Молитвы на разные: Содержание молитвослова — Молитвослов

Разное

Содержание

Молитвы о болящих — Молитвослов

 • Тро­парь, глас 4
 • Кондак, глас 2
 • Молит­ва Пре­свя­той Троице
 • Молит­ва 1‑я ко Господу
 • Молит­ва 2‑я ко Господу
 • В честь ико­ны Божи­ей Мате­ри “Цели­тель­ни­ца”
 • В честь ико­ны Божи­ей Мате­ри “Все­ца­ри­ца” (“Пан­та­насса”)
 • Св. Архан­ге­лу Рафаилу
 • Молит­ва свя­тым врачам
 • Молит­ва (от зуб­ной боли) свя­щен­но­му­че­ни­ку Анти­пе Пергамскому

 

Тропарь, глас 41

Аудио:

0:25

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше пока­жи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Тво­е­му́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Пере­вод: Ты – един­ствен­ный ско­рый Заступ­ник, Хри­сте, яви же свы­ше ско­рую помощь стра­да­ю­ще­му рабу Тво­е­му, избавь его от неду­гов и тяж­ких болез­ней, под­ни­ми его по молит­вам Бого­ро­ди­цы, что­бы он непре­стан­но вос­пе­вал и сла­вил Тебя, Еди­ный Чело­ве­ко­лю­бец. *

Кондак, глас 2

Аудио:

0:28

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже ино­гда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посе­ти́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Пере­вод: Как неко­гда Ты, Спа­си­тель, под­нял тещу Пет­ро­ву и рас­слаб­лен­но­го, при­не­сен­но­го на одре, так ныне, Мило­серд­ный, посе­ти и исце­ли лежа­ще­го на одре болез­ни, пора­жен­но­го смер­тель­ною раною и стра­да­ю­ще­го, ибо Ты один взял на Себя все неду­ги и болез­ни рода наше­го и все можешь, как мно­го­мило­сти­вый.*

Молитва Пресвятой Троице

Аудио:

mp3″/>0:46

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Тво­е­го́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпу­сти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; воз­вра­ти́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя моль­бы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1‑я ко Господу2

Аудио:

1:20

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ ми́лостию Твое́ю, про­сти́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небе­се́ низ­посли́, прикосни́ся теле­си́, уга­си́ огне́вицу, укро­ти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Тво­е­го́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Вла­ды­ка Все­дер­жи­тель, Свя­той Царь, настав­ля­ю­щий и не умерщ­вля­ю­щий, под­дер­жи­ва­ю­щий пада­ю­щих и вос­ста­нов­ля­ю­щий низ­вер­жен­ных, телес­ные стра­да­ния чело­ве­че­ские исце­ля­ю­щий, молим­ся Тебе, Боже наш, посе­ти Тво­ею мило­стью стра­да­ю­ще­го немо­щью раба Тво­е­го (имя), про­сти ему вся­кое согре­ше­ние его воль­ное и неволь­ное. Гос­по­ди, пошли с небес вра­чу­ю­щую силу Твою, при­кос­нись к его телу, уга­си в нем жар, пре­кра­ти стра­да­ние и исце­ли вся­кую нахо­дя­щу­ю­ся в нем немощь; будь вра­чом раба Тво­е­го (имя) и под­ни­ми его с одра болез­ни, с ложа стра­да­ния целым и совер­шен­но здо­ро­вым; сде­лай его бла­го­уго­жда­ю­щим Церк­ви Тво­ей и испол­ня­ю­щим волю Твою. Ибо в Тво­ей вла­сти мило­вать и спа­сать нас, Боже наш, и мы вос­сы­ла­ем Тебе сла­ву, Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, ныне и все­гда и во веки веч­ные. Аминь.*

Молитва 2‑я ко Господу

Аудио:

0:56

Влады́ка Вседержи́телю, Вра­чу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Тво­е­го́ (и́мя) немощству́юща посе­ти́ и исце­ли́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запре­ти́ ду́ху не́мощи, отста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, про­сти́ Тво­е­го́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, поща­ди́ созда́ние Твое́ во Хри­сте́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Целительница”

