Утренние молитвы читать на русском языке православная: Утренние молитвы без толкований — читать на русском языке

Разное

Содержание

Утренние молитвы без толкований — читать на русском языке

Вос­став от сна, преж­де вся­ко­го дру­го­го дела, стань бла­го­го­вей­но, пред­став­ляя себя пред Все­ви­дя­щим Богом, и, совер­шая крест­ное зна­ме­ние, про­из­не­си:1

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немно­го подо­жди, пока все чув­ства твои не при­дут в тиши­ну и мыс­ли твои не оста­вят все зем­ное, и тогда про­из­но­си сле­ду­ю­щие молит­вы, без поспеш­но­сти и со вни­ма­ни­ем сердечным:

Молитва мытаря (Лк.18:13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша2.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Чита­ет­ся три­жды, с крест­ным зна­ме­ни­ем и пояс­ным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь3.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой про­све­ти́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м4 в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, бла­го­да­рю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Тво­ея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не про­све­ти́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1‑я, святого Макария Великого (†390–391)

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь при­но­шу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, Распны́йся во́лею и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спа­си́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ мя.

Молитва 3‑я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помо­зи́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спа­си́ мя, и вве­ди́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Тво­е­му́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5‑я, святого Василия Великого (†379)

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, серд­ца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, при­и­ми́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Тво­е­го́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Тво­е­го́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Молитва 6‑я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть чис­ла́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, про­све­ти́ на́ша мы́сли, оче­са́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Тво­е­го́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой обла­го­да­ти́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укре­пи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми раз­ре­ши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ ожи­ви́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую про­све­ти́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотво­ри́. Вра­ча́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко сте­зи́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотво­ри́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия пока­жи́ мя, и всех Влады́ку умо­ли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Тво­е­го́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца при­но­шу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ при­и­ми́, и Бо́гу благоутро́бному при­не­си́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотво­ри́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Хри­ста́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8‑я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Хри­сте́, мно́гия ра́ди люб­ве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спа­си́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Хри­сте́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спа­си́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Тво­ея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сата­на́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Тво­ея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спа­си́ мя, или́ не хощу́, Хри­сте́ Спа́се мой, пред­ва­ри́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х ино­гда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу мое­му́ Иису́су Хри­сту́, во вся дни живо­та́ мое­го́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9‑я, к Ангелу-Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отсту­пи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ теле­се́; укре­пи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне про­сти́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живо­та́ мое­го́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохра­ни́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гре­се́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Сво­ея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отже­ни́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Тво­е­го́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго мое­го́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ мое­го́; и пога­си́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых сво­бо­ди́ мя. Я́ко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (име­на), сро́дников (име­на), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (име­на) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (име­на), и всех правосла́вных христиа́н, и про­сти́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вме­сто крат­ких молитв о живых и усоп­ших этот помянник:

О живых

Помя­ни́, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небе­са́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя моль­бы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: при­к­ло­ни́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Тво­е­го́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помя­ни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утвер­ди́, и укре­пи́, и раз­ши­ри́, умно́жи, уми­ри́, и непребори́му а́довыми вра­ты́ во ве́ки сохра­ни́; раздира́ния Церкве́й ути­ши́, шата́ния язы́ческая уга­си́, и ересе́й воста́ния ско́ро разо­ри́ и иско­ре­ни́, и в ничто́же си́лою Свята́го Тво­е­го́ Ду́ха обра­ти́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую стра­ну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чисто­те́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха (имя), преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спа­си́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй отца́ мое­го́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами про­сти́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (име­на их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да мое­го́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Тво­е­го́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облег­чи́ им тяго­ту́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сиро­ты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помя­ни́ я, посе­ти́, укре­пи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотво­ри́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки воз­вра­ти́. (Поклон)

Спа­си́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересь­ми́ ослепле́нныя, све́том Тво­е­го́ позна́ния про­све­ти́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви при­чти́. (Поклон)

О усопших

Помя­ни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (име­на их), и всех сро́дников по пло́ти; и про­сти́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помя­ни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го́, все­ли́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотво­ри́ им ве́чную па́мять. (Три­жды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем5.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.


1 Выде­лен­ные от основ­но­го тек­ста при­ме­ча­ния и назва­ния молитв не чита­ют­ся во вре­мя молитвы.

2 От Пас­хи до Воз­не­се­ния вме­сто этой молит­вы чита­ет­ся тро­парь: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». (Три­жды) От Воз­не­се­ния до Тро­и­цы начи­на­ем молит­вы со «Святы́й Бо́же…», опус­кая все пред­ше­ству­ю­щие. Это заме­ча­ние отно­сит­ся и к молит­вам на сон грядущим.

3 В молит­во­сло­вах и бого­слу­жеб­ных кни­гах часто пишут крат­ко «Сла́ва», «И ны́не», но читать надо пол­но­стью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь»

4 В цер­ков­но­сла­вян­ском язы­ке нет зву­ка ё, а поэто­му надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

5 От Пас­хи до Воз­не­се­ния вме­сто этой молит­вы чита­ет­ся при­пев и ирмос 9‑й пес­ни пас­халь­но­го кано­на: «А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ воз­сия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рож­де­ства́ Тво­е­го́». Это заме­ча­ние отно­сит­ся и к вечер­ним молитвам.

Молитвы утренние. Молитвослов на русском языке

Молитвы утренние

Встав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя перед Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои придут в тишину и мысли оставят всё земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным.

Молитва мытаря

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Боже, будь милостив ко мне, грешнику! (Поклон)

Молитва начальная

Господь Иисус Христос, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу[1]

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и всё Собою наполняющий, Источник благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, души наши.

Трисвятое[2]

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.

(Читается Трижды, с крестным знамением и поясным Поклоном).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.


Молитва к Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, приди и исцели немощи наши, Имени Твоего ради!

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, И ныне[3].

Молитва Господня (данная нам Иисусом Христом)

Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё, да придёт Царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не дай впасть в искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари Пресвятой Троице

Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благий, и ангельскую песнь приносим Тебе, Сильный: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас.

Слава: От сна ночного поднял меня Ты, Господи, – ум мой просвети и сердце, и уста мои отверзи, дабы воспевать Тебя, Святая Троица: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

И ныне: Внезапно Судия придёт, и дела каждого обнажатся, но и со страхом зовём в полуночи: свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва к Пресвятой Троице

От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, ибо по великой Твоей благости и долготерпенью Ты, Господи, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня со беззакониями моими, но как всегда явил Своё человеколюбие, и от сна ночного поднял меня, чтобы я возносил Тебе молитву утреннюю и славословил могущество Твоё. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи уста мои поучаться словам Твоим, и понимать заповеди Твои, и творить волю Твою, и, исповедуя Тебя всем сердцем моим, воспевать всесвятое имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Придите, Поклонимся Царю нашему – Богу. (Поклон)

Придите, Поклонимся и припадём к Христу, Царю нашему – Богу. (Поклон)

Придите, Поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мои. Омой меня от всех беззаконий моих, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я знаю, и грех мой всегда предо мною. Пред Тобой одним согрешил я, и злое пред Тобою сотворил я, так что Ты прав в приговоре Своём и справедлив в суде Своём. С самого рождения моего я виновен пред Тобою; я – грешник от зачатия моего в чреве матери моей. Но Ты любишь искренних сердцем и открываешь им тайны премудрости. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и белее снега я стану. Верни душе моей радость и веселие, – и возрадуются кости мои, Тобою сокрушённые. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои очисти. Сердце чистое создай во мне, Боже, и дух правый обнови во мне. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Верни мне радость спасения Твоего и Духом Твоим Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от преждевременной смерти, Боже, Боже спасение моё, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Тебе. Ибо не желаешь Ты жертвы – я дал бы её – и к всесожжениям не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не уничижит. Обнови, Боже, по милости Твоей Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы праведные; тогда возложат на алтарь Твой жертвы Тебе.

Символ веры

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рождённого до начала времени; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, не сотворённого, единосущного Отцу, через Которого всё было сотворено.

Нас ради людей и нашего ради спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребённого, и воскресшего в третий день, как предсказывали Писания. И восшедшего на небеса и царствующего с Отцом. И вновь грядущего во славе, чтобы судить живых и мёртвых, Его же царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном равно Поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.

В единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение в оставление грехов. Чаю воскресения мёртвых, и жизни будущего века. Аминь.

Молитва 1?я, святого Макария Великого

Боже, очисти меня, грешного, ибо ничего истинно доброго я не сделал никогда пред Тобою: но избавь меня от всякого зла, и да будет во мне воля Твоя, да неосуждённо отверзу уста мои недостойные и восхвалю имя Твоё Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2?я, того же святого

От сна восстав, молитвенную песнь приношу Тебе, Спасителю Моему, и, припадая, умоляю Тебя: не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно Распявшийся, и меня, лежащего в лености, скоро восставь, и спаси меня в предстоянии Тебе и в молитве, и по сне ночном да воссияет мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня.

Молитва 3?я, того же святого

К Тебе, Владыка Человеколюбец, от сна восстав, обращаю мысли и чувства, и за дела Твои принимаюсь по милосердию Твоему, и молюсь Тебе: помоги мне во всякое время и во всяком деле, и избавь меня от всякого зла мiра сего и от участия в делах диавольских, и спаси меня, и введи в Царство Твоё вечное. Ибо Ты мой Сотворитель и всякого блага Промыслитель и Податель, на Тебя же вся надежда моя, и Тебе славу возношу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4?я, того же святого

Господи, по многой Твоей благости и по великой щедрости Твоей Ты дал мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сей пройти без напасти от всякого зла: Ты Сам, Владыка, Творец всего мира, озари меня истинным Твоим светом, и помоги просвещённым сердцем творить волю Твою, ныне, и всегда и, и во веки веков. Аминь.

Молитва 5?я, св. Василия Великого

Господи Вседержитель, Боже бесплотных сил и всякой плоти, в вышних живущий и смиренных милующий, и самые глубины сердец человеческих ведающий, Ты – Безначальный и Вечный Свет, в котором нет ни изменения, ни малейшего помрачения; Сам, Бессмертный Царь, прими ныне от нас, на множество Твоих щедрот дерзающих, моления наши, от скверных уст Тебе приносимые, и прости нам прегрешения наши, делом, и словом, и мыслию, ведением или неведением согрешённые нами, и очисти нас от всякой скверны плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвым разумом всю ночь нашей земной жизни пройти, ожидая пришествия светлого и славного дня Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, в который со славою Он, Судия всех, придёт, каждому воздать по делам его; да найдёт нас не падшими и обленившимися, но бодрыми и готовыми к деланию, да войдём в радость Божественного чертога славы Его, где празднующих глас непрестанный и невыразимая радость видящих Твоего лица доброту низрече?нную. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освящающий всех, и Тебя воспевает вся тварь во веки веков. Аминь.


Молитва 6?я, того же святого

Тебя благословляем, Боже, Господь милости, всегда творящего с нами дела великие и непостижимые, славные же и ужасные, им же нет числа, подавшего нам сон в поддержание немощи нашей и для отдыха от трудов многотрудной плоти нашей. Благодарим Тебя, ибо Ты не погубил нас со беззакониями нашими, но человеколюбствовал, как и всегда, и от сна ночного воздвиг нас славословить могущество Твоё. И мы молим безмерную Твою благость: просвети наши мысли и очи, и ум наш от тяжкого сна лености пробуди, отверзи уста наши и наполни их хвалою Тебе, да непоколебимо исповедуем и воспоём во всех и от всех прославляемого Бога, безначального Отца со Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 7?я, к Пресвятой Богородице

Воспеваю благодать, от Бога данную Тебе, Владычица, молю Тебя – разум мой облагодатствуй. Наставь меня верно следовать по пути Христовых заповедей. Укрепи в бодрствовании и пении, уныния сон отгоняя. Связанного цепями грехопадений мольбами Твоими освободи, Богоневеста. В ночи меня и в дни сохраняй, избавляя от врагов, восстающих на меня. Жизнодателя Бога Родившая, меня, умерщвлённого страстями, оживи. Родившая Свет невечерний, душу мою ослепшую просвети. О дивный чертог Владыки, Бога нашего, сотвори из меня дом Духа Божественного. Врача Родившая, уврачуй души моей многолетние страсти. Носимого житейскою бурею к пути покаяния меня направь. Избавь меня от огня вечного и от ужасов преисподней. Да не достанусь я на радость бесам, во множестве грехов виновный. Сотвори, Пренепорочная, нового человека из меня, одряхлевшего от всяких грехов и прегрешений моих. Избавь меня от всякой муки и всех Владыку умоли. Дай и мне приобщиться небесному веселею со всеми святыми. Пресвятая Дева, услышь глас непотребного раба Твоего. Даруй мне слёзы, Пречистая, души моей скверну очищающие. Стенания от всего сердца моего приношу Тебе непрестанно и предстательства Твоего прошу, Владычица. Прими молитву мою и принеси её благому Богу нашему. Превосходящая Ангелов, соделай и меня достойным соединения с горним миром ангельским. Светоносный покров небесный, духовную благодать созижди во мне. Воздеваю руки мои и уста отверзаю, осквернённые скверною, для восхваления, Всенепорочная. От душетленных мерзостей меня избавь, Христа прилежно умоляя, Ему же честь и Поклонение подобает, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 8?я, к Господу нашему Иисусу Христу

Многомилостивый и Всемилостивый Боже мой, Господи Иисусе Христе! Из великой любви Ты сошёл и воплотился, чтобы спасти всех людей: молю Тебя, Спаситель, спаси и меня благодатью Твоей. Если бы за дела мог спасти меня, то не было бы это даром Твоим и благодатной любовью. О неиссякаемо щедрый и невыразимо милостивый! Ты сказал, Христос и Господь мой: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Если вера в Тебя спасает погибающих – вот, верую! Спаси меня! Ибо Ты мой Бог и Создатель. Вера же моя вместо дел да зачтётся мне, Боже мой, ибо не найдёшь Ты дел, оправдывающих меня. Но да будет вера моя вместо всех дел, не содеянных мною, да отвечает она, да оправдает меня, да соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит меня сатана, да не похвалится он тем, что отторгнул меня от Твоей руки и защиты. Но или хочу или не хочу, спаси меня, Христе, Спаситель мой, скоро, пошли мне помощь Твою, да не погибну: ибо Ты Бог мой от чрева матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я раньше любил те грехи, которыми грешил перед Тобою, и поработать Тебе без лености, как прежде я работал на сатану, обольстителя и обманщика. Да потружусь Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу во все дни жизни моей, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 9?я, к Ангелу хранителю

Святой Ангел, хранящий несчастную мою душу и страстную мою жизнь! Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание моё: не дай лукавому демону обладать мною из-за немощи смертного моего тела; возьми грешную и опустившуюся руку мою и поставь меня на путь спасения. О святой Ангел Божий, хранитель и покровитель окаянной моей души и тела! Всё мне прости, чем оскорбил Тебя во все дни жизни моей, и если чем согрешил в минувшую ночь сию – от этого защити меня в предстоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, да никаким грехом не прогневаю Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страхе Своём, и достойным покажет меня Своей благости. Аминь.

Молитва 10?я, к Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица моя Богородица! Святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня, смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от окаянного моего сердца и от помрачённого ума моего, ибо я убог и несчастен, и избавь меня от множества скверных воспоминаний и помыслов, и от всех дел злых освободи меня: ибо Тебя благословляют все народы, и славится Твоё пречистое имя во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога обо мне, святой служитель Божий (имя), ибо я усердно к тебе припадаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою! Благословенна Ты в жёнах и благословен плод чрева Твоего, ибо Спаса родила душ наших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови достояние Твоё, победы на противящихся Тебе даруй, и Крестом Твоим охраняй народ Свой.

Молитва о живых

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших следующий помянник:

О живых

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты, от века Тебе присущие, ради которых Ты и вочеловечился, и распятие и смерть, для спасения право верующих в Тебя, претерпеть благоволил; и воскрес из мёртвых, вознёсся на небеса и восседаешь справа от Бога Отца, и призираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тебя; приклони ухо Твоё, и услышь смиренное моление моё, непотребного раба Твоего, как аромат благоухания духовного, Тебе за весь народ Твой приносящего. И во-первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, Которую Ты приобрёл драгоценною Твоей Кровью, и утверди, и укрепи, и расширь, умножь, умиротвори, и непреоборимой вратами ада навеки сохрани; разделения Церквей прекрати, дерзость язычников обуздай, и ересей восстание скоро разрушь и искорени, и в ничто силою Святого Твоего Духа обрати. (Поклон)


Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство её, дабы нам тихую и безмятежную жизнь проводить во всяком благочестии и чистоте. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй Великого Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха (имя), преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, также иереев и диаконов, и всех служителей церковных, которых Ты поставил пасти духовное Твоё стадо, и по молитвам их помилуй и спаси меня, грешного. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя его), и по святым его молитвам прости мои согрешения. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй родителей моих (имена их), братьев и сестёр, и родных мне по плоти, и всех близких роду моему, и друзей, и даруй им земные Твои и небесные блага. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй по множеству щедрот Твоих священноиноков, иноков и инокинь, и всех в благоговении и постничестве живущих в монастырях, в пустынях, в пещерах, горах, затворах, расселинах[4] каменных, на столпах, островах морских, и на всяком месте владычества Твоего правоверно живущих и благочестно служащих Тебе, и молящихся Тебе. Облегчи им тяготу, и утеши их скорбь, и к подвигу силу и крепость от Тебя им подай, и молитвами их даруй мне оставление грехов. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй старцев и юных, нищих и сирот, и вдов, и пребывающих в болезни и в печалях, в бедах и скорбях, тяжких обстоятельствах и плену, в темницах и заточении, особенно же рабов Твоих, ради Тебя и веры православной гонимых от язычников, безбожников, от отступников и от еретиков, и помяни их, посети, укрепи, утешь, и вскоре силою Твоей облегчение, свободу и избавление им подай. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй посланных на службу, и путешествующих отцов и братьев наших, и всех православных христиан. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй тех, кого я по неразумию своему соблазнил, и от пути спасительного отвратил, и к делам злым и неподобающим привлёк; Божественным Твоим Промыслом к пути спасения их снова обрати. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обижающих меня, и причиняющих мне неприятности, и не допусти им погибнуть из-за меня, грешного. (Поклон)

Отступивших от православной веры и погибельными ересями ослеплённых, светом Твоего познания просвети и к Святой Твоей Апостольской Соборной Церкви причти. (Поклон)

Об усопших

Помяни, Господи, от жизни сей отошедших святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, всех, в сане иерейском, и в клире церковном, и монашеском звании Тебе послуживших, и в вечных Твоих обителях со святыми упокой. (Поклон)

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех родных по плоти; и прости все их согрешения вольные и невольные, даруя им Царство Небесное, и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной и блаженной жизни наслаждение. (Поклон)

Помяни, Господи, и всех с надеждою на воскресение и жизнь вечную усопших: отцов и братьев наших и сестёр, и здесь и повсюду лежащих православных христиан, и со святыми Твоими, там, где сияет свет лица Твоего, их посели, и нас помилуй, как Благой и Человеколюбец. Аминь. (Поклон)

Подай, Господи, отпущение грехов всем прежде отошедшим в вере и надежде воскресения: отцам, братьям и сёстрам нашим и сотвори им вечную память. (Трижды)

Для благочестивого употребления желающих ниже помещаются две благочестивые молитвы недавнего времени, которые не входят в состав древних утренних молитв.

