Кондак тропарь успению: Тропарь, кондак, величание Пресвятой Богородице перед иконой Успение Пресвятой Богородицы

Разное

var page_address = ‘/*_bogorodice/view/id/1169937’; jQuery(document).ready(function() { $(‘#skype’).css(«position» ,»absolute»); $(‘#skype’).css(«left», «-9999px»); $(‘input[name=»skype»]’).css(«position» ,»absolute»); $(‘input[name=»skype»]’).css(«left», «-9999px»); }); Cufon.replace(‘.top div’);

Тропарь, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, / во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице, / преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, // и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу / и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние / гроб и умерщвле́ние не удержа́ста: / я́коже бо Живота́ Ма́терь / к животу́ преста́ви // во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

Задостойник, глас 1:

А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася, / ка́ко Де́ва восхо́дит от земли́ на Не́бо.

Побежда́ются естества́ уста́вы / в Тебе́, Де́во Чи́стая: / де́вствует бо рождество́ и живо́т предобруча́ет смерть; / по рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́, // спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Молитва

О Пресвята́я Богоро́дице Де́во, Влады́чице, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри Честне́йшая, а́нгельское вели́кое удивле́ние, проро́ческая высо́кая про́поведь, апо́стольская пресла́вная похвало́, святи́телей изря́дное украше́ние, му́чеников кре́пкое утвержде́ние, и́ноков спаси́тельное наставле́ние, по́стников неизнемога́ющее воздержа́ние, де́вствующих чистото́ и сла́во, ма́терей ти́хое весе́лие, младе́нцев му́дросте и наказа́ние, вдови́ц и си́рых Корми́тельнице, наги́х одея́ние, боля́щих здра́вие, пле́нников избавле́ние, по мо́рю пла́вающих тишино́, обурева́емых небу́рное приста́нище, блужда́ющих нетру́дная Наста́внице, путеше́ствующих ле́гкое прохожде́ние, тружда́ющихся благо́е поко́ище, в беда́х су́щих ско́рая Засту́пнице, оби́димых Покро́ве и прибе́жище, ненаде́ющихся наде́яние, тре́бующих Помо́щнице, печа́льных при́сное утеше́ние, ненави́димых любо́вное смире́ние, гре́шников спасе́ние и к Богу присвое́ние, правове́рных всех тве́рдое огражде́ние, непобеди́мое поможе́ние и заступле́ние! Тобо́ю нам, Влады́чице, Неви́димый ви́дим бысть, и Тебе́ мольбу́ прино́сим, Госпоже́, гре́шнии раби́ Твои́: О Преми́лостивая и Пречу́дная Све́та у́мнаго Цари́це, ро́ждшая Царя́ Христа́, Бога на́шего, Живода́вца всех, от небе́сных сла́вимая и от земны́х хва́лимая, а́нгельский у́ме, светоза́рная звездо́, святы́х Пресвяте́йшая, Влады́чице всех тва́рей, Боголе́пная Деви́це, Нескве́рная Неве́сто, пала́то Ду́ха Пресвята́го, о́гненный Престо́ле Неви́димаго Царя́, небе́сный киво́те, носи́ло Сло́ва Бо́жия, огнеобра́зная колесни́це, поко́ище Жива́го Бо́га, неизрече́нное составле́ние пло́ти Христо́вы, гнездо́ Орла́ Небе́снаго, Го́рлице Богогла́сная, Голу́бице кро́ткая, ти́хая и незло́бивая, Ма́ти чадолюби́вая, ми́лостей бе́здно, разверга́ющая ту́чу гне́ва Бо́жия, неизмери́мая глубино́, неизрече́нная та́йно, несве́домое чу́до, не рук отворе́нная Це́ркве Еди́наго Царя́ всех век, благоуха́нное кади́ло, честна́я багряни́це, Боготка́нная порфи́ро, душе́вный раю́, живоно́снаго са́да о́трасле, цве́те прекра́сный, процве́тший нам небе́сное весе́лие, гро́зде спасе́ния на́шего, ча́ше Царя́ Небе́снаго, в не́йже раствори́ся от Ду́ха Свята́го вино́ неисчерпа́емыя благода́ти, Хода́таице зако́на, зача́ло и́стинныя ве́ры Христо́вы непоколеби́мый сто́лпе, мечу́ я́рости Бо́жия на богопроти́вных, бесо́в устраше́ние, во бра́нех побежде́ние, христиа́н всех нело́жная Храни́тельнице и мира всего́ изве́стное