и возста́ви мя и возда́м им. 12 В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возра́дуется враг мой о мне. 13 Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою́ в век. 14 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Псалом Давида.

2 Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! В день бедствия избавит его Господь.

3 Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его.

4 Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его.

5 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою.

6 Враги мои говорят обо мне злое: «когда он умрет и погибнет имя его?»

7 И если приходит кто видеть меня, говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует.

8 Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло:

9 «слово велиала пришло на него; он слег; не встать ему более».

10 Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту.

11 Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им.

12 Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною,

13 а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим на веки.

14 Благословен Господь Бог Израилев от века и до века! Аминь, аминь!

1 В коне́ц, в ра́зум сынов

Кореовых, псалом Давиду,

не надписан у еврей, 41

2 И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же. 3 Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу Кре́пкому, Живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? 4 Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? 5 Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу мою, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго. 6 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой. 7 Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. 8 Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. 9 В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою, и но́щию песнь Его от мене́, моли́тва Богу живота́ моего́. 10 Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 11 Внегда́ сокруша́тися косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? 12 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых.

2 Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!

3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!

4 Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «где Бог твой?»

5 Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма.

6 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

7 Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар.

8 Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною.

9 Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей.

10 Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?

11 Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: «где Бог твой?»

12 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Псалом Давиду,

не надписан у еврей, 42

1 Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́, от язы́ка непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя. 2 Зане́ Ты еси́, Бо́же, Кре́пость моя́, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 3 Посли́ свет Твой и и́стину Твою́, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою и в селе́ния Твоя́. 4 И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Бо́гу веселя́щему ю́ность мою, испове́мся Тебе́ в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой. 5 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица моего́, и Бог мой.

Перевод псалма на русский язык

1 Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня,

2 ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?

3 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои.

4 И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой!

5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Слава:

1 В коне́ц, сынов Кореовых,

в ра́зум, 43

2 Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. 3 Рука́ Твоя́ язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ лю́ди и изгна́л еси́ я́. 4 Не бо мече́м свои́м насле́диша зе́млю, и мы́шца их не спа́се их, но десни́ца Твоя́, и мы́шца Твоя́, и просвеще́ние лица́ Твоего́, я́ко благоволи́л еси́ в них. 5 Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. 6 О Тебе́ враги́ на́шя избоде́м ро́ги, и о и́мени Твое́м уничижи́м востаю́щыя на ны. 7 Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. 8 Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. 9 О Бо́зе похва́лимся весь день и о и́мени Твое́м испове́мыся во век. 10 Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших. 11 Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х на́ших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе́. 12 Дал еси́ нас я́ко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. 13 Отда́л еси́ лю́ди Твоя́ без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. 14 Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 15 Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. 16 Весь день срам мой предо́ мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя 17 от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́щаго. 18 Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе́, и не непра́вдовахом в заве́те Твое́м. 19 И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклони́л еси́ стези́ наша от пути́ Твоего́. 20 Яко смири́л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. 21 Аще забы́хом и́мя Бо́га на́шего и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му. 22 Не Бог ли взы́щет сих? То́й бо весть та́йная се́рдца. 23 Зане́ Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. 24 Воста́ни, вску́ю спи́ши, Го́споди? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. 25 Вску́ю лице́ Твое отвраща́еши? Забыва́еши нищету́ нашу и скорбь нашу? 26 Яко смири́ся в персть душа́ наша, прильпе́ земли́ утро́ба наша. 27 Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых.

2 Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние:

3 Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил; поразил племена и изгнал их;

4 ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.

5 Боже, Царь мой! Ты — тот же; даруй спасение Иакову.

6 С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем ногами восстающих на нас:

7 ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня;

8 но Ты спасешь нас от врагов наших, и посрамишь ненавидящих нас.

9 О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек.

10 Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими;

11 обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас;

12 Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами;

13 без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его;

14 отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас;

15 Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками.

16 Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое

17 от голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя:

18 все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего.

19 Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего,

20 когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною.

21 Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к богу чужому,

22 то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца.

23 Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.

24 Восстань, что спишь, Господи! пробудись, не отринь навсегда.

25 Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше?

26 ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле.

27 Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.

1 В коне́ц,

о изменяемых сыном Кореовым,

в ра́зум,

песнь о возлюбленнем, 44

2 Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ царе́ви: язы́к мой трость кни́жника скоропи́сца. 3 Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, сего́ ра́ди благослови́ тя Бог во век. 4 Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твое́й, Си́льне. 5 Красото́ю Твое́ю и добро́тою Твое́ю, и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десни́ца Твоя́. 6 Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобою паду́т в се́рдцы враг царе́вых. 7 Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. 8 Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твои́х. 9 Сми́рна и ста́кти и касси́а от риз Твои́х, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. 10 Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на. 11 Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое, и забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего́. 12 И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой и поклони́шися Ему. 13 И дщи Ти́рова с да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. 14 Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. 15 Приведу́тся Царю́ де́вы в след ея́, и́скренния ея́ приведу́тся Тебе́. 16 Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. 17 Вме́сто оте́ц твои́х бы́ша сы́нове твои: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. 18 Помяну́ и́мя Твое во вся́ком ро́де и ро́де. 19 Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе́ в век и во век ве́ка.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошан. Учение. Сынов Кореевых. Песнь любви.

2 Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой — трость скорописца.

3 Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки.

4 Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею,

5 и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела.

6 Остры стрелы Твои, [Сильный], — народы падут пред Тобою, — они — в сердце врагов Царя.

7 Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего.

8 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.

9 Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя.

10 Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском золоте.

11 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего.

12 И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.

13 И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое.

14 Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом;

15 в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее,

16 приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя.

17 Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле.

18 Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки.

1 В коне́ц,

о сынех Кореовых,

о тайных, псалом 45

2 Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. 3 Сего́ ра́ди не у́бои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. 4 Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его. 5 Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. 6 Бог посреде́ его, и не подви́жится: помо́жет ему Бог у́тро зау́тра. 7 Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. 8 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. 9 Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: 10 отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. 11 Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. 12 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном орудии Аламоф. Песнь.

2 Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах,

3 посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

4 Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их.

5 Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего.

6 Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра.

7 Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля.

8 Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш.

9 Придите и видите дела Господа, — какие произвел Он опустошения на земле:

10 прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем.

11 Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.

12 Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова.

Слава:

По 6-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 3:

Хвалу́ приношу́ Ти, Го́споди, прегреше́ния моя́ вся возвеща́ю Ти, Бо́же, обрати́в поми́луй мя.

Слава: Спаси́ мя, Бо́же мой, я́коже иногда́ мытаря́ спасл еси́, и блудни́цы слез не презре́вый, и мое́ воздыха́ние приими́, Спа́се мой, и спаси́ мя.

И ныне: Ра́бски ны́не притека́ю к покро́ву Твоему́, Пренепоро́чная: изба́ви мя, Богороди́тельнице, слия́ния страсте́й, я́ко безстрас́тия Вино́внаго Ро́ждшая.

Го́споди, Поми́луй (40) и молитва:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ Престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Псалтирь пророка и царя Давида

Е. Н. Бирукова, И. И. Бируков

1137 Псалом Давида, в воспоминание о субботе, 37.

2 Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в гневе Твоем!

3138 Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и наложил Ты на меня руку Твою.

4 Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих.

5 Ибо мои беззакония превысили голову мою, словно бремя тяжкое, отяготели на мне.

6139 Смердят и гноятся раны мои от безумия моего.

7140 Пострадал я и согнулся до земли, сетуя, весь день ходил;

8141 Ибо за грехи мои подвергся я поруганию, и нет исцеления телу моему.

9142 Испытал я злое и смирился глубоко, вопил в терзаниях сердца моего.

10143 Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхания мои от Тебя не утаятся.

11144 Сердце мое в смятении, оставила меня сила моя, свет очей моих, и тот я утратил.

12145 Друзья мои и родичи мои приблизились ко мне со враждою, и оставили меня;

13146 И ближние от меня отдалились, и враги стремились погубить меня, желающие мне зла говорили суетное и в лукавстве всяк день изощрялись.

14 А я, как глухой, не слышал и, как немой, не отверзал уст своих;

15 И был, как человек, что не слышит и не имеет в устах своих возражения.

16 Ибо на Тебя, Господи, я уповаю, и Ты услышишь меня, Господи Боже мой.

17 Сказал я: «Да не порадуются враги мои!», ибо когда поколебались стопы мои, они надо мной превозносились.

18 Но я принять раны готов, и болезнь моя всегда предо мною.

19 Беззаконие мое поведаю всем и помышлять буду о грехе моем.

20 А враги мои живы и стали крепче меня, и умножились ненавидящие меня неправедно.

21 Воздающие мне злом за добро оболгали меня, ибо я стремился к благому.

22 Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня!

23 Приди на помощь мне, Господь, спасающий меня!

1147 В конец, Идифуму. Песнь Давида, 38.

2 Сказал я: «Буду хранить в чистоте пути мои, дабы не согрешать мне языком моим». Положил я запрет устам моим, доколе стоит грешник предо мною.

3 Онемел я, смирился, умолк, утратив блага, и снова скорбь овладела мной.

4 Воспылало сердце мое во мне, и огонь разгорелся в размышлении моем. Говорил я языком моим:

5 Открой мне, Господи, день кончины моей и число дней моих, велико ли оно, да уразумею, что еще остается мне.

6148 Словно пядью, измерил Ты дни мои, и естество мое как бы ничто пред Тобою. Впрочем, все суета, всяк человек живущий!

7149 Подобно призраку, ходит человек, но напрасно суетится он; собирает сокровища и не знает, кому достанутся они.

8 А ныне кто надежда моя? Не Ты ли, Господи? И Тобою создано естество мое.

9 От беззаконий моих избавь меня! На поношение безумцу Ты отдал меня.

10 Онемел я и не отверзал уст моих, ибо Ты этого возжелал.

11 Отведи от меня удары Твои, ибо от крепкой руки Твоей я изнемог.

12150 Обличая беззакония, поучал Ты человека и непрочной, как паутина, соделал жизнь его. Впрочем, суетен всяк человек.

13 Услышь молитву мою, Господи, внемли молению моему! Не безмолвствуй, видя слезы мои, ибо странник я у Тебя и пришлец, подобно отцам моим.

14 Смилуйся надо мною, да вкушу покой, прежде чем умру и не станет меня.

1151 В конец, псалом Давида, 39.152

2 Терпеливо надеялся я на Господа, и внял Он мне, и услышал молитву мою;

3 И вывел меня из пропасти страданий и тинистой топи, и утвердил на камне ноги мои, и направил стопы мои.

4 И вложил в уста мои песнь новую, песнопение Богу нашему. Узрят многие и убоятся, и станут уповать на Господа.

6 Блажен муж, который уповает на имя Господне и не взирает на суету и треволнения ложные.

6 Много сотворил Ты, Господи Боже мой, чудес, и в замыслах Твоих благих никто не уподобится Тебе. Возвещал я и говорил: «Нет им числа!»

7153 Жертвы и приношения Ты не восхотел, тело же уготовил мне; всесожжений и жертв за грехи не требовал Ты.

8154 Тогда сказал я: «Вот я иду, как в свитке книжном написано обо мне;

9155 Сотворить волю Твою, Боже мой, восхотел я, и закон Твой в глубине сердца моего».

10 Возвещал я правду в церкви великой и впредь устам моим не возбраню, и Тебе это ведомо, Господи.

11 Правды Твоей не скрыл я в сердце моем, истину Твою и путь спасения поведал, не скрыл милости Твоей и истины Твоей от сонма великого.

12 Ты же, Господи, не лиши меня щедрот Твоих; милость Твоя и истина Твоя да будут мне всегда защитой.

13 Ибо обступили меня беды, и нет им числа; настигли меня беззакония мои, и померк мой взор; стало их больше, чем волос на голове моей, и сердце мое замерло во мне.

14 Благоволи, Господи, избавить меня!

15 Господи, поспеши на помощь мне! Да постыдятся и посрамятся замыслившие исторгнуть душу мою! Да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла!

16156 Да постигнет позор угрожающих мне: «Добро же тебе, добро!»

17 Да возрадуются и возвеселятся о Тебе ищущие Тебя, Господи, да повторяют ожидающие спасения от Тебя: «Да возвеличится Господь!»

18 А я беден и убог, но Господь печется обо мне. Боже мой, Податель помощи и Защитник, не замедли!

Слава:

1157 В конец, псалом Давида, 40.

2158 Блажен, кто опекает нищего и убогого, в день лютый избавит его Господь;

3 Господь да сохранит его, и сбережет его, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его!

4 Господь да поможет ему на одре болезни его; не будет ложе его ложем страданий.

5159 Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобой!»

6 Враги мои говорили обо мне злое: «Когда же он умрет, и погибнет с ним имя его?»

7 И если кто из них навещал меня, неправду говорило сердце его; умножал он беззакония свои; уходил от меня, и совещались они.

8 Обо мне шептались враги мои, на меня замышляли злое.

9 Слова беззаконные говорили обо мне: «Ужели спящий восстанет вновь?»

10160 Ибо человек близкий мне, на которого я надеялся, вкушавший хлеб мой, поднял на меня пяту.

11 Но Ты, Господи, помилуй меня и воздвигни меня, и я покараю их!

12 И познаю, что угоден я Тебе, если враг мой не восторжествует надо мной.

13 А меня за незлобие принял Ты и утвердил меня пред Собою навеки.

14161 Благословен Господь Бог Израилев вовеки! Да будет так, да будет!

1162 В конец, в поучение, сынам Кореевым, псалом Давида, не надписан у евреев, 41.163

2 Как стремится олень к источникам водным, так стремится душа моя к Тебе, Боже!

3 Возжаждала душа моя Бога Крепкого, Живого: когда приду в обитель Его и встану пред лицом Божиим?

4 Были слезы мои хлебом мне день и ночь, когда говорили мне всяк день, насмехаясь: «Где Бог твой?»

5164 Вспомнил я это и излил пред самим собой душу свою: вот пройду я к месту обители дивной, до самого дома Божия, при криках радости и прославления, звуках праздничных!

6 Что прискорбна ты, душа моя? И что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: «В Тебе спасение мое, Ты Бог мой!»

7165 В смятение пришла душа моя, и я вспоминаю Тебя на земле Иорданской и Ермониимской, на горе Малой.

8166 Бездна бездну призывает гласом пучин Твоих. Высокие воды Твои и волны Твои прошли надо мной.

9 Днем ниспошлет мне Господь милость Свою, и ночью вознесется к Нему песнь моя, молитва Богу, Владыке жизни моей.

10167 Скажу Богу: «Ты Заступник мой, что забыл Ты меня? И что я хожу, сетуя, когда оскорбляет меня враг?»

11 Когда содрогались кости мои, враги мои поносили меня, говоря мне всяк день: «Где Бог твой?»

12 Что прискорбна ты, душа моя? И что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: «В Тебе спасение мое, Ты Бог мой!»

Псалом Давида, не надписан у евреев, 42.

1168 Суди меня, Боже, и разреши тяжбу мою; от народа нечестивого, от человека неправедного и лукавого избавь меня!

2 Ибо Ты, Боже, крепость моя, – что отринул Ты меня? И что я хожу, сетуя, когда оскорбляет меня враг?

3169 Пошли мне свет Твой и истину Твою; они наставят меня и введут меня на гору святую Твою и в обители Твои.

4 И пойду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою, и прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой!

5170 Что прискорбна ты, душа моя? И что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: «В Тебе спасение мое, Ты Бог мой!»

Слава:

1171 В конец, сынов Кореевых, в поучение, псалом, 43.

2172 Боже, ушами нашими слышали мы, и отцы наши возвестили нам деяние, какое соделал Ты в их дни, дни древние.

3173 Рука Твоя истребила племена, и укоренил Ты отцов наших; поразил Ты народы и изгнал их!

4174 Ибо не мечом своим приобрели отцы наши землю, и не мышца их спасла их, но десница Твоя, и мышца Твоя, и сияние лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.

5175 Ты Царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову!

6 С Тобою врагов наших пронзим, будто рогами, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас!

7 Ибо не на лук мой надеюсь, и меч мой не спасет меня;

8 Ибо спас Ты нас от гонителей наших и ненавистников наших посрамил.

9 Восхвалять Бога будем всяк день и прославим имя Его вовеки.

10176 А ныне отринул Ты нас и посрамил нас самих, и не шествуешь, Боже, во главе ополчений наших.

11 Обратил Ты нас вспять пред врагами нашими, и ненавистники наши расхищали наше добро.

12177 Отдал Ты нас, будто овец, на съедение, и среди язычников рассеял нас.

13178 Отдал народ Твой, как не имеющий никакой цены, и уже немного нас, взывающих к Тебе.

14 Предал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим окрест нас.

15179 Соделал нас притчею у язычников, кивают на нас головой народы.

16 Всяк день позор мой предо мной, и стыд на лице моем

17 От голоса обидчика и клеветника, от речей врага и гонителя.

18180 Все это постигло нас, но не забыли мы Тебя и не нарушили завета Твоего.

19181 И не отступило вспять сердце наше, хотя и отклонил Ты стези наши от пути Твоего.

20 Ибо смирил Ты нас там, где постигли нас беды, и покрыла нас тень смертная.

21 Если бы забыли мы имя Бога нашего, если бы простерли руки наши к богу чужому,

22 Не Бог ли взыскал бы за это? Ибо Он ведает тайны сердца.

23 Но за верность Тебе умерщвляют нас всяк день, для них мы, как овцы, отданные на заклание.

24182 Восстань, – что опочил Ты, Господи? Восстань и не отринь нас до конца!

25 Что отвращаешь Ты лицо Твое? Забываешь нищету нашу и скорбь нашу?

26 Ибо унижена в прах душа наша, и на землю повержено тело наше.

27 Восстань, Господи, помоги нам и избавь нас во славу имени Твоего!

1183 В конец, об имеющих измениться, сынов Кореевых, в поучение, песнь о Возлюбленном, 44.

2184 Изрекло сердце мое слово благое, говорю Всевышнему Царю о соделанном мною; язык мой – трость книжника-скорописца.

3185 Красотою духовною превосходишь Ты всех сынов человеческих, изливается благодать из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог вовеки!

4 Препояшь, Могучий, стан Твой мечом Твоим –

5186 Мечом красоты Твоей и совершенства Твоего; и напряги лук, и преуспевай, и царствуй ради истины, кротости и правды; и направит Тебя дивно десница Твоя.

6 Стрелы Твои изострены, Могучий; народы пред Тобою падут; пронзишь сердце врагов Царя.

7187 Престол Твой, Боже, утвержден навеки; это жезл правды – жезл Царства Твоего.

8188 Возлюбил Ты правду и возненавидел беззаконие; посему, Боже, помазал Тебя Бог Твой елеем радости обильнее, чем друзей близких Твоих.

9189 Смирной, стакти и кассией благоухают ризы Твои в чертогах из кости слоновой, где восхваляют Тебя.

10190 Дочери царей в чести у Тебя. Предстала Царица одесную Тебя, облаченная в ризы многоцветные, шитые золотом.

11191 Услышь, Дочь, и смотри, и приклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом отца Твоего;

12 И возжелает Царь красоты души Твоей, ибо Он Господь Твой, и поклонишься Ты Ему.

13192 И дочь Тира принесет дары; Тебе молиться будут люди богатые.

14193 Вся слава Дочери Царя у Нее в душе; Ее одеяния каймою золотою изукрашены.

15194 Приведутся к Царю девы вслед за Ней, Ее ближние приведутся к Тебе;

16 Приведутся в веселии и радости, введены будут в чертог Царя.

17195 Вместо праотцев Твоих будут сыновья Твои, поставишь Ты их князьями во всей земле.

18 Помяну имя Твое из рода в род; и народы восхвалят Тебя вовеки.

1196 В конец, сынов Кореевых, о тайнах, псалом, 45.

2 Бог нам прибежище и сила, Податель помощи в тяжких скорбях, постигших нас.

3197 Посему не убоимся, когда потрясется земля и обрушатся горы в пучины морские.

4198 Восшумели и возмутились воды, сотрясаются горы великой силой Его.

5 Воды стремительные веселят град Божий; освятил обитель Свою Всевышний.

6199 Бог посреди града, и не поколеблется он; поможет ему Бог на заре утренней.

7 Пришли в смятенье народы, покорились царства; издал глас Свой Всевышний, поколебалась земля.

8200 Господь сил с нами, Заступник наш, Бог Иаковлев!

9 Придите и увидите дела Божии, какие совершит Он чудеса на земле.

10201 Прекратит Он войны во всех пределах земли; лук сокрушит Он, и сломит оружие, и щиты сожжет огнем.

11202 «Отрешитесь от себя и уразумейте, что Я Бог! Превознесен буду среди народов, превознесен буду на земле!»

12 Господь сил с нами, Заступник наш, Бог Иаковлев!

Слава:

Третий покаянный псалом.

Кафизма 6 — Псалтирь — Батюшка.org

По 6-й кафизме

Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 3: Хвалу приношу Ти, Господи, прегрешения моя вся возвещаю Ти, Боже, обратив помилуй мя.

Слава: Спаси мя, Боже мой, якоже иногда мытаря спасл еси, и блудницы слез не презревый, и мое воздыхание приими, Спасе мой, и спаси мя.

И ныне: Рабски ныне притекаю к покрову Твоему, Пренепорочная: избави мя, Богородительнице, слияния страстей, яко безстрастия Виновнаго Рождшая.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниих Твоих, яже от перваго возраста до настоящаго в нас, недостойных, бывших, о ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших, и словом: возлюбивый нас, якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый. Сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или не хотяще согрешихом, прости, и не вмени и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине: помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек. Темже молимся Тебе, Господи: подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.


Трисвятое по Отче наш:

Тропари, глас 3: Хвалу приношу Тебе, Господи, согрешения мои все возвещаю Тебе; Боже, обратив, помилуй меня.

Слава: Спаси меня, Боже мой, как некогда Ты мытаря спас, и блудницы слёз не презрел; прими и моё воздыхание, Спаситель мой, и спаси меня.

И ныне: Как раб я ныне прибегаю к покрову Твоему, Пренепорочная: избавь меня, Божия Родительница, от страстного смущения, ибо Ты родила Виновника бесстрастия.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за все благодеяния Твои, которые с самого детства до нынешнего дня над нами, недостойными, совершились: о тех, что мы знаем и не знаем, о явных и сокрытых, делом бывших и словом. Ты так возлюбил нас, что и Единородного Твоего Сына за нас отдать благоволил. Сподоби и нас быть достойными Твоей любви. Даруй нам словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, и если мы в чём вольно или невольно согрешили, прости и не вмени. И сохрани душу нашу в святости, и поставь её пред Твоим престолом имеющей чистую совесть, и дай ей конец, достойный человеколюбия Твоего. И вспомни, Господи, всех призывающих имя Твоё во истине: вспомни всех, желающих нам доброго или враждебного: ибо все мы люди, и суетен всякий человек. Поэтому молимся Тебе, Господи: подай нам Твоего милосердия великую милость.

Читаем псалтирь. Кафизма 6-я (псс. 37-45): pretre_philippe — LiveJournal

Перевод с греческого (септуагинты) на русский П. Юнгерова

37. Псалом Давида. В воспоминание. На субботу.

Господи! Не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня и Ты утвердил на мне руку Свою. Нет исцеления в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, подобно тяжелому бремени отяготели на мне. Воссмердели и согнили раны мои от безумия моего. Пострадал я и согнулся до конца, весь день в печали ходил. Внутренность моя насыщена позором, нет исцеления плоти моей. Я много страдал и чрезмерно унижен, кричал от терзания сердца моего. Господи! Пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебя не утаилось. Сердце мое смущено, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет у меня. Друзья мои и соседи мои напротив меня приблизились и встали, А ближние мои вдали от меня стали; ищущие душу мою теснились, и ищущие мне зла говорили суетное, и весь день помышляли о коварстве. Я же, как глухой, не слышал, и, как немой, не открывал уст своих. И был, как человек, не слышащий и не имеющий в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, я уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: “пусть не торжествуют надо мною враги мои”, ибо, когда колебались ноги мои, они величались надо мною. Впрочем, я на раны готов, и болезнь моя – предо мною всегда. Ибо о беззаконии моем я буду говорить, и буду беспокоиться о грехе моем. А враги мои живут и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня несправедливо. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, так как я следовал добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня! Поспеши на помощь мне, Господи спасения моего!

38. В конец. Идифуму. Песнь Давида.

Я сказал: буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языком моим. Я положил устам моим хранение, доколе стоит грешник предо мною. Я онемел, и смирился, и замолчал, лишившись благ, и болезнь моя возобновилась во мне. Согрелось сердце мое во мне, и в размышлении моем возгорелся огонь. Сказал я языком моим: Открой мне, Господи, кончину мою и число дней моих: какое оно? Да уразумею: что остается мне? Вот Ты пядями измерил дни мои, и состав мой как бы ничто пред Тобою. Подлинно, все суета, всякий человек живущий. Да, подобно призраку ходит человек, напрасно только мятется он, собирает сокровище, а не знает, для кого собирает его. И ныне, кто терпение мое? Не Господь ли? И состав мой от Тебя произошел. От всех беззаконий моих избавь меня: на позор безумному Ты отдал меня. Я онемел и не открывал уст своих, ибо Ты (так) сделал. Отстрани от меня удары Твои, ибо от крепкой руки Твоей я исчезаю. Обличениями за беззаконие Ты наказал человека и сокрушил, как паутину, жизнь его: так суетен всякий человек! Услышь молитву мою, Господи, и молению моему вонми, не будь безмолвен к слезам моим, ибо я странник у Тебя и пришелец, как и все отцы мои. Дай мне облегчение, дабы я успокоился прежде, нежели отойду и более не будет меня.

39. В конец. Псалом Давида.

Терпя потерпел я Господа, и Он внял мне и услышал молитву мою, И извел меня из страшного рва и из тинистого болота, и поставил на камень ноги мои, и направил стопы мои. И вложил в уста мои песнь новую, гимн Богу нашему: увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен муж, коему имя Господне служит упованием, и он не смотрит на суету и ложные волнения. Много сотворил Ты, Господи, Боже мой, чудес Своих, и никто не уподобится Тебе в помышлениях Твоих; я возвещал и говорил, что они выше (всякого) числа. Жертвы и приношения Ты не восхотел, уготовал же Мне тело, всесожжений и (жертв) о грехе Ты не потребовал. Тогда Я сказал: вот Я иду, (как) в свитке книжном написано обо Мне. Исполнить волю Твою, Боже мой, Я восхотел, и закон Твой – посреди чрева Моего. Я благовестил правду в собрании великом; вот, устам моим не возбраню. Ты, Господи, знаешь. Правду Твою я не скрывал в сердце моем, истину Твою и спасение Твое я возвещал, не скрывал милости Твоей и истины Твоей от великого собрания. Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня: милость Твоя и истина Твоя всегда да защищают меня. Ибо окружили меня беды, коим нет числа, постигли меня беззакония мои, так что я не мог смотреть, умножились более волос на голове моей, и сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня! Господи, поспеши помочь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей, да возвратятся вспять и постыдятся желающие мне зла. Да понесут на себе внезапно посрамление свое говорящие мне: “хорошо, хорошо!” Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, Господи, и пусть говорят непрестанно: да возвеличится Господь! – любящие спасение Твое. А я нищ и убог, (но) Господь попечется обо мне. Ты – помощник мой и защитник мой. Боже мой, не замедли!