Молитвы на церковно-славянском языке † Православный Молитвослов

Молитвы на церковно-славянском языке † Православный Молитвослов

<<< • КАТАЛОГ
Молитвы ко Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и Святым, имеющим от Него благодать исцеления и помощи в различных нуждах и немощах

Оглавление

Утренние молитвы: Читать >>>

Помянник: Читать >>>

Вечерние молитвы: Читать >>>

Три канона (покаянный, Богородице и Ангелу Хранителю) в соединении: Читать >>>

Три канона (Иисусу Сладчайшему, Богородице и Ангелу Хранителю) в соединении: Читать >>>

Великий канон св. Андрея Критского: Читать >>>

Каноны по отдельности:

Акафист Иисусу Сладчайшему: Читать >>>

Акафист Богородице: Читать >>>

Акафист свт. Николаю: Читать >>>

Правило от осквернения (полное): Читать >>>

Правило от осквернения (краткое): Читать >>>

Последование ко Причащению: Читать >>>

Благодарственные молитвы по Причащении: Читать >>>

Часы Пасхи: Читать >>>

Канон Пасхи: Читать >>>

Стихиры Пасхи: Читать >>>

Тропари и кондаки воскресные: Читать >>>

Тропари и кондаки седмичные: Читать >>>

Тропари, кондаки, задостойники и величания дванадесятых праздников: Читать >>>

Тропари, кондаки, молитвы и величания избранные: Читать >>>

В том числе:

 • Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу:
 • Начало Индикта. Церковное новолетие
 • Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа
 • Обрезание Господне

Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии:

 • Пред Владимирской иконой
 • Пред иконой «Всех скорбящих Радость»
 • Пред иконой «Державная»
 • Пред иконой «Живоносный источник»
 • Пред иконой «Знамение»
 • Пред Иверской иконой
 • Пред Казанской иконой
 • Покров Пресвятой Богородицы
 • Пред Почаевской иконой
 • Пред иконой «Скоропослушница»
 • Пред Смоленской иконой
 • Пред иконой «Утоли моя печали»

Святым угодникам Божиим:

 • Блгв. кн. Александру Невскому
 • Прп. Амвросию Оптинскому
 • Ап. Андрею Первозванному
 • Свтт. Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому
 • Равноап. кн. Владимиру
 • Всем святым
 • Всем святым, в земли Российской просиявшим
 • Вмч. Георгию Победоносцу
 • Прор. Божию Илии
 • Ап. и евангелисту Иоанну Богослову
 • Рождество Иоанна Предтечи
 • Усекновение главы Иоанна Предтечи
 • Прав. Иоанну Кронштадтскому
 • Равноапп. Константину и Елене
 • Блж. Ксении Петербургской
 • Равноапп. Мефодию и Кириллу
 • Собор Архистратига Михаила
 • Чудо Архистратига Михаила в Хонех
 • Свт. Николаю
 • Царственным страстотерпцам
 • Собору новомучеников и исповедников Российских
 • Священномученику Российскому
 • Равноап. кн. Ольге
 • Вмч. и целителю Пантелеимону
 • Апп. Петру и Павлу
 • Святителям Московским
 • Прп. Серафиму Саровскому
 • Прп. Сергию Радонежскому

Молитвы разные: Читать >>>

В том числе:

 • Молитва св. Ефрема Сирина
 • Молитва при вкушении просфоры и святой воды
 • Молитва перед вкушением пищи
 • Молитва после вкушения пищи
 • Призывание помощи Божией на всякое доброе дело
 • Благодарение за всякое благодеяние Божие
 • Песнь хвалебная свт. Амвросия, епископа Медиоланского
 • О путешествующих
 • О болящих
 • О умножении любви, и искоренении ненависти и всякой злобы
 • О ненавидящих и обидящих нас
 • Во время бедствия, и при нападении врагов
 • Молитва перед учением
 • Молитва перед учением отроков
 • Молитва после учения
 • Молитва от осквернения

Молитвословия Соловецким святым: Читать >>>

В том числе:

 • Прпп. Зосиме, Савватию и Герману
 • Прп. Зосиме
 • Прп. Савватию
 • Прп. Герману
 • Собору Соловецких святых
 • Свт. Филиппу
 • Пресвятой Богородице пред иконой «Хлебенная»
 • Свт. Маркеллу
 • Прп. Иринарху
 • Прп. Елеазару Анзерскому
 • Прп. Иову Анзерскому
 • Пресвятой Богородице в честь Ее явления прп. Иову Анзерскому
 • Прмч. Иову Ущельскому
 • Прп. Диодору Юрьегорскому
 • Прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским
 • Прпп. Вассиану и Ионе Пертоминским

Молитвословия святым Архангельского края:

 • Собору Архангельских святых: Читать >>>
 • Прп. Евфимию, правв. Антонию и Феликсу Николо-Корельским: Читать >>>

ПсалтирьИнтернет-магазины православной книги.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


<<< • НАВЕРХ

Молитвы утренние — 22 текста, как молиться

Утро православного христианина начинается с утреннего правила — ранней молитвы. Оно есть в каждом молитвослове, и содержит обращения к Богу и Богородице, молитвы святых подвижников. Любая молитва, произнесенная верующими искренне, от сердца – это попытка разговора с Богом, поэтому подходить к этому событию нужно ответственно и с умом. Разберемся, какие есть утренние молитвы, как правильно их читать и как подготовиться.

Содержание:

Зачем нужно молиться дома

Разговор с Богом является естественной потребностью верующего человека. 

Молитвой в храме на Божественной литургии называется разговор Бога и человека лицом к лицу, а вот когда человек дома — это как общение по телефону. Литургия является великим сокровищем, которым нельзя пренебрегать. Посещая её, человек разговаривает с Богом очень близко. Если человек причащается, то он вкушает Его Тело и пьёт Его Кровь, что просто непостижимо в домашних условиях.

В храме вместе с вами молятся десятки, а то и сотни людей, значит, молитва становится сильнее, заряжается особой энергией. Тогда возникает вопрос: зачем же молиться домой, если можно сходить в церковь, а дома просто почитать вечернее правило? Все дело в том, что это просто разные виды молитв: человек не молится в храме так, как дома, и наоборот. Иисус Христос ведь не только с учениками молился, он иногда отходил, чтобы побыть наедине. Дело в том, что когда мы молимся дома, мы остаемся один на один с Богом, никого рядом нет. Это максимально личный разговор. Если дома будет кто-то из домашних даже, то что произойдет? Молитва просто станет другой. Человек уже не сможет, например, поплакать. Он ведь постесняется, не сможет что-то вслух сказать. Он всё время будет себя ограничивать тем, что кто-то на него смотрит. Поэтому есть большая радость как в церковной молитве, так и в одиночной тоже.

Когда правило возникло

Правила чтения утренних молитв и сами молитвы появились не сразу: большинство молитв было написано разными православными святыми, жившими в разных странах и в разное время, первые сборники молитв появились на Руси только в XVI—XVII веке, а современное молитвенное правило сформировалось всего двести лет назад.

Моральная подготовка к совершению поклонения

Молитва – это не просьба, целью которой является получить что-нибудь, например, прощения. Смысл молитвы заключается в самой встрече с Творцом, в общении с ним – она ломает барьеры между Господом и человеком.

Тот, кто считает молитву рутинным обрядом, притворной болтовней или обязанностью, не способен преодолеть барьеры между собой и Господом. Лучшее решение для таких «верующих» — отказ от молитвы. Молитву Христос считал своим образом жизни, а не обременительной обязанностью.

Что важно знать

Молитва для всех православных христиан должна совершаться стоя, только престарелый и больной человек может сидеть. Во время чтения молитвослова в признание своей греховности и несовершенства, показывая смирение, люди кланяются, кто до пояса, а другие совершают земные поклоны.

Некоторые православные молятся на коленях, однако святые апостолы выступали против такого поклонения. Они объясняли это тем, что только рабы встают на колени, а детям (Господ) этого делать не нужно. Исключением выступает сильное согрешение.

Крестное знамение

Крестным знамением называется осенение знамением Креста, внешне выражаемое в движении руки, которое воспроизводит символическое очертание Креста, на котором был распят Господь Иисус Христос. Во время этого действия человек выражает внутреннюю веру во Святую Троицу.

Вообще смерть на кресте считалась самой страшной и позорной смертью. Ей предавались мужчины, совершившие особо тяжкое преступление. На кресте руки и ноги прибивались гвоздями. Смерть наступала от удушья, разрыва сердца и потери крови. Умирали на кресте мучительно в течение долгих часов, а иногда и суток.

Осенение крестом православный верующий совершает правой рукой, тремя первыми перстами (большим, указательным, средним). Эти три перста соединяют, а два других пригибают к ладони. Такое сложение, называемое «троеперстным» символизирует:

 • три первых перста – Св. Троицу;
 • два перста, пригнутые к ладони – Божество и Человечество Христа

В православной традиции креститься нужно правой рукой — вне зависимости от того, правша человек или левша — в следующем порядке:

 1. Лоб.
 2. Живот.
 3. Правое плечо.
 4. Левое плечо.

 

Первым идет всегда правое плечо, затем левое. По приданию, именно правая сторона человека является лучшей. На правом плече сидят ангелы и справа от человека вход в рай. Левая сторона воспринимается как ад, потому сначала крестят правое, затем левое плечо. Таким образом, верующий просит спасения и принятия в рай.

Крестное знамение

 

Обычный порядок молитв утренних

Утренние молитвы призваны не только напоминать верующему о Боге, но и для тренировки его воли. Читают молитвенное правило обычно по установленному канону, однако по разрешению духовника этот перечень может быть видоизменен — дополнен или, наоборот, сокращен.

Краткое молитвенное правило преподобного Серафима Саровского

Чудеса с этим святым начали происходить с раннего детства. Как то, маленький мальчик увязался за матерью, чтобы посмотреть, как идет строительство нового храма, начатого его отцом. Ребенок, движимый любопытством, взобрался на колокольню и сорвался с нее. Однако мальчик не получил ни единой травмы. Это многие посчитали знаком особой милости Божьей.

 

Пробудившись и встав с кровати, следует прочесть:

 • «Отче наш» (3 раза), в честь Святой Троицы.
 • «Богородице, Дево, радуйся» (3 раза).
 • Символ веры.

Преподобный Серафим Саровский считал непрестанную молитву первой необходимостью для любого человека.

Утреннее молитвенное правило

Молитвенное правило — это перечень молитв. Для утра и вечера существует общий порядок священного чтения. Данное правило состоит из:

 1. Обращения к Отцу, Сыну и Святому Духу.
 2. Предначинательной молитвы.
 3. Молитвы Святому Духу.
 4. Трехкратного чтения трисвятого (Святый Бо́же, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас) с крестным знамением и поклоном по пояс.
 5. Обращения к Отцу, Сыну и Святому Духу.
 6. Прошения о прощении грехов (Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради).
 7. Трехкратного “Господи, помилуй”.
 8. Обращения к Отцу, Сыну и Святому Духу.
 9. Молитвы Господней “Отче наш!”.
 10. Песни Пресвятой Богородице.
 11. Молитвы ко Пресвятой Троице
 12. 50-го псалма (Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей).
 13. Символа Веры (Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя).
 14. Молитвы Макария Великого ( Боже, очисти мя грешнаго).
 15. Еще одной молитвы Макария Великого (К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю)
 16. Молитвы к Ангелу хранителю.
 17. Обращения к Пресвятой Богородице. 
 18. Молитвенного призывания святого, в честь которого назван.
 19. Молитвы о живых.
 20. Молитвы об усопших.
 21. Окончании утреннего ритуала:  Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Святой отец учит с рассуждением относиться к своему утреннему ритуалу молитвы: не давать поблажек своим страстям, лени, саможалению. Однако, нужно учиться без соблазна и смущения сокращать или даже немного видоизменять молитву тогда, когда в этом существует действительная необходимость.

Можно ли читать правило сидя?

Свобода не является вседозволенностью. Человек так устроен, что если он себе позволяет послабление, возвращаться в прежнее состояние бывает очень тяжело. Если человек сильно устал или болеет, тогда можно присесть в церкви, пока читают Домашние молитвы. Однако следует понимать, чем при этом руководствоваться — болью или обыкновенной ленью. Во втором случае нудно перебороть себя и соблазн, остаться стоять, в первом же нет ничего зазорного. Если человек тяжело болен, можно даже и лежа. Во время богослужений Устав регламентирует, когда можно стоять или сидеть. К примеру, чтение Евангелия, акафисты мы слушаем стоя, а во время чтения кафизм, седальнов, поучений садимся.

Можно ли женщине дома читать молитвенное правило с непокрытой головой?

В древние времена замужняя женщина на Востоке была обязана покрывать голову. Это был символ смирения и покорности перед своим мужем. Считалось неприличным замужней женщине выходить на улицу с непокрытой головой, ведь волосы мог видеть только муж. Кстати, эта традиция до сих пор сохранилась в странах Востока.

В христианстве традиция женщине покрывать голову при входе в храм возникла еще в апостольские времена из-за слов апостола Павла: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову» 

Как правильно молиться: с покрытой головой или непокрытой? Дело в том, что в разных странах эти нормы приличия разные. Поэтому и христиане в разных странах разные – верные Богу и верные нормам приличия своего общества, если они не противоречат первому.

Что еще, кроме утренних и вечерних молитв, может входить в молитвенное правило

Ежедневная молитва на утро потому и называется правилом, что обязательна к исполнению. Каждый православный христианин молится утром и перед сном; он молится и перед едой, а после еды благодарит Бога. Христиане молятся перед началом всякого дела, однако в утреннее правило могут входить не только утренние или вечерние молитвы, здесь же могут быть псалмы, различные обращения к святым, собственные мысли и просьбы. Ведь, как говорилось ранее, молитва — это общение с Богом, соответственно, можно добавлять молитвы в каркас правила.

Как относиться к современным молитвам?

Ответ священника на этот вопрос: “Лично меня больше трогают слова более древних канонов, стихир. Они кажутся мне более глубокими и проникновенными. Но многим людям нравятся и современные акафисты за их простоту”.

Если Церковь приняла молитвы, относиться к ним нужно с благоговением, почтением и попытаться найти для себя пользу. Но понимать, что некоторые современные молитвы по своему содержанию не столь высокого качества, как молитвы, составленные древними подвижниками.

Когда человек пишет молитву для общественного употребления, он должен понимать, какую ответственность на себя берет. Он должен обладать молитвенным опытом, но при этом быть и хорошо образованным. Все тексты, которые предлагаются современными творцами молитв, должны подвергаться редактированию, проходить строгий отбор.

Как правильно читать утренние молитвы

Перед тем, как произнести текст, необходимо избавиться от всех суетных житейских мыслей, чтобы наполниться благодатью и любовью Господа нашего. Православным читать утренние молитвы необходимо ежедневно, хотя бы по 15 минут. Для начала их можно читать по молитвослову, а потом можно произносить тексты по памяти и выбирать, какие молитвы читать утром.

Список утренних молитв

Молитва мытаря (Лк.18:13) (краткая утренняя молитва)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Утренние молитвы краткие:

 1. Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша2.

 1. Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь3.

 1. Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, Распны́йся во́лею и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты Твоя от века сущия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Об усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон.)

 

Это краткий перечень основных молитв для утреннего правила.

Утреннее правило | Перевод молитв

Правило преподобного Серафима Саровского для мирян

Молитвы до совершения утреннего правила

Восстав от сна, воспрянув без лени и истрезвившись, прежде любого другого дела, стань благоговейно, представляя себя, ничто, перед Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, как раб Божий, произнеси славословие Богу Троице:

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Затем немного подожди, постой молча перед Богом, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное. И тогда, сделав три поклона, произнеси эти краткие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным, с умилением и сокрушенным сердцем, тихо и разумно, понимая читаемое:

Молитва мытаря

Господи, будь милостив ко мне, грешному. (Поклон)

Молитва первоначальная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и все наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь:

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и пребывающим в гробах жизнь даровав. (Трижды)

От Вознесения до Троицы начинаем молитвы с Трисвятого (следующая молитва), опуская все предшествующие.

Трисвятое

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши, Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отец наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших; и не допусти нам впасть в искушение, но избавь нас от всякого зла.

Тропари Пресвятой Троице

Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой, и ангельскую песнь воспеваем Тебе, Сильный: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас.

Слава: С ложа и от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце, и уста мои открой, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас.

И ныне: Внезапно Судья придет, и дела каждого откроются, но в страхе воскликнем в полночь: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Троице

Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не лишил меня жизни с беззакониями моими, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие, и поднял меня, в бесчувствии сна лежащего, чтобы я вознес Тебе утреннюю молитву и прославил Могущество Твое.
И ныне просвети мои мысли и ум, открой уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему, и понимать заповеди Твои, и творить волю Твою, и прославлять Тебя в исповедании сердечном, и воспевать всесвятое имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти меня от беззакония моего. Совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня; ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною.

Тебе Одному я согрешил, и злое пред Тобою сотворил, поэтому будешь праведен в приговоре Твоем и одержишь победу в суде надо мною. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл.

Окропи мою душу иссопом, и я очищусь; омой меня — и сделаюсь белее снега. Дай мне услышать радость и веселие (о моем спасении) – да возрадуются кости смиренные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и очисти меня от всех беззаконий моих.

Очисти сердце мое, Боже, и дух правый возобнови внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Воздай мне радость спасения Твоего, и Духом Владычествующим утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от убийств, Боже, Спаситель мой, и да радостно поведую о правде Твоей.

Господи, открой уста мои, и уста мои будут прославлять Тебя. Ибо если бы Тебе были угодны жертвы, я принес бы их, но о всесожжениях Ты не благоволишь.
Жертва Богу — дух сокрушенный; от души сокрушенной и смиренной Бог не отвращается.

Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему, Сион, и да будут построены стены Иерусалима, — тогда примешь благосклонно правильную жертву, возношение и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Символ веры

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всего творения; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, Которым все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. И воскресшего в третий день по Писаниям. И восшедшего на небеса, и восседающего справа от Отца. И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и Царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, наравне с Отцом и Сыном поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков. В единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Признаю единое крещение для прощения грехов. Ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не сделал ничего доброго перед Тобой, но избавь меня от всякого зла, и да будет во мне воля Твоя, да не в осуждение открою уста мои недостойные и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я, того же святого

Восстав от сна, полночную песнь приношу Тебе, Спаситель, и, припадая, взываю к Тебе: не дай мне уснуть во греховной смерти, но смилуйся надо мною, добровольно распятый, и поспеши поднять меня, лениво лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пусть воссияет мне день безгрешный, Христе Боже, и спаси меня.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе, Владыка Человеколюбец, восстав от сна обращаюсь, и за дела, Тебе угодные, принимаюсь по милосердию Твоему, и молюсь Тебе: помоги мне всегда и во всех делах и избавь меня от всякого зла этого мира и дьявольского воздействия на меня, и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное. Ибо Ты – мой Творец, и всех благ Промыслитель и Податель, на Тебя же вся надежда моя, и Тебя прославляю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 4-я, того же святого

Господи, Ты по многой Твоей благости и великому милосердию Твоему дал мне, рабу Твоему, минувшее время ночи этой провести без искушений от всякого вражеского зла. Ты Сам, Владыка, Творец всего, удостой меня истинного Твоего света, чтобы просвещенным сердцем творить волю Твою, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 5-я св.Василия Великого

Господь Вседержитель, Бог Бесплотных Сил и всякой плоти, в Вышнем мире пребывающий и благосклонный к смиренным, испытывающий сердца и чувства и провидящий сокровенные тайны человеческие, Безначальный и Присносущный Свет, у Которого нет ни изменения, ни тени.

Сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы, дерзновенно надеясь на множество милостей Твоих, в настоящее время возносим к Тебе нашими нечистыми устами, и прости нам согрешения наши, делом и словом и мыслями, сознательно и по неведению совершенные нами, и очисти нас от всякой скверны плоти и духа.

И даруй нам с бодрствующим сердцем и с трезвым разумом всю греховную ночь нашей нынешней земной жизни пройти, в ожидании наступления славного дня светлого пришествия Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, в который Он, Судия всех, со славою придет воздать каждому по делам его.

Да найдет он нас не падшими и обленившимися, но бодрствующими и усердно трудящимися, и готовыми войти с Ним в радость и Божественный чертог славы Его, где непрестанное пение торжествующих и невыразимое наслаждение созерцающих несказанную красоту Твоего лица.

Ибо Ты есть истинный Свет, просвещающий и освящающий все, и Тебя воспевает все творение во веки веков. Аминь.

Молитва 6-я, того же святого

Тебя прославляем, Боже Всевышний и Господь милостивый, всегда творящий с нами дела великие и непостижимые, славные же и вызывающие изумление, которым нет числа, подавший нам сон для упокоения немощи нашей и ослабления трудов многотрудной плоти.

Благодарим Тебя, ибо Ты не лишил нас жизни с беззакониями нашими, но явил Свое обычное человеколюбие, и нас в бесчувствии сна лежащих, пробудил для прославления могущества Твоего.

Поэтому молим безмерную Твою благость: просвети наши мысли и очи, и ум наш пробуди от тяжелого сна лени, открой уста наши и наполни их хвалою Тебе, и да сможем мы с твердой верой молиться и исповедываться Тебе, во всем и всеми прославляемому Богу, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Воспеваю благодать Твою, Владычица, молю Тебя, наполни мой ум благодатью.

Научи меня поступать правильно по заповедям Христовым. Бодрствовать в молитве укрепи, уныния сон отгоняя. Связанного узами грехопадений – мольбами Твоими освободи, Богоневеста.

В ночи и днем сохраняй меня, избавляя от нападающих врагов. Жизнодателя Бога родившая, омертвевшего от страстей меня оживи.
Родившая Свет невечерний, душу мою ослепшую просвети. О дивный храм Владыки, домом Духа Божественного соделай меня. Врача родившая, уврачуй души моей многолетние страсти. Носимого по волнам житейской бурею, на путь покаяния меня направь. Избавь меня от огня вечного, злого червя и бездны ада. Да не стану я радостью бесам, ибо во многих грехах повинный.