спасе́ние! О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Влады́чице, Богоро́дице, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и яви́ ми́лость Твою́ на люде́й Твои́х, моли́ Сы́на Своего́ изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и град, и страну́ ве́рных, и лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от вся́кия боле́зни и вся́каго обстоя́ния, да ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни вся́ким пра́ведным гне́вом Бо́жиим ума́лятся раби́ Твои́. Но соблюда́й и спаса́й ми́лостию Свое́ю, Госпоже́, за ны моля́щися, и поле́зное благорастворе́ние возду́ха во вре́мени пло́днаго приноше́ния нам да́руй. Облегчи́, возста́ви и поми́луй, Преми́лостивая Влады́чице, Богоро́дице препе́тая, во вся́кой беде́ и нужде́ су́щия. Помяни́ рабы́ Твоя́ и не пре́зри слез и воздыха́ния с на́шего, и обнови́ нас бла́гостию Своея́ ми́лости, да со благодаре́нием утеша́емся, обре́тше Тя Помо́щницу. Умилосе́рдися, Госпоже́ Пречи́стая, на немощны́я лю́ди Твоя́, Наде́ждо на́ша. Разсе́янныя собери́, заблу́дшия на путь пра́вый наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, младе́нцы воспита́й и просла́ви сла́вящия Тя, изря́днее же — Це́рковь Сы́на Твоего́ соблюди́ и сохрани́ в долготу́ дний. О Ми́лостивая и Преми́лостивая Цари́це Небесе́ и земли́, Богоро́дице Присноде́во! Хода́тайством Твои́м поми́луй страну́ на́шу и во́инство ея́ и вся правосла́вныя христиа́ны, сохраня́ющи их под кро́вом ми́лости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́ и моли́ из Тебе́ воплощша́гося без се́мене Христа́, Бо́га на́шего, да препоя́шет ны свы́ше си́лою на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Спаси́ же и поми́луй, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны и весь при́чет церко́вный, и весь мона́шеский чин, и вся́ правове́рныя лю́ди, поклоня́ющияся и моля́щияся пред честно́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на всех нас призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ о́чи серде́чныя ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ о нас умоли́, преста́вльшияся во благоче́стии от жития́ сего́ рабы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нгелы и Арха́нгелы и со все́ми святы́ми причти́, да одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га предста́нут, и моли́твою Твое́ю сподо́би вся правосла́вныя христиа́ны со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Небе́сных селе́ниих наслажда́тися. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты на́ша Наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Ты Моле́бница на́ша те́плая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет на умоле́ние Влады́ки, и Твои́м предста́тельством ко Престо́лу благода́ти Пресвяты́х и Животворя́щих Его́ Тайн приступа́ти дерза́ем, а́ще и недосто́йнии. Те́мже всечестны́й о́браз Твой и руко́ю Твое́ю держи́маго Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся, гре́шнии, со умиле́нием припа́дающе, и любо́вию сей целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми святы́ми Богоприя́тными моли́твами дойти́ Небе́сныя безконе́чныя жи́зни и непосты́дно ста́ти в день су́дный одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сла́вяще Его́ ку́пно со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м, Животворя́щим и Единосу́щным Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, и всесла́вное сла́вим Успе́ние Твое́.

Назад к списку

Тропарь и кондак Успению Пресвятой Богородицы

… Ровно десять лет назад в Кленовском Доме культуры был объявлен набор детей для подготовки их к школе. Одним из инициаторов была педагог из Щапово — Илона Станиславовна Симакова. Группа, к сожалению, не набралась, но я твердо решила, что буду возить своего пятилетнего сына Мишу на занятия в Щаповский ДК.