Аудио:

mp3″/>1:43

При­и­ми́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Тво­е­му́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери “Всецарица” (“Пантанасса”)3

Молитва 1‑я

Аудио:

0:48

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упро­си́, Ты за мя умо­ли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ все­гда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Пере­вод: О, Все­б­ла­гая, изум­ле­ния достой­ная, чуд­ная Бого­ро­ди­ца, Пан­та­насса, Все­ца­ри­ца! Не досто­ин я, что­бы Ты вошла под кров мой! Но как мило­сти­во­го Бога любя­щая мило­сер­дие Матерь, изре­ки сло­во, да исце­лит­ся душа моя и да укре­пит­ся немощ­ное тело мое. Ибо Ты име­ешь мощь непо­бе­ди­мую и не оста­нет­ся у Тебя бес­силь­ным ника­кое сло­во, о Все­ца­ри­ца! Ты за меня упро­си, Ты за меня умо­ли, дабы я про­слав­лял пре­слав­ное имя Твое все­гда, ныне и в бес­ко­неч­ные века.  Аминь.

Молитва 2‑я

Аудио:

1:51

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пре­чи­стая Бого­ма­терь, Все­ца­ри­ца! Услышь мно­госкорб­ное воз­ды­ха­ние наше пред чудо­твор­ною ико­ною Тво­ею, из уде­ла Афон­ско­го в Рос­сию при­не­сен­ною, воз­зри на чад Тво­их, неис­це­ли­мы­ми неду­га­ми стра­да­ю­щих, ко свя­то­му обра­зу Тво­е­му с верою при­па­да­ю­щих! Как пти­ца кры­ла­ми покры­ва­ет птен­цов сво­их, так ныне и Ты, веч­но живая, покрой нас мно­го­це­леб­ным Тво­им омо­фо­ром. Там, где надеж­да исче­за­ет, будь Надеж­дой, чуж­дою сомне­ний. Там, где лютые скор­би пре­воз­не­мо­га­ют, Тер­пе­ни­ем и Облег­че­ни­ем для нас явись. Там, где мрак отча­я­ния в души все­лил­ся, да вос­си­я­ет неиз­ре­чен­ный свет Боже­ства! Мало­душ­ных утешь, немощ­ных укре­пи, оже­сто­чен­ным серд­цам умяг­че­ние и про­све­ще­ние даруй. Исце­ли боля­щих людей Тво­их, о Все­ми­ло­сти­вая Цари­ца! Ум и руки вра­чу­ю­щих нас бла­го­сло­ви, да послу­жат они ору­ди­ем Все­мо­гу­ще­го Вра­ча Хри­ста, Спа­си­те­ля наше­го. Тебе как живой, нахо­дя­щей­ся здесь, с нами, молим­ся пред ико­ною Тво­ею, о Вла­ды­чи­ца! Про­стри руки Твои, испол­нен­ные исце­ле­ний и вра­че­ва­ний, Радость скор­бя­щих, в печа­лях Уте­ше­ние, дабы мы, чудо­твор­ную помощь ско­ро полу­чив, про­слав­ля­ли Живо­на­чаль­ную Нераз­дель­ную Тро­и­цу, Отца, Сына, и Свя­то­го Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

Аудио:

0:45

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохра­ни́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исце­ли́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (име­на́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

Аудио:

1:54

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Кос­ма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (име­на́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ пред­сто­и­те́ на Небе­си́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)

священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского4

Аудио:

1:38

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному вра­чу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испро­си́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника мое­го́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотво­ри́ мя досто́йна тво­е­го́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла мое­го́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.