Обнови меня, Пренепорочная, одряхлевшего от нечувствуемых согрешений. Отдали меня от всех мучений и умоли Владыку о моем спасении. Удостой меня со всеми святыми приобщиться к небесному веселью. Пресвятая Дева, услышь глас негодного раба Твоего!
Дай мне потоки слез, Пречистая, души моей скверну очищающие. Стенания от сердца приношу Тебе непрестанно – усердствуй, Владычица!
Молитвенное служение мое прими и Богу милосердному принеси. Превосходящая ангелов, возвысь меня над всем мирским.
Светоносная Скиния небесная, ниспошли мне духовную благодать. Руки возношу и уста ко хвале, оскверненные скверною, Всенепорочная. Избавь меня от душетленных пакостей, Христа усердно умоляя; Которому честь и поклонение подобает, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многомилостивый и Всемилостивый Боже мой, Господи Иисусе Христе, по великой любви Ты сошел с небес и воплотился, чтобы спасти всех. Но снова, Спаситель, молю Тебя: спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела мог спасти меня, это не было бы милосердием и даром, но скорее долгом. Истинно, богатый состраданием и неизреченный в милости, Ты сказал, о Христос мой: «Верующий в меня будет жив и не увидит смерти вовеки».

Если же вера в Тебя спасает отчаявшихся, то вот, я верую, спаси меня, ибо Ты – Бог мой и Создатель.

Да зачтется же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня. Но да будет достаточно этой веры моей вместо дел – пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она сделает меня причастником славы Твоей вечной.

Да не завладеет мною сатана и да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей, Господи, руки и защиты.

Но если и не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой, поспеши ко мне на помощь, иначе я вскоре погибну – ибо Ты Бог мой от чрева матери моей.

Удостой меня, Господи, сегодня возлюбить Тебя, как я возлюбил однажды тот самый грех, и вновь послужить Тебе без лени усердно, как я прежде поработал на сатану лживого. Более всего же буду служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и всегда и во веки веков. Аминь

Молитва 9-я, к ангелу-хранителю

Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и мою несчастную жизнь, не покинь меня грешного, и не удаляйся от меня из-за невоздержанности моей. Не дай возможности злому демону властвовать надо мною порабощением этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и слабую мою руку и выведи меня на путь спасения.

О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни жизни моей, и если чем согрешил я в прошедшую ночь эту, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения диавольского, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога, и молись за меня Господу, да укрепит меня в страхе Своем и сделает меня рабом, достойным Своей милости. Аминь.

Молитва 10-я, ко пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня, смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забывчивость, неразумие, нерадение и все скверные, злые и хульные помышления от бедного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я нищ добродетелями и жалок. И избавь меня от многих пагубных мыслей и намерений, и от всех дел злых избавь меня. Ибо Тебя восхваляют все народы и славится Пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитва святому, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святой угодник Божий (имя), ибо я с усердием обращаюсь к тебе, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородица Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с Тобою; прославлена Ты среди женщин и прославлен Плод чрева Твоего, ибо родила Ты Спасителя душ наших.

(Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших).

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови достояние Твое, победы православным христианам над врагами даруя и сохраняя Крестом Твоим святую Церковь Твою.

Молитва о живых

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя), родителей моих (имена), сродников моих (имена), ближних моих (перечисление), и друзей (перечисление), наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан и подай им Твои земные и небесные блага.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих (имена), сродников (имена), благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное, и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной и блаженной жизни наслаждение. (Поклон)

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты Твои, от века Тебе присущие, ради которых Ты вочеловечился, и распятие и смерть, для спасения право верующих в Тебя, претерпеть благоволил; и воскрес из мертвых, вознесся на небеса и восседаешь справа от Бога Отца, и милостиво взираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тебя; приклони ухо Твое, и услышь смиренное моление негодного раба Твоего, как аромат благоухания духовного, Тебе за всех людей Твоих приносящего.

И во-первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, Которую Ты снабдил драгоценною Твоею Кровью, и утверди, и укрепи, и расширь, умножь, умиротвори, и неодолимой вратами ада навеки сохрани; разделения Церквей прекрати, мятежи язычников обуздай, и ересей восстание быстро разрушь и искорени, и в ничто силою Святого Твоего Духа обрати. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй Богом хранимую страну нашу и воинство ее, огради миром державу нашу, и покори под ноги Православным всякого врага и противника, и внуши им мирное и доброе в сердцах их о Церкви Твоей Святой и о всех людях Твоих, да тихую и молчаливую жизнь проживем во правоверии и всяком благочестии и чистоте. (Поклон)

Спаси, Господи и помилуй отца моего духовного (имя), и по святым его молитвам прости мои согрешения. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй родителей моих (имена), братьев и сестер и сродников моих по плоти (имена), всех ближних моих (перечисление), и друзей и подай им Твои земные и небесные блага.

Спаси, Господи, и помилуй по множеству щедрот Твоих всех священноиноков, монахов и монахинь, и всех в девстве и благоговении и постничестве живущих в монастырях, в пустынях, в пещерах, горах, затворах, расщелинах каменных, островах морских, и на всяком месте владычества Твоего правоверно живущих, и благочестно служащих Тебе, и молящихся Тебе; облегчи их тяготы, и утешь их скорбь, и на подвиги ради Тебя силу и крепость им подай, и молитвами их даруй мне оставление грехов. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй старцев и юных, нищих, и сирот, и вдов, и пребывающих в болезни и в печалях, в бедах и скорбях, терпящих бедствия и плененных, в темницах и заточении, особенно же рабов Твоих, подвергающихся гонениям ради Тебя и веры православной от язычников безбожных, от отступников и от еретиков, и помяни их, посети, укрепи, утешь, и вскоре силою Твоею облегчение, свободу и избавление им подай. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй благодетелей наших, милующих и питающих нас, давших нам милостыни, и заповедавшим нам недостойным молиться о них, и утешающих нас, и будь милосерден к ним, даруя им все полезное ко спасению, и вечных благ принятие. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй посланных на службу, и путешествующих, отцов и братьев наших, и сестер, и всех православных христиан. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй тех, кого я по неразумию своему ввел в искушение и от пути спасительного отвратил, и к делам злым и неподобающим привлек; Божественным Твоим Промыслом на путь спасения их снова возврати. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обижающих меня, и причиняющих мне злое, и не допусти им погибнуть из-за меня, грешного. (Поклон)

Отступивших от православной веры и погибельными ересями ослепленных светом Твоего познания просвети и к Святой Твоей Апостольской Соборной Церкви присоедини. (Поклон)

Молитва о усопших

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих (имена) и всех сродников по плоти (имена), и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное, и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной и блаженной жизни наслаждение. (Поклон)

Помяни, Господи, всех с надеждою на воскресение и жизнь вечную усопших: отцов и братьев наших и сестер, и здесь и повсюду лежащих православных христиан, и со святыми Твоими, там, где сияет свет лица Твоего, их посели, и нас помилуй, как Благой и Человеколюбец. Аминь. (Поклон)

Подай, Господи, отпущение грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память. (Трижды)

Окончание молитв:

Воистину достойно прославлять Тебя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честью превосходящую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, непорочно Бога Слово родившую, Тебя, истинную Богородицу, прославляем!

(Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаются припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

Ангел возглашал Благодатной: «Чистая Дева, радуйся! И снова говорю: Радуйся! Твой Сын воскрес в третий день из гроба и мертвых воскресил. Люди, веселитесь!

Светись, светись, новый Иерусалим, ибо слава Господня над тобою воссияла! Ликуй ныне и веселись, Сион! Ты же, Чистая Богородица, радуйся о воскресении Рожденного Тобой».

***

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Конечная молитва

Господи, если какую молитву без внимания прочитал и рассеялся в помыслах: прости и спаси меня по милости Твоей.

Отредактировано 15.02.2015 г.

См. также:

Правило преподобного Серафима Саровского для мирян

Молитвы до совершения утреннего правила

эфесских  никита  великий  наум  феодор  апостол  московский  ефес  макарий  симеон  соловецкие  иоаким  матрона  неофит  георгий  Богородица  семь  саровский  христов  роман   константин  симон  святой  борис  елена  савватий  елисавета  дева  василий  анастасия  косма  лука  ксения  иов  печерский  чудотворец  тропарь  анна  петербургская  трифон  мученик  радонежский  афонский  агапит  димитрий  молитв  русском  предтеча  иаков  чудотворца 

Утренние молитвы для начинающих.

Утренние молитвы на русском языке (перевод иером. Амвросия (Тимрота))

Молитвы утренние
Восстав от сна прежде всего стань благоговейно, представляя себя перед Всевидящим Богом и, осенив себя крестным знамением, говори:Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.Посем мало помедли, чтобы все чувства твои пришли в тишину и мысли твои оставили все

автора

Михалицын Павел Евгеньевич

Молитвы для получения благодатной помощи и поддержки. Молитвы Пресвятой Богородице
Почитание Божьей Матери на Руси
Поклонение Пресвятой Богородице как защитнице Русской земли и заступнице за русский народ – давняя традиция Христианской Руси.За тысячу лет Божья

Из книги
автора

Утренние молитвы о чадах
Материнская молитва за чадо свое
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою (имярек).Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имярек), помилуй и спаси его имени Твоего

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». (Трижды)
От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святый Боже…», опуская все предшествующие.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропари Троичные

Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

От одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мои отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Внезапно Судия приидет, и коегождо деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася.
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою; но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков Аминь.

Молитва 2-я, святого Макария Великого

От сна востав, полунощную песнь приношу Ти, Спасе, и припадая вопию Ти: не даждь ми уснути во греховней смерти, но ущедри мя, распныйся волею, и лежащаго мя в лености ускорив возстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне нощнем возсияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя.

Молитва 3-я,

святого Макария Великого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 4-я,

святого Макария Великого

Господи, Иже многою Твоею благостию и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сея без напасти прейти от всякаго зла противна; Ты Сам, Владыко, всяческих Творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти, в вышних живый и на смиренныя призираяй, сердца же и утробы испытуяй и сокровенная человеков яве предведый, Безначальный и Присносущный Свете, у Него же несть пременение, или преложения осенение; Сам, Безсмертный Царю, приими моления наша, яже в настоящее время, на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешения наша, яже делом, и словом, и мыслию, ведением, или неведением согрешенная нами; и очисти ны от всякия скверны плоти и духа. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящаго жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлаго и явленнаго дне Единороднаго Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в оньже со славою Судия всех приидет, комуждо отдати по делом его; да не падше и обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в делание обрящемся готови, в радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинный Свет, просвещаяй и освящаяй всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь.

Молитва 6-я,

святого Василия Великого

Тя благословим, вышний Боже и Господи милости, творящаго присно с нами великая же и неизследованная, славная же и ужасная, ихже несть числа, подавшаго нам сон во упокоение немощи нашея, и ослабление трудов многотрудныя плоти. Благодарим Тя, якo не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащия ны воздвигл еси, во еже славословити державу Твою. Темже молим безмерную Твою благость, просвети наша мысли, очеса, и ум наш от тяжкаго сна лености возстави: отверзи наша уста, и исполни я Твоего хваления, яко да возможем непоколеблемо пети же и исповедатися Тебе, во всех, и от всех славимому Богу, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати. Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни укрепи, уныния сон отгоняющи. Связана пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющи мя. Жизнодателя Бога рождшая, умерщвлена мя страстьми оживи. Яже Свет невечерний рождшая, душу мою ослепшую просвети. О дивная Владычня палато, дом Духа Божественна мене сотвори. Врача рождшая, уврачуй души моея многолетныя страсти. Волнующася житейскою бурею, ко стези мя покаяния направи. Избави мя огня вечнующаго, и червия же злаго, и тартара. Да мя не явиши бесом радование, иже многим грехом повинника. Нова сотвори мя, обетшавшаго нечувственными, Пренепорочная, согрешении. Странна муки всякия покажи мя, и всех Владыку умоли. Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми, сподоби. Пресвятая Дево, услыши глас непотребнаго раба Твоего. Струю давай мне слезам, Пречистая, души моея скверну очищающи. Стенания от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице. Молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси. Превышшая Ангел, мирскаго мя превышша слития сотвори. Светоносная Сене небесная, духовную благодать во мне направи. Руце воздею и устне к похвалению, осквернены скверною, Всенепорочная. Душетленных мя пакостей избави, Христа прилежно умоляющи; Емуже честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многомилостиве и Всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многия ради любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. И паки, Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя; аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать, и дар, но долг паче. Ей, многий в щедротах и неизреченный в милости! Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую, спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея вечныя. Да не убо похитит мя сатана, и похвалится, Слове, еже отторгнути мя от Твоей руки и ограды; но или хощу, спаси мя, или не хощу, Христе Спасе мой, предвари скоро, скоро погибох: Ты бо еси Бог мой от чрева матере моея. Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 9-я, к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя)
, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Молитва о живых

(имя)
, родителей моих (имена)
, сродников (имена)
, начальников, наставников, благодетелей (имена их)
и всех православных христиан.

Молитва о усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их)
, и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты Твоя от века сущия, ихже ради и вочеловечился еси, и распятие и смерть, спасения ради право в Тя верующих, претерпети изволил еси; и воскрес из мертвых, вознеслся еси на небеса и седиши одесную Бога Отца, и призираеши на смиренныя мольбы всем сердцем призывающих Тя: приклони ухо Твое, и услыши смиренное моление мене, непотребнаго раба Твоего, в воню благоухания духовнаго, Тебе за вся люди Твоя приносящаго. И в первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, юже снабдел еси честною Твоею Кровию, и утверди, и укрепи, и разшири, умножи, умири, и непреобориму адовыми враты во веки сохрани; раздирания Церквей утиши, шатания языческая угаси, и ересей востания скоро разори и искорени, и в ничтоже силою Святаго Твоего Духа обрати. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй Богом хранимую страну нашу, власти и воинство ея, огради миром державу их, и покори под нозе Православных всякаго врага и супостата, и глаголи мирная и благая в сердцах их о Церкви Твоей Святей, и о всех людех Твоих: да тихое и безмолвное житие поживем во правоверии, и во всяком благочестии и чистоте. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй Великаго Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха Кирилла, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы, и весь причет церковный, яже поставил еси пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй и спаси мя грешнаго. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя его)
, и святыми его молитвами прости моя согрешения. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй родители моя (имена их)
, братию и сестры, и сродники моя по плоти, и вся ближния рода моего, и други, и даруй им мирная Твоя и премирная благая. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй по множеству щедрот Твоих вся священноиноки, иноки же и инокини, и вся в девстве же и благоговении и постничестве живущия в монастырех, в пустынях, в пещерах, горах, столпех, затворех, разселинах каменных, островех же морских, и на всяком месте владычествия Твоего правоверно живущия, и благочестно служащия Ти, и молящияся Тебе: облегчи им тяготу, и утеши их скорбь, и к подвигу о Тебе силу и крепость им подаждь, и молитвами их даруй ми оставление грехов. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй старцы и юныя, нищия и сироты и вдовицы, и сущия в болезни и в печалех, бедах же и скорбех, обстояниих и пленениих, темницах же и заточениих, изряднее же в гонениих, Тебе ради и веры православныя, от язык безбожных, от отступник и от еретиков, сущия рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою Твоею ослабу, свободу и избаву им подаждь. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй благотворящия нам, милующия и питающия нас, давшия нам милостыни, и заповедавшия нам недостойным молитися о них, и упокоевающия нас, и сотвори милость Твою с ними, даруя им вся, яже ко спасению прошения, и вечных благ восприятие. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй посланныя в службу, путешествующия, отцы и братию нашу, и вся православныя христианы. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй ихже аз безумием моим соблазних, и от пути спасительнаго отвратих, к делом злым и неподобным приведох; Божественным Твоим Промыслом к пути спасения паки возврати. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящия и обидящия мя, и творящия ми напасти, и не остави их погибнути мене ради, грешнаго. (Поклон)

Отступившия от православныя веры и погибельными ересьми ослепленныя, светом Твоего познания просвети и Святей Твоей Апостольстей Соборней Церкви причти. (Поклон)

О усопших

Помяни, Господи, от жития сего отшедшия правоверныя цари и царицы, благоверныя князи и княгини, святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, во иерейстем же и в причте церковнем, и монашестем чине Тебе послужившия, и в вечных Твоих селениих со святыми упокой. (Поклон)

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение. (Поклон)

Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. (Поклон)

Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им вечную память. (Трижды)

Окончание молитв

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся!Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Примечания:

— Напечатанное курсивом (пояснения и названия молитв) не читается во время молитвы.

— Когда написано «Слава», «И ныне», надо читать полностью: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «И ныне и присно и во веки веков. Аминь»

— В церковнославянском языке нет звука ё, а поэтому надо читать «зовем», а не «зовём», «твое», а не «твоё», «мое», а не «моё» и т. д.

Каждый, кто пришел в церковь и начал вливаться в ее жизнь, рано или поздно приходит к осознанию, что молитва — неотъемлемая часть православного вероисповедания. Заповедь Иисуса о непрестанном делании все громче и громче начинает стучать в дверь верующего сердца.

Чтобы сделать первый шаг на духовном пути, церковь рекомендует совершать утренние молитвы для начинающих. Новоначальным христианам не следует сразу в полной мере браться за вычитывание правила.

Короткие молитвы, предлагаемые в сборниках для начинающих, вполне подойдут на первое время. Их обычно выпускают на русском языке, чтобы текст мог легко восприниматься молящимся.

Практически любой православный молитвослов содержит тексты, обязательные к прочтению в течение дня. Это утренняя и вечерняя молитвы.

Зачем, спросите вы, мне молиться чужими словами, ведь они не передадут всего того, что ощущаю именно я?

По устоявшейся церковной традиции православные христиане ежедневно должны читать молитвы на церковнославянском языке, написанные святыми отцами, которые сподобились угодить Богу своей жизнью.

И этот бесценный опыт мы невольно перенимаем, повторяя вслед за ними молитвенные обращения к Господу.

Познавательно!
Защитник от всякого зла : кто это такой

Приобретается определенный навык, формируется правильное воззрение на духовную жизнь. Что не могло бы произойти, окажись мы на этом пути без такого надежного и удобного путеводителя как святоотеческое наследие в виде молитвенных обращений, духовно-назидательной литературы.

Прочтение обязательного списка молитв, составленного святыми отцами, вовсе не означает, что молиться своими словами нельзя или не нужно. Наоборот, такое обращение очень ценно, если оно идет из глубины кроткого и смиренного духа, продиктовано покаянием человека, любовью и состраданием к ближним.

И в течении дня нам предоставляется немало возможностей обратиться к Богу с чистым сердцем и попросить помощи себе и своим ближним, за кого мы хотим и считаем нужным молиться.

Как начинать свой день

Очень важно начать свой день с обращения к Богу.

Первым делом, открыв глаза, необходимо возложить на себя крестное знамение и произнести кратко молитву, в которой испрашивается у Бога благословение на весь текущий день.

Ее можно сказать своими словами, а можно позаимствовать у святых отцов.

Только после этого можно идти умываться, одеваться и становиться на утреннее правило. Теперь необходимо прочитать основные молитвословия, совершаемые в начале дня.

Их тексты есть в православных богослужебных книгах, поэтому найти их будет несложно. Для начинающих утреннее правило может показаться с непривычки длинным и скучным. В таком случае, чтобы у верующего не охладел пыл к духовному деланию, позволяется сокращать его.

В иконных лавках можно приобрести короткие молитвы для путешествующих, в том числе они пригодятся и начинающим. Если таковых нет в продаже, можно сократить то, что дается в обычных молитвословах.

В сокращенном варианте утреннее правило включает в себя:

 • вступительную часть с «Отче наш» и;
 • первые три-пять молитвословий св. Василия Великого;
 • заключительная часть «Достойно есть».

Для людей, которые слишком заняты и совершают свое молитвенное правило буквально на бегу, можно посоветовать следовать наставлениям преп. Серафима Саровского.

Святой советовал сестрам Дивеевской обители, которые были заняты на своих послушаниях с раннего утра до поздней ночи, вычитывать в течение дня краткие молитовки, например, Иисусову или просто «Господи, помилуй», а также «Пресвятая Богородице, спаси нас!»

А утром, спеша по своим делам, насельницы монастыря вместо обычного правила читали:

 1. «Отче наш» – трижды.
 2. «Богородице Дево»– так же.
 3. «Символ веры» – один раз.

Если у верующего очень хорошая память, можно не отказываться от святоотеческих молитвословий, а просто заучить их наизусть. Затем по дороге на работу или другим неотложным делам повторять их в уме, углубившись в себя и незаметно для окружающих.

Внимание!
Верующим, которые только вступили на стезю духовного делания рекомендуются к прочтению короткие молитвы, сборники, включающие в себя правило для начинающих, печатаемые на современном языке.

Как нужно приступать к молитве

Это очень хорошо, если есть возможность выполнять молитвы утренние и вечерние, соблюдая все предписания церкви:

 • полностью одеться;
 • женщине покрыть голову;
 • зажечь лампаду или свечу;
 • полностью уединиться и оградить себя от постороннего шума и взглядов, но это по возможности.