 

На первом родительском собрании Илона Станиславовна сообщила, что занятия с детьми будут проходить на базе Воскресной школы при Успенском храме, где, наряду с основными предметами, она будет знакомить наших малышей с Законом Божьим и основами православной веры. Насколько я помню, родителей это не смутило, а меня так даже и обрадовало. Сама я в то время была не то что невоцерковленным человеком, а, мягко говоря, «полная темнота». Вот и подумала, что хоть кто-то расскажет и познакомит моего ребенка с «этой наукой».

 

Скажу сразу: мой сын просто влюбился в Илону Станиславовну. Он говорил, что она, как мама, – добрая и внимательная. Всегда с нетерпением ждал дня занятий и с радостью собирался в дорогу. В те времена у нас был малюсенький класс в одноэтажном здании при храме. Но что удивительно: в нем умудрялись проводить и занятия, и репетиции, и спектакли! Сейчас, спустя столько лет, я, просматривая старые фотографии, не перестаю удивляться: как это было возможно?..

 

В Воскресной школе мы жили одной большой и дружной семьей, все родители были вовлечены в эту жизнь: кто-то готовил еду, кто-то шил костюмы, кто-то убирался и мыл посуду, кто-то ксерокопировал учебные материалы, кто-то договаривался о паломнических поездках. А самое главное — мы все были, что называется, «в духе Божьем» — всё делалось с молитвой и словом Господа. Мы все понимали, что наше спасение среди всепоглощающего мира – только здесь, при храме.

 

Потихоньку воцерковлялась и я. Как маленький ребенок, «училась ходить». Я почувствовала, в буквальном смысле слова, информационный голод, который нужно было срочно утолять. Стала читать православную литературу. Господь посылал мне верующих людей, которые могли ответить на мои вопросы, я слушала лекции, посещала святые места. Если раньше слово «батюшка» ассоциировалось у меня со сказкой «Аленький цветочек», то теперь я старалась брать благословение у батюшки на начинание любого важного дела. Я приобретала не только знания. Полностью менялась моя жизнь. Воистину, Господь из камней себе детей делает…

 

Мальчик мой подрастал, делился тем, что узнавал в школе, пересказывал интересные истории Ветхого и Нового заветов. Я училась вместе с ним. Незаметно пролетели два года, встал вопрос – куда пойти учиться. Написали заявление в Подольский лицей № 26, ждали приглашения на тестирование. Одновременно я поинтересовалась у Илоны Станиславовны, не знает ли она хорошую, «сильную» школу. Она ответила, что такая школа есть в Плёсково, плюс ко всему она православная. Однако поступить туда очень сложно — серьезный конкурсный отбор среди детей, беседа с родителями.

 

Для нашей двуязычной семьи, где папа – мусульманин, это будет очень непросто. Батюшка благословил нас, ведь для Бога ничего невозможного нет, и мы решили попробовать поступить и туда. Не хочу быть многословной, скажу только, что уже после первого тура педагоги мне сказали, что у мальчика хорошая подготовка. В итоге – он поступили и в Плёсково, и хорошо сдал тестирование в Подольский лицей. Выбирать мы, конечно же, не стали и с великой радостью приняли подарок от Господа.

 

Хочу сказать еще об одном. До прихода в Воскресную школу (считаю, что я тоже, как и мой сын, именно пришла туда) я была убежденной сторонницей одного ребенка в семье, которому надо дать достойное образование и воспитание. В общем, голова была забита стандартными эгоистичными мыслями человека, воспитанного пионерией и комсомолом, — и это несмотря на то, что сама я росла в многодетной семье.

 

Только здесь, в Воскресной школе, я увидела воочию радость многодетных семей, поняла истинную ценность семьи и предназначение матери. В 2008 году в возрасте 33-х лет у меня родился второй сын. Ровно через год у Илоны Станиславовны родилась третья дочка. Наши дети родились в один день – 20 мая.