40. В конец. Псалом Давида.

Блажен помышляющий о бедном и убогом! В день лютый избавит его Господь. Господь да сохранит его, и оживит его, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его! Ты изменил все ложе его во время болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобою. Враги мои сказали обо мне злое: “когда он умрет и погибнет имя его?” И если (кто) приходил видеть (меня), говорило неправду сердце его, он собирал беззаконие в себе. А когда выходил он вон, то сговаривались вместе: Против меня шептались все враги мои, на меня замышляли зло. Слово законопреступное составили на меня (говоря): “ужели лежащий снова восстанет?” Ибо и человек дружественный со мною, на которого я надеялся, который ел хлебы мои, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня, и восстави меня, и я воздам им. Из того я познаю, что Ты благоволишь ко мне, если не восторжествует враг мой надо мною. А меня, ради незлобия (моего), Ты принял и утвердил меня пред Тобою во век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Да будет, да будет.

41. В конец. В научение. Сынам Кореевым. Псалом Давида.

Как олень стремится к источникам вод, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя (явиться) к Богу крепкому, живому (говоря): когда приду и явлюсь лицу Божию? Слезы мои были мне хлебом день и ночь, когда говорили мне ежедневно: “где Бог твой?” Это я вспоминал и изливал пред собою душу мою. Как пройду я к месту селения дивного, до дома Божия, при гласе радости и исповедания (Бога), при праздничном восклицании! Почему прискорбна ты, душа моя? И почему смущаешь меня? Уповай на Бога! Ибо я исповедаюсь Ему (говоря): (Ты) спасение лица моего и Бог мой! Во мне самом душа моя смущена, посему я буду воспоминать о Тебе от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малой. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих: все валы Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость Свою, а ночью – песнь Ему от меня, молитва Богу жизни моей. Скажу Богу: Ты – заступник мой, почему Ты меня забыл? И почему я сетуя хожу, когда оскорбляет враг? Когда сокрушались кости мои, поносили меня враги мои, говоря мне ежедневно: “где Бог твой?” Почему прискорбна ты, душа моя? И почему смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо исповедаюсь Ему (говоря): (Ты) спасение лица моего и Бог мой!

42. Псалом Давида. Ненадписанный у Евреев.

Суди меня, Боже, и рассуди тяжбу мою; от народа недоброго, от человека неправедного и льстивого избавь меня. Ибо Ты, Боже, крепость моя. Почему Ты отринул меня? И почему я сетуя хожу, когда оскорбляет враг? Пошли свет Твой и истину Твою: они наставят меня и введут меня в гору святую Твою и в селения Твои. И войду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою. Прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой! Почему прискорбна ты, душа моя? И почему смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я исповедаюсь Ему (говоря): (Ты) спасение лица моего и Бог мой!

43. В конец. Сынам Кореевым. В научение.

Боже! Ушами нашими мы слышали и отцы наши возвестили нам о деле, какое ты сделал во дни их, во дни древние. Рука Твоя истребила народы, а их Ты насадил; поразил людей и изгнал их. Ибо они не мечем своим приобрели землю и не мышца их спасла их, но десница Твоя и мышца Твоя, и светлое лице Твое, ибо Ты благоволил к ним. Ты Сам Царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову. Тобою поразим врагов наших, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Ибо Ты спас нас от притеснителей наших и ненавидящих нас посрамил. О Боге похвалимся всякий день и имя Твое будем исповедовать во век. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь, Боже, с силами нашими. Обратил нас вспять пред врагами нашими, и ненавидящие нас расхищали себе: Ты отдал нас, как овец, на съедение и между язычниками рассеял нас. Отдал народ Свой даром и не было множества (народа) при восклицаниях наших. Ты отдал нас в поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Сделал нас притчей у язычников, кивают на нас головою народы. Во весь день посрамление мое – предо мною, и стыд лица моего покрыл меня, От голоса обидчика и клеветника, от лица врага и гонителя. Все сие постигло нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего, И не отступило вспять сердце наше, хотя Ты уклонил стези наши от пути Твоего: Ибо смирил нас на месте злострадания, и покрыла нас тень смертная. Если бы мы забыли имя Бога нашего, и если бы простерли руки наши к богу чужому, То не взыщет ли сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Но ради Тебя нас умерщвляют каждый день, считают за овец закалаемых. Восстань, почему спишь, Господи? Восстань и не отринь до конца. Почему Ты отвращаешь лице Твое? Забываешь нищету нашу и скорбь нашу? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прилипла к земле. Восстань, Господи! Помоги нам и избавь нас имени ради Твоего!

44. В конец. Об имеющих измениться. Сынам Кореевым. В научение. Песнь о Возлюбленном.

Излило сердце мое слово благое: изрекаю о делах моих Царю: язык мой – трость книжника скорописца. Прекраснейший из сынов человеческих! Излилась благодать из уст Твоих, посему благословил Тебя Бог во век. Препояшься мечем Твоим по бедру Твоему, Сильный, Красотою Твоею и добротою Твоею, и напрягись, и поспеши, и царствуй, ради истины и кротости и правды, и поведет Тебя дивно десница Твоя. Стрелы Твои изощрены, Сильный, народы пред Тобою падут, – они в сердце врагов Царя. Престол Твой, Боже, во век века. Жезл правоты – жезл царства Твоего: Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более общников Твоих. Смирна и алой и кассия – от одежд Твоих, из чертогов (сделанных из) слоновой кости, возвеселяют Тебя. Дочери царей – в почете у Тебя, предстала Царица одесную Тебя, в одежде расшитой золотом, преукрашенная. Слушай, Дщерь, и смотри, и приклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом отца Твоего! И возжелает Царь красоты Твоей, ибо Он – Господь Твой, и поклонишься Ему. И дочь Тира с дарами: и богатые из народа будут умолять лице Твое. Вся слава Дщери Царя – внутри Ее; одета она золотою бахромою, преукрашенная. Приведутся к Царю девы во след Ее, ближние Ее приведутся к Тебе. Приведутся с веселием и радостию, введутся в чертог Царя. Вместо отцов Твоих были сыновья Твои: Ты поставишь их князьями по всей земле. Помяну имя Твое в род и род, посему и народы будут славить Тебя во век и в век века.

45. В конец. Чрез сынов Кореевых. О тайнах. Псалом.

Бог нам прибежище и сила, помощник в тяжких скорбях, постигших нас. Посему не убоимся, когда потрясется земля и горы превратятся в морские глубины. Шумели и вздымались воды их, тряслись горы от силы Его. Течения реки веселят город Божий: освятил селение Свое Вышний. Бог посреди его, и он не поколеблется: поможет ему Бог с раннего утра. Пришли в смятение народы, уклонились царства, Вышний дал глас Свой: поколебалась земля. Господь сил с нами, заступник наш – Бог Иакова. Придите и увидите дела Божии, чудеса, какие Он совершил на земле: Он прекратит брани до концов земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Успокойтесь и познайте, что Я есмь Бог: буду превознесен в народах, буду превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш – Бог Иакова.

Новый русский перевод Российского Библейского Общества, с древнееврейского.

37 [Псалом Давида. Громко, вслух.]

2 О Господь! Не карай меня
в ярости Своей!
В Своём гневе меня не казни!
3 Стрелы Твои в меня впились,
Твоя рука настигла меня.
4 На теле здорового места нет –
это сделала ярость Твоя.
Не знают покоя кости мои –
это мне за мои грехи.
5 С головою грехи накрыли меня,
я не в силах нести их груз.
6 Смердят и гноятся раны мои,
это мне за безумье моё.
7 Сгорбился я, до земли поник,
я весь день хожу горем объят.
8 Поясницу терзает боль,
на теле целого места нет.
9 Я изнемог, я разбит,
из глубин нутра стоны идут.
10 Господь! Ты знаешь,
о чём я прошу,
и не скрыт от Тебя мой вздох.
11 Сердце трепещет, нет больше сил,
и свет меркнет в моих глазах.
12 Друзья мои, знакомые
гнушаются больным,
близкие в отдаленьи стоят.

13 …Мне ловушки ставят,
хотят убить,
мне желают зла
и проклятья твердят,
на меня клевещут весь день.
14 Но не слышу я – как глухой,
как немой, я рта не раскрыл.
15 Словно стал я слуха лишён,
словно я отвечать не могу.
16 На Тебя, Господь, я надеюсь, жду –
Ты отзовёшься, Господь мой,
Бог мой!

17 Молю: пусть надо мной
не глумятся они,
не торжествуют,
что пошатнулся я!
18 Я уже вот-вот упаду.
Боль моя неразлучна со мной.
19 Исповедаю я свой грех.
Я скорблю о своей вине.
20 А враги мои живы, сильны,
много их:
без причин ненавидят меня.
21 Они воздают мне злом за добро:
я хочу добра – мне за это мстят!

22 Не оставь меня, о Господь,
мой Бог!
Не покидай меня!
23 Поспеши, помоги мне!
Мой Господь! Спасенье моё!

38 [Начальнику хора: напев Едутуна. Псалом Давида.]

2 Я решил: буду следить
за путями своими
и не дам языку согрешить,
надену узду на свои уста,
пока злодей стоит передо мной.
3 Я был нем и безгласен,
я молчал, лишаясь всего,
и горе моё росло.
4 Моё сердце в груди меня жгло,
мои мысли огнём загорелись,
и тогда я заговорил:
5 «Скажи, Господи,
когда же кончина моя,
сколько дней мне ещё остаётся,
дай мне знать, каков мой век.
6 Ты отмерил мне дней –
считанные пяди,
весь мой век –
ничто пред Тобою.
Человек стоит – как мираж.
[Музыка]
7 Человек ходит, как тень,
ради миража суетится,
собирает – и не знает для кого.
8 Чего ещё ждать мне, Господи?
Надежда моя – на Тебя.
9 От моих беззаконий спаси меня,
не отдай глупцам на поругание.
10 Я стал нем, я рта не раскрыл,
ведь всё, что ныне со мной, —
сделал Ты.
11 Отклони от меня кару Твою:
я исчезаю от ударов руки Твоей.
12 Ты наказываешь человека,
за преступления караешь его,
как моль, подточил то,
что ему дорого…
Любой человек – мираж!
[Музыка]
13 Услышь, Господи, молитву мою
и внемли моему стону,
не молчи, видя слёзы мои,
у Тебя я бесправный странник,
переселенец, как и отцы мои.
14 Отверни от меня Свой взор,
дай вкусить хоть немного радости,
прежде чем я уйду
и не будет меня».

39 [Начальнику хора: псалом Давида.]

2 Я надеялся на Господа,
надеялся и ждал,
Он склонился ко мне
и услышал мой крик.
3 Из смертной ямы
Он поднял меня,
из трясины болотной вытащил,
Он поставил меня
на твёрдой скале,
дал ногам моим крепко стоять.
4 Новую песнь вложил мне в уста –
хвалу нашему Богу.
Многие, увидев это,
станут трепетать,
и Господь их будет надеждой!
5 Блажен, кто на Господа уповает,
кто не идёт к гордецам
и к тем, кто с ложью блудит!
6 Господь, Бог мой! Сколько Ты
всего сотворил,
сколько чудес Ты задумал о нас –
никто не в силах
сравниться с Тобой!
Я буду говорить
и проповедовать о них,
но они так велики,
что не расскажешь!
7 Ни жертв, ни приношений
не хочешь Ты,
ни всесожжений,
ни жертв очистительных.
…Ты отверзаешь мой слух.
8 …И я сказал: «Вот я. Я пришёл.
Про меня написано в свитке.
9 Бог мой! Я хочу исполнить
волю Твою,
Твой закон у меня в сердце».
10 Я возвестил о правде Твоей,
не стал молчать
среди Великого Собранья,
о Господь, —
Ты ведь и Сам это знаешь!
11 Твою правду в себе я не стал таить,
я поведал, что Ты
верный заступник.
Средь Великого Собранья
не стал я скрывать
Твою верность и доброту.
12 О Господь, не лиши меня
милости Своей!
Доброта Твоя и верность
пусть всегда меня хранят!

13 Окружили меня беды,
им нет числа.
Мои грехи настигли меня
и застят взор.
Их больше, чем волос
на моей голове,
и моё сердце мне изменило!
14 Господи! Будь ко мне добр
и спаси меня!
На помощь, господи, поспеши!
15 Да покроют срам и позор
тех, кто хотел погубить
мою жизнь.
Пусть с позором уйдут назад
те, кто желал мне зла.
16 Пусть, пристыженные,
отвернутся,
кто надо мной насмехался:
«Вот, вот он!»

17 А у тех, кто стремится к Тебе,
пусть настанут веселье и радость.
Пусть всегда говорят:
«Как велик Господь»,
те, кто любят Тебя, о Заступник!
18 Я беден и нищ,
но печётся Господь обо мне.
Ты помощник мой и спаситель,
так не медли же, Боже мой!

40 [Начальнику хора: псалом Давида.]

2 Блажен, кто заботится о бедняке, —
Господь спасёт его в день беды.
3 Господь сохранит его,
даст ему жизнь,
и счастье пошлёт на земле.

— Ты врагам не выдашь его!

4 На одре болезни Господь
даст ему силы.

— Ложе больного Ты преобразишь!

5 Молюсь я: «господи!
Помилуй меня!
Исцели меня,
грешен я пред Тобой!»
6 А враги мои злобно толкуют
про меня:
«Когда ж умрёт он –
чтобы исчезла
и память о нём?»
7 Приходят меня посетить –
и лгут,
в сердце злобу копят, выйдут –
всем разгласят.
8 Друг с другом шепчутся про меня,
их мысли злобой полны:
9 «Сатанинская напасть
настигла его!
Он слёг – и ему не встать!»
10 Даже тот, кто был мне другом,
кому я доверял,
кто ел мой хлеб –
и тот готов растоптать меня.
11 Господи! Помилуй меня,
подыми меня – я им отплачу.
12 Если враг надо мной
не прокличит победный клич,
то я пойму, что я угоден Тебе.
13 Невредимым и целым
Ты поддержишь меня,
навек меня сохранишь
пред лицом Твоим!
14 Благословен Господь, Бог
Израиля, от века и до века!
Аминь, аминь!

41 [Начальнику хора: псалом сынов Кореевых; песнь искусная.]

2 Как олень стремится
к потокам воды,
так душа моя жаждет Тебя, Боже!
3 Душа моя жаждет Бога,
Бога живого!
Когда приду и явлюсь
пред лицо Божие?
4 День и ночь слёзы стали
пищей моей,
каждый день слышу я:
«Где же Бог твой?»
5 Вспоминаю об этом –
и плачет душа моя.
Но я приду в обитель
Прославленного,
в дом Божий,
под звуки радости,
среди славословий
людей ликующих.
6 Что ж ты унываешь, душа моя,
и что ты печальна?
Уповай на Бога!
Я ещё буду славить Его,
Он мой спаситель и Бог мой.

7 Унывает душа моя,
я о Тебе вспоминаю
на земле Иорданской,
на горах Хермонских,
горе Мицар.
8 Пучина зовёт пучину
голосом водопадов Твоих;
все валы и волны Твои
надо мною прошли.
9 Днём явит Господь
милость Свою,
и ночью песнь Ему
у меня на устах,
молитва к Богу жизни моей.
10 Скажу Богу, Твердыне моей:
почему Ты меня забыл?
Почему я поникший хожу
и меня оскорбляет враг?
11 Словно кости мои все перебиты!
Меня дразнят мои враги,
каждый день говорят:
«Где же Бог твой?»
12 Что ж ты унываешь, душа моя,
и что ты печальна?
Уповай на Бога!
Я ещё буду славить Его,
Он мой спаситель и Бог мой.

42
Будь, Боже, моим судьёй
и рассуди тяжбу мою.
От народа неправедного,
от людей лживых и подлых
избавь меня,
2 Ты – Бог мой и Сила моя.
Для чего Ты оставил меня?
Почему я поникший хожу
и меня оскорбляет враг?
3 Пошли свет Твой и истину Твою,
пусть они поведут меня,
приведут на святую Твою гору
и в жилище Твоё.
4 Подойду я к жертвеннику Божьему,
к Богу радости и веселия моего,
и на арфе прославлю Тебя, Боже,
Бог мой!
5 Что же ты унываешь, душа моя,
и что ты печальна?
Уповай на Бога; я ещё буду
славить Его,
Он спаситель и Бог мой.

43 [Начальнику хора: псалом сынов Кореевых; песнь искусная.]

2 Мы слышали, Боже,
своими ушами
рассказы наших отцов
о том, что Ты сделал в их времена,
в те далёкие дни:
3 Своей рукой Ты
другие народы убрал –
а их насадил как сад,
все прочие племена сокрушил –
а им даровал простор.
4 Не мечом они эту землю добыли,
не их сила победу им принесла,
но рука Твоя, десница Твоя!
Твой взор был светел –
Ты был за них!
5 Ты, о Боже, мой царь!
Ниспошли спасенье Израилю!
6 С Тобой мы – как быки –
забодаем врагов,
с Твоим именем их растопчем.
7 Не на лук мой надежда моя,
и не меч мой – спасенье моё.
8 Это Ты нас спас от врагов,
наших недругов посрамил.
9 Мы весь день восхваляем Бога,
вечно славим имя Твоё!
[Музыка]
10 — Что ж Ты нас опозорил, отверг,
с нашим войском уже не идёшь?
11 Обратил нас вспять
перед недругом,
нашу землю враги разорили!
12 Отдал нас как овец на убой,
нас рассеял по всем народам,
13 ни за что уступил Свой народ,
за бесценок продал его!
14 На посмешище отдал соседям,
на бесчестие и поругание,
15 сделал притчею во языцех,
все народы на нас кивают.
16 Мой позор весь день предо мною
и лицо покрыто стыдом –
17 поношенья и ругань вокруг,
смотрят мстительные враги.
18 Да, всё это случилось с нами –
всё равно мы Тебя не забыли,
договор с Тобой не нарушили,
19 и не дрогнули наши сердца,
мы не сошли с Твоего пути.
20 Ты сокрушил нас там,
где бродят шакалы,
Ты в смертную тьму
погрузил нас.
21 Если б мы забыли
имя Бога нашего,
к чужому богу простёрли руки,
22 разве скрылось бы это от Бога?
Знает Он, что таится в сердце!

23 За Тебя нас каждый день убивают,
мы стали словно овцы на бойне.
24 Вступись, Господь!
Что Ты спишь?!
Пробудись!
Не бросай нас навеки!
25 Зачем Ты от нас отвернулся?
Не видишь нашего горя и бед?
26 Наша жизнь повержена в пыль,
наши тела прижаты к земле.
27 Встань и помоги нам!
Будь же милостив к нам, спаси!

44 [Начальнику хора: напев «Шошаним…». Псалом сынов Кореевых; песнь искусная; песнь любовная.]

2 Слово возвышенное
из сердца рвётся:
вслух читаю я
творение своё – о царе!
Мой язык – что перо писца искусного.

3 Ты – прекраснейший из людей,
уста твои – благодати источник,
так, навек, благословил тебя Бог!
4 Повяжи свой меч у бедра,
возвеличься силой и славой.
5 Да будет успешен твой путь,
вперёд выезжай –
во имя правды, смиренья,
справедливости!
Пусть подвиги свершит
твоя рука!
6 Стрелы твои остры,
народы у ног твоих.
Пали духом враги царя.
7 Твой престол, как престол Божий,
стоит во веки веков.
Жезл твой царский –
справедливости жезл.
8 Ты любишь правду,
ты ненавидишь зло,
за это Бог – твой Бог –
елеем радости
помазал тебя,
как никого из тех,
кто рядом с тобой!
9 Одеянья твои – в мирре,
в алоэ и кассии,
из чертогов слоновой кости
веселят тебя арфы.
10 Царские дочери – в почётной
свите твоей,
стала царица одесную тебя,
в золоте Офирском.
11 Слушай, девица,
посмотри и вслушайся,
забудь свой народ
и дом отца своего.
12 Воспламенится царь желаньем
красоты твоей,
он – твой господин,
поклонись ему!
13 О дочь Тира!
Богатейшие из народа,
с дарами,
будут милости твоей искать!
14 Величава дочь царская
в покоях своих,
одеянье её золотом украшено,
15 в расшитой одежде
её подводят к царю.
За ней ведут к тебе дев,
подружек её.
16 С весельем, с ликованием
подходят они,
входят в чертог царя.
17 Твои потомки займут место
предков твоих,
по всей земле ты их поставишь
правителями.
18 Твоё имя поминать буду
в роды родов,
во веки веков народы
прославят тебя.

45 [Начальнику хора. Сынов Кореевых. Напев «Аламот…». Песнь.]

2 Бог – прибежище наше и сила,
помощь в любой беде,
3 нам не страшно,
когда трясётся земля,
когда горы рушатся в глубь морей.
4 Шумят и кипят воды,
содрогаются горы, вздымаясь.
[Музыка]
5 Вот река, чьи потоки
веселят Божий город,
святое жилище Вышнего.
6 Бог посреди него,
и город не дрогнет:
придёт утро – Бог поможет ему.
7 Шумят народы, волнуются царства;
Бог подал голос – и тает земля.
8 Господь сил с нами,
наш оплот – Бог Иакова.
[Музыка]
9 Придите, взгляните,
что сделал Господь,
как Он землю пустыней сделал,
10 положил конец войнам
по всей земле,
сломал луки и копья
и сжёг колесницы.
11 Утихните, знайте, что Я – Бог:
Я возвышусь над народами,
над всею землёй!
12 Господь сил с нами, наш оплот – Бог Иакова!
[Музыка]

Порядок чтения псалтыри.

Как правильно читать псалтырь дома о здравии и об усопших

Псалтирь (Псалтырь) – книга Ветхого Завета, которая состоит из 150 или 151 песен-псалмов. В некоторых языках книга имеет название «Псалмы»
. Псалтирь располагается в числе учительных книг Ветхого Завета вслед за книгой Иова. Псалтирь стала богослужебной книгой еще при Давиде. Позже богослужебное употребление Псалтири перешло к христианам.

О важности книги Псалтырь свидетельствует тот факт, что она дошла к нам в наибольшем количестве рукописей среди всех книг Ветхого Завета.

Читать Псалтирь / Псалтырь

Псалтирь содержит 150 псалмов:

Нумерация псалмов Псалтири

Нумерация псалмов отличается в иудейском и греческом. Православная церковь использует греческую нумерацию. Католическая церковь использует оба варианта нумерации. В своей характеристике мы будем использовать греческий вариант (150 псалмов).

Надписания в псалмах.

Во многих псалмах есть надписания – дополнительная информация об авторах, исполнителях псалмов, указывается события, которым посвящены псалмы. Перевод надписаний оказался особо сложным, поэтому существует много вариантов их перевода. О значении некоторых слов переводчики могут только догадываться.

В надписаниях псалмов часто указан порядок их исполнения. Определен музыкальный инструмент и мотив, на который нужно исполнять псалом.

Авторство

В надписаниях псалмов часто встречаются имена собственные, однако не всегда понятно, чьи это имена – автора, исполнителя либо человека, которому посвящен псалом. Автором Псалтири принято считать , хотя абсолютно все исследователи уверены, что псалтырь – плод труда более 10 авторов. Более того, книга создавалась долгое время – возможно, даже не один десяток поколений. Время создания псалмов – от времен Моисея до возвращения из вавилонского плена.

 • Давид,
 • Асаф – главный псалмовец при Давиде,
 • Сыновья Кораха – храмовые привратники,
 • Адам,
 • Еман,
 • Идифун
 • Моисей и пр.

Псалтырь создавалась постепенно в качестве продукта коллективного творчества и в ходе создания подвергалась массе редакций.

Псалмы Псалтири принято условно делить на 4 группы:

 1. Личные сетования.

Схема псалма данного типа: обращение к Богу -> описание ситуации-> упование на Бога -> просьба -> вознесение хвалы Богу.

 1. Народные плачи.

Имеют схожую с личными сетованиями структуру, однако являются коллективным обращением к Богу.

 1. Псалмы хвалы Господу.

Схема псалма данного типа: обещание возносить хвалы господу -> описание ниспосланных благ -> избавление -> вознесение хвалы -> наставление людям уповать на Бога

 1. Гимны.

Воспевание величия Бога и Его милости.

Помимо псалмов, которые относятся к этим четырем группам, следует также упомянуть псалмы мудрости, песни восхождения и царские псалмы
.

Песни восхождения
– псалмы, исполнявшиеся паломниками при восхождении на гору Сион.

Царские псалмы
– псалмы, описывающие важные события из царской жизни, к примеру, восхождение на трон.

Толкование Псалтири.

Во многих изданиях Псалтыри содержаться толкования псалмов. Из древних толкований особой популярностью пользуются толкования:

 • Иоанна Златоуста,
 • Амвросия,
 • Августина,
 • Феодорита Кирского,
 • Евфимия Зигабена.

Из новых толкований:

 • Толюка,
 • Эвальда;
 • Епископа Феофана,
 • Протоиерея Вишнякова.

Ни в одной ветхозаветной книге личная вера в Бога не показывается так многообразно, как в книге Псалтирь. Книга Псалтырь представляет собой сборник религиозной поэзии. Многие псалмы Псалтири обращены к Богу и являют собой отражение личного религиозного чувства. Псалмы отражают радость от возможности общения с Богом. Посредством псалма человек может выразить благоговение перед Богом. В псалмах отражена и народная мудрость.

Литературные особенности Псалтыри.

Два первых псалма задают тон всей книге. Они являются великолепными образцами еврейской библейской поэзии. Поэтическая сила Псалтири основана на синтаксическом параллелизме текстов, когда мысль выражается посредством синонимии, либо параллельно высказываются противоположные точки зрения.

Велико и жанровое разнообразие
псалмов. По жанру псалмы Псалтири можно разделить на:

 • Прославления Бога,
 • Мольбы (псалмы 6, 50),
 • Жалобы (псалмы 43, 101),
 • Проклятья (псалмы 57, 108),
 • Исторические псалмы (105),
 • Брачная песня (44),
 • Философские псалмы (8),
 • Гимны (103) и пр.

Несмотря на деление книги на псалмы и их жанровое разнообразие Псалтирь представляет собой цельное произведение, основной мыслью которого является возможность человека обратиться к Богу и раскрыть ему глубину своей души.

Многие псалмы были переложены на стихи. Практически в каждом каноне есть своя стихотворная Псалтирь. Только Лютеране не используют в службе стихотворную Псалтырь.

В русской поэзии к стихотворным переводам и парафразам отдельных псалмов обращались:

 • Ломоносов,
 • Сумароков,
 • Державин,
 • Глинка и др.

Особенности языка Псалтири.

 1. Ассоциативность,
 2. Образность,
 3. Символизм,
 4. Иносказательность,
 5. Эмоциональность.

Псалтырь в Иудаизме.

Псалмы играют важную роль в Иудаизме. Их используют в качестве личных молитв и для службе в синагоге. Некоторые псалмы читаются здесь ежедневно (к примеру, 144 – 150 псалмы). Псалмы 112-117 читают в праздники. Есть определенные псалмы, соответствующие дню недели.

Псалтирь в православии

В православной Церкви многие псалмы читаются на службе ежедневно и закреплены за отдельными богослужениями. Во время вечерни читаются псалмы 103, 140, 141, 129, 116 и 33. В начале утрени читаются псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142. Перед чтением канона читается псалом 50. В заупокойное богослужение входит 118-й псалом. Его же читают накануне родительских суббот. Различные псалмы используются на Литургии, молебнах и в обрядах.