Перед деланием молитвы необходимо создать вокруг себя и внутри определенный настрой. Очень в этом помогут зажигание лампады, земные поклоны перед образами, наложение на себя крестного знамения.

Кроме того, можно испить святой воды, помазаться маслицем от святых икон или мощей, благоговейно вкусить частицу просфоры или артоса.

Во время исполнения всех этих приготовлений на душе воцаряется мир, мысли входят в покаянное русло.

Необходимо вспомнить о Вездесущии Бога и о том, что он смотрит в глубь сердец и видит каждого, как открытую книгу.

Поэтому не получится лукавить, что-либо скрывать даже от самого себя. Нужно быть предельно честным, чтобы молитвенное обращение исходило из чистого сердца.

И тогда Бог будет внимать верующему и пошлет в ту же минуту утешение, радость и умиротворение. А испрашиваемая помощь или блага придут позже по мере необходимости, вере и усердию молящегося.

Совет!
Основные молитвословия нужно постараться выучить наизусть, так они глубже войдут в сердце. Как правило, при частом повторении они запоминаются сами собой.

Чтобы правило стало неутомимым двигателем на духовном пути, его размер необходимо соизмерять с силами человека. Оно должно соответствовать физическому возрасту и состоянию молящегося. Но в то же время не быть слишком легким, чтобы душа не пребывала в расслаблении.

Только успешно преодолевая препятствия на своем пути, человек может расти личностно и духовно. В противном случае молитвенное правило становится чем-то формальным и не выполняет своего предназначения.

Нельзя взваливать на свои плечи также и непосильные задачи, справиться с которыми не хватает времени или терпения.

Правило не должно связывать верующего кандалами и ввергать его в уныние.

Иначе пропадет вкус ко всякому духовному деланию и наступит разочарование.

Поэтому для новоначальных церковью выпускаются специальные сборники – короткие молитвы, которые нужно исполнять в течение дня.

Познавательно!
Почему нельзя : подробная история праздника

 1. Не вычитывать тексты слишком быстро, с поспешностью и рождающейся от этого небрежностью.
 2. Читать чуть нараспев, а не тараторя. Первые христиане псалмы и другие молитвословия всегда только пели.
 3. Следует вникать во всякое произносимое слово. При этом вызывать не только соответствующие мысли, но и чувствования.
 4. Чтобы преодолеть искушение быстрее вычитывать правило, можно поставить себе ограничения по времени, например, простоять на молитвословии не менее четверти часа или тому подобное.
 5. Чтобы способствовать более духовному глубокому деланию, в течение дня следует обдумывать и вникать в значение слов, входящих в правило.
 6. Во время прочтения молитвословий нужно прислушиваться к своему сердцу. Если вдруг возникнет желание помолиться за себя или своих близких, следует остановиться и обратиться к Богу собственными словами.
  Делать так нужно с поклонами, крестным знамением. Это поможет воспитать в себе молитвенный дух.

Воспитав в себе любовь к молитвенному деланию, мы тем самым укрепляем наши отношения с Богом. При этом нужно не забывать, что Бог не требует каких-то особых одежд или украшений, ему важна красота чистого и кроткого сердца.

Внимание оживляет молитву

Главным противником духовного делания является рассеянность ума. Каждый верующий, совершающий молитвенное обращение, подвергается наплыву большого количества помыслов, которые отвлекают его и создают препятствия для общения с Богом.

Огромное количество самых разных мыслей, окружающих молящегося, являются следствием присутствия в душе греховных страстей.

Подобное состояние присуще больше новоначальным и свидетельствует о том, что связь с Богом налажена еще слабо, нет молитвенного навыка, отрешенности от всего земного и материального. Невнимательная молитва никогда не достигнет своей цели и не принесет ожидаемых плодов.

Причин такого состояния может быть несколько:

Внимательному молитвенному деланию нужно учиться и просить у Бога помощи. Небесный Отец дарует успех тому, кто проявляет усердие на пути его приобретения.

Полезное видео

Подведем итоги

Нельзя начинать свой день без Бога, иначе он пройдет серо, темно и уныло. Внешне может казаться, что все проходит весело, интересно. Но на самом деле душа, прожившая день без молитвы и духовного делания, не может испытывать истинной радости и счастья.

Утреннее правило (утренние православные молитвы)

Утреннее правило. Полные утренние молитвы.
Утреннее правило с толкованием
Пасхальные утренние молитвы

Утреннее правило

 • Утреннее правило: начало
 • Молитва мытаря
 • Молитва предначинательная
 • Молитва Святому Духу
 • Трисвятое
 • Молитва ко Пресвятой Троице
 • Молитва Господня
 • Тропари Троичные
 • Молитва ко Пресвятой Троице
 • Псалом 50
 • Символ веры
 • Молитва первая, святого Макария Великого
 • Молитва вторая, того же святого
 • Молитва третья, того же святого
 • Молитва четвертая, того же святого
 • Молитва пятая, святителя Василия Великого
 • Молитва шестая, того же святого
 • Молитва седьмая, ко Пресвятой Богородице
 • Молитва восьмая, ко Господу нашему Иисусу Христу
 • Молитва девятая, к Ангелу хранителю
 • Молитва десятая, ко Пресвятой Богородице
 • Молитва святому, имя которого носишь
 • Песнь Пресвятой Богородице
 • Тропарь Кресту и молитва за Отечество
 • Молитва о живых
 • Молитва о усопших
 • Окончание утренего правила

 

Утреннее правило: начало

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды)
От Вознесения до Троицы начинаем молитвы с Трисвятого (следующая молитва), опуская все предшествующие. 

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва первая, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва третья, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая, святителя Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Молитва шестая, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва седьмая, ко Пресвятой Богородице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва восьмая, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва девятая, к Ангелу хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва десятая, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников(имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Окончание утреннего правила

От Вознесения до Пасхи читаем:
Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаются припев и ирмос 9‑й песни пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Вечернее молитвенное правило (молитвы вечерние без толкования)

Утренних молитв | Сайт Русской Православной Церкви

Утренние молитвы

Встав ото сна, станьте перед всем с благоговением, как перед Богом, Который видит все. Сделав крестное знамение, произнеси:

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Тогда подожди немного, пока твои чувства не утихнут и твои мысли не оставят все земное, а затем сделай три поклона со словами:

Молитва мытаря

Боже, помилуй меня, грешника.

Молитвы вступления

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, молитвами Пречистой Матери Твоей и всех Святых помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

О Царь Небесный, О Утешитель, О Дух Истины, Который повсюду и наполняет все, Сокровище Благословений и податель жизни, приди и пребывай в нас, очисти нас от всякой нечистоты и спаси наши души, О Добрый .

(Между Пасхой и Днем Вознесения вышеупомянутая молитва «Царь Небесный» заменяется словами «Христос воскрес из мертвых, попирая смерть смертью и даруя жизнь в могилах».Более того, между Вознесением и Пятидесятницей вступительные молитвы начинаются со слов «Святой Бог»).

Святый Боже, Святый Могущественный, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти наши грехи; О Учитель, прости наши беззакония; О Святейший, посети и исцели наши немощи ради имени Твоего.

Господи, помилуй.(Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.

Отче наш

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое; Пришло царство твое; Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Дай нам на сей день хлеб наш насущный; и прости нам согрешения наши, как мы прощаем согрешим против нас, и не введем нас в искушение, но избавим нас от лукавого.

Гимны Троице

Проснувшись, мы падаем перед Тобой, Добрый, и поем Тебе гимн ангельский, Могущественный: свят, свят, свят Ты, Боже, Богородицей, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

О Господь, Ты пробудил меня от постели и от сна, просвети мой разум и мое сердце, и открой мои уста, чтобы я мог петь о Тебе, о Святая Троица: свят, свят, свят Ты, Боже, Богородица, помилуй нас.

Отныне и во веки веков. Аминь.

Вдруг придет судья и откроются дела всех, но в полночь мы в страхе восклицаем: Свят, свят, свят Ты, Боже, Богородицей, помилуй нас.

Господи, помилуй. (Двенадцать раз)

Молитва Пресвятой Троице

Проснувшись ото сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что за великую доброту Твою и долготерпение Ты не гневался на меня, ленивый и грешный, и не истреблял меня беззакониями моими, но явил Свой обычная любовь к человечеству, и подняла меня, когда я лежал в беспечности, чтобы я мог петь свой утренний гимн и прославлять Твою мощь.Просвети теперь глаза моей мысли, открой мои уста, чтобы узнать Твои слова и заставить меня понять Твои заповеди и творить волю Твою, воспевать Тебя в исповедании моего сердца и воспевать Твое Всесвятое Имя , Отца, Сына и Святого Духа, ныне, во веки веков и во веки веков. Аминь.

Пойдем, поклонимся Богу нашему Царю.
О приди, поклонимся и падем перед Христом, нашим Царем и Богом.
О приди, поклонимся и падем перед Самим Христом, нашим Царем и Богом.

Здесь можно читать ежедневное Послание и Евангелие.

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Омой меня от беззакония моего и очисти меня от греха моего, ибо я знаю беззаконие мое, и грех мой всегда предо мною. Только против Тебя я согрешил и сделал зло пред Тобою: чтобы Ты оправдался в словах Твоих и очистился, когда Ты будешь судим. Вот, я образовался в зле, и во грехах родила меня мать моя.Но вот, Ты возлюбил истину и показал мне неизведанные и сокровенные вещи Твоей мудрости. Ты очистишь меня иссопом, и я буду чист; ты омой меня, и буду белее снега. Ты сделаешь меня слышать радость и веселье, да возрадуются кости. Отверни лице Твое от моих грехов и погаси все мои проступки. Сделай меня чистым сердцем, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отводи меня от Твоего присутствия и не отнимай от меня Твоего Святого Духа. О, дай мне снова радость Твоего спасения и укрепи меня духом Твоим свободным.Тогда я научу нечестивым путям Твоим, и грешники обратятся к Тебе. Избавь меня от кровавой вины, Боже, Боже спасения моего, и воспоет язык мой правду Твою. Ты откроешь уста мои, Господи, и уста мои возвестят Твою хвалу. Ибо Ты не желаешь жертвы, иначе я бы принес ее Тебе; но Ты не любишь всесожжения. Жертва Бога — это смущенный дух: сокрушенное и сокрушенное сердце Бог не презирает. Господи, будь милостив и милостив к Сиону, построй стены Иерусалима.Тогда Ты будешь доволен жертвой праведности, всесожжениями и жертвоприношениями, и тогда на жертвенник Твой принесут молодых тельцов.

Кредо

Я верю в единого Бога-Отца, Всемогущего, Творца неба и земли, а также всего видимого и невидимого.
И в едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божием, единородном, рожденном от Отца прежде всех веков. Свет Света, Истинный Бог Истинного Бога, порожденный, а не сотворенный из одной сущности с Отцом, Которым все было создано.
Который для нас, людей, и для нашего спасения сошёл с небес и воплотился от Святого Духа и Девы Марии, и стал человеком.
Который был распят и за нас при Понтии Пилате, и пострадал, и был погребен.
И в третий день Он воскрес согласно Писаниям.
И Он вознесся на небо и сидит одесную Отца.
И Он снова придет со славой судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца.
И в Духе Святом, Господе и Животворце, исходящем от Отца, Который вместе с Отцом и Сыном поклоняется и прославляется, Который говорил через Пророков.
И в Единой Святой, Католической и Апостольской Церкви.
Признаю одно крещение во оставление грехов.
Чаю воскресения мертвых.
И жизнь будущего века. Аминь.

Молитвы святителя Макария Великого

О Боже, очисти меня грешника, ибо я не сделал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя: да открою я мои недостойные уста без осуждения и прославлю Твое Святое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков и во веки веков возрастов.Аминь.

Встав от сна я предлагаю Тебе, Спаситель, полуночный гимн и, падая, взываю к Тебе: не дай мне уснуть в греховной смерти, но прояви ко мне милосердие, о Ты, кто по воле Твоей был распят, поспеши пробудить меня, лежащего в праздности, и спасти меня молитвой и ходатайством; после ночного сна сделай день светить на меня без греха, Боже Христос, и спаси меня. Аминь.

К Тебе, о господин, любящий человечество, спешу пробудиться от сна, милостью Твоей выйду творить дела Твои.Я молю Тебя: помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла этого мира и от дьявольских наговоров, и спаси меня, и приведи меня в Твое вечное Царство. Ибо Ты мой Творец, Подающий и Податель всякого добра, в Тебе вся моя надежда, и Тебе я посылаю славу, ныне и во веки веков, и во веки веков. Аминь.

О Господь, Который из Твоей щедрости и Твоих великих щедростей даровал, чтобы я, Твой слуга, прошел сквозь время, прошедшее этой ночью, без нападения со стороны какого-либо зла Врага: Сделай Ты, о Владыка, Создатель всего, спасти меня творить волю Твою в Твоем истинном свете и с просвещенным сердцем, ныне и во веки веков, во веки веков.Аминь.

Молитва Василия Великого

О Господь Вседержитель, Бог воинств и всякой плоти, обитающий в высших и заботящийся о смиренных, исследующий внутренние части и сердце и ясно различающий сокровенное человеческое, Вечно существующий Свет от Вечности, с которым нет ни переменчивости, ни тени перемены: Ты, о Царь Бессмертный, прими наши молитвы, которые мы, надеясь на множество Твоих милостей, возносим Тебе в настоящее время из наших грязных уст, прости нам наши преступления, которые мы совершили, сознательно или неосознанно, словом, мыслью и делом: и очисти нас от всякой скверны плоти и духа.Даруй нам пройти через всю ночь этой настоящей жизни с бдительным сердцем и трезвыми мыслями, ожидая наступления светлого и явного дня Твоего Единородного Сына, Господа нашего и Бога и Спасителя Иисуса Христа, в котором Судья всех люди придут со славой, когда каждому будет дана награда за его деяния: пусть мы не впадем в лень, но ободримся и, пробужденные к действию, пусть мы окажемся готовыми и вместе войдем в радость и Божественный брачный чертог Его славы, где голос тех, кто пирует, никогда не умолкает, и сладость тех, кто созерцает невыразимую красоту Твоего лица, превосходит все слова, потому что Ты — истинный Свет, который просвещает и освящает все, и Тебя все твари гимн векам.Аминь.

Молитва своему ангелу-хранителю

О святой ангел, стоящий у моей несчастной души и страстной жизни, не покидай меня, грешного, и не отступай от меня из-за моей несдержанности: не дай места злому демону овладеть мной силой этого смертного тело: укрепи мою слабую и немощную руку и направь меня на путь спасения. Да, святой Ангел Божий, хранитель и защитник моей жалкой души и тела, прости мне все, чем я обидел тебя во все дни моей жизни, и если я согрешил этой прошлой ночью; защити меня в этот день и сохрани меня от всякого искушения врага: да не гневаю я Бога никаким грехом; молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в Своем страхе и показал мне слугу, достойного своего доброта.Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице

О, моя Пресвятая Владычица Богородица, Твоими святыми и всемогущими молитвами прогони от меня, смиренного и жалкого раба Твоего, уныние, забывчивость, непонимание, беспечность и все нечистые, злые и кощунственные мысли от моих несчастных сердце и помраченный разум мой: погаси пламя страстей моих, ибо я беден и несчастен, и избавь меня от многих жестоких воспоминаний и дел, и освободи меня от всех злых дел: ибо Ты благословлен всеми поколениями и Твои достопочтенный имя прославляется во веки веков.Аминь.

Молитва святому покровителю

Молись Богу за меня, святой Н., угодный Богу, ибо я охотно предаю себя Тебе, скорому помощнику и заступнику моей души.

Гимн Пресвятой Богородицы

Радуйся, Богородица и Дева Мария благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты среди жен и благословен плод чрева Твоего, Спасителя душ наших родила.

Тропарь Креста Господня и молитва за Родину

Господи, спаси народ Твой и благослови наследие Твое, даруя победы православным христианам над их врагами и Крестом Твоим сохрани содружество Твое.

Для жизни

Помни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости Твоей и щедрости вечные, ради которых Ты стал человеком и соизволил претерпеть распятие и смерть для спасения всех, кто правильно верует в Тебя: Ты воскрес из мертвых, вознесенных на небо и восседающих одесную Бога-Отца, и взирают на смиренные молитвы всех, кто взывает к Тебе всем своим сердцем: наклони ухо Твое и прислушайся к смиренной мольбе меня, Твоего бесполезного раба, Который предложи его как благоухающий духовный аромат для всех Твоих людей.И прежде всего вспомни Твою Святую, Католическую и Апостольскую Церковь, которую Ты купил Твоей драгоценной кровью; утвердите его и укрепите, увеличьте и умножьте его, сохраните его в мире и сохраните его непобедимым вратами ада навеки: успокойте разделения церквей, утолите разногласия язычников и быстро уничтожьте и искорените восстания ересей и сведи их на нет силой Твоего Святого Духа. Лук.

Господи, спаси и помилуй землю нашу, ее правителей и всех облеченных властью, и православных христиан, которые здесь обитают.Лук.

Господи, спаси и помилуй Святейших Православных Патриархов, Преосвященных Митрополитов, Православных Архиепископов и Епископов, и весь священнический и монашеский орден и все духовенство Церкви, которое Ты учредил для пасти паствы Твоей. Словом и молитвами их помилуй меня и спаси меня, грешника. Лук.

Господи, спаси и помилуй моего духовного отца Н. и его святыми молитвами прости мне проступки мои. Лук.

Господи, спаси и помилуй родителей моих Н.и N, моих братьев и сестер, моих сородичей по плоти, и всех близких мне и моих друзей, и даруй им Твои добрые дела здесь и в будущем. Лук.

Господи, спаси и помилуй старых и молодых, бедных, сирот и вдов, и всех, кто в болезни и печали, в беде и скорби, в угнетении и плену, в темнице и заточении, особенно помилуй рабов Твоих, преследуемых за Тебя и за православную веру языческими народами, отступниками и еретиками; помни их, посещай, укрепляй и утешай их и спеши дать им облегчение Твоей силой , свобода и избавление.Лук.

Господи, спаси и помилуй всех посланных на службу, всех странствующих, наших отцов, братьев и сестер, и всех православных христиан. Лук.

Господи, спаси и помилуй ненавидящих меня, оскорбляющих меня и причиняющих мне зло, и да не погибнут они через меня, грешного. Лук.

Отошедших от веры Православной, ослепленных истребляющими ересями, светом разума Твоего просвети и соедини их со Святой Твоей Апостольской Католической Церковью.

День памяти усопших

Господи, вспомни ушедших в эту жизнь, православных царей и цариц, верных князей и княгинь, Святейших Патриархов, достопочтенных митрополитов, Православных архиепископов и епископов, и всех, кто служил Тебе в священстве и духовенстве Церкви, и в монашеском чине, и даруй им покой со святыми Твоими в Твоих вечных жилищах. Лук.

Господи, вспомни души уснувших слуг Твоих, родителей моих Н.и N., и все мои сородичи по плоти: и простить им все их преступления, добровольные и невольные, даровав им Царство и приобщение к Твоим вечным благам и радость Твоей бесконечной и благословенной жизни. Лук.

Господи, вспомни всех уснувших в надежде на воскресение и вечную жизнь, наших отцов и братьев, и сестер, православных христиан, покоящихся здесь и во всем мире; и поставь их со святыми Твоими, где светит свет лица Твоего, и помилуй нас, ибо Ты добр и любишь человечество.Аминь. Лук.

Господи, даруй всем, кто шел до нас в вере и надежде на воскресение, отцам и братьям и сестрам прощение грехов и даруй им вечную память. (Трижды)

Заключение молитв

Поистине достойно благословить Тебя, сотворившего Бога, вечно блаженного и непорочного, и Матерь Бога нашего. Благороднее херувимов и несравненно славнее серафимов, Которые без осквернения понесли Бога-Слово, Тебя, Самую Богородицу, мы возвеличиваем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

О Господь, дай благословение. И увольнение

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, ради молитв Твоей Пречистой Матери, Святой N (имя Святого Покровителя), Святых NN (святых дня) и всех Святых Твоих наших святых и богоносных отцов и всех святых помилуй нас и спаси нас, ибо Ты Бог милосердный и Ты любишь человечество.Аминь.