 

Миша, старший, посещал теперь Воскресную школу не два раза в день, как дошкольник, а по субботам, всё в том же маленьком классе старого здания. И только в 2009 году, с помощью Божьей, было восстановлено новое двухэтажное здание: от простора и красоты захватывало дух! Наша большая семья увеличивалась с каждым годом, теперь деткам было не тесно. Младшего сына, Матвея, я стала привозить в школу с трех лет. Он шел той же дорогой, что и старший. Те родители, чьи первенцы учились в Воскресной школе, теперь тоже привозили и вторых, и третьих детей. И вот пришло время выпускного дошкольного отделения, впереди – поступление в общеобразовательную школу. Пытаемся, с благословения батюшки, снова в Плёсково. Не так легко, как в случае с Мишей, но – поступили! Дивны дела, Твои, Господи, и большая и искренняя благодарность моему мужу. Христианином он, к сожалению, не стал, но все 22 года совместной жизни он мой единомышленник, замечательный муж и отец.

 

Минуло уже десять лет, а мы с другими родителями до сих пор вспоминаем, как всё у нас тогда начиналось, какими были мы, наши дети… Когда мы собираемся вместе, то и дело звучат фразы: «а помнишь, как мы смотрели спектакль, стоя в дверях?. .», «а помнишь, какая у нас была маленькая и уютная трапезная?..», «а помнишь, как мой на уроке сказал, что побежденный бес превращается в грязную вонючую лужу?..», «а помнишь, как приезжала съемочная группа с телевидения и снимала фильм о мерной иконе с участием наших детей?..». Таких бесконечных «а помнишь» нам хватит на всю жизнь, потому что как раз они стали тем мощным фундаментом, на котором происходило наше воцерковление.

 

Моя жизнь разделилась на две половины: до прихода в Щапово и после. Сейчас я, волею Божьей, учу детишек основам православной веры в Кленовской Воскресной школе и посещаю занятия народного хора при храме, иногда батюшка благословляет нас петь на литургии и вечерней службе. Вне храма, без молитвы я своей жизни не представляю и бесконечно хвалю и славлю Господа за то, что он десять лет назад открыл мне и моей семье дорогу к спасению, отправной точкой в которой стали Щаповская Воскресная школа и замечательный, отзывчивый и искренний человек – Илона Станиславовна.

 

Марина Холмуродова, Кленово

Тропари и кондаки праздников Господних и Богородичных

СЕНТЯБРЬ
8-й
Рождество Пресвятой Богородицы,
Богородицы и Приснодевы Марии.

Тропарь, глас 4: Рождение Твое, Богородица, всему миру радость принесло; ибо от Тебя воссияло Солнце Правды, Христос Бог наш, Который, растворив проклятие, дал Своё благословение и, упразднив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак, глас 4: Иоаким и Анна от поругания бездетности освободились, и Адам и Ева от смертного растления, Непорочная, святым Твоим рождением. И народ твой, искупленный от вины греховной, празднует рождение твое вопием к тебе: Неплодная рождает Богородицу и кормилицу жизни нашей.

14
Воздвижение Честного
и Животворящий Крест.

Тропарь, глас 1: О Господи, спаси народ Твой и благослови наследие Твое. Даруй православным христианам победу над врагами их, и Крестом Твоим защити людей Твоих.

Кондак, глас 4: Христе Боже, добровольно на Кресте вознесшийся, даруй милости Твои новым людям Твоим, именуемым Твоим. Радуй силою Твоею православных христиан и даруй им победу над врагами их. Пусть у них будет союзником этот непобедимый трофей, Твое оружие мира.

9 НОЯБРЯ0004
21-е
Сретение во храм нашей
Пресвятой Владычицы, Богородицы
и Приснодевы Марии.

Тропарь, глас 4: Сегодня прелюдия благоволения Божия и пророчество о спасении людей. Богородица открыто является в храме Божием и всем возвещает Христа. Так возопием к ней громкими гласами: Радуйся, еси исполнение промысла Творца.

Конлакион, тон 4: Пречистый Храм Спаса, пречестнейший чертог и Дева, священная сокровищница славы Божией, сегодня входит в дом Господень, неся с собою благодать, которая в Божественном Духе. И Ангелы Божии поют о ней: Это небесная скиния.

ДЕКАБРЬ
25
Рождество Господа нашего и Бога
и Спасителя Иисуса Христа.

Тропарь, глас 4: Рождение Твое, Христе Боже наш, воссияло на мир, как свет разумения; ибо чрез нее те, кто поклонялся звездам, научились от звезды поклоняться Тебе, Солнцу Праведности, и познавать Тебя, Восход солнца свыше. Господи, слава Тебе.