Монахи читают Псалтирь в течение недели. В Великий пост Псалтирь прочитывается в монастырях, придерживающихся уставу, два раза. Псалтирь используется для келейной молитвы.

Псалтирь у католиков.

В католической традиции псалмы являются частью ежедневного богослужения в своем «чистом» виде, в отличии от православной церкви, где в большей степени используются стихиры и тропари. В основном практикуется четырехнедельный цикл прочтения Псалтири. Используется Псалтырь и в домашней личной молитве. К примеру, в Пост читается семь псалмов покаяния.

Псалтирь в исламской традиции.

В Коране указано, что Аллах Давиду, книгу Забур, которая отождествляется с Псалтирью. Однако, в исламской традиции считается, что псалтирь дошла до наших дней в искаженном виде. Псалтирь в исламе считается пророческой книгой.

Без преувеличения можно сказать, что Псалтирь является для многих самой важной книгой Ветхого Завета. Псалтирь -книга молитв. Читать Псалтирь можно в любых случаях – в горе и в радости.

Для тех, кто верит в Бога, в его помощь нам, нужно обязательно читать псалмы (притом сейчас идет Великий Пост), благодаря которым мы сближаемся с нашим создателем, привлекаем к себе ангелов, избавляемся от нажитых грехов. Но для тех, кто не знает, что такое Псалтырь, мы постараемся дать ответ для начинающих, кроме того расскажем о том, как правильно читать Псалтырь.

Что такое Псалтирь

Псалтирь – это книга из Ветхого Завета, которая состоит из 150 песен (или псалмов). Псалмы или песни предназначены для изливания своих эмоций по поводу всех жизненных испытаний человека (смерть, рождение, болезни). В данное время Псалтырь используется для проведения богослужений. Перед тем, как читать Псалтырь и содержащиеся в нём псалмы, нужно разобраться в содержании, структуре данных религиозных песен и книги целиком.

В общем литературном понимании Псалтирь написан по всем правилам еврейской поэзии, то есть одновременно красочный и изумительный текст песни передаёт всю силу мысли, для конкретных ситуаций. Что касается структуры, то данная книга делиться по смысловому наполнению песен на:

 • Больше всего тексты псалмов предназначены для прославления Бога, его силы и влияния на мирскую жизнь человека;
 • Философское содержание, где идёт размышление про величие человека, про его доскональность;
 • Встречаются брачные песни и песни исторического характера.

Использование Псалтыря у православных христиан

Так как мы затронули тему о богослужении и использовании псалмов (Псалтыря) в различных христианских обрядах, то расскажем, как данная книга используется у нас.

У православных христиан чтения псалмов – это ежедневная процедура и так тянется из древности. Обязательными для прочтения считаются:

 • Утром прочитываются 3, 37, 62, 82, 102 и 142 песня. В конце утреннего богослужения поют хвалебные псалмы (148 — 150).
 • Вечером для обязательного пения используются псалмы 116, 129, 140 и 141, все заканчивается 33 псалмом о возвышении Бога над людьми.

По традиции, которая пошла от древних монахов – христиан, Псалтирь разделён на 20 кафизмов. Кафизма – это раздел Псалтыря, благодаря которому богослужителю намного легче ориентироваться.

Для чего читают псалмы

Чаще всего у христиан Псалтырь читается, когда умер человек. Чтобы было более понятней, рассмотрим пример того, как читать Псалтырь по усопшим.

Данный обычай читать псалмы об усопших идёт, как и весь религиозный обряд погребения человека, ещё из древних веков. Иногда даже существуют специальные люди, которые читают эти псалмы, они приглашаются в дом где умер человек и непрерывно, в течение 40 дней, читают псалмы по просьбе родственников умершего.

Когда читают Псалтырь об усопших, кроме всех молитв и прочитывания кафизмов, также используется и специальная молитва — «Слава», которая упоминает имена всех усопших связанных с человеком, который умер.

Чтения Псалтыря для усопших дарит память и утешения для родственников. Эти специальные псалмы свидетельствуют о любви, уважении родственников к усопшему и к Богу, ведь только читая эти песни, вы приближаетесь к нашему создателю.

А как читать Псалтырь о здравии? Мы ответим, что чтение это аналогично псалмам по усопшим, то есть также читаются и псалмы о здравии. Чаще всего эти псалмы идут вместе. То есть, мы упоминали уже, когда прочитывается кафизма, идет молитва о «Славе» тогда перечисляются имена усопших и имена живых людей, в основном это идет по очереди: одно имя – усопший человек, второе – живой.

Также хочется выделить некоторые правила или советы, для тех, кто хочет читать псалмы.

 • Для того чтобы знать, как правильно читать Псалтырь, вы должны иметь при себе всегда свечку или лампадку (это для молитвы дома).
 • Псалмы читайте только вслух или в полголоса.
 • Не забывайте про правильное ударение в словах, ведь не правильно произнести священное предложение приравнивается к греху, будьте внимательными.
 • Псалмы можно читать, как и сидя, так и стоя. В основном они читаются сидя, а стоя произносятся имена усопших и живых, после молитв и на «Славе».
 • Обратите внимание, что псалмы читаются не только вслух, а и монотонно, без каких-то там выражений своих эмоций – это не литературное произведение, а серьёзный религиозный текст.
 • Если вы не понимаете смысл псалмов, особо не унывайте, ведь в этом и есть суть – вы развиваетесь в духовном понимании поэтапно. Взрослея духовно, будет открываться и смысл псалмов.

Псалтырь по праву занимает свою особую нишу, по крайней мере в православии. Ведь эта книга полностью представлена в богослужебном уставе. В данной статье раскрывается вопрос о домашнем чтении Псалтыри, а также ряд других немаловажных вопросов по данной теме.

Образец молитвы

Особое значение Псалтыри заключается в многообразии человеческих чувств, духовных стремлений, восхвалений Творца. Один из богословов как-то сказал, что нет в человеке такого чувства, которое не нашло бы отражения в псалмах. Чтение этой священной книги является благодатным занятием для христианина, поскольку даёт ему множество примеров истинной духовности. В текстах псалмов можно найти огромное число образцов покаянной молитвы.

Псалтырь в православном богослужении и традициях

Эта книга представляет собой сборник из нескольких сотен псалмов — своеобразных духовных гимнов, значительное количество которых написал ветхозаветный царь Давид.

Эти тексты использовались в церковных службах ещё до Рождества Христова. Правила чтения псалмов во время православного богослужения, а именно календарный план их пения, оговаривается в специальной книге, носящей название «Типикон».

Помимо церковного чтения, существует ещё давняя православная традиция читать Псалтырь вне церковных стен, в кругу семьи или близких знакомых. Такое чтение называется келейным. Как правильно читать Псалтырь дома? Этот вопрос не раз был рассмотрен разными православными богословами, также о чтении священной книги многократно упоминали святые в своих письменных трудах. Существует устойчивое мнение, что перед тем, как заняться таким чтением, нужно получить благословение духовника либо просто священника, который уже долгое время исповедует желающего начать чтение.

Псалтырь на русском языке

В богослужении используется только церковно-славянский вариант этого священного текста. Несмотря на это, есть переводы и на современный русский язык. На вопрос: «Можно ли читать Псалтырь на русском языке?» — священники обычно отвечают примерно так: «Во время церковной службы такое чтение неприемлемо, так как, согласно православной традиции, церковные службы должны проводиться только на церковно-славянском. Однако при келейном чтении употребление русскоязычного текста не возбраняется».

Нет определённого устава, который бы регламентировал, как правильно читать псалтырь дома. Тем не менее за многолетнюю историю существования этой традиции сложились определённые устойчивые правила, которые носят чисто рекомендательный характер. То есть их соблюдать желательно, но некоторые из них могут не исполняться в силу определённых жизненных обстоятельств.

Неписаные правила

Так, например, рекомендуется читать Псалтырь при зажжённой лампадке. Но как быть, если человек находится в путешествии и у него под рукой нет этого осветительного прибора? Тогда этим правилом можно смело пренебречь. Потому что единственное правило в этом богоугодном деле, которое необходимо исполнять всегда, или, по крайней мере, стараться его придерживаться — это вдумчивое, внимательное чтение, сходное с чтением молитв.

Ещё одно правило гласит, что необходимо стараться не допускать ошибок в ударении при чтении церковнославянских слов. Оно тоже может быть трактовано двояко. Конечно же, священнослужитель, будучи профессионалом, должен читать Псалтырь с минимальными искажениями норм произношения. Но для простого человека здесь главное, опять же, не в том, как читаешь, а читаешь ли вообще. Это означает, что живая искренняя молитва — вот главная цель чтения.

В богослужебных изданиях Псалтырь состоит из особых частей, которые называются кафизмами. Каждая из которых, в свою очередь, разделяется Славами: частями, во время которых происходит молитва за усопших, и молитва за здравие живых людей.

Перед началом чтения Псалтыри и после его окончания произносятся специальные молитвы, которые, как и тропари, также обязательны для произнесения и после завершения каждой кафизмы.

Ещё один важный вопрос на эту тему звучит следующим образом: «Как правильно читать Псалтырь дома: вслух или про себя?» На этот вопрос священник Владимир Шлыков отвечает следующим образом. Он говорит, что чтение этого священного текста может происходить и про себя. Однако многие святые отцы рекомендовали по возможности стараться заниматься этим вслух. Например, святитель Игнатий говорит о пользе произнесения псалмов.

Он пишет, что чтение вслух приучает человека к внимательной молитве, повышает понимание текста.

Церковное чтение священной книги

Читаемый по усопшим и живым, Псалтырь нередко звучит в монастырских и прочих храмах. Такое церковное чтение можно заказать, тем самым оказав помощь душе близкого человека. Эта забота может быть оказана как живым, так и мёртвым людям, о дальнейшей судьбе которых печётся человек, заказывающий это чтение. Кроме того, такие молитвы могут быть полезны не только тому, за кого молятся, но и тому, кто совершил эту благодетель — заказал чтение. Нужно только твёрдо помнить слова Христа «Пусть ваша левая рука не знает, что делает правая».

Чтение Псалтыри за усопших родных и близких

Прежде всего нужно запомнить, что чтение можно производить не всегда: в течение Пасхальной недели чтение прекращается. Однако и этот запрет является не жёстким, так как в «Настольной книге священнослужителя» сказано, что если человек умер в эти дни, то чтение по нему можно производить.

Читая Псалтырь по усопшему, удобнее всего использовать богослужебный вариант священной книги, где обозначены кафизмы. Во время Слав при таком чтении следует произносить молитву за упокой.

Священники говорят, что им нередко задают и подобные вопросы:

 1. Как читать Псалтырь об упокоении дома?
 2. Можно ли читать Славы по очереди: за усопших и за здравствующих?

На эти вопросы чаще всего от батюшки можно услышать положительный ответ.

Как правильно читать Псалтырь о здравии?

Соответственно, если псалмы читаются за здравствующих людей, то на Славах нужно произносить заздравную молитву.

Ещё одно правило, касающееся Слав. Если человек хочет научиться, как правильно читать Псалтырь о живых дома, то он должен приучить себя вставать во время чтения Слав. Во время же чтения всего остального текста этой священной книги допускается сидячее положение чтеца. Не вставать во время Слав могут только тяжелобольные люди, как, впрочем, и при церковном богослужении. Это вставание во время чтения Слав необходимо, поскольку во время него молящиеся демонстрируют свою любовь и почтение, которое они проявляют к Господу Богу.

Довольно часто возникает и такой вопрос: как правильно читать псалтырь за детей? Здесь особых правил нет. За детей Псалтырь читается так же, как и за взрослых.

Если речь идёт об обучении детей чтению Псалтыри, то здесь важно приучать детей понимать эту священную книгу с раннего детства, объясняя им значение отдельных непонятных фрагментов. Нужно предотвращать бессмысленное вычитывание детьми священных текстов. Это касается и взрослых. Поэтому многие священники и богословы рекомендуют брать на себя чтение посильных частей Псалтыри. Не следует продолжать чтение, когда внимание уже рассеялось. Такое чтение может только «прогневить» Бога. То есть чтение в подобной манере приводит к тому, что человек начинает относиться к этой традиции по-язычески, придавая значение не молитве, а лишь факту исполнения ритуала.

Что касается различных практик домашнего чтения Псалтыри, то их существует огромное множество. Читать можно как наедине с самим собой, так и совместно с другими людьми. В православной литературе встречаются и техники чтения, при которых кафизмы Псалтыри разделяются между группой людей на равное или неравное количество текстов.

В заключение

Несмотря на то что многие святые отцы рекомендуют вдумчиво читать Псалтырь, некоторые из них также говорят о том, что не стоит смущаться, если смысл читаемого всё же не всегда доступен чтецу. Есть и такое мнение, что даже если читающий не понимает смысла, то уже само его намерение прославить Господа в чтение псалмов является благом. Поэтому не стоит впадать в уныние, если не всегда получается читать священный текст безукоризненно и с глубоким осмыслением.

Информация для новоначальных

1. Чтобы понимать богослужение, надо знать псалмы

Псалтирь – книга Ветхого Завета , на которой фактически основано все православное богослужение. Во всех службах используются псалмы в больших количествах. Например, в начале вечерни поется псалом 103, а в начале утрени читаются шесть псалмов: 3, 37, 62, 87, 102, 142. На литургии (или на обеднице) поются псалмы 102 и 145. И это только самые очевидные примеры.

2. Если купить издание Псалтири, там уже будет все, что нужно

В Псалтири 150 псалмов, и они разделены на 20 групп, которые называются кафизмы. Каждая кафизма разделена еще на три части, между которыми вставляются короткие молитвы. Обычно в изданиях Псалтири уже есть все разделения и напечатаны вступительные и промежуточные молитвы, что удобно. В принципе такие издания легко гуглятся.

3. Нельзя останавливаться перед трудным текстом

Чего может не быть в приобретенной Псалтири – так это пояснений и перевода текста. Псалмы это древняя духовная поэзия. Из-за поэтических выражений и особого стиля и ритма, в который надо «врубиться», псалмы поначалу очень плохо воспринимаются на слух и при чтении. Часто трудно понять, что значит какое-нибудь место на церковно-славянском языке. Можно разобраться в трудных местах с помощью русского перевода или толкований святых отцов. Самые известные толкования – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Афанасия Великого.

4. Можно читать Псалтирь дома так же, как ее читают в храме

Псалтирь прочитывается на службах полностью каждую неделю. На вечерни читается одна кафизма, а на утрени две кафизмы. В субботу вечером начинается новая неделя и новый круг чтения Псалтири, поэтому всегда читается первая кафизма, а на воскресной утрени всегда кафизма вторая и третья. Получается, такая схема чтения:

Суббота (вечерня): кафизма 1
Воскресенье: 2,3
Понедельник: 4, 5, 6
Вторник: 7, 8, 9
Среда: 10, 11, 12
Четверг: 13, 14, 15
Пятница: 19, 20, 18
Суббота: 16, 17

5. Главное: Псалтирь это книга, по которой хорошо молиться

И делать это очень рекомендуют святые отцы. Можно читать дома отдельные псалмы или кафизмы, добавляя короткие молитвы в начале и между частями кафизмы так же, как это делают в храме. Они обычно уже есть в изданиях (см. пункт 2).

В начале:
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

В середине:
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза).
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Можно следовать кругу чтения, который совершается за неделю, и читать те кафизмы, которые положены в этот день недели: первые две читаются утром, третья вечером. Или выучить любимые псалмы и вспоминать их в течение дня по примеру многих святых, которые знали Псалтирь наизусть целиком.

Есть еще совет вспоминать в тех же целях отдельные стихи из псалмов.
Например, Пс.117 стих 10-11:
Вси языцы обыдоша мя, и именем Господним противляхся им
обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им
(то есть: все народы, обходя, окружили меня, но я именем Господним воспротивился им)

Псалтырь — книга священных гимнов или псалмов, большая часть которых написаны царем Давидом по наущению Духа Святого. В каждом псалме мы видим ту боль, радость, смятение или торжество, которые испытывал Великий Псалмопевец, когда создавал эти священные тексты.

Псалмы используются в богослужениях еще с ветхозаветных времен. И в наше время на службах мы слышим хоровое пение или чтение псалмов. Чтение Псалтыри в храме регламентируется Типиконом — богослужебным уставом.

Чтение Псалтыри дома

В Православной церкви существует добрая традиция чтения Псалтыри келейно (дома). Читают Священную книгу или по соглашению — несколько верующих, прочитывая за день всю Псалтырь, или индивидуально, по кафизме (разделу Псалтыри) в день. Взяв на себя правило прилежно и внимательно читать Псалтырь дома христианин совершает малый подвиг, это и трудно, и одновременно приносит огромное успокоение душе.

Устава для чтения Псалтыри дома не существует. Но со временем сложились определенные правила, выполнение которых желательно.

 • Без благословения, взятого у батюшки, приступать к чтению псалтыри нельзя.
 • Прежде чем начать чтение, зажигается свеча или лампада. Огонь при чтении не зажигается только, если в данный момент находитесь в дороге.
 • Следуя совету преп.Серафима Саровского, читать Псалтырь надо вслух, негромко. Это облегчает восприятие священного текста не только разумом, но и слухом. «Слуху моему даси радость и веселие» (Пс.50,10).
 • Нельзя неправильно расставлять ударения в словах. Это грех. От неправильной расстановки ударений меняется смысл слова, искажается фраза.
 • Если сложно стоять, то разрешается читать Священную книгу сидя. Необходимо вставать, когда читается «Слава» и молитвы, с которых начинается и заканчивается чтение Псалтыри или кафизмы.
 • При выполнении правила не следует предаваться излишней страстности. Пусть чтение будет немного монотонным, лишенным театральности.
 • Не надо читать названия псалмов.
 • Не стоит унывать от того, что вначале непонятно, о чем говорится в псалмах. Постепенно раскрывается красота древних текстов, и смысл их становится понятен.

Порядок чтения Псалтыри дома

 • Вначале
  читаются
  «Молитвы
  перед
  началом
  чтения
  Псалтыри
  «.
 • Псалтырь
  делится
  на
  двадцать
  кафизм, те
  делятся
  на
  части
  тремя
  Славами. На
  Славах
  при
  домашнем
  чтении
  Псалтыри
  поминаются
  живые
  и
  усопшие.
 • Прочитав
  кафизму, обязательно
  чтение
  тропарей
  и
  молитвы.
 • Заканчивается
  Псалтырь
  чтением
  «Молитв
  по
  прочтении
  нескольких
  кафизм
  или
  всей
  Псалтыри
  «.
 • Не стоит страшиться ошибиться в чем-то или прочитать что-то неправильно, не по уставу. Искреннее покаяние, благодарность за все сделают молитву живой, невзирая ни на какие ошибки.

КАК ЧИТАТЬ ПСАЛТИРЬ…
Молитесь друг за друга (Иак.5:16).
Псалтирь — священная книга псалмов, или Божественных гимнов, записанных Царем Давидом по внушению Духа Святаго. Чтение Псалтири привлекает помощь Ангелов, изглаживает грехи, напитывает душу дыханием Святаго Духа.
Способ молиться по Псалтири гораздо древнее, чем Иисусова молитва или чтение акафистов. До появления Иисусовой молитвы в древнем монашестве было принято в уме (про себя) читать Псалтирь наизусть, а в некоторые монастыри принимали лишь тех, кто знал на память всю Псалтирь. В царской России Псалтирь была самой распространенной книгой среди населения.
В православной аскетической практике до ныне существует благочестивый обычай чтения Псалтири по соглашению, когда группа верующих раздельно друг от друга прочитывает за одни сутки всю Псалтирь целиком. При этом каждый читает одну определенную ему кафизму дома, келейно и поминает имена тех, кто молится вместе с ним по соглашению. На следующий день Псалтирь снова прочитывается целиком, при этом каждый читает уже следующую кафизму. Если кому-то в один из дней не удалось прочитать положенную ему кафизму, она читается назавтра плюс следующая за ней по порядку.
Так в течение Великого поста вся Псалтирь прочитывается не менее 40 раз. Одному человеку такой подвиг не под силу.
Советы начинающим
1. Для чтения Псалтири необходимо иметь дома горящую лампадку (или свечу). Молиться «без огонька» принято только в пути, вне дома.
2. Псалтирь, по совету преп. Серафима Саровского, необходимо читать вслух — вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху моему даси радость и веселие»).
3. Особое внимание следует обратить на правильную расстановку ударений в словах, т.к. ошибка может изменить смысл слов и даже целых фраз, а это — грех.
4. Читать псалмы можно сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что читается сидя» в отличие от слова «акафист» — «не сидя»). Вставать нужно при чтении начинательных и заключительных молитв, а также на «Славах».
5. Псалмы читаются монотонно, без выражения, чуть нараспев — бесстрастно, т.к. Богу неприятны наши греховные чувства. Чтение псалмов и молитв с театральным выражением приводит человека к демонскому состоянию прелести.
6. Не следует унывать и смущаться, если смысл псалмов непонятен. Пулеметчик не всегда понимает, как стреляет пулемет, однако его задача — бить по врагам. Относительно Псалтири существует утверждение: «Ты не понимаешь — бесы понимают». По мере нашего духовного взросления будет открываться и смысл псалмов.
Молитвы перед чтением кафизмы
Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный.
Трисвятое по Отче наш.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
Затем читается очередная кафизма с поминанием имен на каждой «Славе».
На «Славах»
Там, где кафизма прерывается пометкой «Слава», читаются следующие молитвы:
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза).
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Спаси, Господи, и помилуй Патриарха (имя рек), далее — поминается имя правящего архиерея и имена по списку, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и их святыми молитвами меня, недостойнаго, прости и помилуй! (После этой молитвы можно класть земные поклоны в зависимости от усердия верующего).
На первой и второй «Славе» поминаются имена о здравии, на третьей Славе — имена о упокоении: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (по списку) и прости им вся согрешения, вольная и невольная, и даруй им Царствие Твое Небесное!» (и земные поклоны).
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
И далее — следующие псалмы.
После третьей «Славы» читаются написанные в очередной кафизме тропари и молитвы. Молитва «Господи, помилуй» читается 40 раз — по пальцам или четкам.
Иногда по желанию между вторым и третьим десятком (между 20 и 21 молитвой «Господи, помилуй!») произносится личная молитва верующего о самых близких людях, о самом насущном.
После чтения кафизмы
Достойно есть и заключительные молитвы
_____________________________________
Читайте Псалтирь, Апостол, Евангелие — здесь все. Кто читает Псалтирь ночью две кафизмы — за весь Псалтирь идет. Вслух Псалтирь читать ценнее, про себя по необходимости. Поднимайте ночной Псалтирь — отмолите себя и тех кого и не знаете до седьмого колена. Дневной тоже ценно. Как листья спадают по осени с дерева, так и грехи с человека читающего Псалтирь.
Читайте 17-ю кафизму — отмолите свои грехи и грехи родных до 7-го колена. 17-ю кафизму обязательно вечером в пятницу читайте. 17-ю кафизму по умершему читайте каждый день. Вымолите в Царствие небесное.
☦ Схиархимандрит Иоанникий
_____________________________
Одна девяностолетняя старушка рассказала, что ей на сороковой день после своей смерти явился во сне знакомый псаломщик. При жизни, она помогала ему по хозяйству: мыла полы, посуду, стирала. Он с грустью сказал: “Отчего вы так мало молитесь, а ведь для нас нет лучшей помощи, чем чтение Псалтири”.
☦ Рассказ сельского священника
______________________________
Мы жили с мужем вдвоем, но мира и тишины в доме не было. Я мужу не уступала, а он, в свою очередь, доказывал свою правоту, и так долго продолжалось.
Наконец мне все это надоело, и я решила вести себя по-другому. Муж мне скажет обидное слово, чувствую, что начинаю раздражаться, — беру Псалтирь и начинаю читать. Муж немного пошумит, потом замолчит. И так мало-помалу у нас в доме водворились тишина и спокойствие.
Пришла я в храм, мимо проходит отец, остановился около меня и говорит: «Вот давно бы так!».
☦ Из книги «Жизнеописание старца схиигумена Саввы. С любовью о Господе, ваш Д.О.С.», М., 1998.
___________________________________
«Семнадцатая кафизма – это основа Псалтири, её нужно читать обязательно целиком, она неделимая… Помните семнадцатую кафизму! Чтобы семнадцатая кафизма была прочитана каждый день! Не сможете вечером прочитать, значит, днём, в дороге, где угодно, но семнадцатую кафизму нужно читать ежедневно. Это ваша сберкнижка духовная, это ваш капитал за ваши грехи. На мытарствах семнадцатая кафизма будет уже в защите за вас». Некоторые думают, что 17 кафизма читается только тогда, когда до ней доходит очередь и по-другому нельзя. Это не совсем так. Ее хорошо читать каждый день и многие благочестивые миряне так и делают. — Для усопших — это великая помощь!
☦ Старица схимонахиня Антония
________________________________
Старец советовал тем, у кого родственники курят, каждый день за курящего читать 108 псалом. Если погибает родственник (духовно) — читать Псалтирь и Акафист Божией Матери «Взыскание погибших». За мужчину сильно бес борется, говорил он, в семь раз сильнее, чем за женщину, потому что мужчина — образ Божий (имелось в виду, что в мужском образе приходил на землю Господь Иисус Христос и первым человеком был Адам).
— На жалобы батюшка отвечал:
— Читай Псалтирь!
— Батюшка, в семье большие ссоры.
— Читай Псалтирь.
— Батюшка, на работе неприятности.
— Читай Псалтирь.
Я недоумевала, как это может помочь? Но начинаешь читать — и все устраивается.
☦ Иероним (Санаксарский)
________________________________
— Псалтирь отгоняет лукавых духов. Прп. Варсонофий Оптинский говорил, что для каждого православного христианина нужно читать хотя бы Славу в день. Я хочу сказать, что прп. Александр, начальник обители Неусыпающих, ввёл Чин Неусыпаемой Псалтири в монастырях. О нём очень хорошо написано в в Четьи-Минеях. Некоторые духовные исполины читали и всю Псалтирь в день на постоянной основе. Как, например, Симеон Дивногорец, Парфений Киевский, и др. Ефрем Сирин говорит о псалмах, чтобы они были непрестанно на наших устах. Это такая сладость — слаще меда и сот. Благ нам закон Господень паче тысящ злата и сребра. Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия (Псалом 118, 127). Действительно, читаешь и не можешь умилиться. Это прекрасно! При чтении не всё понятно. Но Амвросий Оптинский говорит, что понимание приходит со временем. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Псалом 118, 18). Будем надеяться, действительно, что откроются наши духовные очи.
иерей Андрей Углов

Псалирть не читается в период от Великого Четверга Страстной седмицы до Фоминой недели (антипасхи). В течении этих десяти дней отменяется всякое чтение Псалтири как в храмах, так и келейно. Во всех остальных случаях Псалтирь читается мирянами.

В келейном чтении принято деление кафизм на три Славы. Перед и после кафизмы читаются особые молитвословия.

Перед началом чтения кафизмы или нескольких кафизм:
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Aминь. Царю́ Небе́сный. Трисвятое. И по Отче наш…

Господи помилуй (12 раз)

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

На Славах:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Слава Тебе, Боже. (трижды)

Господи помилуй (трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
(здесь можно читать молитвы с поминовением о здравии и упокоении или особые прошения)

и ныне и присно и во веки веков. Аминь

После чтения кафизмы Трисвятое, тропари и молитва по кафизме
И в конце:

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй (трижды).