Ежедневные службы чтения для домашних молитв

Типика на воскресенье, 14 марта

Великая вечерня читателей на субботу, 13 марта

Вечерня читателей на пятницу, 12 марта

Вечерня читателей на четверг, 11 марта

Вечерня читателей на среду, 10 марта

Вечерня читателей на вторник, 9 марта

Великая вечерня читателей на понедельник, 8 марта

Типика на воскресенье, 7 марта

Великая вечерня читателей на субботу, 6 марта

Вечерня читателей на пятницу, 5 марта

Вечерня читателей на четверг, 4 марта

Вечерня читателей на среду, 3 марта

Вечерня читателей на вторник, 2 марта

Вечерня читателей на понедельник, 1 марта

Типика на воскресенье, 28 февраля

Великая вечерня читателей на субботу, 27 февраля

Вечерня читателей на пятницу, 26 февраля

Вечерня читателей на четверг, 25 февраля

Вечерня читателей на среду, 24 февраля

Вечерня читателей на вторник, 23 февраля

Вечерня читателей на понедельник, 22 февраля

Типика на воскресенье 21 февраля (Воскресенье мытаря и фарисея)

Великая вечерня читателей на субботу, 20 февраля

Вечерня читателей на пятницу, 19 февраля

Вечерня читателей на четверг, 18 февраля

Вечерня читателей на среду, 17 февраля

Вечерня читателей на вторник, 16 февраля

Типика на понедельник 15 февраля (Сретение Господне)

Типика на воскресенье 14 февраля (воскресенье Закхея)

Великая вечерня читателей на субботу, 13 февраля

Вечерня читателей на пятницу, 12 февраля

Великая вечерня читателей на четверг, 11 февраля (Три Святителя)

Вечерня читателей на среду, 10 февраля

Вечерня читателей на вторник, 9 февраля

Вечерня читателей на понедельник, 8 февраля

Типика на воскресенье, 7 февраля (Святые новомученики и исповедники Российские)

Великая вечерня читателей на субботу, 6 февраля

Чтецов Великая вечерня на пятницу, 5 февраля (святая Ксения Петербургская)

Вечерня читателей на четверг, 4 февраля

Вечерня читателей на среду, 3 февраля

Вечерня читателей на вторник, 2 февраля

Вечерня читателей на понедельник, 1 февраля

Типика на воскресенье, 31 января

Великая вечерня читателей на субботу, 30 января

Вечерня читателей на пятницу, 29 января

Вечерня читателей на четверг, 28 января

Вечерня читателей на среду, 27 января

Читательская вечерня на вторник, 26 января (оставление Богоявления)

Вечерня читателей на понедельник, 25 января

Типика на воскресенье, 24 января

Великая вечерня читателей на субботу, 23 января

Вечерня читателей на пятницу, 22 января

Читательская вечерня на четверг, 21 января

Вечерня читателей на среду, 20 января

Типика к Богоявлению, 19 января

Великая вечерня читателей на понедельник, 18 января

Типика на воскресенье, 17 января

Великая вечерня читателей на субботу, 16 января

Вечерня читателей на пятницу, 15 января

Вечерня читателей на четверг, 14 января

Чтецов Великая вечерня на среду, 13 января (Обрезание Господне; Василий Великий)

Вечерня читателей на вторник, 12 января

Вечерня читателей на понедельник, 11 января

Типика на воскресенье, 10 января

Великая вечерня читателей на субботу, 9 января

Вечерня читателей на пятницу, 8 января

Архипастырское послание Блаженнейшего митрополита ТИХОНА на Рождество Христово

Архипастырское послание Высокопреосвященнейшего архиепископа ВЕНЬЯМИНА по случаю Рождества Христова

12 чтений Священных Писаний в Королевские часы Рождества (читать 6 января)

Вечерня читателей на вторник, 5 января

Вечерня читателей на понедельник, 4 января

Типика на воскресенье, 3 января

Великая вечерня читателей на субботу, 2 января

Вечерня читателей на пятницу, 1 января

Вечерня читателей на четверг, 31 декабря

Вечерня читателей на среду, 30 декабря

Вечерня читателей на вторник, 29 декабря

Вечерня читателей на понедельник, 28 декабря

Типика на воскресенье, 27 декабря

Великая вечерня читателей на субботу, 26 декабря

Великая вечерня читателей на пятницу, 15 декабря (Святой Герман Аляскинский)

Вечерня читателей на четверг, 24 декабря

Вечерня читателей на среду, 23 декабря

Вечерня читателей на вторник, 22 декабря

Вечерня читателей на понедельник, 21 декабря

Типика на воскресенье, 20 декабря

Великая вечерня читателей на субботу, 19 декабря

Великая вечерня читателей на пятницу, 18 декабря

Вечерня читателей на четверг, 17 декабря

Вечерня читателей на среду, 16 декабря

Вечерня читателей на вторник, 15 декабря

Вечерня читателей на понедельник, 14 декабря

Типика на воскресенье, 13 декабря

Великая вечерня читателей на субботу, 12 декабря

Вечерня читателей на пятницу, 11 декабря

Вечерня читателей на четверг, 10 декабря

Вечерня читателей на среду, 9 декабря

Вечерня читателей на вторник, 8 декабря

Вечерня читателей на понедельник, 7 декабря

Типика на воскресенье, 6 декабря

Великая вечерня читателей на субботу, 5 декабря

Вечерня читателей на пятницу, 4 декабря

Чтецов Великая вечерня на четверг, 3 декабря (Вход Пресвятой Богородицы в храм)

Вечерня читателей на среду, 2 декабря

Вечерня читателей на вторник, 1 декабря

Вечерня читателей на понедельник, 30 ноября

Типика на воскресенье, 29 ноября

Чтецов Великая вечерня на субботу, 28 ноября (первый Рождественский пост)

Вечерня читателей на пятницу, 27 ноября

Вечерня читателей на четверг, 26 ноября

Вечерня читателей на среду, 25 ноября

Вечерня читателей на вторник, 24 ноября

Вечерня читателей на понедельник, 23 ноября

Типика на воскресенье, 22 ноября

Великая вечерня читателей на субботу, 21 ноября

Великая вечерня читателей на пятницу, 20 ноября (Архангел Михаил)

Вечерня читателей на четверг, 19 ноября

Вечерня читателей на среду, 18 ноября

Вечерня читателей на вторник, 17 ноября

Вечерня читателей на понедельник, 16 ноября

Типика на воскресенье, 15 ноября

Читательская типика на субботу, 14 ноября

Вечерня читателей на пятницу, 13 ноября

Вечерня читателей на четверг, 12 ноября

Вечерня читателей на среду, 11 ноября

Вечерня читателей на вторник, 10 ноября

Вечерня читателей на понедельник, 9 ноября

Типика на воскресенье, 8 ноября

Великая вечерня читателей на субботу, 7 ноября

Вечерня читателей на пятницу, 6 ноября

Вечерня читателей на четверг, 5 ноября

Вечерня читателей на среду, 4 ноября

Вечерня читателей на вторник, 3 ноября

Вечерня читателей на понедельник, 2 ноября

Типика на воскресенье, 1 ноября

Великая вечерня читателей на субботу, 31 октября

Вечерня читателей на пятницу, 30 октября

Вечерня читателей на четверг, 29 октября

Вечерня читателей на среду, 28 октября

Вечерня читателей на вторник, 27 октября

Вечерня читателей на понедельник, 26 октября

Типика на воскресенье, 25 октября

Великая вечерня читателей на субботу, 24 октября

Вечерня читателей на пятницу, 23 октября

Вечерня читателей на четверг, 22 октября

Великая вечерня читателей на среду, 21 октября

Вечерня читателей на вторник, 20 октября

Читательская вечерня на понедельник, 19 октября

Типика на воскресенье, 18 октября

Великая вечерня читателей на субботу, 17 октября

Вечерня читателей на пятницу, 16 октября

Вечерня читателей на четверг, 15 октября

Вечерня читателей на среду, 14 октября

Великая вечерня читателей на вторник, 13 октября (Покров / Покров)

Вечерня читателей на понедельник, 12 октября

Типика на воскресенье, 11 октября

Великая вечерня читателей на субботу, 10 октября

Вечерня читателей на пятницу, 9 октября

Чтецов Великая вечерня на четверг, 8 октября (Апостол Иоанн Богослов)

Читательская Великая вечерня на среду, 7 октября (Сергий Радонежский)

Вечерня читателей на вторник, 6 октября

Вечерня читателей на понедельник, 5 октября

Типика на воскресенье, 4 октября

Великая вечерня читателей на субботу, 3 октября

Вечерня читателей на пятницу, 2 октября

Вечерня читателей на четверг, 1 октября

Вечерня читателей на среду, 30 сентября

Вечерня читателей на вторник, 29 сентября

Вечерня читателей на понедельник, 28 сентября

Типика на Воскресенье, 27 сентября (Крестовоздвиженский праздник)

Великая вечерня читателей на субботу, 26 сентября (на Воздвижение Креста Господня)

Вечерня читателей на пятницу, 25 сентября

Вечерня читателей на четверг, 24 сентября

Вечерня читателей на среду, 23 сентября

Вечерня читателей на вторник, 22 сентября

Вечерня читателей на понедельник, 21 сентября

Типика на воскресенье, 20 сентября

Великая вечерня читателей на субботу, 19 сентября

Вечерня читателей на пятницу, 18 сентября

Вечерня читателей на четверг, 17 сентября

Вечерня читателей на среду, 16 сентября

Вечерня читателей на вторник, 15 сентября

Вечерня читателей на понедельник, 14 сентября

Типика на воскресенье, 13 сентября

Великая вечерня читателей на субботу, 12 сентября

Вечерня читателей на пятницу, 11 сентября

Великая вечерня читателей на четверг, 10 сентября (Усекновение главы Иоанна Крестителя)

Вечерня читателей на среду, 9 сентября

Вечерня читателей на вторник, 8 сентября

Вечерня читателей на понедельник, 7 сентября

Читательская типика на воскресенье, 6 сентября

Великая вечерня читателей на субботу, 5 сентября

Вечерня читателей на пятницу, 4 сентября

Вечерня читателей на четверг, 3 сентября

Вечерня читателей на среду, 2 сентября

Вечерня читателей на вторник, 1 сентября

Вечерня читателей на понедельник, 31 августа

Читательская типика на воскресенье, 30 августа

Великая вечерня читателей на субботу, 29 августа

Вечерня читателей на пятницу, 28 августа

Великая вечерня читателей на четверг, 27 августа (на Успение)

Вечерня читателей на среду, 26 августа

Вечерня читателей на вторник, 25 августа

Вечерня читателей на понедельник, 24 августа

Читательская типика на воскресенье, 23 августа

Великая вечерня читателей на субботу, 22 августа

Вечерня читателей на пятницу, 21 августа

Вечерня читателей на четверг, 20 августа

Вечерня читателей на среду, 19 августа

Чтецов Великая вечерня на вторник, 18 августа (Преображение Господня)

Вечерня читателей на понедельник, 17 августа

Читательская типика на воскресенье, 16 августа

Великая вечерня читателей на субботу, 15 августа

Читательская типика на воскресенье, 2 августа

Великая вечерня читателей на субботу, 1 августа

Вечерня читателей на пятницу, 31 июля

Вечерня читателей на четверг, 30 июля

Вечерня читателей на среду, 29 июля

Вечерня читателей на вторник, 28 июля

Чтецов Великая вечерня на понедельник, 27 июля (Святой Владимир)

Читательская типика на воскресенье, 26 июля

Великая вечерня читателей на субботу, 25 июля

Вечерня читателей на пятницу, 24 июля

Великая вечерня читателей на четверг, 23 июля (св. Ольга)

Вечерня читателей на среду, 22 июля

Вечерня читателей на вторник, 21 июля

Вечерня читателей на понедельник, 20 июля

Типика на воскресенье, 19 июля

Великая вечерня читателей на субботу, 18 июля

Читательская Великая вечерня на пятницу, 17 июля (преподобный Сергий Радонежский)

Вечерня читателей на четверг, 16 июля

Вечерня читателей на среду, 15 июля

Вечерня читателей на вторник, 14 июля

Вечерня читателей на понедельник, 13 июля

Типика на воскресенье, 12 июля

Великая вечерня читателей на субботу, 11 июля

Вечерня читателей на пятницу, 10 июля

Вечерня читателей на четверг, 9 июля

Великая вечерня читателей на среду, 8 июля

Вечерня читателей на вторник, 7 июля

Великая вечерня читателей на понедельник, 6 июля

Читательская типика на воскресенье, 5 июля

Великая вечерня читателей на субботу, 4 июля

Вечерня читателей на пятницу, 3 июля

Вечерня читателей на четверг, 2 июля

Великая вечерня читателей на среду, 1 июля

Вечерня читателей на вторник, 30 июня

Вечерня читателей на понедельник, 29 июня

Читательская типика на воскресенье, 28 июня

Великая вечерня читателей на субботу, 27 июня

Вечерня читателей на пятницу, 26 июня

Вечерня читателей на четверг, 25 июня

Вечерня читателей на среду, 24 июня

Великая вечерня читателей на вторник, 23 июня

Вечерня читателей на понедельник, 22 июня

Читательская типика на воскресенье, 21 июня

Великая вечерня читателей на субботу, 20 июня

Вечерня читателей на пятницу, 19 июня

Вечерня читателей на четверг, 18 июня

Вечерня читателей на среду, 17 июня

Вечерня читателей на вторник, 16 июня

Вечерня читателей на понедельник, 15 июня

Читательская типика на воскресенье, 14 июня (Всех Святых)

Великая вечерня читателей на субботу, 13 июня

Вечерня читателей на пятницу, 12 июня

Вечерня читателей на четверг, 11 июня

Вечерня читателей на среду, 10 июня

Вечерня читателей на вторник, 9 июня

Вечерня читателей на понедельник 8 июня

Молитвы на коленях

Читательская типика на воскресенье, 7 июня (Пятидесятница)

Великая вечерня читателей на субботу, 6 июня (канун Пятидесятницы)

Вечерня читателей на пятницу, 5 июня (суббота души)

Вечерня читателей на четверг, 4 июня (Выход из Вознесения)

Вечерня читателей на среду, 3 июня

Великая вечерня читателей на вторник, 2 июня

Вечерня читателей на понедельник, 1 июня

Читательская типика на воскресенье, 31 мая

Великая вечерня читателей на субботу, 30 мая

Вечерня читателей на пятницу, 29 мая

Великая вечерня читателей на четверг, 28 мая (день Вознесения Господня)

Великая вечерня читателей на среду, 27 мая (канун Вознесения)

Читательская вечерня на вторник, 26 мая (Отпуск на Пасху)

Вечерня читателей на понедельник, 25 мая

Читательская типика на воскресенье, 24 мая

Великая вечерня читателей на субботу, 23 мая

Вечерня читателей на пятницу, 22 мая

Вечерня читателей на четверг, 21 мая

Великая вечерня читателей на среду, 20 мая

Вечерня читателей на вторник, 19 мая

Вечерня читателей на понедельник, 18 мая

Читательская типика на воскресенье, 17 мая

Великая вечерня читателей на субботу, 16 мая

Вечерня читателей на пятницу, 15 мая

Вечерня читателей на четверг, 14 мая

Вечерня читателей на среду, 13 мая

Великая вечерня читателей на вторник, 12 мая

Вечерня читателей на понедельник, 11 мая

Читательская типика на воскресенье, 10 мая

Великая вечерня читателей на субботу, 9 мая

Вечерня читателей на пятницу, 8 мая

Вечерня читателей на четверг, 7 мая

Вечерня читателей на среду, 6 мая

Великая вечерня читателей на вторник, 5 мая

Вечерня читателей на понедельник, 4 мая

Читательская типика на воскресенье, 3 мая 2020 года

Великая вечерня читателей на субботу, 2 мая 2020 г.

Вечерня читателей на пятницу, 1 мая 2020 г.

Вечерня читателей на четверг, 30 апреля 2020 г.

Вечерня читателей на среду, 29 апреля 2020 года

Вечерня читателей на вторник, 28 апреля 2020 г.

Вечерня читателей на понедельник, 27 апреля 2020 г.

Читательская типика к Томасу Сандей (26.04)

Вечерня читателей в светлую субботу (25.04)

Читательская вечерня в светлую пятницу (24.04)

Вечерня читателей в ясный четверг (23.04)

Вечерня читателей в светлую среду (22.04)

Вечерня читателей в светлый вторник (21.04)

Вечерня читателей в Светлый понедельник (20.04)

Пасхальная вечерня (Читательская служба)

15 ветхозаветных чтений в Великую и Великую субботу

Служба вечерни в Великую пятницу (снятие погребальной плащаницы)

Тексты сокращенной утрени Великой пятницы (вечер четверга)

Читательская утреня Великого четверга (читать вечером среды 15 апреля или в четверг утром 16 апреля)

Читательская утреня Страстной среды (читать вечером во вторник 14 апреля или в среду утром 15 апреля)

Типика на воскресенье, 12 апреля 2020 г.

Типика на субботу, 11 апреля 2020 года

Вечерня читателей на пятницу, 10 апреля 2020 г.

Вечерня читателей на четверг, 9 апреля 2020 г.

Вечерня читателей на среду, 8 апреля 2020 г.

ПОБЕДА ЧИТАТЕЛЕЙ НА ВТОРНИК: Смотрите прямую трансляцию богослужений для Благовещения

Вечерня читателей на понедельник, 6 апреля 2020 г.

Типика на воскресенье, 5 апреля 2020 г. (читать утром вместо литургии)

Читательская «Великая вечерня» на субботу, 4 апреля 2020 года

Вечерня читателей на пятницу, 3 апреля 2020 г.

Вечерня читателей на четверг, 2 апреля 2020 г.

Вечерня читателей на среду, 1 апреля 2020 г.

Вечерня читателей на вторник, 31 марта 2020 г.

Вечерня читателей на понедельник, 30 марта 2020 г.

Типика на воскресенье, 29 марта 2020 г. (читать утром вместо литургии)

Великая вечерня читателей на субботу, 28 марта 2020 года

Вечерня читателей на пятницу, 27 марта 2020 года

Вечерня читателей на четверг, 26 марта 2020 года

Вечерня читателей на среду, 25 марта 2020 года

Вечерня читателей на вторник, 24 марта 2020 года

Вечерня читателей на понедельник, 23 марта 2020 г.

Типика на воскресенье, 22 марта 2020 г. (читать утром вместо литургии)

Великая вечерня читателей на субботу, 21 марта 2020 года

Вечерня читателей на пятницу, 20 марта 2020 г.

Молитва о защите от COVID-19

Русское православное Рождество — Русская жизнь

После распада Советского Союза 7 января стало официальным национальным праздником.Это дата русского православного Рождества; Рождество Христово; празднование. Многие православные христианские традиции приняли 25 декабря для празднования Рождества или Рождества, кульминацией которого является соблюдение Богоявления (праздника Явления), Крещения Господа нашего 6 января; 20 января по старому календарю.

В Римско-католической и англиканской церквях 6 января признано Богоявлением; время, когда Младенца Христа посетили волхвы с Востока, или Три волхва. Крещение Господа нашего празднуется в следующее воскресенье.

В эпоху ранней Церкви было одно празднование рождения Христа (рождение), признания Его Божественным (визит волхвов) и начала Его служения (крещение). Это было Крещение , которое праздновалось 6-7 января. Позже Запад разделил это празднование; Рождество (25 декабря), Крещение (6 января или следующее воскресенье) и Крещение (воскресенье после Крещения). Сегодня многие Восточные церкви празднуют Рождество 25 декабря и Богоявление или Крещение 6 января.У них действительно праздник появления волхвов. Различия между Востоком и Западом возникли после Великого раскола 1054 года.

Русская Православная Церковь следует юлианскому календарю или старому календарю . Таким образом, православные церковные праздники и праздники января следующие:
Рождество Господа (Рождество) ~ 7 января
Новый год ~ 14 января
Богоявление (Крещение Христа) ~ 20 января.

Празднование Рождества начинается накануне с показаний часов .Эти девять наборов уроков по Священным Писаниям включают отрывки из Ветхозаветных Пророков, за которыми следуют чтения из Посланий и Евангелий. Вечерня , в данном случае Бдение , представляет собой Божественную литургию св. Василия Блаженного. Литургия на праздник Рождества Христова — это литургия св. Иоанна Златоуста.

Чтения для часов и вечерни:

Ветхий Завет чтения включают: Михей 5: 2-4; Варух 3: 36–4: 4; Исайя 7: 10-8: 4 и 9-10.Кроме того, Бытие 1: 1-13 и Числа 24: 2-3, 5-9 и 17-18 читаются в девятый час, непосредственно перед вечерней. Вечерня включает Исаии 11: 1-10; Даниил 2: 31-36 и 44-45.

Новый Завет чтение включает: Матфея 1: 18-25, 2: 1-23; Луки 2: 1-20; Евреям 1: 1-12, 1: 10-2: 3, 2: 11-18 и Галатам 2: 23-29. На вечерне читаются Евреям 1: 1–12 и Луки 2: 1–20.

В день Рождества Христова , Галатам 4: 4-7 и Матфея 2: 1-12 включены в Божественную Литургию.