Кондак, глас 3: Дева сегодня рождает Невидимого, а земля предлагает пещеру Неприступному. Ангелы и пастыри прославляют Его, и волхвы путешествуют со звездою. Ибо для нас рождается Младенец, Который есть вечный Бог.

ЯНВАРЬ
6-й
Святое Богоявление, Богоявление,
или Крещение Господа нашего и Бога
и Спаса Иисуса Христа.

Тропарь, глас 1: Когда в Иордане крестился Ты, Господи, явилось поклонение Троице. Ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, когда Он назвал Тебя Своим возлюбленным Сыном. И Дух в виде голубя подтвердил истинность слова. О Христе Боже наш, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!

Конлакион, глас 4: Явился днесь миру, и свет Твой, Господи, запечатлен на нас, с полным знанием поющих Тебе. Ты пришел, Ты явился, о Свет неприступный.

ФЕВРАЛЬ
2-й
Встреча или представление нашего
Господа Иисуса Христа.

Тропарь, глас 1: Радуйся, Благодатная, Матерь Божия и Дева, яко от Тебя воссияло Солнце Правды, Христе Боже наш, чтобы просвещать сущих во тьме. Радуйся и ты, праведный старец, принявший на руки свои Искупителя душ наших, дающий и нам благодать воскресения.

Контальдон, глас 1: Ты, Который чрево Девы освятил рождением Твоим и руки Симеона благословил, как прилично, ныне пришел к нам и спас нас, Христе Боже наш. Но даруй мир среди брани Твоей общине и укрепи Церковь, которую Ты возлюбил, Едино Человеколюбец.

МАРТ
25-е
Благовещение Пресвятой Богородицы
Владычица, Богородица.

Тропарь, глас 4: Нынче начало спасения нашего и явление тайны от века. Сын Божий становится Сыном Девы, и Гавриил возвещает благодать. Так с ним и Богородице возопиим: Радуйся, Благодатная! Господь с тобой.

Кондак, глас 8: Царица Сонма Небесного, Защитница душ наших, мы, рабы Твои, возносим Тебе песни победы и благодарения, ибо Ты, Богородица, избавила нас от опасностей. Но яко имеешь еси непобедимую силу, избавь нас от всяких столкновений, да вопием ти: Радуйся, невенчанная Невесто.

АВГУСТ
6
Преображение Господне
Иисус Христос.

Тропарь, глас 7: Преобразившись на горе, Христе Боже наш, Ты показал славу Свою ученикам Твоим, насколько они могли вынести. Да озарит Твой вечный свет и нас, грешных, предстательствами Богородицы. Податель Света, слава Тебе.

Кондак, глас 7: Преобразился еси на горе, Христе Боже наш, и ученики Твои созерцали славу Твою, сколько могли, дабы, когда увидят Тебя распинаемого, познали, что страдание Твое добровольное и мог бы провозгласить миру, что Ты действительно являешься отражением Отца.

15-е
Успение или Успение Пресвятой Богородицы
Пресвятая Богородица.

Тропарь, глас 1: В рождении девство Твое сохранила Ты, и в восприятии мира не оставила Ты, Богородица. Ты перешла в жизнь, ибо Ты Матерь Жизни, и Своими ходатайствами Ты избавляешь души наши от смерти.

Кондак, глас 2: Могила и смерть не удержали Богородицу, бессонную в молениях своих и неизменную надежду в размышлениях своих. Ибо как Матерь Жизни Она была перенесена в жизнь Тем, Кто обитал в Ее приснодевственном чреве.

Успение Божией Матери – Думитру Румынский Православный Монастырь

В рождении девство сохранила Ты, во сне не оставила мира, Богородица. Возродилась Ты, Матерь Жизни, и молитвами Твоими избавляешь души наши от смерти.

Ваши преосвященства, ваши милости, достопочтенные отцы, выдающиеся авторитеты, дорогие молодые участники Путнского праздника и съезда молодежи, возлюбленные верующие; сегодня наша Церковь празднует величайший праздник Божией Матери — Ее Успение. Этот праздник наполнен духовными смыслами. В Священном Писании об Успении ничего не сказано, потому что об этом ничего не написано, но предание нашей Церкви свидетельствует, что Богородица перешла в вечную жизнь в Иерусалиме, в своем доме, и была погребена в селении Гефсимании.