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

Молитвы о здравии и упокоении на Славах
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Чтение псалмов в дни седмицы (в течении недели)

В воскресенье – Пс. 23

В понедельник – Пс. 47

В среду – Пс. 93

В пятницу – Пс. 92

В субботу – Пс. 91

Чтение псалтири на всякую потребу

Преподобный Арсений Каппадокийский использовал псалмы для благословения, подходящие к различным случаям; особенно в тех случаях, когда не имелось церковного чинопоследования на особую потребность. Греческий первоисточник можно найти в издании “0 Герон Паисиос” иеромонаха Христодула, Святая Гора Афон, 1994 год.

(Цифрой указан номер псалма, а затем указано, при какой нужде его следует читать)

1. Когда посадить древо или лозу, да принесут плод.
2. Да просветит Господь грядущих на собрания и советы.
3. Да оставит людей злоба, и да не пытают они неправедно ближних своих.
4. Да исцелит Господь мягкосердечных, впадающих в уныние при виде деяний жестокосердных.
5. Да исцелит Господь глаза, уязвленные злодеем.
6. Да освободит Господь находящегося под заклятием.
7. Мучимым страхом от козней и угроз злодеев.
8. Уязвленным бесами или нечестивыми людьми.
9. Да прекратятся бесовские страхования во сне или искушения днем.
10. Жестокосердным супругам, что препираются и разводятся (когда жестокосердный муж или жена терзают супругу или супруга).
11. Душевнобольным, что мучимы злобой и нападают на ближних.
12. Страдающим болезнями печени.
13. От беса читать трижды в день три дня.
14. Да обратятся воры или разбойники, и вернутся восвояси и да покаются.
15. Да найдется потерянный ключ.
16. При тяжких несправедливых обвинениях читать трижды в день три дня.
17. При землетрясениях, других бедствиях или буре с грозой.
18. Да разродится роженица.
19. Бесплодным супругам, чтобы Господь исцелил их и они не развелись.
20. Да умягчит Господь сердца богатых и подадут они милостыню бедным.
21. Да сдержит Господь пожар, и да не будет большого ущерба.
22. Да усмирит Господь непокорных детей, чтобы не огорчали они родителей.
23. Да откроется дверь, когда ключ потерян.
24. Сильно страдающим от искушений, что теряют и жалуются.
25. Когда кто испрашивает что у Бога, чтобы Он подал просимое без вреда для просящего.
26. Да защитит Господь крестьян от вражеской рати, чтобы не было вреда народу и полям.
27. Да исцелит Господь страдающих душевными и нервными болезнями.
28. Страдающим морской болезнью и страшащимся бурного моря.
29. В опасностях в дальних землях сущим, среди варваров и безбожных, да защитит их Господь и да просветит людей земель тех и умирит их, дабы узнали Бога.
30. Да ниспошлет Господь достаточно зерна и плодов, когда погода неблагоприятна для земледелия.
31. Да найдут заблудившиеся и смятенные путники дорогу.
32. Да откроет Господь правду о неправедно осужденных и да отпустят их на свободу.
33. Стоящим на пороге смерти, когда терзают их бесы. Или когда неприятель вторгается со зловещими намерениями.
34. Да освободит Господь добрых от козней злых, что притесняют людей Божиих.
35. Да рассеется враждебность после споров и недоразумений.
36. Израненным разбойниками.
37. При зубной боли.
38. Да найдут брошенные и впавшие в уныние работу, чтобы больше им не скорбеть.
39. Да помирятся хозяин и работник после ссоры.
40. Да разрешится жена от бремени успешно, если роды преждевременные.
41. Молодым, когда страдают от несчастной любви.
42. Да освободятся соотечественники из вражеского плена.
43. Да откроет Господь супругам правду, если было между ними недоразумение, чтобы жить им в мире и любви.
44. Страдающим болезнями сердца или почек.
45. Молодым, которым враги из зависти не позволяют жениться.
46. Дабы примириться работнику или хозяину, когда работник уходит обиженный хозяином, и да найти ему работу.
47. Когда шайки разбойников грабят людей и происходят тяжкия бедствия, читать в продолжение 40 дней.
48. Тем, чей труд сопряжен с опасностями.
49. Да покаются удалившиеся от Бога и обратятся, дабы спастись им.
50. Когда по грехам нашим для вразумления посылает Бог кару (мор людей или животных).
51. Да покаются жестокосердные правители и да умягчатся сердца их, и да перестанут мучить народ.
52. Да благословит Бог сети и да наполнятся они рыбой.
53. Да просветит Господь богатых, купивших рабов, и да отпустят они их на свободу.
54. Да восстановится доброе имя семьи, что была неправедно обвинена.
55. Для мягкосердечных людей, уязвленных ближними.
56. Страдающим от головной боли, происходящей от великой скорби.
57. Да благоприятствуют обстоятельства трудящимся с добрыми намерениями и да запретит Господь бесам и лукавым людям.
58. Немым, да даст им Господь дар речи.
59. Да откроет Господь правду, когда много людей осуждены неправедно.
60. Тем, кому трудно работать от лени или от страха.
61. Да избавит Господь от напастей слабого, дабы тот не жаловался.
62. Да принесут поля и деревья плоды при засухе.
63. Когда укусит кого бешеная собака или волк.
64. Да процветают купцы.
65. Да не принесет лукавый в дом разлад, и да не ввергнет семью в скорбь.
66. Благословение да будет на домашнем скоте.
67. Да излечится страдающая выкидышами.
68. Когда разольются от дождей реки и смывают людей и дома.
69. Мягкосердечным, которые по пустякам грустят и впадают в отчаяние, да укрепит их Господь.
70. Одиноким, которые по козням бесовским наскучили ближним и впадают в отчаяние, да помилует их Господь и исцелит.
71. Да благословит Бог новый урожай, который собирают крестьяне.
72. Да покаются разбойники.
73. Да защитит Господь крестьян, которые работают на полях, когда неприятель окружил деревню.
74. Да умирится злобный хозяин и не терзает своих ближних, работников.
75. Матери, страшащейся во время родов, да укрепит и защитит ее Господь.
76. Когда нет взаимопонимания между родителями и детьми, да просветит их Господь, дабы дети слушались родителей, а родители любили детей.
77. Да просветит Господь заимодавцев, дабы они были сострадательны и не вымогали долги у должников.
78. Да защитит Господь деревни от грабежа неприятельским войском.
79. Да исцелит Господь больного водянкой.
80. Да не оставит Господь бедных в нужде и горе, впавших в отчаяние от бедности.
81. Дабы люди покупали товары у крестьян, и те не впадали в горе и отчаяние.
82. Да запретит Господь злодеям, замыслившим убийство.
83. Да охранит Господь домашнюю утварь, скот и плоды трудов.
84. Да исцелит Господь раненых разбойниками и страдающих от испуга.
85. Да спасет Господь мир, когда приходит чума и люди умирают.
86. Да продлит Господь жизнь тех членов семьи, без которых не могут обойтись другие.
87. Да защитит Господь беззащитных, страдающих от жестокосердных ближних.
88. Да укрепит Господь болезненных и слабых, дабы не изнемогали они на работе и не впадали в уныние.
89. Да пошлет Господь дождь в засуху, и да наполнятся пересохшие источники.
90. Да исчезнет бес, являющийся перед человеком и пугающий его.
91. Да даст Господь людям благоразумие, чтобы возрастали они духовно.
92. Да защитит Господь корабль, находящийся в опасности в море. (Преподобный также советовал кропить корабль святой водой с четырех сторон.)
93. Да просветит Господь смутьянов, что сеют раздоры в народе и вызывают беспорядки и разделения.
94. Да не подпадут супруги влиянию чар, что заставляют их ссориться и препираться.
95. Да исцелит Господь глухих.
96. Да рассеются чары.
97. Да утешит Господь удрученных горем.
98. Да благословит Бог молодых, что хотят оставить все и последовать Ему, и да подаст им благодать. (По-видимому, речь идет о собирающихся принять монашеский постриг – прим. переводчика.)
99. Да благословит Господь творящих волю Его и да исполнит желания их.
100. Да подаст Господь дары и таланты добрым и простосердечным людям.
101. Да благословит Господь власть имущих, дабы они были добры и сострадательны и помогали людям.
102. Да поможет Господь женщине, страдающей женской немощью.
103. Да благословит Господь имения людей, дабы не впадали они в уныние, но прославляли Бога.
104. Да покаются люди и исповедуют свои грехи.
105. Да просветит Господь людей, дабы не отступили они от пути спасения.
106. Да исцелит Господь бесплодную.
107. Да усмирит Господь врагов и да оставят они свои злые намерения.
108. Да исцелит Господь больного падучей. Да помилует Господь неправедно обвиняющих, чтобы они покаялись.
109. Дабы младшие уважали старших.
110. Да покаются неправедные судьи и право судят людей Божиих.
111. Да защитит Господь воинов, отправляющихся на войну.
112. Да благословит Господь бедную вдову, дабы она заплатила долги и спаслась от тюрьмы.
113. Да исцелит Господь слабоумных детей.
114. Да благословит Господь бедных детей и утешит их, дабы не страдали они от богатых детей и не впадали в уныние.
115. Да исцелит Господь от ужасной страсти лжи.
116. Да сохранится в семье любовь и да прославят Бога.
117. Да смирит Господь варваров, когда они окружают деревню и наводят страх на жителей, и да отвратит их от злых намерений.
118. Да устрашит Господь варваров и запретит им, когда они убивают невинных женщин и детей.
119. Да подаст Господь долготерпенье тем, кому приходится жить с лукавыми и неправедными.
120. Да защитит Господь рабов от рук неприятеля, чтобы их не искалечили, прежде чем они вернутся на свободу.
121. Да исцелит Господь страдающих суеверием.
122. Да исцелит Господь слепых и страдающих глазными болезнями.
123. Да защитит Господь людей от змей, дабы те не жалили.
124. Да защитит Господь поля праведных от злых людей.
125. Да исцелит Господь страдающих головными болями.
126. Да принесет Господь мир в семью, если возникла ссора.
127. Да не коснется домов злоба врагов и да пребудут в семье мир и благословение Божие.
128. Да исцелит Господь страдающих от мигрени. Да явит Господь милость свою на жестокосердных и несдержанных, которые приносят горе мягкосердечным.
129. Да ниспошлет Господь мужество и надежду тем, кто начинает новую работу и не искусны в ней, и да не испытают они великих трудностей.
130. Да подаст Господь людям покаяние и.утешит их надеждой, чтобы спастись им.
131. Да явит Господь милость свою в мире, где по нашим грехам не прекращаются войны.
132. Да просветит Господь народы, дабы стали они миролюбивыми и жили в мире.
133. Да защитит Господь людей от всякой напасти.
134. Да сосредоточатся люди во время молитвы и да соединятся их души с Богом.
135. Да защитит Господь беженцев, когда те оставляют свои дома и уходят, да спасутся они от варваров.
136. Да умирит Господь вспыльчивого.
137. Да просветит Господь правителей, дабы те понимали нужды народа.
138. Да избавит Господь слабых духом от искушений кощунственными мыслями.
139. Да умирит Господь тяжелый характер главы семьи, дабы не страдали от него домашние.
140. Да умирит Господь жестокого правителя, терзающего ближних.
141. Да умирит Господь смутьяна, приносящего горе людям.
142. Да защитит Господь беременную женщину, дабы не потерять ей плод.
143. Да умирит Господь брожение в народе, дабы не было бунта.
144. Да благословит Бог труды людей и примет их.
145. Да исцелит Господь страдающих кровотечением.
146. Да исцелит Господь укушенных и раненных злодеями.
147. Да усмирит Господь диких зверей, да не причинят те вреда людям и хозяйству.
148. Да ниспошлет Господь благоприятную погоду, дабы люди собрали богатый урожай и прославили Его. (Все вышеприведенные толкования принадлежат преподобному Арсению, следующие два – отцу Паисию со Святой Горы Афон)
149. В благодарность Богу за Его многие милости и за обилие Его любви, что не знает границ и пребывает с нами.
150. Да ниспошлет Господь довольство и утешение братьям и сестрам нашим в дальних землях сущим, и братьям и сестрам нашим усопшим, что еще дальше от нас. Аминь.

Предметный указатель псалмов

Сельское хозяйство: 1, 26, 30, 50, 52, 62, 66, 71, 83, 124, 147, 148.

Животные враждебные: 63, 123, 147.

Дети: 22, 76, 109, 113, 114.

Смерть и усопшие: 33, 150.

Бедствия: 17, 21, 30, 50, 62, 68, 85, 89.

Здоровье телесное: 5, 12, 28, 36, 37, 44, 56, 58, 63, 79, 86, 88, 95, 102, 108, 122, 125, 128, 145, 146.

Здоровье душевное: 4, 7, 8, 9, 11, 24, 27, 41, 55, 56, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 84, 97, 100, 103, 128, 136, 138.

Здоровье женщины: 18, 19, 40, 67, 75, 10 142, 145.

Законы и правительство: 14, 16, 32, 36, 47, 51, 59, 72, 82, 84, 93, 101, 108, 110, 137, 140, 141, 143.

От нечистых духов: 5, 6, 8, 9, 13, 33, 57, 65, 90, 94, 96, 121.

Мир и война: 26, 33, 42, 73, 78, 93, 107, 111, 117, 118, 120, 127, 131, 132, 135, 140, 141, 143.

Мир в семье и между друзьями: 10, 19, 22, 35, 41, 43, 45, 54, 65, 76, 86, 94, 109, 116, 126, 127, 139.

Имущество: 14, 15, 23, 47, 83, 124.

Защита: 9, 13, 34, 47, 48, 57, 90, 133.

Общественные вопросы: 20, 32, 35, 38, 51, 53, 59, 77, 80, 81, 87, 93, 101, 110, 112, 113, 114, 119, 124, 137, 140.

Духовные вопросы: 3, 9, 24, 25, 29, 49, 50, 57, 72, 91, 98, 99, 100, 104, 105, 108, 115, 119, 130, 134, 136, 149.

Путешествия: 28, 29, 31, 92, 135, 150.

Работа: 2, 38, 39, 46, 48, 51, 52, 57, 60, 64, 74, 81, 83, 100, 101, 103, 129, 137, 140, 144.

Благодарственные и хвалебные: 33, 65, 66, 91, 95, 96, 102, 103, 116, 145, 149, 150.

Прославляющие Бога: 8, 17, 92, 102, 103.

Назидательные: 1, 32, 40, 45, 84, 89, 100, 111, 126.

Изливающие скорбь: 3, 12, 16, 37, 54, 87, 141, 142.

Выражающие надежду на Бога: 53, 85, 90, 111, 120.

С просьбой о защите и помощи: 3, 4, 24, 40, 54, 69, 142.

Покаянные: 38, 50.

Выражающие радость: 32, 83, 114.

Псалмы на всякую потребу, по советам и наставлениям святых отцов

Чтобы уберечься от тяжких грехов: 18
Против нападений бесовских: 45, 67
При обвинениях и клевете, воздвигающихся на тебя: 4, 7, 36, 51
Когда видишь гордыню и злобу многих, когда нет у людей ничего святого: 11
Для смирения духа: 5, 27, 43, 54, 78, 79, 138
Когда враги продолжают искать твоей погибели: 34, 25, 42
В благодарность за победу над врагом: 17
Во время скорби и в несчастиях: 3, 12, 21, 68, 76, 82, 142
При унынии и в безотчетной скорби: 90, 26, 101
В защиту от врагов, в напастях, при кознях человеческих и вражьих: 90, 3, 37, 2, 49, 53, 58, 139
В обстояниях, чтобы Господь услышал молитву твою: 16, 85, 87, 140
Когда просишь милости и щедрот у Бога: 66
Если желаешь научиться, как должно приность благодарение Господу: 28
Чтобы не скупиться и подавать милостыню: 40
Восхваляя Господа: 23, 88, 92, 95, 110, 112, 113, 114, 133, 138
В болезнях: 29, 46, 69
В смятении душевном: 30
В душевном уязвлении: 36, 39, 53, 69
В утешение угнетаемым: 19
От порчи и колдунов: 49, 53, 58, 63, 139
Когда имеешь потребность исподевания истинного Бога: 9, 74, 104, 105, 106, 107, 117, 135, 137
О прощении грехов и в покаянии: 50, 6, 24, 56, 129
В радости духовной: 102, 103
Когда слышишь, что хулят Промысл Божий: 13, 52
Чтобы не соблазниться, когда видишь, что нечестивые благоденствуют, а праведные терпят скорби: 72
В благодарность за всякое благодеяние Божие: 33, 145, 149, 45, 47, 64, 65, 80, 84, 97, 115, 116, 123, 125, 134, 148
Перед выходом из дома: 31
В дороге: 41, 42, 62, 142
Перед посевом: 64
От покраж: 51
От потопления: 68
От мороза: 147
В гонениях: 53, 55, 56, 141
О даровании мирной кончины: 38
О желании переселиться в вечные селения: 83
По усопшим: 118
Если одолевает лукавый: 142, 67

Псалтырь занимает особое место среди всех книг Священного Писания. Эта книга была создана задолго до земного воплощения Иисуса и относится к книгам Ветхого Завета. Из всех частей Ветхого Завета только Псалтырь целиком входит в устав Христианского Церковного Богослужения.

Эта книга представляет собой особую ценность. Заключается она в изображении души, стремящейся к Всевышнему. В Книге приводится образец духовного противостояния искушениям и скорбям земным. По словам святителя Афанасия Великого, эта книга заключает в себе всю жизнь человеческую, все помыслы и движения души. В сущности человеческой нет ни одной черты, которая бы не отражалась в этом труде. Каждое слово и каждая буква
Псалтыри проникнуты благодатью Духа Святого.

История священной книги

Этот священный труд был любим и почитаем уже самыми первыми христианами. Они заучивали все псалмы этой книги наизусть.

В христианском служении Господу эта книга занимала одно из ведущих мест уже во времена Апостолов. На протяжении многих веков эти священные псалмы исполнялись во всех православных монастырях — и мужских и женских. Чтение было обязательным чином, и в монастыри принимали лишь тех, кто знал псалмы наизусть.

Среди верующих христиан наибольшей милостыней считалось заказать чтение псалтыри. Такая благодать обязательно помогала обрести физическое здоровье на земле и способствовала спасению души человеческой на небесах. Такой чин был хорошей непосредственной поддержкой для любого монастыря
.

Кому полезно читать псалтырь

Благодать от чтения Священного Писания
будет снисходить не только на того, ради кого оно было заказано, но и другим людям:

 • Тому, кто заказал это чтение, так как он совершил благой и милосердный поступок.
 • Святой обители, так как в этом заключается его основная поддержка.
 • Всем монахам, которые принимали участие в этом чине.
 • Пример заказавшего чтение псалтыря может вдохновить окружающих его людей и укрепить веру самого человека.

Заказывать чтение можно не только для другого человека, но и для себя самого. Делается это тогда, когда вы нуждаетесь в поддержке Отца небесного. Кроме того, в ряде случаев можно проводить чтение этой книги и самостоятельно. Допускается псалтырь читать на русском языке или на церковнославянском.

Особые правила чтения

Чтение этой священной книги являет собой великую традицию и основано на целом своде правил. Их соблюдение является строго обязательным. Современный Устав Православной Церкви предусматривает разделение книги на 20 разделов. Каждый раздел носит название кафизмы. Псалмы принято читать ежедневно в храмах во время каждого богослужения по утрам и вечерам. За неделю книга псалмов должны быть прочитана от начала до конца. В неделю Великого поста она перечитывается дважды. Чтение псалмов включено также в правило
, которое предписано мирянам.

В современном православии существует обычай чтения по соглашению:

Чтение священной книги дома

Если вы решили начать чтение дома, не стоит опасаться сделать ошибку и прочесть что-либо неверно. Если вы погружаетесь в процесс искренне, с молитвой и покаянием, это поможет исправить любые неточности. Существует несколько рекомендаций
, как читать псалтирь начинающему:

Зная эти простые правила, каждый верующий человек может принести добро как самому себе, так и своим близким. Ведь воля и дух человека
укрепляются при этом, а душа устремляется навстречу вечному.

Снятие порчи при помощи псалмов

Очень часто случается так, что внешне человек совершенно здоров и благополучен, однако что-то не дает ему жить и лишает душевного равновесия. Убедившись в том, что другие практические методы ему не помогают, человек обращается в храм за помощью, желая избавиться от овладевшей им нечистой силы.

Лучше всего снимает порчу именно чтение псалтыри. Основная цель — изгнание демонов и возвращение человеку внутреннего покоя и умиротворения.

С помощью Неусыпаемой Псалтыри можно избавиться от порчи самых разных видов. Многие люди совершенно необоснованно относятся к таким вопросам с недоверием. А ведь наши мысли имеют свойство материализоваться. Единожды поддавшись греховным мыслям, человек позволяет лукавому овладеть своей душой. Справиться с таким врагом в одиночку практически невозможно.

В таких случаях чтение молитв и псалмов будет не просто полезно, но жизненно необходимо. Это единственный способ помочь человеку, страдающему от порчи.

Неусыпаемая Псалтырь о здравии

Наиболее важны для каждого человека его жизнь и здоровье. Без этого все остальное теряет свой смысл. В тех случаях, когда вас или ваши близких подстерег тяжелый недуг или другие житейские неприятности, очень полезно будет произносить псалмы «О здравии». Заказать такие чтения можно в монастырях. В ответ на вашу просьбу иноки будут много дней неустанно молиться о том, чтобы Господь даровал вам или вашему близкому здоровье и помог совладать с печалью и унынием.

Произносить такие молитвы можно не только в храме или монастыре, но и дома. Любой человек может обратиться к Отцу небесному с искренней и горячей молитвой и иметь надежду быть услышанным и принятым. Однако такое обращение требует от человека сильной искренней веры и смирения.

Большинство людей в трудную минуту горячо уповают на помощь Божью, так как отдают себе отчет в том, что без этой помощи им не справиться с земными напастями. Для нас обращение к небесам — это «последняя инстанция», где мы точно будем услышаны и получим помощь и поддержку.

Чтение по усопшим

В православной традиции есть обычай: люди обращаются к священнослужителям или специально обученным людям с просьбой почитать над усопшими псалтырь. При этом просящие подают милостыню за упокой души усопшего.

Для поминающих понимание значения Священного Писания имеет немаловажное значение. А для ушедшего такое чтение будет свидетельством того, что их любят и помнят. Живые могут потрудиться в память своих ушедших близких, для чего и прибегают к чтению псалтыри. По мнению священника отца Александра Калинина, этот подвиг чтения будет принят Господом как жертва не только за ушедших, но и за тех, кто поминает.

В православной традиции эти молитвы читаются над телом усопшего до погребения. После погребения читают по одной кафизме. Советуем ознакомиться, как правильно читать псалтырь по усопшим дома:

Таким образом молящиеся об усопшем могут помочь его душе освободиться от земных грехов и достичь покоя на небесах.

Еще одним церковным обрядом поминовения является Сорокоуст. Эти молитвы часто заказываются в церквях или монастырях в день поминовения усопшего. В этом случае монахи и священники будут поминать имя усопшего в молитвах 40 дней подряд.

После таких молитв человеку отпускаются все грехи, и он может обрести благодать. Можно заказать молитву об усопшем одновременно в нескольких храмах.

Псалтирь об упокоении имеет немаловажное значение не только для усопшего, но и для того, кто потерял своего близкого. Ведь здесь на земле мы уже ничем не сможем помочь ушедшему. Нам остается лишь обращаться с молитвой к Господу, чтобы душа обрела на небесах покой и блаженство.

Обращение к Божией Матери

Это молитвенное чтение может проводиться о здравии как для себя самого, так и для своих близких и знакомых. При этом обращаются к Пречистой Богородице с просьбой о здравии, так как она ближе всех святых находится к Господу.

Валаамский Псалтырь

Это одна из очень интересных разновидностей церковного молитвенного чтения. Кафизмы при этом исполняются хором братии Валаамского монастыря, снискавшего добрую славу своим благочестием и обилием свершившихся по Божией воле чудес. Среди монахов этой обители только мужчины. Их молитвы благодатны и неустанны, песнопения очень красивы и благозвучны.

Валаамский Псалтирь — это настоящее произведение хорового певческого искусства Православной церкви.

Неусыпаемая Псалтырь имеет колоссальное значение для всех, кто принял Господа в свое сердце и доверился Ему. Эта незримая длань ведет верующих по жизни, не дает упасть и сбиться с пути, даря душе человека великое чудо Веры.

Молитвы. Псалтирь на русском языке: Кафисма 17 (псалом 118)

Аллилуия, 118

1 Блаженны непорочные
на путях своих, соблюдающие закон
Господень.

2 Блаженны познающие
откровения Его, всем сердцем ищут они
Его.

3 Ибо те, кто не творит
беззаконий, путями Его ходят.

4 Ты заповедал крепко
хранить заповеди Твои;

5 Да будут правыми пути
мои, и сохраню повеления Твои!

6 Тогда не постыжусь я,
взирая на заповеди Твои.

7 Прославлю Тебя в правде
сердца моего, когда постигну праведные
суды Твои.

8 Повеления Твои сохраню;
не оставляй меня.

9 Как исправит юноша путь
свой? Когда сохранит он слова Твои.

10 Всем сердцем моим искал
я Тебя; не отстрани меня от заповедей
Твоих!

11 В сердце моем сберег я
слова Твои, да не согрешу пред Тобой.

12 Благословен Ты, Господи;
научи меня повелениям Твоим!

13 Устами моими возвещал
я изреченное устами Твоими.

14 На пути откровений
Твоих услаждался я, словно великим
богатством.

15 О заповедях Твоих
размышлять буду, и уразумею пути Твои.

16 Повелениям Твоим
научусь; не забуду слов Твоих.

17 Воздай должное мне,
рабу Твоему; даруй мне жизнь, и сохраню
слова Твои!

18 Отверзи очи мои, и
уразумею чудеса, явленные законом Твоим.

19 Пришлец я на земле; не
скрой от меня заповедей Твоих!

20 Отрадно душе моей
внимать судам Твоим во всякое время.

21 Наказал Ты гордых.
Прокляты уклоняющиеся от заповедей
Твоих!

22 Сними с меня позор и
унижение, ибо искал я откровений Твоих.

23 Ибо собрались князья
и на меня клеветали, раб же Твой размышлял
о повелениях Твоих;

24 Ибо откровения Твои —
в поучение мне, и советниками моими
стали повеления Твои.

25 Поникла душа моя;
возврати мне жизнь словом Твоим!

26 Пути мои возвестил я
Тебе, и услышал Ты меня; научи меня
повелениям Твоим!

27 Дай уразуметь мне путь
повелений Твоих, размышлять буду о
чудесах Твоих.

28 Впала в дремоту душа
моя от уныния; утверди меня в словах
Твоих!

29 Удали от меня пути
неправды и по закону Твоему помилуй
меня!

30 Путь истины избрал я и
судов Твоих не забыл.

31 Припал я к откровениям
Твоим, Господи, не посрами меня!

32 Путем заповедей Твоих
ходил я, когда расширил Ты душу мою.

33 Сделай законом для
меня, Господи, путь повелений Твоих, и
буду вечно искать его;

34 Вразуми меня, да познаю
закон Твой и сохраню его в сердце моем.