Священные Писания для часов и вечерни во время праздника Богоявления следующие:

Ветхий Завет чтение: Исаия 35: 1-10, 16-20, 23: 3-6 и 49: 8-15. Кроме того, Бытие 1: 1-13, Исход 14: 15-18, 21-23, 27-29 и 15:22 — 16: 1; Иисус Навин 3: 7-8, 15-17, 4 Царств 5: 9-14 и Исаия 1: 16-20 читаются на вечерне. Вторая серия чтений включает Бытие 32: 1-10; Исход 2: 5-10; Книга Судей 6: 36-40, 3 Царств 18: 30-39, 3 Царств 2: 19-22 и Исайя 49: 8-15.

Новый Завет чтение: Деяния 13: 25-33, 19: 1-8; Марка 3: 1-6, 1: 1-11; Римлянам 6: 3-11; Титу 2: 11-14, 3: 4-7; Матфея 3: 13-17 или Луки 3: 1-18. Вечерня включает 1 Коринфянам 9: 19–27 и Луки 3: 1–18.

г. Литургия святителя Василия Блаженного. совершается на вечерне. В праздник Богоявления совершается Божественная литургия св. Иоанна Златоуста . Чтения включают Титу 2: 11-14, 3: 4-7 и Матфея 3: 13-17.

Божественная литургия Собор (Собор) Иоанна Крестителя совершается на следующий день после Богоявления.Евангельский отрывок — это Иоанна 1: 29-34, а Послание — это Деяния 19: 1-8.

Терминология. . . .

Вечерня : от латинского vesper , что означает вечер. Относится к вечерней молитве, обычно на закате. Вечерня — это один из двух основных периодов ежедневной молитвы. Другой — утренняя молитва или Утреня .

Vigil : от латинского vigilia ; означает ночь бдительности.Молебен, совмещающий вечерню и утреню. Накануне воскресных и праздничных дней отмечается всенощное бдение. В чистом виде Бдение длится всю ночь, обычно от 12 до 14 часов.

Часы : от греческого hora означает время или сезон. Относится к различным соблюдениям ежедневной молитвы; также известная как Литургия Часов.

Synaxis : греческое слово, означающее сборка . Это любое собрание верующих для неевхаристического поклонения.Синаксис обычно включает псалмы, уроки Священного Писания и молитвы.

Лаковое яйцо «Русское мать и дитя» является частью коллекции Арт-цеха Санкт-Петербурга.

Давайте завершим нашу утреннюю молитву Господу

Давайте завершим нашу утреннюю молитву Господу


Автор: Fr. Эдвард Хендерсон из Русской Православной Церкви Святого Иоанна Крестителя в

г. Беркли, Калифорния | 17 июня 2021 г.


Согласно Статуту Православной Церкви в Америке , наша поместная церковь «управляется Священным Преданием, то есть всем учением и практикой Единой, Святой, Католической и Апостольской Церкви.Это Предание выражено прежде всего в Священном Писании; в догматических решениях и канонах семи Вселенских соборов, канонах поместных соборов, канонах и писаниях святых отцов; в литургической жизни Церкви … »1

Через общую молитву и совершаемое богослужение и благодать, передаваемую во время богослужений и таинств, мы вступаем в опыт Священного Предания, которое, по словам отца Александра Шмемана, «вхождение людей в реальность и общение с ней». Царство Божие ».2 Вершиной нашей литургической и сакраментальной жизни, конечно же, является Божественная литургия. Однако ежедневные службы (например, вечерня, утреня, повечерие и т. Д.) Также являются неотъемлемой частью жизни христианской общины, будь то приход или монастырь. Псалмы, наряду с молитвами и гимнодиями, содержащимися в часах , Octoechos, Menaion, Lten Triodion, и Pentecostarion , наполняют нас эмпирическим богословием, переданным святыми, и вдохновляют нас идти по их стопам.Кроме того, эти службы подготавливают нас к более полному участию в Божественной литургии. В 2015 году Священный Синод Русской Православной Церкви издал документ под названием: Об участии верующих в Евхаристии , в котором говорится: «Поскольку Литургия является вершиной всего литургического цикла, то посещение богослужений Предшествовать литургии — прежде всего вечерне и утрени (или бдению) — является важной частью подготовки к причащению Святого Тела и Крови Христовых.»3 Руководство для духовенства, составленное Священным Синодом ПЦА, также отражает это понимание, заявляя:« В рамках необходимой подготовки, требуемой от духовенства для совершения Божественной литургии, он должен поститься с предыдущего вечера, совершить ( или прочтите) Всенощное бдение (или, по крайней мере, вечерню), каноны и молитвы перед Святым Причастием, и будьте чисты телом и сознанием ». Точно так же в нем говорится: «Помимо всенощной, или вечерни и утрени, и Божественной литургии, совершаемой по воскресеньям и в установленные великие праздники, священник должен стремиться улучшить повседневную литургическую жизнь своего прихода, совершая эти службы и другие преданное служение в подходящее время.”4

Из всех ежедневных служений Утреня (ὄρθρος, u4тренz) — самая длинная, сложная и разнообразная. Более того, это самая богатая из услуг дневного цикла. К сожалению, это также наиболее запущенная служба, поскольку большинство приходов ПЦА полностью исключили ее из своей обычной литургической жизни, служа только во время Страстной недели, на Пасху и, возможно, на праздники Рождества и Богоявления. Многие из нашего духовенства, не посещавшие регулярно воскресные, праздничные или ежедневные утренние службы со времени семинарии, даже не знают, как правильно их служить.За несколько лет своего служения священником я ни разу не видел, чтобы заутрени служили во время наших епархиальных собраний или выездных собраний духовенства. В 2018 году во время Всеамериканского Собора в Сент-Луисе, штат Миссури, накануне Иерархической Божественной литургии, когда было объявлено, что будет отслужена вечерня и утреня, а не только вечерня, многие священнослужители оплакивали это последнее изменение в нашей церкви. расписание.

Мы называем себя Православной Церковью в Америке , потому что мы призваны быть Церковью Христа на этой земле, однако православные христиане, желающие присутствовать на утрене, часто должны посещать приходы других юрисдикций.Наше духовенство хорошо образовано в наших семинариях, наши верующие любят богослужения, но почему мы не можем регулярно служить заутрени, в отличие от приходов других православных юрисдикций? Почему мы публикуем служебные тексты для семинаристов и обучаем их историческому развитию, богословскому значению и деталям служения утрени только для того, чтобы затем грубо пренебрегать этим служением в наших приходах?

Если мы воспринимаем утреню как ненужное неудобство, зачем останавливаться на достигнутом? Почему бы не пропустить и вечерню, служа только Божественной литургией в наших приходах? Более того, почему бы удобно не перенести праздники, выпадающие на воскресенье, на ближайшее воскресенье? Такая практика преобладала на христианском Западе, что привело к серьезному обеднению их литургической жизни.Должно ли такое обнищание стать отличительной чертой ПЦА, учитывая, что мы единственная автокефальная Православная Церковь, единственная каноническая территория которой находится на Западе?

От Шестипсалмов до Великого славословия мы путешествуем по всей истории спасения во время утрени, сталкиваясь как с личностями, так и с событиями этой истории, празднуя и провозглашая Божью милость и открывая Себя человечеству. Когда мы пропускаем это служение, мы обедняем себя литургически и духовно.Как печально, что многие из нас слышат пасхальный канон лишь раз в году! Мы отказываемся от поэтического пересказа диалога Богородицы и Архангела Гавриила при Благовещении или наставления о месте Преображения Господа на горе Фавор в домостроительстве нашего спасения. Какие еще службы ежедневного цикла предлагают такое назидание и обучение, и тем не менее, мы не должны беспокоиться о том, чтобы совершать утреню в наших приходах!

Представьте, какие преобразования и обновления произошли бы в ПЦА, если бы утреня стала неотъемлемой частью нашей литургической жизни! Тем не менее, я не предлагаю, чтобы все наши приходы просто незамедлительно совершали богослужение заутрени, будь то в рамках вечернего бдения или перед Божественной литургией.В первую очередь должно измениться наше отношение к утрене. Мы не должны поощрять и укоренять в себе отношение к утрене, которая слишком трудна и сложна для служения. Наши служебные книжки содержат очень четкие рубрики, на веб-сайте ПЦА теперь публикуются конкретные инструкции для воскресной и праздничной утрени, и есть много отличных печатных и онлайн-источников (включая наш собственный епархиальный веб-сайт), содержащих литургические и рубические наставления. На самом деле, если мы сможем правильно служить вечерне и Божественной литургии, не потребуется много усилий, чтобы научиться служить утрени.Точно так же мы не должны подходить к утрени с такой позицией, что совершение ее в наших приходах невозможно. Хотя в следующие выходные может оказаться невозможным предложить эту услугу, мы должны ставить перед собой определенную цель — в конечном итоге обеспечить регулярное служение утрени в нашем приходе.

Как же тогда совершаем утреню? Священнослужители, незнакомые с служением утрени, должны прочитать ее в служебной книжке. Точно так же им следует обращаться к духовенству своего благочиния и / или епархии, которое регулярно служит заутрени, если у них есть дополнительные вопросы.Духовенство, регулярно служащее заутрени, должно находить время, чтобы помочь тем, кто приближается к ним, желающим учиться, и никогда не говорить с ними снисходительно. Духовенство других юрисдикций, особенно Русской Православной Церкви Заграницей (с учетом нашего общего литургического наследия), также может нам помочь. Местное благочиние или даже сама епархия могли организовать практические семинары, чтобы помочь провести утреню в приходах.

В современной русской практике утреня обычно совершается с вечерней как часть всенощного бдения.В греческой практике утреня служит непосредственно перед Божественной литургией. По всей территории ПЦА у нас есть приходы, которые следуют той или иной практике. Итак, приходы должны определить, что им лучше всего подходит. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Возможно, приходу, впервые обслуживающему утреню, следует попробовать оба варианта и посмотреть, какой из них лучше всего подходит.

Очень немногие общины, в том числе монастыри, служат заутрени точно по Типикону . Хотя мы должны следовать литургическим наставлениям наших иерархов, существует несколько общих сокращений, таких как исключение определенных ектений и чтений псалмов, сокращение канонов утрени и уменьшение количества стихир на похвале.Сокращенная служба заутрени, безусловно, лучше, чем ее отсутствие. Точно так же он может заложить основу, на которой, по мере того, как духовенство, читатели, служители и певцы становятся более компетентными, а приходское сообщество все больше любит эту службу, она в конечном итоге будет служить в более полной форме.

«Божественное поклонение», по словам одного афонского старейшины, «является выражением любви человека к своему Создателю. Это ответ человека на любовь Бога. Христиане выражают свою любовь к Богу, либо прославляя Его святое имя, либо благодаря за Его бесчисленные божественные дары, либо прося Его Божественной милости.5 Такова должна быть наша основная мотивация для служения утрени, а также всех других богослужений в нашем приходе. В энциклике Священного Синода ПЦА, озаглавленной: О духовной жизни в Церкви , мы читаем: «Литургическая молитва Церкви совершается в соответствии с традиционным правилом поклонения, которое мы получили от Бога через святых. Псалмодия и гимнология литургической молитвы — это дыхание Святого Духа в Церкви. Это Слово Божье, данное нам для славы Бога.Каждый приход, каждая семья и каждый человек должны быть погружены в литургическую молитву Церкви. Литургическое богослужение в Церкви должно быть контекстом нашей жизни, содержанием нашего духа, атмосферой, в которой мы думаем, говорим и действуем ». 6

Так давайте же более полно погрузимся в литургическую молитву Церкви, предлагая богатые сокровища, содержащиеся на утрене. Давайте же полюбить это служение и воспитать в нашей пастве желание присутствовать и участвовать в этом великом славословии.Будем ободрять и помогать друг другу в служении утрени в наших приходах. Давайте же все возрастем в нашей любви к Богу, чтобы мы повторяли слова Пророка и царя Давида: «Вечером, утром и в полдень я буду звать и взывать громко, и Он услышит мой голос». (Пс.54: 18, LXX)

1 Статут Православной церкви в Америке, преамбула, https://www.oca.org/statute.
2 Проблемы православия в Америке, часть III: духовная проблема, Владимирская семинария Ежеквартально, 1965, т.9, # 4,
3 Правило Святого Причастия, Джорданвилль: Типография преподобного Иова Почаевского, с. 112.
4 https://www.oca.org/files/PDF/official/clergyguidelines.pdf
5 Иеромонах Григорий, Православная вера, богослужение и жизнь, келья Иоанна Богослова, монастырь Кутлумусиу, гора Афон , 2016, с. 95.
6 https://www.oca.org/holy-synod/encyclicals/on-spiritual-life

Дом, Молитвы, Сирийские православные молитвы, Христианские молитвы, Цифровая библиотека церкви Базелиос

Общие молитвы

Общие молитвы — малаялам и английская транслитерация
общие-молитвы-сирийцев-христиан-садхарананамаскарам
Вечер, Сотара, Поклонение Ночью и Утром

Пампакуда намаскарам — малаялам и английская транслитерация
Общие молитвы — Вечерняя и Soothara

Молитвы на
вход в церковь

Утренние, дневные и вечерние молитвы

Служители — чтение Нового Завета по воскресеньям в церкви (Sleeha
Чтения)

Сервисная книжка Священного Курбана (Манглиша)
(включает Слибу, Кьямту и Курбану)

Сервисная книга
Священная Курбана с утренними молитвами
(Английский язык с манглишем для песен намаскарама)

Священная Курбана — Кьомто
Намскарам (Малаялам)

Священная Курбана —
Комментарий и описание

Qawmo

Псалом 51
— Молитва покаяния

Никейский символ веры

Отче наш на сирийском языке

Magnficat

Английский перевод
песня ‘sodarare Kelppin’
Первоначально этот гимн был написан на малаялам покойным Перумпилли Мор Грегориусом Дживаргезе

.

Заступническая молитва св.Мэри (Малаялам) — pdf

Заступническая молитва святой Марии (манглиш) — pdf

==========

Страстная неделя

Молитвы о страсти
Неделя (утро) — на английском языке

Молитвы о страсти
Неделя (вечер) — на английском языке

Вербное воскресенье
Молитвы

Песни Страстной Пятницы
(Английский)

Святая Литургия Страстной седмицы
От Осанны (Вербное воскресенье) до Кимто (Пасха)
(Включая Осанну, Песаху, Великую Субботу и Пасху в
Малаялам, английская транслитерация и английский перевод).Составленный
Индийская православная церковь Св. Грегориоса, Торонто, Канада.

Святая Литургия
Страстная неделя — с Вербного воскресенья до Пасхи
(малаялам, английская транслитерация и английский перевод)
От Carmel Apologetics

Публикации Joykutty

Следующие книги опубликованы
Joykutty имеют малаялам и английский переводы

Осанна
(Вербное воскресенье) Службы Joykutty

Страстная неделя в среду вечером — Joykutty

Страстная неделя, среда, Соотара — Joykutty

Страсть
Неделя, среда, полночь — Joykutty

Страстная неделя в среду утром — Joykutty

Страстная неделя, среда, третий час — Joykutty

Страстная неделя, среда, шестой час — Joykutty

Страстная неделя, среда, девятый час — Joykutty

Вечер чистого четверга (Пессаха) — Joykutty

Чистый четверг (Пессаха) Soothara — Joykutty

Чистый четверг (Пессаха), утро — Joykutty

Доброе утро пятницы —
Joykutty

Страстная пятница, третий час —
Joykutty

Страстная пятница, шестой час —
Joykutty

Страстная пятница, девятый час —
Joykutty

Страстная пятница, Слиба
Намаскарам — Джойкутти

Похороны Страстной пятницы —
Joykutty

Пасха
Сервисная книжка — Joykutty

Публикации Самаджама (малаялам)

Хаса Намаскарам

Осанна (Вербное воскресенье)

Пессаха Четверг

Пессаха Для мытья ног

Литургия Страстной пятницы

Празднование Пасхи

==========

Вознесение

Служба Вознесения

Службы Пятидесятницы

Орден праздника Пятидесятницы (включает в себя всех трех преклонений колен, на английском языке)


Крещение

Служба крещения

Похоронная служба

Мужчины

Могильник I

Могильник II

Могильник III самец

Погребение Мужской IV

Самки

Погребение Самка I

Погребение Самка II

Погребение Самка III

Погребение Самка IV

Дети

Похороны Дети I

Погребение Детей II

Погребение Детей III

Погребение Детей IV

Новоселье

Служба новоселья

Брак (брачная литургия)

Орден Святого Брака — Сирийская Православная

Трехдневный пост

Вечерняя молитва за
Трехдневный пост

Великий пост

Молитвенник Великого Поста

Молитва о Великом посте —
Примирение

Молитвенник Великого поста —
Английский

Здорово
Постные молитвы — малаялам — включает молитвы для всех 7 ямам

Молитвы Великого поста
(Валиа Номбу Намаскарам — Малаялам и английская транслитерация)

Великий пост намаскарам
— Малаяльм —
(Самаджам)

Молитвы Великого Поста
(Включает молитвы за все 7 часов на малаялам
Предоставлено: St.Молитвенное братство Павла)

Великий Пост — Средний Пост (25-й день) — Крестная Литургия (малаялам-самаджам)

Молитва об пепле
Среда и Великий пост д-ра Уильяма Р.Г. Погрузчик

Транслитерация
Рождественские песни

Йелдхо Перуннальные песни
(Анду Такса)

Денхо (Крещение)

Крещенская молитва (Седро)

Denho — Малаялам

Denho — английский

Песня Шествия Дэнхо —
1

Аудио Денхо
Шествие Песня1

Еще одно исполнение песни Denho Procession Song

Молитва о Великом посте —
Выверка

Агни Парфен
— О Чистая Дева
Русский православный молитвенник особенно воспевается во время Великого поста.
Сезон

Частный
Молитва на Рождественский пост

Разное

Орден Поклонения и Библия
(ആരാധനാക്രമങ്ങളും
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥവും)
автор В.Преподобный отец Куриакосе Corepiscopa Moolayil

Сирийский
Православный лекционарий — для частных лиц
Назначенные показания на год
(വിശുദ്ധ വേദ വായനക്കുറിപ്പ് —
വ്യക്തികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയത്)
Автор В.Рев Отец Куриакосе Corepiscopa Moolayil

Важность семьи
Молитвы (малаялам)
Автор LL Мэтьюз Мар Варнава

Богословие поклонения
Преподобный Ричард Джордан

Особые молитвы

Цепная молитва — 24
часовая молитва о преодолении трудностей (Малаялам — pdf)

Молитва
для гнева

Молитва
для беспокойства

Молитва
по трудоустройству

Молитва в
время Задолженности

Молитва во время нужды

Молитва за больного ребенка

Молитва
для очень больного человека

Молитва за
Исцеление

Молитва
для инвалидов

Молитва
Пожилые

А
Молитва грешника

Утешительная молитва

Тревожная молитва

Молитва в защиту
Брак

Хедж-молитва о возвращении своенравного супруга

Молитва за
Лицо, подвергающееся преследованию

Хорошая молитва Беинсы
Доуно

Молитва за
Прощение грехов св.Джемма Галгани

Неотразимый
Новена Иисусу
Традиционная новена, которая никогда не подводила.

Христос Царь Славы (ХРИСТ ВИНСИТ)

Молитва о мире в церкви

Бог заботится о тебе
Молитва о личных отношениях с Богом.

Молитва «Путешествие»

Универсальная молитва
Папа Климент XI

Утренний гимн (Джордж
Макдональд)

Ежедневный День Благодарения

Спасибо Господь

Новогодняя молитва

Рик Уорренс
Призывная молитва на инаугурации Барака Обамы (20 января, г.
2009)

Иисусова молитва Благодарения
Иисус много времени проводил в молитве.По крайней мере, в одном случае Он
«пребывали всю ночь в молитве к Богу» (Луки 6:12), и, несомненно,
хорошей частью Его молитвы была молитва благодарения, а также
заступничество.

Молитва
для священников

Псалом 37:
Призыв к терпению и доверию

Молитвы Святому Духу и за
Пятидесятница

Вени, Создатель
(гимн)
Призыв Святого Духа

Молитва Святому
Дух

Молитва Святому Духу
автор: St.Антиох

Медитация Пятидесятницы
от отца Марка

Электронная книга: Со Христом в школе молитвы
: Мысли о нашем обучении для Министерства
Ходатайство преподобного Эндрю Мюррея
Сила ходатайственной молитвы — великий дар
от Бога. Бог слушает тех, кого любит, и все делает для их блага.
Мюррей в своей классической работе «Со Христом в школе молитвы» называет
церковь, чтобы использовать этот могущественный дар.Мюррей умело описывает роль
Святой Дух в церкви и увещевает христиан использовать благословения
Бог дал нам. Эта книга представляет собой руководство, как жить жизнью храма Св.
Дух.

Без ответа
Молитва Филиппа Янси
Неразгаданные тайны и оставшиеся без ответа молитвы тускнеют на фоне
панорама Божьего замысла на века. В конце оставшаяся без ответа молитва встречает меня лицом
столкнуться с тайной, заставившей Павла замолчать: глубокая разница между моими
перспективы и Бога.