Учение об Успении Пресвятой Богородицы более сосредоточено в тропаре Божией Матери, упомянутом в начале: «Родив девство, усопши, мира не оставила Ты, Богородица. Оживотворилась Ты, Матерь Жизни, и молитвами Твоими избавляешь души наши от смерти». И кондак этого праздника говорит: «Ни гроб, ни смерть не могли удержать непрестанную в молитве Богородицу и твердое упование наше на Ее заступничество. Ибо, будучи Матерью Жизни, Она была претворена в жизнь Тем, Кто обитал в ее девственном чреве».

Успение Богородицы, мозаика, ок. 1316-1321, Хорская церковь

Тропарь и кондак еще лучше резюмируют то, что говорит синаксарь, что она уснула, то есть прошла через смерть, но не осталась во гробе. Она не осталась в смерти; она не знала коррупции. Почему? Потому что тело Бога-Слова образовалось из ее тела. Вечный Сын небесного Отца, рожденный навечно от Отца без матери, родился как человек, но от матери без отца. Так и не могла она остаться в могиле и познать тленность или тленность тела, из которого воплотился Бог-Слово. Поэтому и синаксарь, и кондак говорят, что она была переведена в небесную жизнь. Сначала ее душа — когда душа отделилась от тела, — а вскоре после этого и ее тело было перенесено в небесную жизнь, рядом с ее Сыном. Это великая тайна, потому что это движение к Ее Сыну, к умершему и воскресшему Христу называется не воскресением и не вознесением, а «переселением». Это очень точный термин. Так что речь идет не о вознесении Божией Матери на небо, а о пренесении Божией Матери на небо. И не где-нибудь, а рядом с Ее Сыном, в небесной и вечной славе.

Синаксарь сообщает нам, что за три дня до ее успения Христос сказал архангелу Гавриилу «пойди и скажи Моей Матери, что пора взять ее ко Мне». Архангел Гавриил, сказавший ей в Назарете, что она родит сына, также сообщил ей, что она будет перемещена на небеса, к своему Сыну. Поэтому Матерь Божия с радостью восприняла это известие, потому что она уйдет в вечную жизнь со своим Сыном. Мы видим здесь, что Православная Церковь подчеркивает личные отношения Божией Матери с Ее Сыном, Иисусом Христом, и что тому, чему Он следовал в спасительном деле мира, следовала и Она. А именно, Спаситель Иисус Христос добровольно принял смерть. Его смерть — это не только преступление, совершенное политическими и религиозными властями того времени, но и самопожертвование. Вот почему Он сказал: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы снова принять ее. Никто не берет его у Меня, но Я отдаю его от Себя. Эту заповедь Я получил от Отца Моего» (Иоанна 10:17–18). И когда мы поклоняемся иконе Спасителя, мы говорим: «Непорочной Твоей иконе поклоняемся, Благий, прощения согрешений наших просим, ​​Христе Боже наш; ибо по Своей воле благоволил Ты взойти на Крест во плоти, чтобы избавить от рабства врагу тех, кого Ты сотворил. Посему вопием Тебе благодарственно: Радостью все исполнил Ты, Спаситель наш, когда пришел спасти мир».

Так как Спаситель Иисус Христос добровольно принял Свою спасительную смерть, то и Матерь Божия принимает этот переход из земной жизни в небесную, добровольно, с радостью. Ибо, как Спаситель Иисус Христос сказал на кресте перед Своей смертью: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», ныне Матерь Божия, в момент Своей кончины, говорит: «Чадо, в руки Твои предаю моя душа.»