35 Наставь меня на стезю
заповедей Твоих, ибо она желанна мне.

36 Склони сердце мое к
откровениям Твоим, а не к наживе
неправедной!

37 Отврати очи мои, дабы
не узреть мне суеты; на пути Твоем даруй
мне жизнь!

38 Дай рабу Твоему принять
слово Твое со страхом!

39 Сними с меня поношение,
о котором я помышляю, ибо суды Твои
благи.

40 Возжелал я заповедей
Твоих; правдой Твоей даруй мне жизнь!

41 И да низойдет на меня
милость Твоя, Господи, и буду спасен по
слову Твоему;

42 И дам ответ тем, кто
порочит меня, ибо я уповаю на слова Твои.

43 И не отними слов правды
от уст моих, ибо я на суды Твои уповаю;

44 И сохраню навсегда
закон Твой, на вечные времена.

45 Просторно стало сердцу
моему, ибо искал я заповедей Твоих.

46 И говорил я об откровениях
Твоих пред царями, и не смущался;

47 И поучался заповедям
Твоим, которые возлюбил;

48 И простирал я руки мои
к заповедям Твоим, которые возлюбил, и
углублялся в повеления Твои.

49 Дай мне, рабу Твоему,
помнить слова Твои, на которые Ты велел
мне уповать.

50 Утешило это меня в
унижении моем, ибо слово Твое вернуло
мне жизнь.

51 Гордые дерзостно
попирали закон; но не уклонился я от
закона Твоего.

52 Вспоминал я суды Твои
от века, Господи, и утешался.

53 Печаль объяла меня при
виде грешников, отвергающих закон Твой.

54 Воспевал я повеления
Твои во время странствия моего.

55 Вспоминал я в ночи имя
Твое, Господи, и хранил закон Твой.

56 Был он в сердце моем,
ибо я искал повелений Твоих.

57 Ведом Тебе удел мой,
Господи; сказал я: «Сохраню закон Твой».

58 Помолился я пред лицом
Твоим всем сердцем моим; помилуй меня
по слову Твоему!

59 Помыслил я о путях Твоих
и вновь направил стопы мои к откровениям
Твоим.

60 Приготовился я и не
смутился, сохраняя заповеди Твои.

61 Сети грешников опутали
меня. Но я закона Твоего не забыл.

62 В полночь вставал я
прославлять Тебя за правые суды Твои.

63 Друг я всем боящимся
Тебя и хранящим заповеди Твои.

64 Милости Твоей, Господи,
исполнена земля; повелениям Твоим научи
меня!

65 Благо сотворил Ты рабу
Твоему, Господи, по слову Твоему;

66 Милосердию, покорности
и разумению научи меня, ибо верю заповедям
Твоим.

67 Доколе не испытал я
унижений, я согрешал, но ныне храню слово
Твое.

68 Благ Ты, Господи, и по
благости Твоей научи меня повелениям
Твоим!

69 Умножилась и восстала
на меня неправда людей гордых; я же всем
сердцем моим познавать буду заповеди
Твои.

70 Отвердело, будто сыр,
сердце у них; я же закону Твоему поучаюсь.

71 Благо мне, что смирил
Ты меня. Да научусь повелениям Твоим.

72 Благ мне закон уст
Твоих, дороже он многого множества
золота и серебра.

Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу, и ныне и присно и во веки
веков, аминь

73 Руки Твои сотворили
меня и создали меня; вразуми меня, и
научусь заповедям Твоим.

74 Боящиеся Тебя увидят
меня и возвеселятся, ибо я на слова Твои
уповал.

75 Уразумел я, Господи,
что праведны суды Твои, и воистину смирил
Ты меня.

76 Да осенит меня милость
Твоя, да утешит меня по слову Твоему,
что сказал Ты рабу Твоему;

77 Да низойдут на меня
щедроты Твои, и жив буду, ибо закон Твой
наставляет меня.

78 Да постыдятся гордые,
ибо они неправедно и беззаконно поступали
со мной; я же размышлять буду о заповедях
Твоих.

79 Да направят меня на
путь Твой боящиеся Тебя и познавшие
откровения Твои.

80 Да будет сердце мое
непорочно хранить повеления Твои, и не
буду я посрамлен.

81 Изнемогает душа моя,
ожидая от Тебя спасения, на слова Твои
уповал.

82 Изнемогли очи мои в
ожидании слова Твоего; когда утешишь
Ты меня?

83 Ибо стал я точно мех,
скованный морозом, но повелений Твоих
не забыл.

84 Много ли дней жизни
остается рабу Твоему? Когда рассудишь
Ты меня с гонителями моими?

85 Поведали мне беззаконники
измышления свои, но далеки они от закона
Твоего, Господи.

86 Все заповеди Твои —
истина; неправедно гонят меня, помоги
мне!

87 Едва не погубили меня
на земле, но не оставил я заповедей
Твоих.

88 По милости Твоей верни
мне жизнь, и сохраню откровения уст
Твоих.

89 Вовеки, Господи, слово
Твое пребывает на Небесах.

90 Из рода в род неизменна
истина Твоя; сотворил Ты землю, и
существует она.

91 Как заповедал Ты,
наступает день; ибо все в мире подвластно
Тебе.

92 Если бы не соблюдал я
закона Твоего, постигла бы меня гибель
в унижении моем;

93 Вовеки не забуду
повелений Твоих, ибо они даровали мне
жизнь.

Середина псалма

94 Я Твой, спаси меня; ибо
я ищу повелений Твоих.

95 Стерегли меня грешники,
задумав погубить меня; но я откровения
Твои уразумел.

96 Увидел я, что всему
приходит конец; но бесконечно широка
заповедь Твоя.

97 Как возлюбил я закон
Твой, Господи! Всяк день он наставляет
меня.

98 Умудрил Ты меня больше,
чем врагов моих, заповедью Твоею, и
навеки она моя.

99 Вразумился я больше
учителей моих, ибо откровения Твои
наставляют меня.

100 Вразумился я больше
старцев, ибо ищу заповедей Твоих.

101 От всякого пути греховного
удалялся я, да сохраню слова Твои;

102 От судов Твоих я не
уклонялся, ибо даровал Ты мне закон.

103 Как сладки в гортани
моей слова Твои! Они слаще меда в устах
моих!

104 Заповедями Твоими
вразумился я и возненавидел всяк путь
неправды.

105 Светильник стопам моим
закон Твой, и свет его на путях моих.

106 Поклялся я неизменно
хранить суды правды Твоей.

107 Смирился я глубоко;
Господи, даруй мне жизнь словом Твоим!

108 Прими, Господи, обеты,
что по доброй воле произнес я устами
моими, и судам Твоим научи меня!

109 Душа моя в руках Твоих
навеки, и я закона Твоего не забыл.

110 Расставили грешники
сети мне; но не изменил я заповедям
Твоим.

111 Навеки унаследовал я
откровения Твои, ибо они радость сердца
моего;

112 Возжелал я в сердце
моем исполнять вовеки повеления Твои,
да наградишь Ты меня.

113 Беззаконных я возненавидел,
закон же Твой возлюбил.

114 Ты Податель помощи и
Заступник мой; на слова Твои уповаю.

115 Отойдите от меня, люди
лукавые, и познавать буду заповеди Бога
моего!

116 Защити меня словом
Твоим, и жив буду; и не посрами меня в
надежде моей!

117 Помоги мне, и обрету
спасение, и поучаться буду повелениям
Твоим.

118 Унизил Ты нарушающих
повеления Твои, ибо неправедны помыслы
их.

119 Нарушителями воли Твоей
признал я всех грешников на земле; и вот
возлюбил я откровения Твои.

120 Дай мне всегда страшиться
Тебя, Господи, ибо грозит мне суд Твой.

121 Рассудил я и поступил
по правде; не предай меня оскорбителям
моим!

122 Прими раба Твоего для
блага его, да не клевещут на меня гордые!

123 Очи мои изнемогли,
ожидая спасения и слова правды Твоей;

124 Поступи с Твоим рабом
по милости Твоей, и повелениям Твоим
научи меня!

125 Раб я Твой; вразуми
меня, и познаю откровения Твои.

126 Пришло время Тебе,
Господи, явить силу Твою; попрали закон
Твой!

127 И вот возлюбил я заповеди
Твои больше золота и топаза.

128 И устремлялся ко всем
заповедям Твоим, всяк путь неправды
возненавидел.

129 Дивны откровения Твои:
познает их душа моя.

130 Явленные в Писании
слова Твои просвещают и вразумляют
младенцев.

131 Я отверз в молитве уста
мои и воспрянул духом, ибо заповедей
Твоих возжелал.

Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу, и ныне и присно и во веки
веков, аминь

132 Воззри на меня и помилуй
меня, как судишь Ты милостиво любящих
имя Твое.

133 Стопы мои направь словом
Твоим, и да не овладеет мною беззаконие!

134 Избавь меня от клеветы
человеческой, и сохраню заповеди Твои!

135 Сиянием лица Твоего
озари раба Твоего и научи меня повелениям
Твоим!

136 Потоки слез изливают
очи мои, ибо не сохранил я закона Твоего.

137 Праведен Ты, Господи,
и правы суды Твои;

138 Заповедал Ты правду в
откровениях Твоих и полноту истины
Твоей.

139 Истомился я, стремясь
к Тебе, ибо враги мои слова Твои забыли.

140 Пламенно слово Твое, и
раб Твой возлюбил его.

141 Я самый юный и унижен
я, но повелений Твоих не забыл.

142 Правда Твоя — правда
вовеки, и закон Твой — истина.

143 Беды и скорби овладели
мной; но заповеди Твои — в поучение мне.

144 Правда вечная откровения
Твои; вразуми меня, и жив буду.

145 Воззвал я всем сердцем
моим, услышь меня, Господи! Повелений
Твоих ищу.

146 Воззвал я к Тебе, спаси
меня, и сохраню откровения Твои.

147 Встал я до зари и воззвал
к Тебе; на слова Твои уповаю.

148 Встретили утро очи мои,
да поучусь словам Твоим.

149 Зов мой услышь, Господи,
по милости Твоей; судом Твоим правым
даруй мне жизнь!

150 Приблизились гонители
мои беззаконные; от закона Твоего
отступили они.

151 Близок Ты нам, Господи,
и все пути Твои — истина.

152 С давних пор познал я
из откровений Твоих, что навеки даровал
Ты их.

153 Воззри на унижение мое
и избавь меня, ибо я закона Твоего не
забыл.

154 Рассуди тяжбу мою и
избавь меня! По слову Твоему даруй мне
жизнь!

155 Далеки грешники от
спасения, ибо не искали они повелений
Твоих.

156 Велики щедроты Твои,
Господи! Судом Твоим даруй мне жизнь!

157 Много у меня гонителей
и угнетателей, но откровений Твоих не
оставил я.

158 Видел я неразумных и
сокрушался, ибо не сохранили они слов
Твоих.

159 Воззри, как возлюбил я
заповеди Твои! Господи, по милости Твоей
даруй мне жизнь!

160 Основа слов Твоих —
истина, и вечны суды правды Твоей.

161 Князья преследовали
меня без вины моей; но слов Твоих
устрашилось сердце мое.

162 Возрадовался я о словах
Твоих, точно обрел богатство великое.

163 Неправду возненавидел
я и возгнушался ею, а закон Твой возлюбил.

164 Всяк день семикратно
восхвалял я Тебя за праведные суды Твои.

165 Великий мир осеняет
любящих закон Твой, и не страшны им
соблазны.

166 Ждал я, что Ты даруешь
мне спасение, Господи, и заповеди Твои
возлюбил.

167 Хранит душа моя откровения
Твои, и крепко возлюбила их.

168 Я храню заповеди Твои
и откровения Твои, ибо все пути мои пред
Тобою, Господи!

169 Да вознесется к Тебе
моление мое: Господи! По слову Твоему
вразуми меня!

170 Да вознесется прошение
мое к Тебе: Господи! По слову Твоему
избавь меня!

171 Изольется из уст моих
песнопение, когда научишь Ты меня
повелением Твоим.

172 Возгласит язык мой
слова Твои, ибо заповеди Твои — правда.

173 Да спасет меня рука
Твоя, ибо я заповеди Твои возлюбил.

174 Желал я, чтобы Ты спас
меня, Господи, и закон Твой поучает меня.

175 Жива будет душа моя и
восхвалит Тебя; и Твой суд оправдает
меня.

176 Блуждаю, словно овца
потерявшаяся; но Ты найдешь раба Твоего,
ибо я заповедей Твоих не забыл!

Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу, и ныне и присно и во веки
веков, аминь

Кафизма 10 — Псалтирь

По 10-й кафизме

Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 6: Страшнаго дне пришествия Твоего ужасаюся, Христе, и, неумытнаго судилища бояйся, Господи, ужасаюся и трепещу, яко имый множество согрешений, но прежде конца яко Милостив Бог, обрати и спаси мя, Спасе мой Многомилостиве.
Слава: Егда престоли на суд поставятся, Господи, и судилищу Твоему предстанут человецы: не предпочтется царь воина, не преимуществит владыка раба: кийждо бо от своих дел или прославится, или постыдится.

И ныне: Великих дарований, Чистая Дево Богомати, Ты сподобилася еси, яко родила еси плотию Единаго от Троицы, Христа Жизнодавца, во спасение душ наших.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Господи Боже наш, в милости Богатый и в щедротах Непостижимый, Едине по естеству Безгрешен, и нас ради кроме греха быв Человек, услыши в час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене. Ты бо веси, Вышний Царю, Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех иждих и в след похотей плоти моея ходив, весь смех демоном бых, весь диаволу последовах, выну в тимении сластей валяяйся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогдаже восхотех сотворити волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никакоже во уме помышляяй, яко нестерпимый гнев еже на грешники прещения Твоего, и лежащую геенну огненную. Якоже отсюду во отчаяние впадый, и никакоже в чувстве обращения быв, пуст и наг еже от Твоея дружбы бых. Кий бо вид греха не соделах? Кое дело демонское не содеях? Кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием соверших? Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми окалях, дух сосложением оскверних, всяк уд окаянныя моея плоти служити и работати грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя, окаяннаго? Кто не восплачет мя, осужденнаго? Аз бо един, Владыко, ярость Твою прогневах, аз един гнев Твой на мя разжегох, аз един лукавое пред Тобою сотворих, превозшед и препобедив вся от века грешники, несравненно погрешивый и непрощенно. Но понеже Многомилостивый, Благоутробный еси, Человеколюбче, и ожидаеши человеческаго обращения, се и аз ввергаю себе пред страшное и нестерпимое Твое судище, и якоже пречистым Твоим ногам касаяйся, из глубины души взываю Ти: очисти, Господи, прости, Благопременителю, помилуй немощь мою, приклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не премолчи, приими мя кающагося, и заблуждшаго обрати, обращающагося объими и молящагося прости. Не бо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощения не согрешающым, но положил еси покаяние мне, грешному, в нихже в негодование Твое содеях, наг и обнажен пред Тобою предстою, Сердцеведче Господи, исповедаяй моя грехи: не бо могу воззрети и видети высоту Небесную, от тяжести грехов моих сляцаемь. Просвети убо очи сердца моего и даждь ми умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждею и истинным уверением, к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Псалтирь

Псалом Давида, сынов Ионадава и первых пленников, не надписан у евреев, 70

1 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовеки!

2 Силою правды Твоей избавь меня и исторгни меня! Приклони ко мне ухо Твое и спаси меня!

3 Будь мне Богом Защитником и оплотом спасения моего, ибо Ты твердыня моя и прибежище мое!

4 Боже мой, избавь меня от руки грешника, от руки беззаконника и обидчика.

5 Ибо Ты надежда моя, Господи, Господи, упование мое от юности моей!

6 Ты опора моя от рождения, еще от чрева матери моей Ты мой Покровитель; Тебя воспеваю непрестанно.

7 Ибо чуждались меня многие, но Ты Заступник мой крепкий.

8 Да исполнятся уста мои хвалою, и да воспою славу Твою, всяк день великолепие Твое!

9 Не отвергни меня в годы старости; когда оскудеют силы мои, не оставь меня!

10 Ибо твердили враги мои мне, и подстерегавшие меня совещались вместе,

11 Говоря: «Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет у него избавителя!»

12 Боже мой, не удаляйся от меня! Боже мой, на помощь мне приди!

13 Да посрамятся и исчезнут все, кто клевещет на душу мою; да облекутся стыдом и позором все желающие мне зла!

14 А я буду всегда уповать на Тебя и умножать славу Твою.

15 Уста мои возвестят правду Твою, всяк день — спасение, дарованное Тобой, ибо не тверд я в мудрости книжной.

16 Войду в храм, облеченный силой Господней. Господи, помяну правду Твою, Единый!

17 Боже мой, поучал Ты меня от юности моей, и вот ныне я возвещаю о чудесах Твоих.

18 И даже до старости и одряхления, Боже мой, не оставь меня, доколе не возвещу всему роду грядущему о силе десницы Твоей,

19 Могущество Твое и правду Твою, Боже, высокую, как небеса, и все великое, что сотворил Ты мне: Боже, кто подобен Тебе?

20 Сколь многие и лютые скорби посылал Ты мне! Но, обратившись ко мне, возвращал жизнь и из пропасти земной выводил меня вновь.

21 Много раз являл Ты мне величие Твое и, обратившись ко мне, утешал меня и из пропасти земной выводил меня вновь.

22 И я прославлю Тебя среди народов, Господи, на струнах псалтири истину Твою, Боже; воспою Тебя на гуслях, Святой Израилев!

23 Возрадуются уста мои, когда воспою Тебя, и душа моя, избавленная Тобою;

24 И язык мой всяк день поучаться будет правде Твоей; и тогда постыдятся и посрамятся желающие мне зла.

О Соломоне, псалом Давида, 71

1 Боже, суд Твой даруй царю, и правду Твою — сыну царя,

2 Да судит он народ Твой по правде и убогих Твоих по закону!

3 Да осенит горы мир, посланный людям, и холмы да осенит правда!

4 Судить будет он людей бедных, и спасет сынов людей убогих, и смирит клеветника.

5 И пребудет Он с солнцем и прежде луны из рода в род.

6 Низойдет Он, как дождь на руно, словно капли, падающие на землю.

7 Воссияет во дни Его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна.

8 И властвовать будет Он от моря до моря, и от рек до пределов вселенной.

9 Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах земли полижут.

10 Цари Фарсийские и островов дары ему принесут, цари Аравийские и Савские дары ему доставят.

11 И поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему.

12 Ибо избавит он нищего от сильного, избавит убогого, лишенного помощи.

13 Помилует он нищего и убогого, и души убогих спасет.

14 От корысти и от неправды избавит души их, и в почете будет имя его у них.

15 И жить будет, и принесут ему в дар золото Аравийское; и молиться будут о нем непрестанно, всяк день благословлять его.

16 Будут твердыни его на земле, на вершинах гор; вознесется выше хребтов Ливана творение его, и процветут жители града, как трава земная.

17 Будет имя Его благословенно вовеки; прежде солнца пребывает имя Его; и благословятся Им все племена земные, все народы восхвалят Его.

18 Благословен Господь Бог Израилев, Единый, творящий чудеса,

19 И благословенно славное имя Его вовеки! И исполнится славой Его вся земля. Да будет, да будет так!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.

Окончились песни Давида, сына Иессева

Псалом Асафа, 72

1 Сколь милостив Бог Израилев к тому, кто праведен сердцем!

2 Мои же едва не подкосились ноги; едва не поскользнулись стопы мои;

3 Ибо я позавидовал беззаконным, взирая на спокойную жизнь грешников;

4 Ибо не тягостна кончина их и не длительны страдания их.

5 В трудах людских не участвуют они и не подвергаются, как другие, наказаниям.

6 Посему овладела ими гордыня; облеклись они в неправду и в нечестие свое.

7 Избытком богатства порождена неправда их; поступают они по прихоти сердца.

8 Помышляют и говорят лукаво, неправду говорят о Сущем на высоте;

9 Посягнули на Небеса уста их, и язык их порочит землю.

10 Посему последует народ мой за ними, и обретет дни изобилия.

11 И говорили беззаконные: «Разве узнает Бог? И есть ли разум у Всевышнего?»

12 Вот эти грешники и благоденствуют всегда, и сохраняют богатство.

13 И сказал я: «Ужели напрасно хранил я чистоту сердца моего, и умывал с неповинными руки мои,

14 И жестоко себя укорял всяк день, и обличал себя поутру?»

15 Но если б я поведал народу эти сомнения, то был бы виновен пред сынами Твоими, Боже.

16 И пытался я уразуметь, это трудно мне будет,

17 Доколе не войду я во святилище Божье и не познаю кончины грешников.

18 Ибо за лукавство их наслал на них беды, низложил их за то, что возгордились они.

19 Какое постигло их разорение! Внезапно исчезли, погибли за беззакония свои.

20 Как рассеивается сновидение, когда проснется человек, так низложишь Ты, Господи, их во граде Твоем!

21 Ибо когда разгоралось сердце мое и душа моя терзалась,

22 Ничтожен был я и неразумен, подобен скоту был пред Тобой.

23 Но я всегда с Тобою; держишь Ты меня за правую руку мою,

24 И советом Твоим наставил Ты меня, прославил и принял меня.

25 Что превыше всего для меня на небесах? И, кроме Тебя, чего желать мне на земле?

26 Изнемогло сердце мое и тело мое, Боже, Властитель сердца моего; в Тебе, Боже, удел мой навеки!

27 Ибо все отступившие от Тебя погибнут; истребишь Ты всех, отвратившихся от Тебя.

28 А для меня благо припадать к Богу. Возлагать на Господа упование мое, возносить Ему хвалу у врат дочери Сиона!

В поучение, Асафа, 73

1 Для чего, Боже, вконец отринул Ты нас? Возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего?

2 Вспомни о народе Твоем, который избрал Ты издревле; освободил его жезлом владения Твоего — эту гору Сион, на которой поселился Ты.

3 Воздень руки Твои и сокруши вконец гордыню врага! Сколько зла соделал он во святилище Твоем!

4 Как похвалялись ненавистники Твои во время праздника Твоего: поставили изображения богов своих, а священных изображений наших не признали;

5 Поставили их и над вратами. Как в дубраве лесной, секирами рассекли все двери храма;

6 Секирой и топором разрушили их.

7 Предали огню святилище Твое; осквернили на земле обитель имени Твоего.

8 Сказали в сердце своем союзники их: «Придите, упраздним все праздники Божьи на земле!»

9 Изображений наших мы не видели; уже не стало пророков, и нас забудут.

10 Доколе, Боже, будет поносить Тебя враг? Доколе унижать будет противник имя Твое?

11 Зачем не подаешь нам рукой Твоей, десницей Твоей благ, сокрытых в сердце Твоем?

12 Но Бог, Царь наш, прежде веков уготовил спасение нам посреди земли.

13 Ты разделил силою Твоею море; Ты истребил змиев в воде;

14 Ты сокрушил голову змия, дал его в пищу народу Эфиопскому.

15 Ты исторг из земли источники и потоки, Ты иссушил реки полноводные.

16 Ты властитель дня, Ты властитель ночи; Ты сотворил зарю и солнце.

17 Ты начертал пределы земли; Тобою созданы лето и весна.

18 Вспомни это: враг поносит Тебя, Господи, народ безумный хулит имя Твое.

19 Не предай этим зверям души, прославляющие Тебя; душ убогих Твоих не забудь!

20 Воззри на хранящих завет Твой; ибо умножились дома беззаконий в земле помраченной.

21 Да не будет смиренный посрамлен! Бедный и убогий да восхвалят имя Твое!

22 Восстань, Боже, разреши тяжбу Твою! Вспомни, как поносят Тебя безумцы всяк день!

23 Не забудь голоса молящихся Тебе! Ненавистники Твои в гордыне заносятся все выше!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.

В конец, да не погубишь, псалом, песнь Асафа, 74

2 Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя Твое. Поведаю о всех чудесах Твоих.

3 «Когда изберу время, Я, Господь ваш, сотворю праведный суд.

4 Сотряслась земля со всеми живущими на ней; но Я укреплю столпы ее».

5 Сказал я, Асаф, беззаконникам: «Не творите беззаконий!» И грешникам: «Не превозноситесь!»

6 Не поднимайте высоко рога вашего и не говорите о Боге неправду!

7 Ибо не с востока, не с запада, не с пустынных гор придет суд;

8 Ибо Судия Бог: одного смиряет, а другого возносит.

9 Ибо чаша гнева в руке Господней с вином неразбавленным, исполненным крепости, и Он изливает из нее то на одних, то на других; но сила вина не истощится, пить будут его все грешники земли.

10 Возрадуюсь я вовеки, воспою Бога Иаковлева.

11 «Я, Господь ваш, гордыню грешников сломлю, и вознесется род праведника!»

В конец, псалом Асафа, песнь об ассирийце, 75

2 Прославлен в Иудее Бог, в Израиле возвеличено имя Его.

3 И было исполнено мира жилище Его, обитель Его на Сионе.

4 Там сокрушил Он оружие, крепкие луки, и меч, и врагов.

5 Воссиял Ты дивно народам с высот вечных гор.

6 В смятенье пришли неразумные сердцем; уснули сном смерти, и не стало в руках у этих мужей добычи богатой.

7 От угрозы Твоей, Боже Иаковлев, заснули смертным сном всадники на конях.

8 Ты грозен, кто противостанет Тебе? Узнали с той поры силу гнева Твоего.

9 Возгласил Ты с Небес приговор; земля убоялась и умолкла,

10 Когда Бог совершил суд, спасая всех кротких на земле.

11 Посему человек в помышлениях своих прославит Тебя и всяким помыслом восхвалит Тебя.

12 Помолитесь и воздайте хвалу Господу Богу нашему! Все, собравшиеся в храме Его, принесут дары

13 Грозному и отнимающему жизнь у князей, грозному для царей земных.

В конец, через Идифума, псалом Асафа, 76

2 Громко воззвал я ко Господу, громко воззвал я к Богу, и внял Он мне.

3 В день скорби моей я искал Бога; руки мои простирал к Нему ночью, и не обманулся в надежде своей; но отвергала утешение душа моя.

4 Я поминал Бога и радовался, погружался в размышления и впадал в малодушие дух мой.

5 Не смыкал я глаз ночью, когда сменялась стража, был я в смятенье и хранил молчание.

6 Помышлял я о днях древних, годы минувшие вспоминал и назидался.

7 Ночью в сердце моем размышлял я и пытался познать дух мой;

8 Ужели навеки отринет нас Господь, перестанет благоволить к нам?

9 Или вконец лишит нас милости Своей? Или замолкло слово Его, звучавшее из рода в род?

10 Ужели не захочет помиловать нас Бог? Или прекратит Он в гневе Своем щедроты Свои?

11 И сказал я: «Ныне начал я разуметь: свершает изменения десница Всевышнего».

12 Я вспомнил о делах Господних; вспомню чудеса Твои от дней древних

13 И поучаться буду всеми деяниями Твоими, и о соделанном Тобой размышлять.

14 Боже, исполнен святости путь Твой. Где есть Бог столь великий, как Бог наш?

15 Ты — Бог, творящий чудеса! Ты явил народу силу Твою,

16 Избавил десницей Твоею народ Твой, сынов Иакова, сынов Иосифа.