Пять вещей, которые вы делаете
«Незнание о молитве» Д-р Джо Маккивер
Мы много знаем о молитве. Мы знаем, что это по вере, и мы знаем, что должны делать больше и делать это.
лучше. Было бы полезно рассказать о некоторых вещах, которые мы делаем
не знаю о молитве.

Ответы на неотвеченные
Молитва Гэри Э. Йейтса
У всех нас был опыт молитвы без ответа. Мы молимся за Божье исцеление
для любимого человека. Мы молимся, чтобы Бог принес пробуждение и обновление в наши церкви.Мы молимся о прекращении взрывов террористов-смертников и о возвращении наших войск домой. Почему
Кажется, что ничего не меняется, когда Бог пообещал нам: «Просите, и вы
получить »?

Как молиться
Уолтер В. Хармс

Как ты молишься? Кто научил вас молиться? Может, никто никогда не учил

вы, как молиться и что это такое. Вы много молитесь? Маленький?

Слишком мало? Думаете, вам следует больше молиться? Возможно, более важный вопрос:
зачем вообще молиться? Если Бог главный, любит и принимает вас, тогда почему?
молиться?

Анатомия
О молитве — ее смысл и цель В.Л. Ипен
Наш Господь повелевает нам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».
(Мк. 14:38) «Бодрствуйте и молитесь» — это призыв к ПОСТОЯННОЙ молитве; НЕТ
для нашего удобства ТОЛЬКО, но так часто, как мы можем. Молитва — ОБА
конец »и« самоцель ». Часть 1
| Часть 2

Молитва — отношения, Брайан Стоффреген,

Молитва, прежде всего, отношения: ребенок с родителями, друзья разговаривают.
друг с другом.Во второй части нашего урока Евангелия используется образ друга.
просить у другого еды ради другого друга.

Бог, которому нравится отвечать на молитву, преподобный Брин МакФайл

Молитва — это институт Бога. Снова и снова Библия повелевает нам
молиться. И все же я подозреваю, что многие из нас, помолившись, задавались вопросом о
действительно ли наши молитвы что-нибудь изменят. Важность настойчивости
в молитве; почему на некоторые из наших молитв нет ответа; о чем мы должны молиться?
Это некоторые из тем, затронутых в этой статье.

Молитва
Гарантированный успех Чарльз Сперджен

Мы находим вескую причину, по которой можно ожидать, что молитва будет эффективной, в том, что
это учреждение Бога. В Слове Божьем мы снова и снова,
приказал молиться. Божьи заповеди и средства их исполнения — не глупость.
Могу ли я поверить в то, что бесконечно мудрый Бог предписал мне упражнение, которое
неэффективно, и разве это не более чем детская игра? Он приказывает мне молиться,
и все же молитва дает не больше результата, чем если бы я свистнул на ветру, или
пел кучке деревьев? .. Небо и земля пройдут, но пока жив Бог, молитва
должно быть услышано. Хотя Бог остается верным своему слову, мольбы не напрасны.
Господь дает вам благодать, чтобы проявлять это постоянно.

Напористый в
Молитва Эдварда Ф. Марккарта
Итак, это четыре библейских факта о молитве: Иисус был набожным человеком.
молитва; Иисус хотел, чтобы его ученики были людьми набожной молитвы; мы должны молиться
с настойчивостью и настойчивостью, с надоедливыми и надоедливыми качествами; и
Молитва эффективна и меняет не только нас, но и сердце и разум Бога.

Изучение молитвенной жизни Джейн Э. Веннард
Молитва — это наш ответ на любящий призыв Бога. В этом размышлении я приглашаю
вас в действия, которые помогут вам утвердиться и извлечь уроки из этого опыта
молитва. Мы исследуем, что мешает нам ответить, когда в глубине души мы
жаждет быть в отношениях с Богом. Я рекомендую вам попробовать разные формы
молитвы, чтобы узнать, какие из них подходят вам лучше всего.

Вселенская молитва монсера Чарльза
Папа
г. Одна из самых замечательных молитв, когда-либо написанных, была
один приписывается Клименту XI.Многие никогда этого не слышали. Молитва называется
универсален из-за обширных тем. После его завершения можно было бы
спросите, было ли что-то упущено! …

Бог щедрый ответ на смелость в молитве Джона Макартура
Но наш Бог абсолютно доступен, абсолютно доступен, милостив,
милосердный, сострадательный, добрый, и вы можете смело войти в Его присутствие и попросить
для чего угодно. Вы можете войти в Его присутствие в любое время и не прерывать
Его.Фактически, Он желает, чтобы вы это сделали.

Почему
нам нужно молиться? Преподобный Рон Фридрих
Если Бог уже знает, что нам нужно, зачем нам молиться?

В
В ожидании отца Марка Д. Ридли
Вы не можете шокировать Бога, он все это видел, и он все еще любит вас так же сильно, как
день, когда ты родился. Вы можете причинить боль Богу, потому что он любит вас, а любовь
всегда уязвим. Вы можете причинить ему боль, но вы не можете шокировать его, и вы не можете сделать
он перестанет любить тебя и ждать тебя… Ты понимаешь, как сильно Бог любит тебя? Ты чувствуешь это? Ты
жить в этой любви?

‘А
Бесстыдный путь »Яны Чилдерс
В конце концов, я считаю, что в этой вещи есть что-то, что называется молитвой. Мы
знать о том, что происходит в окопах. Мы рады, если человек, чьей верой мы
восхищаюсь говорит, что она будет молиться за нас. Мы видим, как молитва работает в жизни других людей
и мы верим, что Мать Тереза ​​не так ли?
лаконично: Ни молитвы, ни веры, ни веры, ни любви, ни любви, ни преданности, ни
преданность, никакого служения.Да, мы говорим, нам это нужно.

Молитва св.
Фаустина перед Евхаристией
Обожаю Тебя, Господь и Творец, сокрытый в Святейшем Таинстве.
Я обожаю Тебя за все дела Твоих рук, которые мне так открываются.
много мудрости, добра и милосердия, Господи.

«Сладкая ирония» — будь благодарен
для безответных молитв
Мы хотим, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Надеюсь, мы будем благодарить Его
после того, как Он ответит на наши молитвы.Теперь можем ли мы благодарить Бога, когда он не
ответить на наши молитвы? Прочтите статью Джима, и у нас может быть другой
взгляд на неотвеченные молитвы.

Когда Бог говорит,
Не сейчас, Джон Пайпер,
Лука подчеркивает молитву Иисуса больше, чем любое другое Евангелие. Он
записывает девять молитв Иисуса, и семь из девяти находятся только в его
Евангелие. Итак, позвольте Иисусу научить нас молитве. Он знает об этом
с обоих концов: он молился как полный человек; и он получает и
посредничает в молитве как сам Бог.Нет лучшего учителя на
молитва.

Два вида молитв
Христиане, посещающие литургические церковные службы — службы, где
молитвы и символы веры записываются и повторяются каждое воскресенье — найти
безопасность в повторении проверенных временем слов. Христиане, которые
посещать нелитургические службы находить утешение в противоположном — молиться
и каждую неделю исповедовать разные, спонтанные манеры.

Твое Царство
Приходите: молитва, изменяющая мир
Молитва Господня может быть механической, без мыслей или истинного прошения.
сердца, или он может стать божественной силой, высвобождая Божью
славное благословение.Можно молиться «Царство Твое» без всяких
уважать намерения Иисуса, или кто-то может молиться: «Приходит Царство Твое»
и сам мир начинает меняться.

Общие комментарии Брайана Стоффрегена о молитве от Луки

Лука уделяет больше внимания молитве, чем другие Евангелия. Следующие
появление в Евангелиях и Деяниях слов, относящихся к молитве.

Комфорт
Формальные молитвы Сьюзан Ипен

Мне часто лень завершать формальные молитвы в Кудумбараадхане.
Крамам.Я слышал, как наши молитвы критиковали как
пустые слова (Джалпанангал) и такие люди указывают на то, что Иисус сказал
что мы должны воздерживаться от громких молитв.

Ежедневно
Время наедине с Богом

Для многих это время года приносит больше дел и личных обязательств.
Когда это
случается, что время религиозного поклонения человека выжимается из его ежедневного расписания,
и вскоре их отношения с Господом становятся далекими.Имея ежедневное время
Наедине с Богом жизненно важно поддерживать крепкие, яркие отношения с
Господин.

The Daily Office

The English Office Notted можно приобрести в Lulu Publishing.

С самого начала основным актом христианского богослужения была Евхаристия: воспоминание совершенного приношения Христа Самого Себя, посредством чего Он становится присутствующим среди нас, когда мы вспоминаем с хвалой и благодарностью могущественные деяния Бога, совершенные для нашего спасения. .Однако наряду с Евхаристией Церковь проводила службы, состоящие из пения псалмов и гимнов, чтения Священного Писания и молитв. Это всегда были ежедневные службы, отмечающие течение времени и служащие для освящения времени, предлагая его обратно Богу в наших молитвах. Хотя всех христиан поощряют ежедневно молиться в определенное время, исторически ежедневные службы достигли очень развитой формы в монашеских общинах. Псалмопевец провозгласил: «Семь раз в день восхваляю Тебя за праведные суды Твои» ( Пс.119: 164 ), и монашеский образец Prime, Lauds, Terce, Sext, None, Вечерня и Повечерие соответствовал этому образцу (Утреня — это ночное служение). В VI веке святой Бенедикт обставил многие детали Канцелярии, объявил ее « Opus Dei » («дело Бога») и положил в основу монашеской жизни.

Постепенно Канцелярия стала исключительной собственностью монастырских общин из-за сложности служб и правил, регулирующих их (а на Западе из-за того, что канцелярии пели на латыни, а не на местном языке).Самым позитивным и полезным вкладом в литургию во время английской Реформации было упрощение монашеского служения до форм утренней и вечерней молитв, выполненных в Молитвеннике. Эти службы должны были петь (или читать) не только в церкви каждый день, но и дома. В Офис практически не было добавлено ничего нового; скорее, «Утренняя молитва» была создана из элементов утрени и похвалы, а «Вечерняя молитва» была создана из вечерни и повечерия. В то время как обычная монашеская практика заключалась в чтении всей Псалтири каждую неделю, формы Молитвенника предусматривали чтение всей Псалтири каждый месяц.Также был предоставлен лекционный курс для чтения значительной части Священного Писания в течение года.

Хотя Офис стал более доступным для тех, кто не живет в монашеских общинах, английские реформаторы также удалили практически все не связанное с Писанием толковательное содержание. Служебные гимны, антифоны и молитвы монастырской службы содержали важные учения, комментарии к Священному Писанию, сезону или празднику. Без этого дидактического материала Управление достигло «наименьшего общего знаменателя», и было легче поддерживать «англиканский компромисс», который позволял католикам и протестантам читать одно и то же Священное Писание и говорить одни и те же слова, но иметь очень разное понимание веры.Для тех из нас, кто занят постоянной работой по восстановлению западного обряда в его православном доме, двусмысленность доктрины не является вариантом — наша вера выражается в том, как мы молимся; слова наших молитв передают то, во что мы верим.

В 1904 году, когда русские церковные иерархи просматривали Книгу общей молитвы, чтобы увидеть, какие отрывки могут быть полезны в восстановленном западном обряде, они не нашли ничего, что следовало бы исключить из Ежедневной канцелярии. Напротив, они отметили, что «хотя обращение в молитве к Пресвятой Богородице, Ангельским Воинствам и прославленным Святым, прославление и призыв к ним составляет существенную часть православного и католического богослужения, эти вещи совершенно чужды. англиканскому богослужению.Абсолютно необходимо, чтобы в это поклонение было введено несколько таких молитв (или гимнов) в той или иной форме и степени »( Russian Observations on the American Prayer Book , tr. WJ Barnes, Alcuin Club Tract, 1917, p. 30).

Древние Гимны и Антифоны Офиса восполняют эти недостающие элементы. Гимнал Св. Амвросия содержит более восьмидесяти служебных гимнов, взятых из Римского и Сарумского Бревиариев, а также гимнов Марии (которые традиционно поются в конце канцелярии).Подавляющее большинство этих гимнов являются до-раскольными и дошли до нас из-под пера святого Амвросия, святого Григория, святого Беды, Пруденция и других учителей церкви, которые также были одаренными поэтами и музыкантами. Певая этот цикл гимнов, раскрывающих более глубокое значение дня или времени года, мы возвращаемся к пониманию Отцов Церкви.

Осталось собрать антифоны для песнопений Magnificat (на вечерне) и Benedictus (на утрени).Первоначально использовавшееся для обозначения любой музыки, которую поочередно исполняли два кантора или хора, слово «Антифон» постепенно стало применяться к предложениям, которые передают акцент на событии, исполняемым до и после песни. Эти антифоны, которые поют кантор или канторы, чаще всего дают краткую медитацию в воскресенье или праздник Евангелия или богословского учения, которое Церковь желает осветить. Antiphoner основан на работах Г. Х. Палмера, а «Монашеский дневник», англиканском Бревиарии, Молитвеннике, Дневном офисе монастырского Бревиария, Дневных часах церкви и других.Мы благодарим Бога за предыдущую работу, проделанную теми, кто любит молитву Церкви, сохраняя это наследие для других. Мы надеемся, что дальнейшие усилия будут продолжать развиваться и совершенствовать эту работу, используемую в нашем поклонении.

На все воскресенья, большие праздники и праздники Антифонер поставляет служебный гимн вместе с соответствующими стихами и ответами, антифонами для первой и второй вечерни и утрени, приглашающим антифоном и сбором на день как из григорианского употребления, так и из рукописей. Тихон пользуется.Предоставляется лекционный словарь, а служебные гимны перепечатываются с Гимнала св. Амвросия (без гармонии) после «Антифониста».

Мы надеемся, что этот сборник обогатит молитвы верующих наших собраний. Молитва в Службе предназначена не только для монахов и какой-то литургической «элиты», это для всех верующих . Все мы призваны к святости, к жизни с Богом. Слова (и музыка) Офиса — важный путь освящения, по которому идут святые и в сопровождении святых ангелов.Во время молитв на Утрене и Вечерне позвольте нам вспомнить слова апостола Павла к Колоссянам: «Слово Христово да обитает в вас обильно и вся премудрость; уча и наставляя друг друга псалмами, гимнами и духовными песнями, благодатно воспевая в сердцах ваших Господу »(3:16).

The Daily Office: история, структура и практика (презентация на конференции Западного обряда РПЦЗ 2016 г.)

Часть I: Введение и история офиса
Часть II: Структура офиса
Часть III: Практика офиса

Ordo , доступный в Western Rite Vicariate, содержит официальный ежедневный календарь и лекционарий.

Гимн св. Амвросия (SAH) содержит служебные гимны и гимны Марии. Получить информацию о заказе сборника гимнов.

Тексты для Daily Office можно найти здесь.

Наша Вера — ST. ИОАНН РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»,
— Матфея 28:19

КТО НАЧАЛ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ?

Православная Церковь началась в Пятидесятницу.Он был основан нашим Господом Иисусом Христом, когда после Своего Вознесения Он ниспослал Своим Апостолам Святой Дух, исходящий от Бога-Отца, как написано в Новом Завете. Современная Православная Церковь может проследить свою историю до Новозаветной Церкви в непрерывной непрерывности. Апостолы, согласно повелению нашего Господа, проповедовали Евангелие Иисуса Христа и основали церкви в Европе, Азии и Африке. Под руководством апостолов и их преемников, которых они назначили выполнять свою миссию, Православная Церковь начала процветать.В каждом городе, который посещали апостолы, они назначали епископа для продолжения служения верным перед тем, как отправиться в миссионерское путешествие. По мере роста Церкви епископы, в свою очередь, должны были назначать священников и диаконов, чтобы помогать им с их паствой.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ?

Около двух тысяч лет назад Иисус Христос, Сын Божий, пришел на Землю и через Своих Апостолов и учеников основал Церковь для спасения людей.Учения Апостолов и Церкви распространились далеко в последующие годы; было основано много церквей, но все они были едины в вере, поклонении и принятии таинств.

К группе Церквей, основанных самими Апостолами, принадлежат пять Патриархатов Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и Римский. Константинопольская церковь была основана св. Андреем, Александрийская церковь св. Марка, Антиохийская церковь св. Павла, Иерусалимская церковь св.Петра и Святого Иакова, а также Римской церкви Святых Петра и Павла. Основанные в более поздние годы благодаря миссионерской деятельности первых церквей, были церкви Синая, России, Греции, Югославии, Румынии и многих других.

Все эти церкви независимы в своем управлении, но все же они находятся в полном общении друг с другом, за исключением Римской церкви, которая отделилась в 1054 году. В вере, доктрине, апостольской традиции, таинствах, литургиях и богослужениях они являются точно так же.Независимо от языка каждого из них, они существуют в общении и вместе составляют и называют себя Православной Церковью.

Учения Церкви происходят из двух источников: Священного Писания и Священного Предания, которые дополняют друг друга. Как написано в Евангелии от Иоанна, , «и есть также много других вещей, которые сделал Иисус, которые, если бы они были написаны каждый, я полагаю, что даже мир не мог бы вместить книги, которые должны быть написаны. ” Эти неписаные учения были переданы устно Апостолами и дошли до нас в Священном Предании.

Вера и доктрины Церкви можно найти в Священном Писании, писаниях Отцов Церкви, а также в канонах и постановлениях Семи Вселенских Соборов. Мы верим, что Господь Иисус Христос — воистину Бог, Спаситель и Сын, рожденный от одной и той же субстанции Отца во все века. Он также настоящий человек, как и мы во всех отношениях, кроме греха. Мы верим, что Святой Дух исходит от Отца, что подтверждается Вторым Вселенским Собором в словах, использованных в Символе веры: «И я верю в Святого Духа, Господа, Подателя жизни, Который исходит от Отец… »

Православные поклоняются Богу в Троице, чтят и почитают Святых и просят их заступничества перед Богом.Из святых Богородица занимает особое место благодаря высшей благодати и призванию, которое она получила от Бога. Согласно канонам Седьмого Вселенского Собора, мы почитаем священные иконы и реликвии не сами по себе, а как изображения Бога и Святых.

Мы признаем семь Таинств: Крещение, Миропомазание, Святая Евхаристия, Исповедь, Рукоположение, Брак и Святое Соборование. Крещение и миропомазание (конфирмация) — это средства входа христианина в Церковь.Ибо, не умерев для ветхого человека и не облачившись в новое в крещении, мы не сможем получить наследство Царства, которое Христос восстановил нам. Благодаря помазанию мы получаем дар Святого Духа. Как Дух Божий в виде Голубя, сошедшего на Христа, мы принимаем Его в Святом Миро, становясь соучастниками полноты Христа. В Таинстве Святой Евхаристии мы вкушаем истинное Тело и Кровь Христа в виде хлеба и вина для прощения грехов и для жизни вечной.Как написано: если вы не едите плоти Сына Человеческого и не пьете Его крови, нет в вас жизни. На исповеди мы получаем прощение грехов, которые мы совершаем после крещения, если мы искренне в них раскаиваемся. Вышеупомянутые три таинства необходимы для жизни всех христиан.

По возложению рук канонического епископа на рукоположенного нисходит божественная благодать. Это основное таинство обеспечило непрерывную преемственность православного духовенства от Святых Апостолов и установление Церкви в день Пятидесятницы.Божественная благодать освящает союз двух людей в браке, как Христос благословил свадьбу в Кане Своим присутствием и совершением Своего первого чуда. Немощи тела и души исцеляются через таинство Соборования.

Таковы, вкратце, некоторые характеристики Православной Церкви. Церковь едина, потому что Господь наш Иисус Христос основал только одну Церковь. Он свят через освящение его Основателя и Главы, Иисуса Христа, и действие Святого Духа.Он католический, потому что универсален и не знает ограничений места или времени. Он апостольский, потому что основан Святыми Апостолами. Это Православная Церковь — Единая, Святая, Католическая и Апостольская Церковь.

(перепечатано из «Краткой истории Свято-Троицкого монастыря», Джорданвилль, Нью-Йорк, 1972 г.)

НИЦЕНСКОЕ КРЕДИ

Я верю в единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, а также всего видимого и невидимого.
И в едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, единородном, рожденном от Отца прежде всех веков;
Свет Света, истинный Бог истинного Бога, рожденный, а не сотворенный из одной сущности с Отцом, Которым все было создано.
Который для нас, людей, и для нашего спасения сошел с небес, и воплотился от Духа Святого и Девы Марии, и стал человеком; и был распят за нас при Понтии Пилате, и пострадал, и был погребен; и в третий день Он воскрес согласно Писаниям; и вознесся на небеса и сидит одесную Отца.
И снова придет со славой судить живых и мертвых; у чьего царства не будет конца.
И в Духе Святом, Господь, Податель жизни, Который исходит от Отца, Который вместе с Отцом и Сыном поклоняется и прославляется, Который говорил через пророков.
В одной Святой Католико-Апостольской Церкви;
Признаю одно крещение во оставление грехов;
Я ожидаю воскресения мертвых
и жизни будущего века. Аминь.