* Пере­вод иеро­мо­на­ха Фео­фа­на (Ада­мен­ко).
1 После­до­ва­ние молеб­но­го пения о недугущих.
2 Спра­воч­ник пра­во­слав­но­го чело­ве­ка. Молеб­ное пение о болящих.
3 Канон­ник. Канон Пре­свя­той Бого­ро­ди­це пред ико­ной Ее «Все­ца­ри­ца».
4 Минея. Апрель. Св. сщмч. Анти­пы, епи­ско­па Пер­га­ма Асийскаго.

См. так­же:

 • Молит­ва об исце­ле­нии больного
 • Молит­вы о том, что­бы с любо­вью уха­жи­вать за болящим
 • Молит­ва бла­го­дар­ствен­ная по исце­ле­нии от болезни

Молитва «Отче наш»: текст и толкование молитвы

Аудио:

1:20

На цер­ков­но­сла­вян­ском:
Отче наш, Иже еси на небесе́х!
Да свя­тит­ся имя Твое, да прии́дет Цар­ствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небе­си́ и на земли́.
Хлеб наш насущ­ный да́ждь нам дне́сь;
и оста́ви нам до́лги наша, яко­же и мы остав­ля­ем должнико́м нашим;
и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но изба́ви нас от лукаваго.
Яко Твое есть Цар­ство и сила, и сла­ва, Отца, и Сына, и Свя­та­го Духа, ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь. (Мф.6:9-13 и Лк.11:2-4).

По-рус­ски:
Отче наш, Кото­рый на небесах!
Да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое;
да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе;
хлеб наш насущ­ный дай нам на сей день;
и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим;
и не вве­ди нас в иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Цар­ство и сила, и сла­ва, Отца, и Сына, и Свя­то­го Духа, ныне и все­гда, и во веки веков. Аминь.
(См. так­же: Тол­ко­вый пра­во­слав­ный молит­во­слов. Молит­ва Гос­под­ня “Отче наш”)

* * *

Как читать молитву «Отче наш»

Если воис­ти­ну ты назы­ва­ешь Бога Отцом сво­им, то надей­ся же на Него, как на Отца еди­но­го, все­бла­го­го, все­мо­гу­ще­го, пре­муд­ро­го, неиз­ме­ня­е­мо­го в люб­ви Сво­ей и во всех совершенствах.
св. пра­вед­ный Иоанн Крон­штадт­ский

Читай­те «Отче наш», да не лги­те: Оста­ви нам дол­ги наша, яко­же и мы остав­ля­ем.
пре­по­доб­ный Амвро­сий Оптинский

…Молить­ся же об этом должно:
Во-пер­вых, с чистым наме­ре­ни­ем – да будет воля Твоя, ибо я, сер­деч­но желая сле­до­вать ей бес­ко­рыст­но, не ради награ­ды или при­об­ре­те­ния чего-либо, и не пото­му, что Ты, Гос­по­ди, обо­га­тил меня щед­ро­та­ми Сво­и­ми и огра­дил меня от про­тив­ни­ков моих, как в этом упре­кал сата­на пра­вед­но­го Иова пред Богом (Иов.1:9-10), и не по стра­ху веч­ных мук геенн­ских, но в про­сто­те серд­ца сле­дую воле Тво­ей, желаю, чего Ты жела­ешь, пото­му толь­ко, что Ты того хочешь, что тако­ва Твоя воля, Боже мой!
Во-вто­рых, молить­ся долж­но с любо­вью: да будет воля Твоя! – одно­го я здесь ищу и одно мыс­лю, что­бы во всем совер­ша­лась воля Твоя, Гос­по­ди! Да вели­че­ство име­ни Тво­е­го, Боже мой, рас­про­стра­нит­ся и про­сла­вит­ся чрез меня непо­треб­но­го раба Тво­е­го. Это одно счи­таю для себя вели­чай­шей честью и награ­дой, что­бы я досто­ин был бла­го­уго­ждать Тебе, Созда­тель мой, Кото­рый даро­вал мне разум и сво­бод­ную волю как залог бли­жай­ше­го обще­ния с Тобою, моим Твор­цом и Спасителем.
свя­ти­тель Иоанн, мит­ро­по­лит Тобольский