17 Узрели Тебя воды, Боже, узрели Тебя воды и устрашились; содрогнулись бездны;

18 Восшумели воды великие; возгремели облака, и стрелы Твои разящие летят.

19 Раскаты грома Твоего огласили небосвод, осветили молнии Твои вселенную; поколебалась и вострепетала земля.

20 В море пути Твои, и стези Твои на водах многих, и следов Твоих никто не узрит.

21 Направлял Ты, словно овец, народ Твой рукою Моисеевой и Аароновой.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь.

Текст молитвы псалом 66

В храмах молитва зачитывается на церковнославянском языке. Дома можно читать псалом 66 на русском языке.

На церковнославянском языке

1 В коне́ц, в песнех, псалом песни Давиду,

2 Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое на ны и поми́луй ны.

3 Позна́ти на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое.

4 Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси.

5 Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем правото́ю и язы́ки на земли́ наста́виши.

6 Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси.

7 Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш,

8 благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его вси концы́ земли́.

На русском языке

1 К исполнению, по образу гимнов. Псалом-песнь Давида.

2 Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим,

3 дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое.

4 Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все.

5 Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами.

6 Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все.

7 Земля дала плод свой; да благословит нас Бог, Бог наш.

8 Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

Кафизма 10 Псалом 70

Псалом 70

Означенный псалом в еврейской Библии не имеет надписания имени автора. У 70-ти же и в Вульгате он приписывается Давиду, причем добавляется — «сынов Ионадавовых и первых пленшихся» (см. надписание в слав. Библии). Достоверность надписания о принадлежности псалма Давиду опирается на те заимствования, которые он представляет в своем содержании из псалмов, принадлежащих Давиду. Так он сходен с псалмами 21, 30, 34, 40, 68 и 108. Да и все вообще содержание представляет не что иное, как подробное дополнение к псалму 69, которого он составляет как бы вторую половину, наподобие уже известных нам псалмов 1 и 2, или псалма 9, разделенного в евр. Библии на два, и др. Пс. Обстоятельства жизни Давида вполне согласуются с описаниями псалма состояний его автора, заимствования же из песней эпохи гонений от Авессалома указывают, что и данный псалом нужно относить к этому времени.
Под «сынами Ионадавовыми», упоминаемыми в надписании, разумеются Рехавиты (см. 4 Цар XVI:15, 23; Иер XXXV), отличавшиеся своим благочестием. Они, вероятно, пели этот псалом после разрушения и опустошения вавилонянами Иерусалима. Пелся этот псалом и первыми плененными иудеями, т. е. означенная прибавка у 70-ти и в Вульгате указывает на время особенно распространенного употребления этого псалма, в нем находили содержание, отвечавшее настроению этих людей.

1 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. 2 По правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси меня. 3 Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться; Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты.

2-3 ср. Пс XXX:2-4, 5-6 ср. Пс XXI:11-12, 10-11 ср. Пс XL:6-9.

4 Боже мой! избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, 5 ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. 6 На Тебе утверждался я от утробы; Ты извел меня из чрева матери моей; Тебе хвала моя не престанет. 7 Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда. 8 Да наполнятся уста мои хвалою, [чтобы мне воспевать славу Твою,] всякий день великолепие Твое. 9 Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, 10 ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, 11 говоря: «Бог оставил его; преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего». 12 Боже! не удаляйся от меня; Боже мой! поспеши на помощь мне. 13 Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла! 14 А я всегда буду уповать [на Тебя] и умножать всякую хвалу Тебе. 15 Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа. 16 Войду в размышление о силах Господа Бога; воспомяну правду Твою — единственно Твою.

16. Под «силами Господа» разумеются чудесные дела Его помощи, сказанные Давиду во время его жизни, полной превратностей и преследований со стороны врагов.

17 Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. 18 И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего. 19 Правда Твоя, Боже, до превыспренних; великие дела соделал Ты; Боже, кто подобен Тебе?

19. «Правда Твоя, Боже, до превыспренних» до вышних небес, т. е. безмерно велика; «правда» — справедливость, надежда на которую подкрепляла Давида во время многочисленных преследований его со стороны врагов.

20 Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня.

20 ср. Пс LXVIII:27.

21 Ты возвышал меня и утешал меня, [и из бездн земли выводил меня]. 22 И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже мой; буду воспевать Тебя на гуслях, Святый Израилев!

22. ст. ср. Пс. LXVIII:31.

23 Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил; 24 и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла.

Если Вы сделали перерыв в чтении Псалтири больше, чем на день — рекомендуем Вам предварительно прочитать молитвы перед началом чтения Псалтири.

КАФИСМА ДЕСЯТАЯ

Давиду псалом, сынов Ионадавовых и первых пленшихся не надписан у еврей, 70

1 На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся в век.

2 Правдою Твоею избави мя и изми мя, приклони ко мне ухо Твое и спаси мя.

3 Буди ми в Бога Защитителя и в место крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты.

4 Боже мой, избави мя из руки грешнаго, из руки законопреступнаго и обидящаго,

5 яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моея.

6 В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матере моея Ты еси мой покровитель: о Тебе пение мое выну.

7 Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок.

8 Да исполнятся уста моя хваления, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое.

9 Не отвержи мене во время старости, внегда оскудевати крепости моей, не остави мене.

10 Яко реша врази мои мне, и стрегущии душу мою совещаша вкупе,

11 глаголюще: Бог оставил есть его, пожените и имите его, яко несть избавляяй.

12 Боже мой, не удалися от мене, Боже мой, в помощь мою вонми.

13 Да постыдятся и исчезнут оклеветающии душу мою, да облекутся в студ и срам ищущии злая мне.

14 Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всяку похвалу Твою.

15 Уста моя возвестят правду Твою, весь день спасение Твое, яко не познах книжная.

16 Вниду в силе Господни, Господи, помяну правду Тебе Единаго.

17 Боже мой, имже научил мя еси от юности моея, и до ныне возвещу чудеса Твоя,

18 и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави мене, дондеже возвещу мышцу Твою роду всему грядущему,

19 силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, яже сотворил ми еси величия. Боже, кто подобен Тебе?

20 Елики явил ми еси скорби многи и злы, и обращхся оживотворил мя еси, и от бездн земли возвел мя еси.

21 Умножил еси на мне величествие Твое, и обращься утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси.

22 Ибо аз исповемся Тебе в людех, Господи, в сосудех псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслех, Святый Израилев.

23 Возрадуетеся устне мои, егда воспою Тебе, и душа моя, юже еси избавил.

24 Еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущии злая мне.

О Соломоне, псалом Давиду, 71

1 Боже, суд Твой цареви даждь, и правду Твою сыну цареву:

2 судити людем Твоим в правде, и нищым Твоим в суде.

3 Да восприимут горы мир людем, и холми правду.

4 Судит нищым людским, и спасет сыны убогих и смирит клеветника.

5 И пребудет с солнцем, и прежде луны рода родов.

6 Снидет яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю.

7 Возсияет во днех его правда и множество мира, дондеже отъимется луна.

8 И обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенныя.

9 Пред ним припадут Ефиопляне, и врази его персть полижут.

10 Царие Фарсийстии и острови дары принесут, царие Аравстии и Сава дары приведут:

11 и поклонятся ему вси царие земстии, вси языцы поработают ему.

12 Яко избави нища от сильна, и убога, емуже не бе помощника.

13 Пощадит нища и убога, и душы убогих спасет:

14 от лихвы и от неправды избавит душы их, и честно имя его пред ними.

15 И жив будет, и дастся ему от злата Аравийска, и помолятся о нем выну, весь день благословят его.

16 Будет утверждение на земли на версех гор, превознесется паче Ливана плод его: и процветут от града яко трава земная.

17 Будет имя его благословено во веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колена земная, вси языцы ублажат его.

18 Благословен Господь Бог Израилев, творяй чудеса Един.

19 И благословено имя славы Его во век и в век века, и исполнится славы Его вся земля: буди, буди.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Молитвы

>> Архив молитв Как действует молитва? Как правильно молиться? Словарь церковнославянского языка Кому и для чего молиться Молитвы Архангелам на каждый день Именной указатель святых

Главная | Карта сайта >> Христианство >> Религия Христианство Молитвы Иконы и святые Ангелы Христианство и ведовство Литература

Кафизма 6 — Православная река

Псалом 37

Псалом Давида: на память о субботе.

Господи! Не упрекай меня в гневе Твоем и не наказывай меня в гневе Твоем.
ибо вонзились в меня стрелы Твои, и Ты давил на меня рукой Твоей.
Нет здравого смысла в моей плоти из-за гнева Твоего; и нет мира в моих костях из-за моих грехов.
Ибо беззакония мои разошлись над моей головой; как тяжкое бремя они давили на меня.
Мои раны воняют и испорчены из-за моей глупости.
Я стал несчастным и сильно преклонился; Я ходил весь день с траурным видом.
Ибо чресла мои полны насмешек, и нет здравого смысла в плоти моей.
Я очень обеспокоен и подавлен; Я ревел от стона моего сердца.
Господи, все мои желания пред Тобою, и стон мой не скрывается от Тебя.
Сердце мое встревожено, сила моя ослабла; что касается света моих глаз, то он тоже не со мной.
Друзья мои и соседи подошли ко мне и встали против меня, а родственники мои стояли вдали.
И искавшие души моей применяли насилие, и искавшие зла для меня говорили тщеславие и весь день воображали обман.
Но я, как глухой, не слышал; и я был как немой, не открывающий уст своих.
И я был как человек, который не слышит, и в устах которого нет порицания.
Ибо на Тебя, Господи, я надеялся; Ты услышишь меня, Господи Боже мой.
Ибо я сказал: да не радуются мне враги мои; потому что, когда мои ноги поскользнулись, они превозносили свои слова против меня.

Ибо я готов к бедствиям, и печаль моя всегда предо мною.
Ибо объявлю беззаконие мое и задумаюсь о грехе моем.
Но враги мои живы и сильнее меня, и умножаются ненавидящие меня несправедливо.
Обращающие меня злом за добро клеветали на меня, потому что я преследовал то, что есть добро.
Не оставляй меня, Господи Боже мой; не уходи от меня. Внимай моей помощи, Господи спасения моего.

Псалом 38

До конца: песнь Давида Иедифуну.

Я сказал: буду внимателен к путям моим, чтобы не грешить языком моим. Я поставил стражу себе на рот, а грешник стоял против меня.
Я был нем, и смирился, и молчал даже от добра; и моя печаль возобновилась.
Сердце мое разгорелось во мне, и пока я размышлял, разгорелся огонь. Я говорил языком,
Господи, дай мне знать мой конец и меру моих дней, что это такое; чтобы я мог знать, чего мне не хватает.
Вот, Ты сделал дни мои как в ладонь, и существо мое ничто перед Тобою.Поистине, все суета, каждый жив.
Воистину, человек ходит как образ; он напрасно обеспокоен. Он накапливает богатство и не знает, для кого он соберет его.
А теперь на что я надеюсь? разве это не Господь? Да, мое существо от Тебя.
Избавь меня от всех беззаконий моих; Ты сделал меня позором для глупых.
Я был нем и не открывал уст моих, потому что Ты создал меня.
Удали от меня бичи Твои, ибо я упал в обморок от силы руки Твоей.
Ты наказаниями исправил человека за беззаконие и истребил жизнь его, как паутину; поистине, каждый тревожится напрасно.

Услышь мою молитву, Господи, и мою мольбу; прислушайся к моим слезам. Не молчи, ибо я у Тебя пришелец и пришелец, как и все мои отцы.
О, пощади меня, дабы мне освежиться, прежде чем я уйду отсюда и больше не буду.

Псалом 39

До конца: Псалом Давида.

Я терпеливо ожидал Господа, и Он склонился ко мне и услышал мою мольбу.
Он вывел и меня из ямы страданий и из глины болотной, и поставил ноги мои на скалу, и направил мои пути прямо.
И вложил в уста мои новую песню, гимн Богу нашему. Многие увидят это и убоятся и будут надеяться на Господа.
Блажен человек, уповающий на имя Господа, не считающий суеты и ложных безумств.
Много, Господи Боже мой, чудных дел Твоих, которые Ты сделал; и в мыслях Твоих нет никого, кто был бы подобен Тебе.Я провозгласил и сказал: «Они умножаются безмерно».
Жертвы и приношения Ты не желал, но тело создал для меня; Ты не требовал всех всесожжений и жертв за грех.
Тогда я сказал: вот, я иду; в заголовке книги написано обо мне,
Чтобы я исполнил волю Твою, Боже мой; да, закон Твой у меня в сердце.
Я проповедовал благую весть о праведности Твоей в великом собрании. Вот, я не сдержу уст моих, Господи, Ты знаешь.
Я не скрыл правды Твоей в сердце моем; Я провозгласил Твою истину и Твоё спасение.Я не скрывал Твоей милости и Твоей истины от великого собрания.
Но не откажи мне в милостях Твоих, Господи; да помогают мне непрестанно Твоя милость и Твоя истина.
Ибо бесчисленное зло окружило меня; беззакония мои овладели мной, и я не могу видеть.
Они размножились больше, чем волосы на голове моей, и сердце мое разочаровало меня.
Будь доволен, Господи, избавить меня; О Господь, посмотри на помощь мне.
Да постыдятся и посрамятся вместе те, которые ищут душу мою, чтобы уничтожить ее.Пусть повернутся назад и приведут в замешательство те, которые желают мне зла.
Пусть скоро примут стыд за свою награду, которые говорят мне: Ага, ага!
Пусть все ищущие Тебя радуются и веселятся о Тебе, Господи; и пусть любящие спасение Твое непрестанно говорят: возвеличится Господь.
Но я беден и нуждаюсь; Господь подумает обо мне. Ты моя помощь и мой защитник, мой Бог; не медлить.


Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков.Аминь.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Господи, помилуй; Господи, помилуй; Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.


Псалом 40

До конца: Псалом Давида.

Блажен заботящийся о бедных и нуждающихся; Господь избавит его в день злой.
Господь сохранит его, и сохранит его в живых, и благословит его на земле, и не предаст его в руки его врагов.
Господь поможет ему на его ложе боли; Ты перевернул всю его постель в его болезни.
Я сказал: Господи! Помилуй меня; исцели мою душу, ибо я согрешил против Тебя.
Враги мои злословили меня: когда он умрет, и погибнет имя его?
И если он приходил ко мне, его сердце говорило тщеславие; он собрал беззаконие к себе; он уехал за границу и говорил так же.

Все ненавидящие меня вместе шептались против меня; против меня они замышляли зло для меня.
Они записали против меня злое слово, говоря: воскреснет ли спящий?
Да, даже мирный человек, на которого я полагался, который ел мой хлеб, поднял на меня пяту свою.
Но Ты, Господи, помилуй меня и воскреси меня; и я отплачу им.
Из этого я знаю, что Ты любишь меня, потому что враг мой не будет радоваться надо мною.
И Ты укрепил меня за мою невиновность и поставил меня пред лицем Твоим навеки.
Благословен Господь Бог Израилев от века до века. Быть по сему. Быть по сему.

Псалом 41

До конца: разум сыновей Кореевых.

Как олень жаждет источников воды, так желает душа моя после Тебя, Боже.
Моя душа жаждала сильного, живого Бога; когда я приду и предстану перед лицом Бога?
Слезы мои были моим хлебом день и ночь, а мне ежедневно говорят: где Бог твой?
Я вспомнил об этом и излил во мне душу; ибо Я пойду в место чудесной скинии, в дом Божий, с голосом радости и благодарения, звуком соблюдающих праздник.
Почему ты низвержен, душа моя, и почему тревожишь меня? Надейся на Бога, ибо я буду восхвалять Его, спасение лица моего и Бога моего.
Душа моя смущалась во мне; поэтому буду помнить Тебя из земли Иордан и Ермона, с небольшой горы.
Глубокий зовет к глубокому голосу Твоих пороков; все волны Твои и волны пронеслись надо мной.
Днем повелит Господь милость Свою, а ночью песнь Ему; со мной молитва Богу моей жизни.

Скажу Богу: Ты мне помощник; для чего Ты забыл меня и для чего я иду скорбеть, когда враг мой угнетает меня?
Когда мои кости были сломаны, мои враги упрекали меня, когда они говорили мне каждый день: где твой Бог?
Почему ты низвержен, душа моя, и почему тревожишь меня? Надейся на Бога, ибо я восхваляю Его, Который есть спасение лица моего и Бога моего.

Псалом 42

До конца: Псалом Давида. Без названия на иврите.

Суди меня, Боже, и суди за мое дело против народа, который не свят; избавь меня от человека неправедного и лукавого.
Ибо Ты, Боже, сила моя; для чего Ты отверг меня и для чего иду скорбь, в то время как враг мой угнетает меня?
О пошли Твой свет и Твою истину; привели меня и привели на святую гору Твою и в кущи Твои.
И пойду к жертвеннику Божию, к Богу, радующему юность мою; на арфе буду восхвалять Тебя, Боже, Боже мой.
Почему ты низвержен, душа моя, и почему тревожишь меня? Надейся на Бога, ибо я буду восхвалять Его, спасение лица моего и Бога моего.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.


Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Господи, помилуй; Господи, помилуй; Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.


Псалом 43

До конца: разум сыновей Кореевых.

Мы слышали ушами нашими, Боже, ибо отцы наши говорили нам, какое дело Ты делал в их дни, в дни древние.
Рука Твоя истребила язычников, и Ты насадил их вместо них; Ты навел зло на эти народы и изгнал их.
Ибо они не получили земли во владение своим мечом, и их собственная рука не спасла их.
а десница Твоя и рука Твоя и свет лица Твоего, потому что Ты имеешь к ним милость.
Ты Сам мой Царь и мой Бог, повелевающий спасти Иакова.
Через Тебя рог нашей силы сокрушит наших врагов, и через Твое имя мы сведем на нет восставших против нас.
Ибо я не буду надеяться на лук мой, и меч мой не спасет меня.
Ибо Ты избавил нас от нападающих на нас и посрамил ненавидящих нас.
Богом будем хвалиться весь день и именем Твоим возносить хвалу во веки.
Но теперь Ты отверг нас и посрамил нас; и Ты, о Боже, не пойдёшь с нашими армиями.
Ты заставил нас повернуться к врагам нашим, и они, ненавидящие нас, грабили себя.
Ты дал нам, как овец, на съедение, и рассеял нас между язычниками.
Ты продал народ Твой за бесценок, и наша продажа бесполезна.
Ты сделал нас посмешищем для ближних наших, посмешищем и посмешищем для окружающих нас.
Ты сделал нас притчей во языцех, трясение головой среди народов.
Весь день позор мой предо мною, и стыд лица мой покрыл меня,
За голос злословящего и злословящего по причине врага и преследователя.
Все это постигло нас, но мы не забыли Тебя и не поступили неправедно в завете Твоем.
И сердце наше не повернулось назад, но Ты свернул наши стези с путей Твоих.

Ибо Ты смирил нас в месте скорби, и тень смертная покрыла нас.
Если мы забыли имя Бога нашего и простерли руки чужому богу,
Разве Бог не исследует это? ибо Он знает тайны сердца.
Ради Тебя мы убиваемся весь день; нас засчитывают как овец на убой.
Проснись, что спишь Ты, Господи? встань и не брось нас навек.
для чего отвратишь лице Твое? Ты забыл нашу бедность и скорбь?
Ведь наша душа обращена в прах; живот наш прилип к земле.
Восстань, Господи, помоги нам и искупи нас ради имени Твоего.

Псалом 44

До конца: о тех стихах, которые нужно изменить; понимание сынов Кореевых. Песня о любимом.

Мое сердце произнесло доброе слово; Я говорю о своих делах царю.Мой язык — перо готового писателя.
Ты прекраснее сынов человеческих; благодать изливается на твои уста; а потому Бог благословил тебя на веки.
Опояси меч твой на бедре твое, сильный, красотой и красотой твоей.
И преклони лук твой, и процветай, и царствуй ради истины, кротости и праведности; и твоя правая рука чудесно поведет тебя.
Твои стрелы остры, о могущественный, в сердце врагов царя; народы падут под тебя.
Престол Твой, Боже, во веки веков; скипетр Царства Твоего — скипетр честности.
Ты любишь правду и ненавидишь беззаконие; а потому Бог, Бог твой, помазал тебя елеем радости сверх собратьев твоих.
Мирра, алоэ и кассия — из одежды твоей, из дворцов из слоновой кости, которыми они обрадовали тебя, дочери царей, в честь твою.

По правую руку твою стояла царица, облаченная в одежду из плетеного золота, украшенная разными цветами.
Слушай, дочь, и внимай, и наклони ухо твое; забудь также свой народ и дом отца твоего.
И возжелает царь красоты твоей, ибо он господин твой, и ты будешь поклоняться ему.
И дочери Тира будут поклоняться Ему дарами; даже богатые среди народа будут умолять о твоем лице.
Вся слава дочери царя изнутри; в одеждах с золотой бахромой она одета, разукрашена цветами.
Девы, следующие за ней, будут приведены к царю; близкие к ней будут приведены к тебе.
С весельем и радостью они будут приведены, введены в храм царский.
Сыновья родились у тебя вместо отцов твоих; сделай их князьями над всей землей.
Я буду помнить имя Твое из поколения в поколение. Посему народы будут восхвалять Тебя во веки веков, во веки веков.

Псалом 45

До конца: для сынов Кореевых, для сокровенного; Псалом Давида

Бог — наше прибежище и сила, помощь в бедах, которые тяжко обрушиваются на нас.
Посему не будем бояться, когда земля встревожена, и когда горы переходят в самое сердце моря.
Воды их шумели и возмущались; горы встревожились Его силой.
Потоки реки веселят город Божий; Всевышний освятил скинию Свою.
Бог посреди нее, она не поколебалась; Бог поможет ей рано утром.
Смутились народы, содрогнулись царства: Всевышний произнес Свой голос; земля была перемещена.
Господь Саваоф с нами; Бог Иакова — наш помощник.
Приидите и узрите дела Божьи, какие чудеса Он сотворил на земле.

Он прекращает войны до концов земли. Он сломает лук, и раскололо оружие, и сожжет щиты огнем.
Замолчи и знай, что Я Бог; Я буду возвышен среди язычников, буду превознесен на земле.
Господь Саваоф с нами; Бог Иакова — наш помощник.


Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков.Аминь.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. Господи, надежда наша, Тебе слава.


Псалтырь в церковном богослужении

Псалтырь был назван молитвенником Церкви и используется в церковных службах больше, чем любая другая книга Священного Писания. Многие отцы-пустынники сделали Псалтирь своим молитвенным правилом и могли читать его наизусть.Даже сегодня некоторые набожные христиане следуют их примеру.

Ниже сделана попытка перечислить некоторые способы использования псалмов в церковных службах. Все ссылки на псалмы используют нумерацию из версии Септуагинты (LXX), которая используется во всей Православной церкви. См. В списке содержания таблицу, показывающую соответствие между Септуагинтой и нумерацией на иврите / короле Иакове.

Содержание


Псалмы, воспеваемые на богослужении

В этот раздел входят псалмы, которые полностью (или почти полностью) используются в богослужении.

Кафизма I (Пс. 1-8)

1, Благословен человек
1-я кафизма на субботней вечерне и бдениях
2, Почему язычники взбесились
Первый Королевский час, Страстная пятница
3, Господи! Почему умножаются поражающие меня?
Утреня, Шесть Псалмов №1
4, Когда я воззвал к Тебе, Боже правды моей
Великое повечерие, Великий пост
5, к словам моим внимай, Господи; услышь мой крик
Первый час
Первый Королевский час, Страстная пятница
Первый царский час, Рождество и Богоявление
6, Господи! Не упрекай меня в Твоем гневе и не наказывай меня в Твоем гневе
Великое повечерие, Великий пост

Кафизма II (Пс 9-16)

12, доколе, Господи, Ты совсем забудешь меня?
Великое повечерие, Великий пост
16 Слушай, Господи, правды моей, исполни мою мольбу
Третий час

Кафизма III (Пс 17-23)

19, Господь услышит тебя в день скорби
Утреня, Царские псалмы
20, Господи! Крепостью Твоей возрадуется царь
Утреня, Царские псалмы
21 Боже, Боже мой, послушай меня; зачем Ты оставил меня?
Первый Королевский час, Страстная пятница
22, Господь пастырь мой
Подготовка к причастию
Освящение церкви
Первый Царственный час, Богоявленье
23, Земля принадлежит Господу
Подготовка к причастию

Кафизма IV (Пс 24-31)

24, К Тебе, Господи, вознес я душу мою
Великое повечерие, Великий пост
Третий час
25 Суди меня, Господи, ибо в невинности моей ходил я
Освящение церкви
26, Господь мой свет и мой спаситель; кого же мне бояться?
Первый Царственный час, Богоявленье
28, Приведите к Господу, сыны Божии, приведите к Господу сынов овнов
Третий Королевский час, Богоявленье
29 превознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня
Середина третьего часа
30, На Тебя, Господи, я надеялся, да не посрамится мне
Великое повечерие, Великий пост
31, Блаженны те, чьи беззакония прощены
Середина третьего часа
Святое Крещение

Кафизма V (Пс 32-36)

33, всегда буду благословлять Господа
Типика
Божественная литургия
Служба по приему в Православие нехристиан
34 Судья, Господи, делающие мне несправедливость
Третий королевский час, Страстная пятница

Кафизма VI (Пс 37-45)

37 Господи! Не упрекай меня в гневе Твоем и не наказывай меня в гневе Твоем
Утреня, Шесть Псалмов №2
41, Как олень устремляется за фонтанами воды
Третий Королевский час, Богоявленье
44, Мое сердце излило доброе слово
Утреня (Полиелей в праздники Пресвятой Богородицы)
Первый Королевский час, Рождество
45, Бог наш прибежище и сила
Середина первого часа
Первый Королевский час, Рождество

Кафизма VII (Пс 46-54)

50, Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей
Великое повечерие, Великий пост
Малое повечерие
Полуночный офис
Утреня
Третий час
Третий королевский час, Страстная пятница
Третий царский час, Рождество и Богоявление
Божественная литургия (священническая молитва)
Службы соборования
Параклесис Пресвятой Богородице
Подготовка к причастию
Служение по отделению души от тела
53 Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня
Шестой час
Шестой Королевский час, Страстная пятница
54, Прислушайся, Боже, к моей молитве и не пренебрегай моей мольбой
Шестой час

Кафизма VIII (Пс 55-63)

55, Помилуй меня, Боже, ибо весь день меня топчет человек
Середина шестого часа
56, Помилуй меня, Боже, помилуй меня, потому что душа моя уповала на Тебя
Середина шестого часа
60 Слушай, Боже, мольбу мою; прислушивайся к моей молитве
Середина третьего часа
62, Боже мой, к Тебе я встаю рано на заре
Утреня, Шесть Псалмов №3

Кафизма IX (Пс 64-69)

66, да благословит нас Бог и благословит нас
Служба приема обращенных
Третий Королевский час, Рождество
68, Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей
Девятый Королевский час, Страстная пятница
69, Боже, будь внимателен в помощи мне; Господи, поспеши на помощь мне
Великое повечерие, Великий пост
Малое повечерие
Середина шестого часа
Девятый Королевский час, Страстная пятница

Kathisma X (Пс 70-76)

71, Боже, дай суд царю
Шестой Королевский час, Рождество
73 Боже! Для чего Ты отбросил нас до конца?
Шестой Царственный час, Богоявленье
76, Я взывал голосом моим к Господу
Шестой Царственный час, Богоявленье