ПОЛОЖЕНИЕ ЛАЙМАНА В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Управление Церковью носит как духовный, так и гражданский характер. И священнослужители, и миряне несут ответственность за соблюдение дисциплины и порядка, сохраняя веру твердой и неизменной.Верные, духовенство и миряне составляют «царское священство», что означает, что они призваны Богом служить в Церкви. Миряне разделяют духовные и административные дела церкви со священнослужителями, включая ответственность за стойкость веры и дисциплину всех членов Церкви. Они имеют право участвовать в задачах Церкви в обучении, миссии и благотворительных обязательствах. Они интересуются церковными делами от уровня общины до синода, когда их избирают для этого.

РАЗВИТИЕ МОЛИТВЕННОЙ ЖИЗНИ

«Постоянно молитесь, чтобы найти Бога. Очень люблю знать Бога. Принимайте Его Таинства, чтобы познать Бога ». — Неизвестно
Большинство из нас желает искреннего общения с Богом. Тем не менее, это может показаться невыполнимой задачей. Фактически, даже если мы потратим много времени и энергии, мы никогда не сможем удовлетвориться своей молитвенной жизнью. ЭТО ИДЕЯ!!! МЫ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЕНИТЬСЯ НАШЕЙ МОЛИТВОЙ ЖИЗНЬЮ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСЕГДА МОЖЕМ БЛИЖЕ К БОГУ И БОЛЬШЕ ПРЕДАННЫМИ НАШЕЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ.
Прежде всего мы должны помнить, что молитва, как и любое упражнение, — это процесс и дисциплина. Помня об этом, нам нужно принять ряд решений, прежде чем мы начнем:
Когда я буду молиться? Совет: каждый день выбирайте для молитвы обычное время, когда вы БУДЕТЕ и мало беспокоитесь. Где я буду молиться? Предложение: найдите тихое, удобное и практичное место и сделайте его священным местом. Что мне нужно молиться? Предложение: у вас должно быть все, что поможет вам в ваших усилиях i.э., молитвенная / богослужебная книга, библия, иконы, свечи, крест. В какой позе я буду молиться? Предложение: что удобнее: стоять, сидеть или использовать их комбинацию (не ложитесь, когда вы с кем-то разговариваете, Боже!). Вы когда-нибудь будете падать ниц? Какое будет содержание моей молитвы? Предложение: разогреться чтением Священного Писания и отцов церкви или конкретного святого. Затем начните свою молитву с славословия (хвалы), например. «Благословен Бог наш во веки веков и ныне.Аминь.» Во-вторых, поблагодарите Бога за все Его благословения. В-третьих, просите у Бога прощения за ваши грехи, когда вы прощаете другим их преступления против вас. В-четвертых, просите Бога о здоровье и благополучии других, а затем и себя. Наконец, закончите доксологией, например. «Ибо вы благословлены ныне и во веки веков».
Ориген, ранний христианский писатель, говорит нам работать над молитвой:

1. Сделайте паузу и подготовьтесь, чтобы наша молитва стала более интенсивной.
2. Вспоминая величие и величие Бога.
3. Отбросив все остальное из головы.
4. Обращение к Нему нашей души.
5. Прощение тех, кто нас огорчил или обидел.
6. Положение на коленях как символ подчинения Богу.

Не существует определенной формулы для молитвы. Можно просто произнести Иисусовую молитву «Господь Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного», если это действенное средство общения с Богом. Попробуйте различные методы молитвы, поговорите со своим духовным отцом, следите за жизнью Церкви и молитесь о своей молитвенной жизни.Важно найти то, что работает для вас.
«Молитва необходима. Это сама жизнь … это дыхание человеческой души ».

Молитва в православной церкви

«Умеющий правильно молиться, даже если он самый бедный из всех людей, по сути, самый богатый. А тот, кто не имеет должной молитвы, самый бедный из всех, даже если он восседает на царском троне ». Молитва святого Иоанна Златоуста — это вознесение разума и сердца к Богу в хвале, благодарении и прошение о необходимых нам духовных и материальных благах.Наш Господь Иисус Христос повелел нам войти в нашу внутреннюю комнату и тайно помолиться Богу Отцу. Эта внутренняя комната означает сердце, сердцевину нашего существа. Апостол Павел говорит, что мы всегда должны молиться в духе. Он повелевает молиться всем христианам без исключения и просит нас молиться непрестанно. Православные христиане совершают как совместную, так и личную молитву. Индивидуальная молитвенная жизнь человека уравновешивается участием в литургических службах Церкви, где все сообщество собирается для молитвы и поклонения.

Образец молитвенного правила Молитвенное правило — это схема нашей ежедневной молитвенной процедуры. Важно иметь продуманное правило. Небрежно пойти к себе на молитву и просто поговорить с Богом — не лучший способ начать развивать свою молитвенную жизнь. Мы обнаружим, что в конечном итоге будем болтать перед нашим Богом. Мы можем воспользоваться преимуществами многовековой мудрости и бытия, используя проверенные молитвы, которые поднимут нас в нашем способе общения с Богом. В молитвенном правиле сначала следует указать место и время молитвы.Затем он должен описать последовательность ваших молитв и конкретные молитвы, которые вы будете произносить. Ниже приведен пример молитвенного правила для начинающих. Всегда консультируйтесь со своим духовным отцом по поводу своего молитвенного правила. Он поможет вам выработать тот, который соответствует вашему уровню молитвы. План утренней и вечерней молитвы. Место: у стойки с иконами в спальне. Время: каждый раз утром и вечером по 20 минут. Начните с зажигания свечи и трех поклонов, а затем спокойно встаньте, чтобы собраться в своем сердце. Святой Дух, Трехсторонняя молитва и молитва Отче наш Один из шести утренних или вечерних псалмов. Покровы за живых и мертвых. Псалом 51 и исповедание своей греховности. Славословие и утренняя или вечерняя молитва. Личный диалог с Богом Иисусовая молитва — повторить 100 раз.Спокойно подумайте о задачах дня и приготовьтесь к трудностям, с которыми вы можете столкнуться, прося Бога помочь вам или вечером подумайте о дне и трудностях, с которыми вы столкнулись, и о том, как вы с ними справлялись. Отпускная молитва Не забывайте останавливаться в середине утра, в полдень и в середине дня, чтобы произнести простую молитву. Повторяйте в уме Иисусовую молитву всякий раз, когда можете в течение дня. Возносите молитву до и после каждого приема пищи, поблагодарив Бога и прося Его благословения. Примеры полных молитв для предлагаемого молитвенного правила.Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе, Бог наш, Слава Тебе.

Молитва Святому Духу Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, присутствующий повсюду и наполняющий все, Сокровищница добра и Податель жизни: приди и пребывай в нас. Очисти нас от всякого пятна греха и спаси наши души, Милостивый Господь. Трисвятый Молитва Святому Богу. Святой Могущественный. Святой Бессмертный Помилуй нас. (3) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и вовеки и во веки веков.Аминь

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, прости наши грехи. Учитель, прости наши проступки. Святейший, посети и исцели наши немощи во славу имени Твоего. Господи, помилуй. (3) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и вовеки и во веки веков. Аминь

Молитва Господня Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Пришло Царство Твое, да будет воля Твоя, на земле, как на Небесах. Дай нам на сей день хлеб наш насущный; и прости нам согрешения наши, как мы прощаем согрешим против нас; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.Ибо Твое Царство, Сила и Слава Отца, и Сына, и Святого Духа, сейчас и во веки веков, и во веки веков. Аминь.

Псалмов Утренние псалмы: 3, 38, 63, 88, 103, 143 — Выбирайте по одному каждый день Вечерние псалмы: 70 и 143 — чередуйте Только утром: поминайте Живого Господа, помилуйте: руководителей церкви, нации , духовные отцы и матери, родители и родственники, старые и молодые, нуждающиеся, сироты, вдовы, больные и скорбящие, находящиеся в неволе или заточении.Помните, укрепляйте и утешайте их и дарите им скорейшее облегчение, свободу и избавление. (добавьте свои имена живых) Помните усопших Помните своих уснувших слуг: наших бабушек и дедушек, родителей, членов семьи и друзей. Простите им все грехи, совершенные ими сознательно или неосознанно, и подарите им Свое Царство, часть Твоего вечного благословения и радость от Твоей бесконечной жизни. (добавьте свои собственные имена усопших) Продолжите Псалом 51, Символ веры, Малое славословие (будет включено в бюллетень на следующей неделе)

Образец правила молитвы (Продолжение)

Молитвенное правило — это схема нашей ежедневной молитвенной процедуры.Важно иметь продуманное правило. Небрежно пойти к себе на молитву и просто поговорить с Богом — не лучший способ начать развивать свою молитвенную жизнь. Мы обнаружим, что в конечном итоге будем болтать перед нашим Богом. Мы можем воспользоваться преимуществами многовековой мудрости и бытия, используя проверенные молитвы, которые поднимут нас в нашем способе общения с Богом.

Псалом 51 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей; и по множеству милостей Твоих изгладь беззаконие мое.Тщательно омой меня от беззакония моего и очисти меня от греха моего. Ибо я осознаю свое беззаконие, и мой грех постоянно передо мной. (Сделайте паузу и вспомните свою греховность) Только против Тебя я согрешил, Я и сделал зло пред очами Твоими, чтобы Ты оправдался в словах Твоих и победил, когда Ты будешь судим. Ибо вот, я был зачат в беззакониях, и во грехах желала меня мать моя. Ибо вот, Ты любишь истину; Неизвестные и тайные вещи Твоей мудрости Ты открыл мне. Окропи меня иссопом, и я очищусь; Ты омой меня, и я стану белее снега.Ты сделаешь меня слышать радость и веселье; смиренные кости возрадуются. Отверни лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже; и обнови во мне правильный дух. Не отводи меня от лица Твоего, я и не отнимай от меня Духа Твоего Святаго. Верни мне радость спасения Твоего и утверди меня княжеским духом. Я научу беззаконных путям Твоим, и безбожники возвратятся к Тебе. Избавь меня от крови, Боже, Боже моего спасения, и мой язык превозносит Твою справедливость.О Господь, Ты откроешь мои уста, и мои уста возвестят Твою хвалу. Ибо, если бы Ты желал жертвы, я дал бы ее; а всесожжения Тебе не угодны. Жертва Богу — это кающийся дух; раскаявшееся и смиренное сердце Бог не презирает. Порадуй Сион, Господи, доброй волей Твоей; и да будут построены стены Иерусалима. Тогда Ты будешь доволен жертвой праведности, жертвоприношением и всесожжениями; тогда они принесут телят на жертвенник Твой.

Символ веры. Бог; рожденный Отцом прежде всех веков; Свет от Света, Истинный Бог от Истинного Бога, рожденный, а не сотворенный из Одной Сущности с Отцом, Кем все было создано: Который для нас, людей, и для нашего спасения сошел с Небес и воплотился Святым Дух и Дева Мария, и стал Человеком: И был распят за нас при Понтии Пилате, и пострадал, и был погребен: И в третий день воскрес, согласно Писаниям: И вознесся на Небеса, и сидит одесную Отец: Он снова придет со славой, чтобы судить живых и мертвых; Его Царству не будет конца: И в Духе Святом, Господь, Податель жизни, Который исходит от Отца, Который вместе с Отцом и Сыном почитается и прославляется, Который говорил через Пророков: И в одном , Святая, Католическая и Апостольская Церковь.Исповедую одно Крещение во оставление грехов. Я ищу воскресение мертвых; И жизнь грядущего мира. Аминь.

Малое славословие Слава Богу, явившему нам Свет! Слава Богу в высших и на земле мир, к людям добрая воля! Мы Вас хвалим! Благословляем Вас! Мы Тебе поклоняемся! Славим Вас и благодарим за Твою великую славу! О Господь Бог, Царь Небесный, Бог Всемогущий Отец! О Господь, Единородный Сын Иисус Христос и Святой Дух! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий грехи мира, помилуй нас! Прими нашу молитву Ты, берущий на себя грехи мира! Ты, Сидящий одесную Отца, помилуй нас! Ибо только Ты свят, и только Ты — Господь.Только Ты, о Господь Иисус Христос, наиболее высок в славе Бога Отца! Аминь! Я буду благодарить Тебя каждый день и восхвалять Твое Имя во веки веков. Господи, Ты был нашим убежищем из поколения в поколение! Я сказал: «Господь, помилуй меня. Исцели мою душу, потому что я согрешил против Тебя! » Господи, бегу к Тебе, Научи меня исполнять волю Твою, ибо Ты мой Бог. Ибо с Тобой источник Жизни, и в Твоем свете мы увидим свет. Продолжайте проявлять милосердие к тем, кто знает Тебя. Сподоби нас, Господи, сохранить нас сегодня без греха.Благословен Ты, Господи, Бог отцов наших, и прославлено и прославлено Имя Твое вовек. Аминь. Да пребудет на нас милость Твоя, Господи, как мы возлагаем на Тебя надежду. Благословен Ты, Господи! научи меня своим уставам. Благословен Ты, о Владыка; дай мне понять Твои заповеди. Благословен Ты, Святейший; просвети меня своими заповедями. Во веки веков милость Твоя, Господи! Не презирайте дела своих рук! Тебе принадлежит поклонение, Тебе принадлежит хвала, Тебе принадлежит слава: Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и во веки веков.Аминь.

Утренняя молитва митрополита Филарета Господи, дай мне сил встретить грядущий день с миром. Помогите мне во всем полагаться на Твою святую волю. Открывайте мне Свою волю каждый час дня. Благослови мои отношения со всеми людьми. Научи меня относиться ко всем людям, которые приходят ко мне в течение дня, с душевным покоем и с твердой уверенностью, что Твоя воля правит всем. Во всех моих делах и словах направляйте мои мысли и чувства. В непредвиденных случаях позвольте мне не забыть, что все отправлено вами.Научи меня действовать твердо и мудро, не огорчать и не смущать других. Дай мне физические силы, чтобы выдержать труды этого дня. Направь мою волю, научи меня молиться, молись во мне. Аминь.

или Вечерняя молитва Господи, Боже наш, если в этот день я согрешил словом, делом или мыслью, прости меня по Твоей доброте и любви. Даруй мне спокойный сон; защити меня от всего зла и разбуди меня утром, чтобы я мог прославить Тебя, Твой Сын и Твой Святой Дух сейчас и во веки веков.Аминь.

Ходатайственные молитвы (Здесь вы можете добавить свои личные молитвы, используя свои собственные слова или некоторые из молитв, найденных на веб-странице.)

Иисусова молитва — повторить 100 раз. Господь Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного.

Прекращение действия Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, во веки веков и во веки веков. Аминь. Молитвами святых отцов наших, Господь Иисус Христос, Бог наш, помилуй нас и спаси нас.Аминь.

Вопрос: Почему мы зажигаем свечи в Православной церкви?

Ответ: Обычно православные знают два типа свечей. Во-первых, это свечи из чистого пчелиного воска, сделанные из сот ульев. Во-вторых, парафиновые свечи из нефти. Когда отцы церкви говорят о православном использовании свечей, они имеют в виду свечи из чистого пчелиного воска, а не последние. Парафиновый воск при горении выделяет канцерогены и сажу.Фактически, один исследователь качества воздуха заявил, что сажа от парафиновой свечи содержит многие из тех же токсинов, которые образуются при сжигании дизельного топлива.
Имея в виду эту информацию, мы можем лучше понять шесть символических изображений зажженных свечей, переданных нам святым Симеоном Салоникским:

1. Как чиста свеча (чистый пчелиный воск), так и наши сердца должны быть чисты.
2. Как чистая свеча податлива (в отличие от парафина), так и наши души должны быть гибкими, пока мы не сделаем их прямыми и твердыми в Евангелии.
3. Как чистая свеча получена из пыльцы цветка и имеет сладкий аромат, так и наши души должны иметь сладкий аромат Божественной Милости.
4. Как свеча, когда она горит, смешивается с пламенем и питает его, так и мы можем бороться за достижение близости к Богу.
5. Как горящая свеча освещает тьму, так и свет Христа внутри нас должен сиять перед людьми, чтобы прославилось имя Бога.
6. Как свеча дает собственный свет, чтобы осветить человека во тьме, так и свет добродетелей, свет любви и мира должен характеризовать христианина.Тающий воск символизирует пламя нашей любви к ближним.
Помимо шести символических представлений, приведенных выше, святой Никодим Святитель дает нам шесть различных причин, по которым православные зажигают свечи:
1. Чтобы прославить Бога, Который есть Свет, как мы воспеваем в славословии: «Слава Богу, явившему свет. … »
2. Растворить тьму ночи и прогнать страх, порожденный тьмой.
3. Чтобы проявить внутреннюю радость нашей души.
4. Чтобы воздать честь святым нашей Веры, подражая ранним христианам первых веков, которые зажигали свечи на могилах мучеников.
5. Чтобы символизировать наши добрые дела, как сказал Господь: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Священник также дал нам это наставление после нашего крещения.
6. Чтобы наши собственные грехи были прощены и сожжены, а также грехи тех, за кого мы молимся.

По всем этим причинам, приведенным нашими святыми отцами, давайте почаще зажигать наши свечи и стараться, насколько это возможно, быть чистыми свечами. Мы должны воздерживаться от всякой порочности и нечистоты, чтобы все вышеперечисленные символы стали реальностью в нашей христианской жизни.
В какой-то момент во время Преждеосвященной Божественной литургии Священник держит зажженную свечу и, обращаясь к людям, провозглашает: «Свет Христа освещает всех людей». Христос — «истинный свет, просвещающий и освящающий всех людей». Достойны ли мы получатели этого света? Сами святые постоянно искали этого света. Так давайте же подражать святым и, подобно святому Григорию Паламе, постоянно молить Господа следующими словами: «Просвети тьму мою».
Вопрос: Есть ли еще причина, по которой мы зажигаем свечу в церкви?
Ответ: Помимо упомянутых выше высших духовных причин, по которым мы зажигаем свечи, есть еще одна более простая и практическая причина: сделать финансовое пожертвование церкви.Когда мы идем зажечь нашу свечу, мы также должны делать пожертвования на различные службы и расходы церкви. Церковь дает нам свечу в качестве благословения для нашего подношения и позволяет нам зажечь пламя упомянутой выше символики.
Вопрос: Стоит ли зажигать свечи и вне церкви?
Ответ: Хорошо и похвально зажигать свечи дома, когда мы молимся, когда священник посещает дом, чтобы освятить его Святой водой или Соборованием, и даже зажигать свечу, когда мы посещаем могилу любимого человека.У большинства православных христиан на могилах своих близких есть бдения с зажженными бдительными свечами.

Посещение храма митрополита Московского Филарета

«Когда придет время, и особенно время, отведенное для Бога и Его храма, праздник или час богослужений, поспешите оторваться от дел и мирских забот и добровольно и ревностно предложить себя Богу в Его церкви. . Когда вы входите в церковь, вспомните обетование Господа тем, кто собирается во имя Его: «Я посреди них» (Матф.18:20), и благоговейно стойте в церкви, как перед самым ликом Христа, и молитесь Ему, чтобы Он освятил вас Своей святостью, воодушевил вас Своей молитвой и просветил вас словом Евангелия и Милостью Тайны. Обратите внимание и на это: в церкви ангелы служат с нами и охраняют обитающую там святость. Однажды в Лавре святого Феодосия близ Иерусалима, авва Леонтий, приходя в одно воскресенье в церковь, чтобы принять Святое в свою келью, голос ангела воззвал к нему: «Со времени освящения этой Святой Трапезы мне было предъявлено обвинение. чтобы остаться с ним.«Помните это, возлюбленные, и стойте с благоговением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[an error occurred while processing the directive]

Related Posts

Разное

Публицист егор холмогоров: Егор Холмогоров – биография, книги, отзывы, цитаты

Журналист Егор Холмогоров прочел лекцию студентам ЮУрГУВ Южно-Уральском государственном университете состоялась лекция известного журналиста Егора Холмогорова. Слушателями стали студенты Института социально-гуманитарных наук.

Егор Холмогоров ‒ российский

Разное

Николай 2 картинки: Милые и забавные архивные фото царской семьи Романовых

Фото с места расстрела царской семьи, сделанные князем Голицыным, представят на Урале — ОбществоЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Сделанные князем Голицыным фотографии екатеринбургского дома, где в

Разное

В чем состоял монашеский обет история 6 класс: Извините, запрашиваемая страница не найдена!

Контрольная работа по истории за i полугодие 6 класса
Средняя
общеобразовательная школа с углубленным
изучением

иностранного
языка при Посольстве России в США
Контрольная
работа по истории
за
I полугодие 6 класса
2012-2013
учебный год