Да свя­тит­ся имя Твое… Для того молим­ся, что­бы в нас имя Божие свя­ти­лось: не пото­му, что буд­то, не быв свя­тым, начи­на­ет оно быть свя­тым, но пото­му, что в нас оно свя­тым дела­ет­ся, когда сами освя­ща­ем­ся и достой­ное свя­ты­ни делаем.
свя­ти­тель Кирилл Иеру­са­лим­ский

Богу внят­ны толь­ко те молит­вы, кото­рые когда про­из­но­сит моля­щий­ся, пони­ма­ет, что гово­рит и чувствует…
Так, кто гово­рит Богу в молит­ве: да при­и­дет цар­ствие Твое, а не зна­ет, как при­хо­дит сие цар­ствие, не зная же, не гото­вит­ся к при­ня­тию его и ниче­го не дела­ет, что тре­бу­ет­ся с его сто­ро­ны к полу­че­нию его, воз­мож­но ли, что­бы при­шло к нему сие цар­ствие? Какая пото­му поль­за, что гово­рит он в молит­ве: да при­и­дет цар­ствие Твое? Гос­подь гово­рит в свя­том Еван­ге­лии: покай­те­ся, при­бли­жи­ся бо цар­ствие Божие. Итак, хочешь, что­бы при­шло к тебе цар­ствие сие? Кай­ся. Если не пока­ешь­ся, сколь­ко ни гово­ри: да при­и­дет цар­ствие Твое, не при­дёт оно к тебе.
пре­по­доб­ный Симе­он Новый Богослов

Позна­ние молит­вы в такой же мере быва­ет успеш­но, в какой пре­успе­ва­ют нрав и жизнь молящегося.
пре­по­доб­ный Иси­дор Пелусиот

* * *

Толкование молитвы «Отче наш»

 • Бесе­ды на молит­ву Гос­под­ню сщмч. Вла­ди­мир Бого­яв­лен­ский
 • О молит­ве Гос­под­ней митр. Сурож­ский Антоний
 • Молит­ва Гос­под­ня митр. Вени­а­мин (Фед­чен­ков)
 • «Моли­тесь же так: Отче наш…» А.Г. Дол­жен­ко
 • «Отче наш». Тол­ко­ва­ние молит­вы Гос­под­ней свт. Нико­лай Сербский
 • Объ­яс­не­ние молит­вы «Отче наш» свт. Игна­тий (Брян­ча­ни­нов)
 • Истол­ко­ва­ние молит­вы «Отче наш» сло­ва­ми Свв. отцов свт. Фео­фан Затворник
 • Объ­яс­не­ние молит­вы “Отче наш” детям свящ. Иоанн Анурьев
 • Тол­ко­ва­ние молит­вы Гос­под­ней свт. Иоанн Зла­то­уст
 • Тол­ко­ва­ние на молит­ву Гос­под­ню прп. Мак­сим Исповедник
 • Тол­ко­ва­ние на молит­ву «Отче наш» св. Мака­рий Нотара
 • Тол­ко­ва­ние на молит­ву Гос­под­ню свт. Димит­рий Ростовский
 • Кни­га о молит­ве Гос­под­ней свмч. Кипри­ан Карфагенский
 • Тай­но­вод­ствен­ное поуче­ние пятое свт. Кирилл Иеру­са­лим­ский
 • Молит­ва, запо­ве­дан­ная Гос­по­дом свящ. Кон­стан­тин Пархоменко
 • Раз­мыш­ле­ния о Молит­ве Гос­под­ней И.И. Сикор­ский
 • О молит­ве “Отче наш” еп. Пан­те­лей­мон
 • Тест: Молит­ва «Отче наш»
 • «Отче наш». Поэ­ти­че­ские переложения

Молитва Господня на иностранных языках

 • “Отче наш” на англий­ском язы­ке: Our Father
 • Молит­ва «Отче наш» на раз­ных языках 
 • 11 млн. 83