Кафизма XI (Пс 77-84)

83, Как возлюблены жилища Твои, Господи Саваоф
Девятый час
Освящение церкви
84, Милостивый Ты, Господи, к земле Твоей
Девятый час

Кафизма XII (Пс 85-90)

85, поклонись ухо Твое, Господи, и послушай меня
Девятый час
Девятый Королевский час, Страстная пятница
Девятый Час Царства, Рождество и Богоявление
86, Его основания в святых горах
Третий Королевский час, Рождество
Освящение церкви
87, Господи Боже спасения моего! Днем я плакал и ночью пред Тобою
Утреня, Шесть Псалмов №4
89, Господь, Ты был нашим убежищем в поколении и поколении
Первый час
90, Обитающий в помощи Всевышнего
Великое повечерие, Великий пост
Шестой час
Погребальная служба
Parastas
Шестой Королевский час, Страстная пятница
Шестой Царственный час, Рождество и Богоявление

Кафизма XIII (Пс 91-100)

91, Хорошо воздавать хвалу Господу
Середина первого часа
Служба погребения священника
92, Господь Царь, Он облачен величием
Середина первого часа
Девятый Королевский час, Богоявленье
100, О милости и правосудии воспою Тебе, Господи
Первый час

Кафизма XIV (Пс 101-104)

101, Господи, услышь мою молитву, и позволь воплю мой прийти к Тебе
Великое повечерие, Великий пост
102, Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне, благослови Его святое имя
Утреня, Шесть Псалмов №5
Типика
103, Благослови Господа, душа моя
Вечерня (Псалом заката)

Кафизма XV (Пс 105-108)

108, Боже, моя хвала не проходит в молчании
Третий королевский час, Страстная пятница

Кафизма XVI (Пс 109-117)

109, Господь сказал моему Господу: сядь одесную Меня
Девятый Королевский час, Рождество
110, исповедую Тебя, Господи, всем сердцем
Девятый Королевский час, Рождество
112, Хвалите Господа, рабы
Середина девятого часа
113, Когда Израиль вышел из Египта
Девятый Королевский час, Богоявленье
115, я поверил, поэтому и сказал
Подготовка к причастию
116, хвала Господу, все народы; хвалите Его, все народы
Вечерня (Господь, я плакал)
117, благодарите Господа, ибо Он добр
Служба Дня Благодарения

Кафизма XVII (Пс 118)

118, Блаженны непорочные на пути
Полуночный офис (будни)
Утреня (вместо Полиелея по назначению)
Погребальная служба

Кафизма XVIII (Пс. 119-133)

120, Я вознес очи мои к горам, откуда исходит помощь моя
Midnight Office (будни, суббота)
121, я был рад из-за тех, которые сказали мне
Служба трапезной
126, Если Господь не построит дома, напрасно трудятся строящие его
Освящение церкви
127, Блаженны все боящиеся Господа
Свадебный сервиз
129, Я воззвал к Тебе из глубины, Господи
Вечерня (Господь, я плакал)
131, Помни, Господи, Давид и его кротость
Шестой Королевский час, Рождество
Освящение церкви
133, вот, благословите Господа вы, все рабы Господни
Midnight Office (будни, суббота)

Кафизма XIX (Пс 134-142)

134, Хвалите имя Господа
Утреня (Полиелей)
135, славьте Господа, ибо Он добр
Утреня (Полиелей)
136, У вод Вавилона
Утреня (Полиелей, воскресенье перед Великим постом)
137, исповедую Тебя, Господи, всем сердцем моим
Середина девятого часа
139, Спаси меня, Господи, от злого человека
Середина девятого часа
Шестой Королевский час, Страстная пятница
140, Господи, я воззвал к Тебе; послушай меня
Вечерня (Господь, я плакал)
141, Я воззвал к Господу голосом моим
Вечерня (Господь, я плакал)

Кафизма XX (Пс 143-150)

142, Господи, услышь мою молитву, услышь мою мольбу в Твоей истине
Великое повечерие, Великий пост
Малое повечерие
Утреня, Шесть Псалмов №6
Служба соборования
Параклесис Пресвятой Богородице
Малое благословение вод
Освящение церкви
144, превознесу Тебя, о мой бог, мой царь
Освящение церкви
Служба трапезной
145, Слава Господу, душа моя
Типика
Божественная литургия Второго воскресенья антифон
148, Слава Господу с небес
Утреня, Прославление
149, пойте Господу песнь новую; Его хвала в церкви святых
Утреня, Прославление
150, Славьте Бога в святых Его, славьте Его на тверди силы Его
Утреня, Прославление


Псалмы в Прокименоне и Стихи Аллилуйи

52 52 52 52 : 1,4

Тональный 8

: 1,10

Прокименон Аллилуйя
Божественная литургия
Воскресный тон 1 32: 1,2 17: 47,50
Воскресный тон 2 117: 14,18 , 9
Воскресный тон 3 46: 1,6 30: 1,2
Воскресный тон 4 103: 1 44: 4,7
Воскресный тон 5 11: 1,7 88: 1,2
Воскресный тон 6 27: 1,9 90: 1,2
Воскресный тон 7 28 : 1,11 91: 1,2
Воскресный тон 8 75: 1,11 94: 1,2
Понедельник; Святые ангелы 103: 1,5 148: 1,2,5
Вторник; Предтеча; мученик 63: 1,11 91: 11,12
Среда; Богородица (Магнификат) 44: 9,11
Четверг; Апостол (ы), Святой Николай 18: 1,4 88: 1,5,7
Пятница; Крест 98: 1,5 73: 2,13
Суббота; все святые; Ушедший 31: 1,11 64: 4; 101: 12
Предтеча; Любой Святой 63:11 91: 11,12
Пророк (с) 109: 1,4 98: 6; 96:12
Иерархи 48: 1,3 36: 31,32
Иерархи 115: 3,6 131: 9,14
Праведники, юродивые для Христа 115: 3,6 111: 1,2
Мученики 15: 2,8 33: 17,19
Священномученик 149: 1,5 131: 17 , 19
Священномученики 115: 3,6 131: 17,19
Праведники, исповедники 149: 1,5 111: 1,2
Unmer 15: 2,8 132: 1,4
Покойный 24: 1,13 64: 4; 101: 12
Вечерня
Суббота 92: 1-3,7
Воскресенье 133: 1,2
вторник 22: 1,2,7
среда 53: 1,2
четверг 120: 1,2
Пятница 58:19
Воскресенье Утреня
Тональный 1 11: 5,6
Тон 3 95: 1,9,10
Тон 4 43: 1,27
Тон 5 90 852

9: 1,32,36
Тональный 6 79: 1,3
Тональный 7 9: 1,32

Примечание: Кроме того, на многих Праздниках есть особые стихи прокименон и Аллилуиа.


Псалмы в Причастии Гимны

и Всех Святых
Гимн причастия
воскресенье 148: 1
понедельник; Святые ангелы 103: 5
Вторник; Предтеча; мученик 111: 6
Среда; Богородица 115: 4
Четверг; Апостол (ы), Святой Николай 18: 4
Пятница; Крест 4: 7 или 73:13
суббота; все святые; Ушедший 64: 4; 101: 12
Преждеосвященная литургия 33: 8
Праздники Пресвятой Богородицы 115: 4
Праздники безбожных воинов

103: 5

103: 5

32: 1
Для апостолов 18: 4
Для Предтечи или любого святого 111: 6
Для усопших 64: 4; 101: 12

Примечание. Кроме того, на многих праздниках есть специальные гимны для причастия.


Псалмы на антифонах

Первый антифон Второй антифон Третий антифон
Воскресенье 102 145 (Блаженства)
Будни 91: 1,2,13 92: 1,2,7 94: 1-5
Пальма Воскресенье 114: 1,3,4,9 115: 1,3,4,9 117: 1-4,26,27
PASCHA 65: 1-3 66: 1-3 67: 1-3
Пятидесятница 18: 1,2,4 19: 1,2,4 20: 1-3
Рождество Богородицы 131: 1,3,6; 45: 6 131: 11,13,17 131: 14; 45: 5; 64: 5-6
Воздвижение Креста 21: 2-4 73: 1,2,12 98: 1-3
Вход Богородицы 47: 2- 4,9 45: 5,6; 117: 20; 64: 5-6 44: 13-15
Рождество Господне 9: 1; 110: 1-3 111: 1-4 109: 1-3
Теофания 113: 1-3,5 114: 1-5 117: 1-4
Сретение Господне 44: 2,3 44: 4-7 44: 11,13,18
Благовещение 71: 1-3; 131: 11 71: 6,7; 45: 5; 49: 3 71: 17-19
Преображение (греч.) 47: 2; 64: 7-8; 103: 1-2; 97: 8-9 86: 1-3,5 88: 2,6,16,17
Преображенский (славянский) 65: 1-2; 76: 19; 103: 1-2 47: 3; 77: 54,68-69 124: 1,2; 14: 1; 23: 3
Успение Пресвятой Богородицы 65: 1-2; 104: 1; 47: 0; 75: 3 86: 2,3; 47; 9-10; 45: 5 107: 2; 115: 3,4

Примечание. Антифоны в греческой и славянской типике обычно различаются; мы не пытаемся сообщить подробности.


Еженедельные чтения католической церкви

Вне Великого поста
С воскресенья Святого Фомы до воскресенья после Воздвижения Креста Господня (15 сентября)
С 20 декабря по 15 января (но не включительно)
От воскресенья блудного сына до (но не включая) первого дня Великого поста

День Утреня Вечерня
Воскресенье II (Pss 9-16), III (Pss 17-23), XVII (Ps 118) *
Понедельник IV (Pss 24-31), V (Pss 32- 36) VI (Pss 37-45)
Вторник VII (Pss 46-54), VIII (Pss 55-63) IX (Pss 64-69)
Среда X (Pss 70-76), XI (Pss 77-84) XII (Pss 85-90)
Четверг XIII (Pss 91-100), XIV (Pss 101-104) XV (Pss 105-108)
Пятница XIX (Pss 134-142), XX (Pss 143-150) XVIII (Pss 119-133)
Суббота XVI (Pss 109-117), XVII (Пс 118) I (Пс 1-8)

* На многих праздниках Полиелей поется вместо Кафизмы XVII на утрени.
В три воскресенья перед Великим постом (от воскресенья блудного сына до прощенного воскресенья) Полиелей поется вместе с Псалом 136 «У вод Вавилона».

Вне Великого поста
С понедельника 16 сентября или позже по 20 декабря (но не включительно)
15 января до (но не включая) Воскресенье блудного сына

День Утреня Вечерня
Воскресенье II, III, Полиелеос (Pss 134, 135)
Понедельник IV, V, VI * XVIII
Вторник VII, V52 9085 * XVIII
Среда X, XI, XII * XVIII
Четверг XIII, XIV, XV * XVIII
Пятница 9085 XIX, XX 908 Суббота XVI, XVII I

* Если Полиелей назначен третьим чтением кафизмы с понедельника по четверг, то третье чтение, данное здесь, переносится на вечерню, заменяя собой Катизму XVIII.

Великий пост, кроме пятой недели

День Утреня 1-й час 3-й час 6-й час 9-й час Вечерня
Воскресенье II, III, XVII
Понедельник IV, V, VI VII 2

IX52

VII VIII

Вторник X, XI, XII XIII XIV XV XVII XVIII
Среда XIX, XX, I II III V 908 XVIII
Четверг VI, VII, VIII IX X XI XII XVIII
Пятница XIII, XIV, XIII, XIV, XIII, XIV, XVIII
Суббота XVI, XVII I 90 852

Пятая неделя Великого поста
Когда Благовещение не выпадает на четверг этой недели

День Утреня 1-й час 3-й час 6-й час 9-й час Вечерня
Воскресенье II, III, XVII
Понедельник IV, V, VI IX52

VII V

Вторник XI, XII, XIII XIV XV XVI XVIII XIX
Среда XX, I, II III IV V 908 VII
Четверг VIII IX X XI XII
Пятница XIII, XIV, XIV, XV 9085 XIX XV XV
Суббота XVI, XVII I

Пятая неделя Великого поста
Когда Благовещение выпадает на четверг этой недели

9085

День Утреня 1-й час 3-й час 6-й час 9-й час Вечерня
Воскресенье II, III, XVII
Понедельник IV, V, VI VII

IX

VIII X7
Вторник XII XIII XIV XV XVI
Среда XIX, XX, I II

IV IV IV IV Четверг VI, VII, VIII IX X XI XII
Пятница XIII, XIV, XV XVIII XX 908

Суббота XVI, XVII I

900 06 Страстная неделя

9085 Вторник
День Утреня 1-й час 3-й час 6-й час 9-й час Вечерня
Воскресенье II, III, Полиелеос
Понедельник IV, V, VI VII VIII

VII

IX, X, XI XII XIII XVIII
Среда XIV, XV, XVI XIX XX Суббота XVII

Не читать Псалтирь в Великий четверг или Великую пятницу.
Псалтырь не читают в светлую неделю. Чтения возобновятся на субботней вечерне Светлой седмицы.


Нумерация псалмов

Септуагинта Еврейский / KJV
1-8 1-8
9: 1-20 9
9: 21-38 10
10-112 11-113

113: 1-8 114
113: 9-27 115
114 116: 1-9
115 116: 10-19
116 -145 117-146
146 147: 1-11
147 147: 12-20
148-150 148-150 2

Псалтырь — Крестовоздвиженская православная церковь
День Псалтыри кроме поста Во время поста Страстная неделя
ул.Томас Сан. С по 21 сентября


20 декабря 14 января


Вс. блудного сына до
вс. Прощения

22 сентября 19 декабря


15 янв. С по сб. до
вс. блудного сына

Кроме пятой недели 5-я неделя
Если Благовещение не выпадет на четверг 5-й недели
(Великий канон св.Андрея Критского
читается в четверг заутрени)
5-я неделя
Если Благовещение выпадет на четверг
недели 5
(Великий канон святого Андрея Критского
читается на утрене вторника)
воскресенье Утреня — Кафизма 2, 3, 17 (или Полиелей) Утреня — Кафизма 2, 3, Полиелей
Понедельник Утреня — Кафизма 4,5
Вечерня — Кафизма 6
Утреня — Кафизма 4,5,6
Вечерня — Кафизма 18
Утреня — Kathisma 4,5,6
Третья Hou r — Kathisma 7
Шестой час — Kathisma 8
Девятый час — Kathisma 9
Вечерня — Kathisma 18
Утреня — Kathisma 4,5,6
Третий час — Kathisma 7
Шестой час — Kathisma 8
Девятый час — Kathisma 9
Вечерня — Kathisma 10
Утреня — Kathisma 4,5,6
Первый час r — Kathisma 7
Третий час — Kathisma 8
Шестой час — Kathisma 9
Девятый час — Kathisma 10
11
Утреня — Кафизма 4, 5, 6
Третья Хоу r — Кафизма 7
Шестой час — Кафизма 8
Вечерня — Кафизма 18
вторник Утреня — Кафизма 7,8
Вечерня — Кафизма 9
Утреня — Кафизма 7,8,9
Вечерня — Кафизма 18
Утреня — Kathisma 10,11,12
Первый час — Kathisma 13
Третий час — Kathisma 14
Шестой час — Kathisma 15
Девятый час — Kathisma — Kathisma 16 9000
Утреня — Kathisma 11, 12, 13
First Hou r — Kathisma 14
Третий час — Kathisma 15
Шестой час — Kathisma 16
Девятый час — Kathisma
a — 18 19
Утреня — Kathisma 12
Третий час — Kathisma 13
Шестой час
— Kathisma 14
Девятый час — Kathisma 15
Вечерня — Kathisma 16
Утреня — Кафизма 9 10, 11
Третья Хоу r — Кафизма 12
Шестой час — Кафизма 13
Вечерня — Кафизма 18
Среда Утреня — Кафизма 10,11
Вечерня — Кафизма 12
Утреня — Кафизма 10,11,12
Вечерня — Кафизма 18
Утреня — Kathisma 19,20,1
Первый час — Kathisma 2
Третий час — Kathisma 3
Шестой час — Kathisma 4
Девятый час — Kathisma 5
Утреня — Kathisma 20, 1, 2
Первый час r — Kathisma 3
Третий час — Kathisma 4
Шестой час — Kathisma 5
Девятый час — Kathisma
— 6 7
Утреня — Kathisma 19, 20, 1
Первый час r — Kathisma 2
Третий час — Kathisma 3
Шестой час — Kathisma 4
Девятый час 908 Kathisma 5

Утреня — Кафизма 14, 15, 16
Третья Хоу г — Кафизма 19
Шестой час — Кафизма 20
Вечерня — Кафизма 18
четверг Утреня — Кафизма 13,14
Вечерня — Кафизма 15
Утреня — Кафизма 13,14,15
Вечерня — Кафизма 18
Утреня — Kathisma 6,7,8
Первый час — Kathisma 9
Третий час — Kathisma 10
Шестой час — Kathisma 11
Девятый час — Kathisma 12
22
Утреня — Kathisma 8
Третий час — Kathisma 9
Шестой час — Kathisma 10
Девятый час — Kathisma 11
Вечерня — Kathisma 12
Утреня — Kathisma 6, 7, 8
First Hou r — Kathisma 9
Третий час — Kathisma 10
Шестой час — Kathisma 11
Девятый час 908 Kathisma 12

(нет)
пятница Утреня — Кафизма 19,20
Вечерня — Кафизма 18
Утреня — Кафизма 13,14,15
Третий час — Кафизма 19
Шестой час — Кафизма 20
Вечерня — Кафизма 18
(нет)
суббота Утреня — Кафизма 16,17
Вечерня — Кафизма 1
Утреня — Кафизма 17
См. Также: Псалмы, воспеваемые во время богослужений, псалмы в антифонах, псалмы в гимнах при причастии, псалмы в Прокименоне и стихи Аллилуйя

Задания для чтения для молитвенной группы Псалтири — Приключения православной мамы

Вот назначенные чтения для группы Псалтири Великого Поста 21.11.Имена нумеруются в порядке начала. (ПРИМЕЧАНИЕ: если было несколько человек с одинаковым именем, я попытался включить ваше имя пользователя в скобки, чтобы различать, если кто-то не уверен, дайте мне знать.)

Перед тем, как начать читать назначенную вам кафизму, прочтите, пожалуйста, молитвы Трисвятой:

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

О Царь Небесный, О Утешитель, Дух истины, Который повсюду пребывает и все наполняет; Сокровище блага и Податель жизни: Приди и живи в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси души наши, милостивый Господь.

Святый Боже, Святый Могущественный, Святый Бессмертный: помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти нас от грехов наших. Учитель, прости наши беззакония. Святой Боже, посети и исцели наши немощи ради имени Твоего.

Господи помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: ныне и во веки веков и во веки веков.Аминь.

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое; твое царство пришло; будет воля твоя на земле, как на небе. Дай нам на сей день хлеб наш насущный; и прости нам согрешения наши, как мы прощаем согрешим против нас; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Молитвами святых отцов наших, Господь Иисус Христос, Бог наш, помилуй нас и спаси нас. Аминь.

В конце каждой кафизмы, пожалуйста, произнесите следующее:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков.Аминь.

Аллилуйя, Аллилуиа, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. (дважды)

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуия, слава Тебе, Боже, упование наше, Господи, слава Тебе. Господи помилуй (имя каждого человека в твоей группе).

Первая группа

 1. Марианти
 2. Дженис
 3. Элизабет (Окно в сад)
 4. Рене
 5. Мэри
 6. Ольга
 7. Мишель
 8. Photini
 9. Юлиана (MamaJuliana)
 10. Кэтрин
 11. Кайл
 12. Мария Адриана
 13. Севасти
 14. Макрина
 15. Андония
 16. Кристина Д.
 17. Елизавета
 18. Айкетерини
 19. Женевьева (Джен)
 20. Полина

Вторая группа

 1. Стратегула
 2. Ольга
 3. Мария
 4. Ирэн
 5. Марика
 6. Сильвия
 7. Наталья
 8. Кассиани
 9. Екатерини
 10. Люба
 11. Юлиана
 12. Сара
 13. Анна
 14. Иоанна
 15. Мелани
 16. Presbytera Areti
 17. Сара
 18. Таня
 19. Константина
 20. Женевьева

Группа 3

 1. Натали
 2. Калиопи
 3. Севасти
 4. Киранна
 5. Параскеви
 6. Асемени
 7. Кассиане
 8. Михаил
 9. Светлана
 10. Севасти (Тули)
 11. Афина
 12. Софья
 13. Лаура Офелия
 14. Нонна
 15. Анна
 16. Фекла

Группа 3 ПРИМЕЧАНИЕ. Периодически проверяйте, добавляются ли новые имена в вашу группу! 🙂

Показаний

 1. День 1–1-8 (Кафизма 1)
 2. День 2–9–17 (Кафизма 2)
 3. День 3–18-24 (Катизма 3)
 4. День 4–25-32 (Катизма 4)
 5. День 5–33-37 (Кафизма 5)
 6. День 6–38-46 (Кафизма 6)
 7. День 7–47-55 (Кафизма 7)
 8. День 8–56–64 (Кафизма 8)
 9. День 9–65-70 (Кафизма 9)
 10. День 10–71-77 (Катизма 10)
 11. День 11–78–85 (Катизма 11)
 12. День 12–86-91 (Катизма 12)
 13. День 13–92-101 (Катизма 13)
 14. День 14–102-105 (Катизма 14)
 15. День 15–106-109 (Кафизма 15)
 16. День 16–110–118 (Катизма 16)
 17. День 17–119 (Катизма 17)
 18. День 18–120–134 (Кафизма 18)
 19. День 19–135–143 (Кафизма 19)
 20. День 20–144–150 (Кафизма 20)
 21. День 21 — начало с

ул.Арсений Каппадокийский использовал Псалтирь как книгу потребностей. Чтобы просмотреть список «потребностей» псалмов, щелкните здесь.

* ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: хотя мы уже начали наши чтения, я буду продолжать добавлять людей в список по мере их поступления. Так что, если кому-то интересно, просто оставьте свое имя при крещении и адрес электронной почты, и я добавлю вас в список. Спасибо.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы начинаете после Чистого понедельника, отсчитывайте катизму с первого дня, а НЕ с того дня, когда вы присоединитесь к нам.Например, если вы начинаете катизму с 10, а у нас 5 дней до Великого поста, вы начнете с 15-й катизмы.

Книга псалмов — Academic Kids

Книга псалмов — Academic Kids

от академических детей

В Википедии нет статьи с таким точным названием.


 • Если вы создавали эту страницу в последние несколько минут, а она еще не появилась, она может не отображаться из-за задержки в обновлении базы данных. Попробуйте очистить ( https://academickids.com:443/encyclopedia/index.php?title=Book_of_psalms&action=purge ), в противном случае подождите и повторите попытку позже, прежде чем пытаться воссоздать страницу.
 • Если вы ранее создавали статью под этим заголовком, она могла быть удалена. Просматривайте кандидатов на скорейшее удаление по возможным причинам.
Навигация

Академическое детское меню

 • Искусство и культура
  • Арт ( http: // www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Art )
  • Архитектура ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Architecture )
  • культур ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Cultures )
  • Музыка ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Music )
  • Музыкальные инструменты ( http://academickids.com/encyclopedia/index.php/List_of_musical_instruments )
 • Биографии ( http: // www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Biographies )
 • Клипарт ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Clipart )
 • География ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Geography )
  • Страны мира ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Countries )
  • Карты ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Maps )
  • Флаги ( http: // www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Flags )
  • Континенты ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Continents )
 • История ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History )
  • Древние цивилизации ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Ancient_Civilizations )
  • Industrial Revolution ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php / Industrial_Revolution )
  • Средневековье ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Middle_Ages )
  • Предыстория ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Prehistory )
  • Возрождение ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Renaissance )
  • Хронология ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines )
  • США ( http: // www.academickids.com/encyclopedia/index.php/United_States )
  • Войны ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Wars )
  • Всемирная история ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/History_of_the_world )
 • Человеческое тело ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Human_Body )
 • Математика ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php / Математика )
 • Ссылка ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Reference )
 • Наука ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Science )
  • Животные ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Animals )
  • Авиация ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Aviation )
  • Динозавры ( http: //www.academickids.ru / encyclopedia / index.php / Dinosaurs )
  • Земля ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Earth )
  • Изобретения ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Inventions )
  • Физические науки ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Physical_Science )
  • Растения ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Plants )
  • Ученые ( http: // www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Scientists )
 • Социальные исследования ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Social_Studies )
  • Антропология ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Anthropology )
  • Экономика ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Economics )
  • Правительство ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Government )
  • Религия ( http: // www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Religion )
  • Праздники ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Holidays )
 • Космос и астрономия
  • Солнечная система ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Solar_System )
  • планет ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Planets )
 • Sports ( http: //www.academickids.ru / encyclopedia / index.php / Sports )
 • Хронология ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Timelines )
 • Погода в

 • ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Weather )
 • Штаты США ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/US_States )

Информация

 • Домашняя страница ( http://academickids.com/encyclopedia/index.php )
 • Свяжитесь с нами ( http://www.academickids.com/encyclopedia/index.php/Contactus )

Богослужебная Псалтырь — Стив Пулука

Псалтырь

[Примечание: числа в квадратных скобках в тексте — это сноски внизу этой статьи.
, т.е. [1] является сноской 1]

Псалмы — центральная черта христианского богослужения, практика, которую мы унаследовали от наших еврейских предков.Псалмы по-разному используются в литургии в Восточных церквях. В фиксированном цикле ежедневных служб есть определенные псалмы, которым назначены определенные стихи псалмов для определенных функций во время службы. Псалтирь читается один раз в неделю и распространяется через эти службы. Псалтырь также является одной из самых комментируемых отцами книг Библии. [1]

Именно по этой причине Он (Христос) заставил это (праведные действия) звучать в Псалмах перед своим пребыванием среди нас, так что, как Он явил образ земного и небесного человека в своей собственной личности, так и из Псалмов тот, кто хочет это сделать, может узнать эмоции и настроения душ, найдя в них также терапию и исправление, подходящие для каждой эмоции.

Афанасий, Письмо Марцеллию [2]

Действительно, отцы второго Никейского собора постановили, что любой епископ должен выучить Псалтирь.

Когда мы читаем Псалтирь, мы обещаем Богу: Я буду размышлять над их постановлениями и не забуду их слов. Соблюдать это — благо для всех христиан, но особенно это касается тех, кто получил священническое достоинство. Поэтому мы постановляем, что каждый, кто возведен в сан епископата, должен знать Псалтирь наизусть, чтобы по ней увещевать и наставлять все подчиненное ему духовенство.

Канон II, Второй Никейский собор

Псалтырь — это источник христианских молитв и наставлений. Причина, по которой Псалтирь составляет основу литургической молитвы, состоит в том, что эта ценность служит нам наставлением и наставлением. Постоянно встречаясь с этим словом Божьим в молитве, мы становимся подобными Богу.

Нумерация псалмов в богослужении католической и православной церквей соответствует греческой схеме Септуагинты, а не еврейской нумерации, используемой евреями и протестантами.Описанная здесь литургическая система основана на греческой схеме нумерации.