Поэтому на иконе Успения Божией Матери ее душа, облеченная в белое, а иногда и в светящееся одеяние, убаюкивает в руках Спасителя. Так же, как душа Спасителя была вверена Небесному Отцу, Богородица вверяет свою душу Своему Сыну и Своему Богу, Иисусу Христу. Здесь мы видим, что Матерь Божия не переходит в отвлеченную жизнь на небесах через вечное уединение, но движется с земли на небо, в любви и славе Божией. Пророк Давид предсказал в Псалме 44, что «царица стояла одесную Тебя в одеянии, расшитом золотом». То есть после Своего переселения на небо Матерь Божия стоит одесную Сына. Так и Сын одесную Отца, и молящаяся Богородица одесную Сына. По этой причине на иконе Страшного суда Богоматерь изображена молящейся о спасении тех, кто в последний момент покаялся, точно так же, как разбойник на кресте, но не успевший проявить подвигов покаяния. . Успение Божией Матери есть движение Ее душою, потом телом рядом с Сыном, во славе Его. Из этого мы видим, что Спаситель хотел, чтобы Его мать была там, где Он, во славе Святой Троицы. Поэтому Богородица становится иконой Церкви, переводящей нас из этого преходящего мира в вечный, непреходящий.

В иконе «Деисус» Страшного Суда Спаситель является на престоле славы, как Судия живых и мертвых; Богородица одесную Его; и святой Иоанн Креститель, учитель покаяния, слева от Него, ходатайствующий о спасении мира. Вот почему в тропаре сегодняшнего праздника в конце сказано: «И молитвами твоими избавляешь от смерти души наши». Матерь Божия молится о нас в час нашей смерти и в судный день, то есть, как только человек умрет и будет частно судим, и тогда в день всеобщего суда. Поэтому она всегда молится; она – икона Церкви в молитве, которая получает благословение Христа в ответ на свою молитву.

Перед засыпанием Богородица молилась об укреплении и умиротворении мира; раздавала свою одежду бедным женщинам; и умерла в молитве, отдав свою душу в руки Сына, как показывает икона. Мы видим на заднем плане ангелов, почитающих Ее песнопениями и готовых принять Ее к Сыну и в теле, недолго пребывавшем во гробе, как мы узнаем из синаксаря. Через три дня, когда Фома пришел и захотел осмотреть гроб, он обнаружил, что он пуст, и только плащаница, которой была облачена Богородица, находилась там как свидетельство того, что и Она была перенесена на небо во плоти.

Итак, этот праздник Богородицы показывает нам чудесное дело Господа нашего Иисуса Христа — Его любовь к Своей Матери, от которой Он взял Своё человеческое тело. И в то же время показывает нам через Божию Матерь как икону Церкви, что назначение Церкви на земле – помочь людям достичь вечной, небесной, нетленной жизни. Богородица молится за всех, но особенно за девственниц и матерей, потому что всегда оставалась девственницей. И для матерей или семей, потому что она родила, вскормила и воспитала своего Сына, Иисуса Христа. Богородица также является покровительницей духовенства, потому что Сын Ее, Иисус Христос, есть Первосвященник, или вечный Святитель. Поэтому она покровительница епископов, священников, дьяконов, всех людей и особенно покровительница вдов, сирот и всех страждущих. Именно поэтому православные верующие чувствуют ее материнскую любовь. На свадьбе в Кане Галилейской она заметила, что вино заканчивается, и попросила Сына о помощи. И хотя время чудес Иисуса еще не пришло, по просьбе Своей Матери Он превратил воду в вино, показывая благословение, дарованное семье присутствием Божией Матери с Ее Сыном и учениками. Поэтому на каждую свадьбу приглашаются Христос, Богородица, и Его ученики, или служители Христовы, чтобы благословить новую семью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Posts

Разное

Читать священное писание онлайн: Священное Писание — Православная электронная библиотека читать скачать бесплатно

Рубрика «Священное Писание (Библия)» — Пять ступеней веры5 ступеней веры

Как читать Библию

Ветхий Завет

Новый Завет

Текст Библии, цитаты и толкования

Священное Писание представляет собой совокупность священных Книг,

Разное

Метро бабушкинская церковь: Храмы, соборы, церкви — 🚩 метро Бабушкинская — Москва с отзывами, адресами и фото

Храмы, соборы, церкви — 🚩 метро Бабушкинская — Москва с отзывами, адресами и фото

5 мест и ещё 6 неподалёку

храмы, соборы, церкви — все заведения в городе Москве;
мы