Если вы не уверены, какая схема нумерации используется в вашей Библии, обратитесь к 50-му Псалму. В греческой версии это озаглавленный великий покаянный Псалом Давида, когда ему противостоял Нафан: «Помилуй меня, Боже». Если вместо этого Псалом 50 будет озаглавлен как Псалом Асафа, начиная с «Сильный, Господь Бог», ваша Библия имеет схему нумерации на иврите.

В таблице ниже показано преобразование номеров псалмов из одной версии в другую.Многие современные Библии показывают второе число в скобках после первого номера Псалма. Как видно из этого списка, если первичный номер ниже вторичного, у вас греческая схема нумерации.

Греческий Еврейский Греческий Еврейский
1-8 1-8 114-115 116
9 9-10 116-145 117-146
10-112 11-113 146-147 147
113 114-115 148-150 148-150

Помимо нумерации псалмов, есть некоторые различия в тексте псалмов между еврейской и греческой версиями.[3]

Литургическая Псалтырь в Восточной Церкви разделена на двадцать разделов, называемых кафизмом [4], от греческого слова, означающего сидеть. Первоначально, вероятно, это была рубрика, указывающая на то, что прихожане могут сидеть во время пения гимнов, закрывающих каждый раздел Псалтири. Название кафизма первоначально применялось как раз к заключительным молитвам. Мы видим это в самой ранней сохранившейся Псалтири, где отмечены двадцать разделов, но название kathisma появляется для стихов, которые поются после разделения.[5] Каждая Кафизма разделена на три станции. [6] Предпринята попытка сохранить примерно одинаковые значения каждого из этих разделов и одновременно объединить тематически связанные материалы. Вся нумерация Псалмов в этих таблицах ведется по греческой системе (см. Предыдущий раздел).

С разделением текста на кафизмы и станции, есть три пункта особых молитв: начало любого чтения Псалтири, конец каждой станции и конец каждой кафизмы.

Открытие сеанса, не связанного с другим служением, будет состоять из обычных начальных молитв.Они завершаются стандартным тропарем прощения и особой молитвой Троице на псалтире. Каждая станция завершается стандартной доксологией и тройной аллилуией с трехкратным повторением славы и завершается другой доксологией. Каждая кафизма имеет свой набор заключительных молитв в литургической Псалтири. Ниже в разделе «Печатные издания Псалтири» есть несколько Псалтири с этими молитвами.

Кафизма 1 Кафизма 2
Станция 1 1-3 Станция 1 9-10
Станция 2 4-6 Станция 2 11-13
Станция 3 7-8 Станция 3 14–16
Кафизма 3 Кафизма 4
Станция 1 17 Станция 1 24-26
Станция 2 18-20 Станция 2 27-29
Станция 3 21–23 Станция 3 30-31
Кафизма 5 Кафизма 6
Станция 1 32-33 Станция 1 37-39
Станция 2 34-35 Станция 2 40-42
Станция 3 36 Станция 3 43-45
Кафизма 7 Кафизма 8
Станция 1 46-48 Станция 1 55-57
Станция 2 49-50 Станция 2 58-60
Станция 3 51-54 Станция 3 61-63
Кафизма 9 Кафизма 10
Станция 1 64-66 Станция 1 70-71
Станция 2 67 Станция 2 72-73
Станция 3 68-69 Станция 3 74-76
Кафизма 11 Кафизма 12
Станция 1 77 Станция 1 85-87
Станция 2 78-80 Станция 2 88
Станция 3 81-84 Станция 3 89-90
Кафизма 13 Кафизма 14
Станция 1 91-93 Станция 1 101-102
Станция 2 94-96 Станция 2 103
Станция 3 97-100 Станция 3 104
Кафизма 15 Кафизма 16
Станция 1 105 Станция 1 109-111
Станция 2 106 Станция 2 112-114
Станция 3 107-108 Станция 3 115-117
Кафизма 17 Кафизма 18 [7]
Станция 1 118: 1-72 [8] Станция 1 119-123
Станция 2 118: 73-131 Станция 2 124-128
Станция 3 118: 132-176 Станция 3 129-133
Кафизма 19 Кафизма 20
Станция 1 134-136 Станция 1 143-144
Станция 2 137-139 Станция 2 145-147
Станция 3 140-142 Станция 3 148-150 [9]

Кафизмы распределяются по литургическим службам недели, так что вся Псалтырь обычно читается один раз в неделю, а во время Великого поста — два раза в неделю.[10] Эти схемы подробно описывают полный литургический цикл чтения Псалтири. На практике большинство небольших монастырей и приходских церквей не следуют этому полному циклу. Фактически, чтения из Кафизмы — одни из первых разделов утрени и вечерни, которые нужно сократить для краткости. Даже те службы, которые все еще включают чтение назначенных кафизмат, обычно берут лишь небольшой образец того, что указано в этих таблицах.

Томас Воскресенье — 21 сентября | 20 декабря — 14 января [11]

Вс Пн Вт ср чт пт сб
Утреня 2, 3, 17 или Полиелей [12] 4, 5 7, 8 10, 11 13, 14 19, 20 16, 17
Вечерня 6 9 12 15 18 1

Конец этого периода — святой крест.Это возвращается от Рождества Христова к Богоявлению

г.

22 сентября — 19 декабря | 15 января — Воскресенье Блудного Сына [13]

Вс Пн Вт ср чт пт сб
Утреня 2, 3, 17 или Полиелей [14] 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 19, 20 16, 17
Вечерня 18 18 18 18 18 1

Кафизма 18 — степенни или Псалмы восхождения в Иерусалим на вечерне.

Великий пост, недели 1–4 и 6 [15]

Вс Пн Вт ср чт пт сб
Утреня 2, 3, 17 или Полиелей [16] 4, 5, 6 10, 11, 12 19, 20, 1 6, 7, 8 13, 14, 15 16, 17
1 ул Час 13 2 9
3 ряд Часы 7 14 3 10 19
6 th Час 8 15 4 11 20
9 th Час 9 16 5 12
Вечерня .[17] 18 18 18 18 18 1

Во время Великого поста чтение Псалтири удваивается, так что мы читаем всю Псалтирь дважды в неделю во время литургических служб. Это расширяет запланированные чтения Катизматы до часов.

Великая неделя поста 5

Вс Пн Вт ср чт пт сб
Утреня 2, 3, 17 или Полиелей [18] 4, 5, 6 11, 12, 13 20, 1, 2 8 13, 14, 15 16, 17
1 ул Час 14 3 9
3 ряд Часы 7 15 4 10 19
6 th Час 8 16 5 11 20
9 th Час 9 18 [19] 6 12
Вечерня 10 19 7 18 1

В течение 5 недели Великого Поста мы отмечаем утреню св.Андрея Критского в четверг утром (или перенесен в среду вечером). Это длинный покаянный канон на утрени. В результате чтения Псалтири за неделю перераспределяются для компенсации.

Страстная неделя

Вс Пн Вт ср чт пт сб
Утреня 2, 3, и Полиелей 4, 5, 6 9, 10, 11 14,15,16 17
1 ул Час
3 ряд Часы 7 12 19
6 th Час 8 3 20
9 th Час
Вечерня 18 18 18

Преждеосвященные литургии совершаются в понедельник, вторник и среду Страстной недели.Отсюда мы прощаемся с Псалтири до заутрени Фомы в воскресенье. Итак, половину Страстной недели и всю Светлую неделю у нас нет чтений из Псалтири.

Библейские песнопения — часть утрени. Первоначально песнопения или оды пели в одиночестве. В итоге были составлены строфы, дополняющие библейские оды для каждого праздника и воскресенья. Сочиненные стихи обыгрывали тему или элемент библейской оды и добавляли материал для празднования дня.Эти сочиненные строфы затем полностью заменили пение самих библейских од.

Литургические псалтыри обычно включают также библейские оды. Это библейские оды и их расположение для заутрени.

Ода 1 Ода 2 Ода 3
Песня Моисея

Исход 15: 1-8

Песнь Моисея

Второзаконие 32: 1-43 [20]

Молитва Анны

3 Царств 2: 1-10 [21]

Сидален
Ода 4 Ода 5 Ода 6
Молитва Аввакума

Аввакум 3: 2-19

Молитва Исайи

Исайя 26: 8-21

Молитва Ионы

Иона 2: 1-9

Kontakion & Ikos
Ода 7 Ода 8 Ода 9
Молитва трех юношей

Даниил 3: 26-56

Гимн трех юношей

Даниил 3: 57-88

Песнь Богородицы [22]

Луки 1: 46-55

Псалтырь .Львов: Ставропигиальный институт, 1901.

Включает разделение на кафизм и все молитвы в конце каждого из них. Существуют схемы использования кафизмы в течение года. Включает библейские песнопения. Есть раздел схем и инструкций по определению даты Пасхи и передвижных праздников. Есть список основных праздников на каждый месяц. Издание выполнено на церковнославянском языке кириллицей. Это Псалтырь, который переводит Институт Св. Иосифа.

Liber Psalmorum Cum Canticis Breviarii Romani . Бостон: Benziger Brothers, Inc, 1945.

Псалтырь с латинским текстом, в конце которого находятся библейские песнопения. В дополнение к традиционным девяти песнопениям есть также Песнь Захарии (Луки 1: 68-79) и песнь Симеона (Луки 2: 29-32). Также имеется около тридцати страниц вводного материала на латинском языке. Текст Псалма включает в себя сноски и вступительные примечания к каждому Псалму.

Псалтирь: Новый перевод Певческая версия .Перевод Общества Грааля. Нью-Йорк: Paulist Press, 1966.

Этот английский перевод еврейского текста псалмов тщательно выполнен, чтобы быть метрическим на английском языке. Эти переводы предназначены для работы с тонами псалмов Ж. Желино. Для шести псалмов есть введение в систему и музыку. Затем каждому псалму назначается один из шести тонов. Псалмы пронумерованы по греческой системе, каждому дается заголовок и один параграф-комментарий. Шестистраничное введение представляет собой краткую историю использования псалмов иудеями и христианами.

Псалтырь от семидесяти . Перевод Спасо-Преображенского монастыря. Бостон: Спасо-Преображенский монастырь, 1974. Переиздание, 1987.

Псалмы отмечены в Кафизме, но без молитв Кафизмы. В приложении есть приказ о принятии кафизматы в литургический год. В эту Псалтирь входят библейские песнопения. Есть около 20 страниц введения на английском языке и несколько цитат из отцов на псалмах.

Псалтырь: английский перевод церковнославянской версии греческой Септуагинты .Перевод Джона Вайзенгофа и Джозефа Шари. Детройт: Институт Св. Иосифа, 1985.

Включает инструкции по чтению Кафизмы по временам года, вводным молитвам к чтению Псалмов. Книга разделена на Кафизму со всеми молитвами Кафизмы. Включает в себя библейские песнопения и дополнение к псалмопевту, используемое в Божественной литургии. Приложение предоставляет перевод стихов «Антифон», «Прокимен», «Аллилуиа» и «Причастие» и содержит ссылки на них. Также есть разделы для экзальтации, Параклиса и покаянных псалмов (6, 31, 37, 50, 101, 129 и 142).

Псалмы в переводе с греческого Септуагинты . Перевод Джос ≥ М. Винка и Леонидаса К. Контоса. Аллендейл, Нью-Джерси: Alleluia Press, 1993.

Это прямой перевод Псалмов без заголовков. Это одностраничное введение на английском языке. Нет никаких знаков католичества или их молитв. Псалмы пронумерованы. В конце находится одностраничный указатель по темам псалмов.

Псалтирь . Перевод Альберта Питерсма Новый английский перевод Септуагинты, изд.Альберт Питерсма и Бенджамин Райт. Нью-Йорк: Oxford University Press, 2000.

Это часть серии переводов NETS (Новый английский перевод Септуагинты). Введение в серию и описание методологии включены в этот том. Серия NETS — это корректировка перевода NRSV на текст Септуагинты, где он отличается от масоретского текста. Этот перевод основан на греческом тексте критического текста Ральфа. Питерсма действительно излагает свою методологию того, как иногда отклоняться от этого текста во введении.Во введении также отмечаются проблемы с грамматикой, структурой и языком, встречающиеся в греческом тексте Псалмов. Текст действительно переводит все заголовки Псалмов и включает некоторые важные текстовые примечания в конце каждой страницы. Критические заметки — это только основные проблемы, около 2–4 на страницу. На кафизмах нет маркировки.

Псалтырь от семидесяти . Оттова, Онтарио: Канадская архиепископия, OCA & WORDsmith, 2001.

Это английский перевод критического текста Псалмов Септуагинты Ральфа.Текст разделен на кафизмы, в которые включены заключительные тропари каждой кафизмы. Есть введение, которое включает схемы, показывающие назначение кафизм литургическим службам для каждого времени года. Сюда также входят вступительные молитвы к сеансу чтения, общая информация и несколько патриизитских цитат из псалмов. Каждый псалом имеет латинское и греческое начало и «христологические подсказки» из произведений архимандрита Плацида. За псалтырем следуют девять библейских песнопений и служение двенадцати псалмам.

Farkasfalvy, D≥nes. Zsolt ‡ r˘skonyv Forditotta, Bevezet ssel ƒs Magyar ‡ zatokkal Ell ‡ tta: . Айзенштадт: Prugg Verlag, 1976.

Это издание Псалмов на венгерском языке. Есть 15-страничное введение. В каждом псалме есть краткий вводный абзац. После псалмов идет сборник другой библейской поэзии, охватывающей Ветхий и Новый Заветы. Это не стандартный сборник «Утренних гимнов», а около тридцати пяти библейских стихотворений.

Гейтлер, Лавослав, изд. Psalterium Glagoliski Spomenik Manastira Sinai Brda . Загребу: Tisak dioni ‹ke Tiskare, 1883.

Это транскрипция церковнославянской Псалтири, написанная глаголитическим округлым шрифтом в 10-11 веках. Транскрипция в стандартной церковнославянской орфографии. В конце есть единственная фотопластинка, на которой изображен образец страницы из рукописи. На первых страницах рукописи есть повреждения, указанные в транскрипции, и рукопись оканчивается 147-м псалом.Текст включает в себя библейские названия Псалмов. Нет никаких разделов, обозначенных для Kathisma, или отметок для станций или других разделов. Рукопись состоит из двадцати страниц хорватского введения.

Гильбер, Чарльз Мортимер. Книга общей молитвы и совершения таинств и других обрядов и церемоний церкви вместе с Псалтирём Давида . Предлагаемое изд. Нью-Йорк: Сибери Пресс, 1976.

Псалтырь имеет краткое двухстраничное введение о методах чтения и примечания к переводу.Псалтырь разделен на тридцать примерно равных частей, предназначенных для каждого дня месяца. Библейских названий здесь нет, но для каждого псалма есть описательное название на латинском языке.

Хейли, Томас Л., изд. Книга Псалмов и Священных Гармоний с переводами и пересказами . Эдинбург: Джонстон и Хантер, 1854 г.

Этот английский псалтырь, использующий текст Библии короля Иакова, опубликован в необычном формате разделенных страниц. Страницы буквально разрезаны пополам.Нижняя половина содержит тона псалмов с атрибуцией конкретных церквей (всего тона псалмов 220). Верхняя половина — это текст самих псалмов. Идея состоит в том, что можно держать тон псалма открытым внизу к любому тексту псалма вверху по желанию. После псалмов идет серия гимнов-пересказов, основанных на библейских текстах. Гимны выполнены в стиле Псалмов с содержанием Ветхого и Нового Заветов. В указателе перечислены все тона псалма, сгруппированные по знакам. Второй указатель рекомендует определенные тона для каждого псалма или гимна в книге.На открытии книги есть лицензионное уведомление Патентного ведомства Ее Величества, разрешающее публикацию этой Псалтири.

Зидик, Питер Иван, изд. Псалтырь . Хоумстед, Пенсильвания: Греко-католический союз, 1921.

Это в первую очередь церковнославянская псалтырь на кириллице. Во введении на церковнославянском языке даются схемы, в которых кафизматы относятся к литургическому циклу, и дается краткое описание взятия псалмов. Молитвы для начала чтения кафизмы здесь и молитвы после каждой кафизмы, все на церковнославянском языке.Псалмы делятся на кафизмы и станции. Текст Псалмов напечатан в основном тексте в параллельном столбце на английском языке. Английский взят из перевода Библии Дуэ.

[1] Общие сведения о псалмах как молитвеннике в византийской традиции см. В шестой главе у Джона Кастера, Ветхий Завет: византийская перспектива (Питтсбург: публикации «Бог с нами», 1994), 160–186.

[2] Афанасис, Письмо Марцеллию, 13. из Александрии Афанасий, Жизнь Антония и письмо Марцеллину , пер.Роберт Грегг, Классика западной духовности (Нью-Йорк: Paulist Press, 1980), 112.

[3] Для введения в текстовые и грамматические вопросы между древнееврейским и греческим Ветхим Заветом см. Sidney Jellicoe, The Septuagint and Modern Study (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1968; перепечатка, третье перепечатка), 314- 37. Эмануэль Тов, Текстовая критика еврейской Библии (Миннеаполис: Fortress Press, 1992), 121-48.

[4] Kathismata во множественном числе, в единственном числе — Kathisma

[5] Рукопись Псалтири — Ленинград, 216, датированная 862 годом. Мигель Арранц, «Великие ленты литургии Византии: Палестина-Визансия-Россия.Essai d’per ≠ u Historique, Liturgie de l’≥glise specificuli≤re et liturgie de l’≥glise universelle Bibliotheca Ephemerides liturgicae, Subsidia, no. 7 (1976). Как процитировано в Роберте Ф. Тафт, «Гора Афон: последняя глава в истории византийского обряда», DOP , no. 42 (1988).

[6] Греческое слово «стазис» (stasi) также может означать стоя. Это контрастирует с сидячей рубрикой, присущей заголовку заключительной молитвы Псалтири. В более позднем монастырском обиходе Столпники приняли этот термин для обозначения своего образа жизни.См. G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1961), 1251.

[7] Это Псалмы Степенни или Постепенные Псалмы, 119–133. В еврейской традиции это псалмы, которые поют паломники на пути в Иерусалим. Праздничная утреня содержит постепенные антифоны, составленные на основе этих псалмов. Их принимают на праздничную утреню перед чтением Евангелия. Они поются на особый набор мелодий в карпато-русинской традиции.

[8] Некоторые Псалтири вместо этого заканчивают первую остановку на стихе 93.Этот стих поется трижды в пятом тоне: 2 , 3 и 4 Субботы Великого Поста (поминовение всех усопших). Я никогда не забуду твои заповеди; ибо ими Ты дал мне жизнь. Этот стих отмечает середину Псалма.

[9] Псалом 151 находится в греческой Псалтири, но не на иврите, включен в конец многих литургических Псалтири. Но этот Псалом никогда не входит в 20 Кафизмы.

[10] Великий пост в латинской традиции обычно называют Великим постом.Это сорокадневный пост перед Пасхой (Пасха на западе).

[11] Воскресенье Фомы — это воскресенье после Пасхи. Неделя между Пасхой и воскресеньем Фомы известна как Светлая неделя.

[12] Полиелей — это Псалом 134-35. Они поются на особую мелодию, когда их следует петь на праздничной утрене.

[13] Воскресенье Блудного сына — за две недели до начала Великого Поста. Обратите внимание, что в православном литургическом календаре Великий пост начинается в понедельник, а не в среду.Другое время перемен — сентябрь, приуроченный к празднику Святого Креста. Это то же самое время, когда в литургическом календаре происходит изменение цикла чтения Евангелия от Матфея к Луке (Луканский прыжок). Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября — ключевой праздник этого сдвига. Это изменение в чтении Псалтири в сентябре не наблюдается на Афоне и тех, кто следует их примеру. Вместо этого они продолжают первую версию от Томаса Санди до воскресенья Блудного сына.

[14] Полиелей — это Псалом 134-35. Они поются на особую мелодию в конце утрени.

[15] Великий пост начинается в понедельник, а не в среду. Сорок дней отсчитываются с понедельника по пятницу перед Вербным воскресеньем. Пост длится шесть полных недель, и изменение этих показателей произойдет в понедельник цикла. Пост на Страстной неделе отделен от Великого поста.

[16] Полиелей — это Псалом 134-35. Они поются на особую мелодию.

[17] Во время Великого Поста Преждеосвященная Божественная литургия совершается в среду и пятницу вечером вместо вечерни.Преждеосвященный — это вечерня с причастием, освященная в предыдущее воскресенье, отсюда и название Преждеосвященная. Совершение Божественной литургии (то, что в латинской традиции называется мессой) запрещено в будние дни во время Великого поста. Преждеосвященная литургия обеспечивает причастие верующих, не нарушая литургического характера поста радостным совершением Божественной литургии. Подробнее о литургическом сезоне Великого поста см .: Александр Шмеманн, Великий пост: Путешествие к Пасхе , Rev ed.(Crestwood, NY: St. Vladimir Seminary Press, 1974), 45-62.

[18] Полиелей — это Псалом 134-35. Они поются на особую мелодию.

[19] По канону св. Андрея в среду вечером или в четверг утром, на этой неделе во вторник вечером может совершаться Преждеосвященная Божественная литургия. Если празднуется Преждеосвященное, тогда Кафизма 18 переносится с девятого часа на Преждеосвященное.

[20] Ода вторая берется только по вторникам во время Великого поста. Таким образом, второй оды нет даже в большинстве сложных канонов.

[21] В греческом Ветхом Завете есть четыре книги царей. В греческой версии 1 и 2 Царств эквивалентны 1 и 2 Царств в еврейской версии, 3 и 4 Царства в греческой версии — это 1 и 2 Царства в еврейской версии.

[22] Богородица — греческий термин, придуманный 4 Вселенским собором от слов бог и носитель. Это становится центральным элементом дебатов о роли Марии в наделении Христа плотью.

Файлов:

Молитвы Кафизма

Праздничная минея .Перевод Матери Марии и Каллистоса Уэра. Лондон: Фарбер и Фарбер, 1969.

Праздничная минея содержит изменяемые части для утрени и вечерни больших праздников. В этот том также включены общие для бдения. Это введение на семьдесят страниц, охватывающее литургические циклы, порядок богослужений и значение праздников. К Псалтири есть приложения, названия сервисных книжек, глоссарий и календарь.

Арранц, Мигель. «Les grandes ≥tapes de la liturgie Byzantine: Paleine-Byzance-Russie.Essai d’per ≠ u Historique ». Особая литургия и литургия вселенной Bibliotheca Ephemerides liturgicae, Subsidia, no. 7 (1976): 43-72.

Афанасий Александрийский. Жизнь Антония и письмо Марцеллину. Перевод Роберта Грегга. Классика западной духовности. Нью-Йорк: Paulist Press, 1980.

.

Кастер, Джон. Ветхий Завет: Византийская перспектива. Питтсбург: публикации «Бог с нами», 1994.

Джеллико, Сидней. Септуагинта и современное исследование. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1968. Перепечатка, третье переиздание.

Лампе, Г. У. Х. Патристический греческий лексикон. Оксфорд: Clarendon Press, 1961.

Этот лексикон на 1500+ страниц частично соответствует употреблению греческих терминов святоотеческой эпохи. Для каждого основного слова, каждого глоссария и подкатегории имеются многочисленные ссылки на конкретное употребление в святоотеческой литературе.

Шмеманн, Александр. Великий пост: Путешествие на Пасху. Ред. Crestwood, NY: St. Vladimir Seminary Press, 1974.

Эта книга стала классическим объяснением литургического опыта Великого поста. Отец Александр ясно объясняет изменение нашего отношения к молитве, которое должно сопровождать изменение литургической практики во время Великого поста. Он кратко описывает развитие литургической практики, чтения, с которыми мы встречаемся, и их смысл в нашей подготовке к Пасхе.Приложение к этому сборнику — его призыв к обновлению нашего подхода к общению как церкви.

Тафт, Роберт Ф. «Гора Афон: последняя глава в истории византийского обряда». ДОП , № 42 (1988): 179-194.

Тов, Эмануэль. Текстовая критика еврейской Библии. Миннеаполис: Fortress Press, 1992.

Первоначально отправлено 21 марта 2009 г.
Последнее изменение 15 августа 2010 г.

Читайте с нами Псалтырь во время Великого поста!

Дорогие братья и сестры,

Христос среди нас!

Читайте вместе с нами Псалтырь во время Великого поста! Закхей Воскресенье не за горами! Не за горами Великое постное триоди, а через четыре недели наступит Великий пост.Алексис ДеНуре собирает группы по чтению Псалтири с целью, чтобы каждая группа читала Псалтирь полностью каждый день на протяжении всего поста.

Как это работает

 • В течение 40 дней вы дважды прочтете всю Псалтирь. В каждой группе будет по 20 человек. Поскольку каждый человек начинает свою назначенную кафизму, группа каждый день будет молиться полной Псалтири. Например, в первый день Тимофей читал Кафизму 1; Анастасия прочтет Кафизму 2; Елизавета читала Кафизму 3 и так далее.На второй день Тимофей читал Кафизму 2; Анастасия прочитала бы Кафизму 3; Элизабет прочитала бы Кафизму 4, а человек, прочитавший Кафизму 20 в первый день, прочитал бы Кафизму 1 в день 2.
 • Каждый может читать и молиться дома в удобное для него время.
 • После того, как вы помолитесь в кафизме, у вас будет список всех, кто участвует в вашей Псалтирной группе, чтобы их поминали в молитве поименно.

Как зарегистрироваться

 • Ответьте на это письмо или отправьте электронное письмо на адрес stsavaoca @ gmail.com до воскресенья, 7 марта.
 • Пожалуйста, укажите ваше имя при крещении
 • Поищите электронное письмо за неделю до начала Великого поста. В нем будут имена тех, кто молится с вами в вашей группе, pdf-файл о том, как молиться Псалтирь дома, и pdf-файл Псалтири.

Приглашаем всех желающих помолиться вместе с нами псалмами! Пожалуйста, поделитесь этим со своей православной и неправославной семьей, друзьями и коллегами!

Во Христе,
Фр. Фотий Авант

«Псалом подразумевает душевное спокойствие, это творец мира, успокаивающий смущающие и бурлящие мысли.Ибо он смягчает гнев души и наказывает необузданное. Псалом формирует дружбу, объединяет разлученных, умиротворяет враждующих. Кто, в самом деле, может еще считать врагом того, с кем он произнес ту же молитву Богу? Итак, этот псалмодий, вызывающий хоровое пение, как бы связь к единству и объединяющий людей в гармоничный союз одного хора, также производит величайшее из благословений, любовь. Псалом — это город убежища от бесов; средство побуждения ангелов к помощи, оружие в страхе ночью, отдых от дневных забот, защита для младенцев и украшение для тех, кто находится на пике своей силы, утешение для старших, самое подходящее украшение для женщин.Он населяет уединение, избавляет рынок от излишеств; это элементарное изложение новичков, улучшение продвигающихся, твердая поддержка совершенных, голос Церкви.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

[an error occurred while processing the directive]

Related Posts

Разное

Православные праздники 21 сентября 2020: Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы | Новости | Известия

Церковный календарь на сентябрь 2020: какие праздники в сентябреПравославные христиане в сентябре 2020 года отмечают несколько больших праздников, таких как Усекновение главы Иоанна Предтeчи, Рождество

Разное

Обязанности крестной при крещении: Какую молитву должна знать крестная при крещении. Обязанности крестной при крещении девочки и мальчика. Главные обязанности крестных

обязанности. Обязанности крестной матери во время и после крещения

Крещение — это одно из важных событий в жизни православного